หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบš

ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

ที่มา : วารสารส่งเสริมการลงทุน เดือนสิงหาคม 2554Œ
โดย : คุณวันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน์
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มผู้ชำนาญการต่างประเทศ ศูนย์บริการลงทุน™

ที่มาของศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

    ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ก่อตั้งขึ้นภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน พ.ศ. 2540 เพื่อการบริการและอำนวยความสะดวกให้ผู้ยื่นคำขออนุญาต ตามกฎหมายคนเข้าเมือง และกฎหมายการทำงานของคนต่างด้าว โดยหากคำขอฯ ถูกต้อง และครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ชั่วโมง นับแต่ได้รับคำขอฯ ซึ่งหากเจ้าหน้าที่เห็นว่า คำขอฯไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ก็จะคืนคำขอฯ พร้อมแจ้งเหตุผลภายใน 1 ชั่วโมง นับแต่ได้รับคำขอ ตามข้อ 9 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน พ.ศ. 2540 โดยเป็นศูนย์รวมเบ็ดเสร็จในการให้บริการช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการต่างชาติ เพื่อการทำงานอยู่ในราชอาณาจักรที่ชอบด้วยกฎหมาย ประกอบด้วย 3 หน่วยงานมาให้บริการ ร่วมกัน ได้แก่

 • กลุ่มผู้ชำนาญการต่างประเทศสังกัดศูนย์บริการลงทุน บีโอไอ
 • กองกำกับการ 3 สังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานตรวจ คนเข้าเมือง
 • สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว สังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ใครเป็นผู้รับบริการ

    ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ให้บริการเฉพาะช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการต่างชาติบางกลุ่มเท่านั้น ตามข้อ 3 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2547 ประกอบด้วย 10 กลุ่ม ต่อไปนี้

 1. คนต่างด้าวที่เป็นนักลงทุน ผู้บริหาร หรือผู้ชำนาญการ รวมถึงบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรในอุปการะ และเป็นส่วนแห่งครัวเรือน
 2. คนต่างด้าวที่ประจำสำนักงานผู้แทนของนิติบุคคลต่างประเทศ หรือสำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติ รวมถึงบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรในอุปการะ และเป็นส่วนแห่งครัวเรือน
 3. คนต่างด้าวที่เป็นผู้บริหาร ผู้ชำนาญการ หรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงคู่สมรส หรือบุคคลในอุปการะ
 4. คนต่างด้าวที่เป็นสื่อมวลชน ซึ่งได้รับอนุญาตจากทางราชการ รวมถึงบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรในอุปการะ และเป็นส่วนแห่งครัวเรือน
 5. คนต่างด้าวที่เป็นนักวิจัย และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรในอุปการะ และเป็นส่วนแห่งครัวเรือน
 6. คนต่างด้าวที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสาขาธนาคารต่างประเทศ สำนักงานวิเทศธนกิจของธนาคารต่างประเทศ และสำนักงานผู้แทนของธนาคารต่างประเทศซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยรับรอง รวมถึงบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรในอุปการะ และเป็นส่วนแห่งครัวเรือน
 7. คนต่างด้าวที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรในอุปการะ และเป็นส่วนแห่งครัวเรือน
 8. คนต่างด้าวที่ประจำสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค รวมถึงบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรในอุปการะ และเป็นส่วนแห่งครัวเรือน
 9. คนต่างด้าวที่เข้ามาปฏิบัติงานตามพันธกรณีที่รัฐบาลทำไว้กับรัฐบาล ต่างประเทศ และ
 10. คนต่างด้าวที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ชนิดของบริการแต่ละหน่วยงาน

    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

    กลุ่มผู้ชำนาญการต่างประเทศ ให้บริการครอบคลุมทั้งในกรณีที่อยู่ และไม่อยู่ในกระบวนการพิจารณาให้ส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ รวมทั้งกรณีกิจการที่ได้รับบัตรส่งเสริมฯ แล้ว และหอการค้าต่างประเทศ ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่งเป็นกรณียังไม่มีบัตรส่งเสริมฯ และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่งเป็นกรณีที่ได้รับบัตรส่งเสริมฯ แล้ว จำแนกเป็น

    กรณีอยู่หรือไม่อยู่ในกระบวนการพิจารณาให้การส่งเสริมการลงทุน สำหรับคนต่างด้าวที่เข้ามาเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน เพื่อกระทำการที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุน เพื่อปฏิบัติงานในกิจการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้การส่งเสริมฯ หรืออยู่ระหว่างรอรับบัตรส่งเสริมฯ การขอประทับตรา เปลี่ยนประเภทวีซ่าให้คนต่างด้าว และการอยู่ในราชอาณาจักรตามสิทธิ์เดิมของคนต่างด้าว

    กรณีหอการค้าต่างประเทศ สำหรับการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ปฏิบัติงานที่หอการค้าต่างประเทศ และการอนุญาตให้คนต่างด้าวที่ปฏิบัติงานหลักอยู่แล้วที่กิจการบีโอไอ ไปปฏิบัติงานเพิ่มเติมที่หอการค้าต่างประเทศ

    กรณีกิจการได้รับบัตรส่งเสริมฯ แล้ว สำหรับ

 • การอนุมัติตำแหน่งหน้าที่ของคนต่างด้าว
 • การบรรจุคนต่างด้าวในตำแหน่งที่ได้รับอนุมัติ
 • การอนุญาตครอบครัวของคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร
 • การอนุญาตให้คนต่างด้าวบุคคลใหม่มาปฏิบัติงานแทนบุคคลเดิม
 • การอนุญาตให้คนต่างด้าวหรือครอบครัวอยู่ในราชอาณาจักรตามสิทธิ์เดิม
 • การอนุญาตให้คนต่างด้าวมาปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว
 • การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานชั่วคราวเป็นการเร่งด่วน (บริการแล้วเสร็จใน 3 ชั่วโมง)
 • การอนุญาตให้คนต่างด้าวไปปฏิบัติงานเพิ่มเติมที่บริษัทในเครือ
 • การขยายเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว
 • การอนุญาตให้คนต่างด้าวนำของใช้ส่วนตัวเข้ามาในราชอาณาจักร
 • การเพิ่ม/ย้ายท้องที่ทำงานของคนต่างด้าว
 • การประทับตราวีซ่า หรือเปลี่ยนประเภทวีซ่าให้คนต่างด้าว
 • การเปลี่ยนสัญชาติของคนต่างด้าว
 • การพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ของคนต่างด้าว (บริการแล้วเสร็จใน 3 ชั่วโมง)
 • การเพิ่มลักษณะงานของคนต่างด้าว
 • การเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ของคนต่างด้าว
 • การยกเลิกตำแหน่งหน้าที่ของคนต่างด้าว
 • การยกเลิกคนต่างด้าวไปปฏิบัติงานเพิ่มเติมที่บริษัทในเครือ
 • การเปลี่ยนชื่อบริษัทในฐานข้อมูลงานช่างฝีมือ
 • กรณีอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

    กองกำกับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือกองกำกับการ 3 บก.ตม.1 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริการคนต่างด้าวขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายคนเข้าเมือง กฎหมายปิโตรเลียมกฎหมายส่งเสริมการลงทุน กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย การให้บริการได้กำหนดไว้ที่จะให้แล้วเสร็จภายใน 3 ชั่วโมงในทุกชนิดบริการ สำหรับ

 • การขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าวที่นำเงิน เข้ามาลงทุนไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท / ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท / ผู้บริหารหรือผู้ชำนาญการที่ปฏิบัติงานในนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนชำระเต็มมูลค่าหรือทุนดำเนินการไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท
 • การขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าวซึ่งมาประจำที่สำนักงานผู้แทนของนิติบุคคลต่างประเทศ / สำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติ
 • การขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้บริหาร ผู้ชำนาญการ หรือผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้รับสิทธิพิเศษตามกฎหมายปิโตรเลียม กฎหมาย ส่งเสริมการลงทุน กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • การขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าวที่ปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ
 • การขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าวที่เป็นนักวิจัย และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 • การขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าวที่เป็น เจ้าหน้าที่ของสาขาธนาคารต่างประเทศ / สำนักงานวิเทศธนกิจของธนาคารต่างประเทศ / สำนักงานผู้แทนของธนาคารต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทย
 • การขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าวที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าวที่มาประจำสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
 • การขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าวที่มาทำงานตามพันธกรณีที่รัฐบาลทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 • บิดา มารดา คู่สมรส บุตรในอุปการะ และเป็นส่วนแห่งครัวเรือนของคนต่างด้าวข้างต้น
 • การขอรับตรวจลงตรา ขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราในประเภทคนอยู่ชั่วคราว
 • การอนุญาตเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
 • การแก้ไขตราประทับของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของคนต่างด้าว
 • การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ในกรณีอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ของคนต่างด้าว
 • การเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของคนต่างด้าว
 • การเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว
 • งานดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
 • งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กรมการจัดหางาน

    สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้บริการแล้วเสร็จภายใน 3 ชั่วโมงในบริการต่างๆ ดังนี้

 • การอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายปิโตรเลียม กฎหมายส่งเสริมการลงทุน กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • การอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่นำเงินตราต่างประเทศเข้ามาลงทุน จำนวนตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป
 • การอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในตำแหน่งผู้บริหาร หรือผู้เชี่ยวชาญในกิจการที่มีทุนดำเนินการ ไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท
 • การอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในฐานะผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ซึ่งส่วนราชการรับรอง
 • การอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานเป็นนักวิจัย และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 • การอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
 • การอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในสาขาธนาคารต่างประเทศ / สำนักงานวิเทศธนกิจของธนาคารต่างประเทศ / สำนักงานผู้แทนของธนาคารต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทย
 • การอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในสำนักงานผู้แทนของนิติบุคคลต่างประเทศ / สำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติ
 • การดำเนินคดีคนต่างด้าวที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการทำงานของคนต่างด้าว
 • การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน
 • การออกใบแทนใบอนุญาตทำงาน
 • การเพิ่มหรือเปลี่ยนการทำงาน สถานที่ทำงาน หรือท้องที่ในการทำงาน
 • การอนุญาตอื่นๆ ตามกฎหมายการทำงานของคนต่างด้าว

กิจการบีโอไอและที่ไม่ใช่บีโอไอใช้บริการได้หรือไม่

    กิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ หมายถึง กิจการที่มีบัตรส่งเสริมฯ ของบีโอไอ สามารถใช้บริการที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานได้ทุกกิจการ และทุกชนิดบริการ ไม่ว่าจะมีทุนจดทะเบียนจำนวนเท่าไรก็ตาม

    กิจการที่ไม่ได้ขอรับการส่งเสริมฯ สามารถใช้บริการที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานได้ ต้องเป็นธุรกิจตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โดยหากเป็นธุรกิจอื่น ต้องมีทุนจดทะเบียนชำระเต็มมูลค่า หรือทุนดำเนินการไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท

    การให้บริการมีความหลากหลายในหลายชนิดของธุรกิจ ทั้งที่ได้รับการส่งเสริมฯ และไม่ได้รับการส่งเสริมฯ อีกทั้งชนิดบริการส่วนใหญ่ให้บริการแล้วเสร็จได้ภายใน 3 ชั่วโมงด้วยบริการแบบครบวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการบีโอไอในทุกชนิดธุรกิจ และทุกขนาดของทุนจดทะเบียน ได้สิทธิพิเศษในการใช้บริการที่ศูนย์บริการแห่งนี้ ฉะนั้น ช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการต่างชาติในกิจการใดที่เข้าข่ายข้างต้น สามารถขอรับบริการได้ที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานอาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 ปทุมวัน กรุงเทพฯ

    ทั้งนี้ กลุ่มผู้ชำนาญการต่างประเทศบีโอไอ จะเริ่มทดลองใช้ระบบออนไลน์ BOI E - Expert System ประมาณเดือนตุลาคม 2554 และเริ่มใช้งานจริงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ในการยื่นเรื่องช่างฝีมือทั้งระบบ ในทุกประเภทกิจการ และทุกชนิดงานช่างฝีมือที่ให้บริการของบีโอไอ บริษัทผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจะรับผิดชอบรหัส Password และเอกสารที่แนบทั้งหมดของตนเอง ซึ่งจะลดขั้นตอน ลดปริมาณเอกสาร และลดการเดินทางมาติดต่อยื่นเรื่อง อันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการได้มากยิ่งขึ้น

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบš


views 9,790
Total pageviews 3,224,344 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.