ความรู้เกี่ยวกับงาน BOI
   - ภาพรวมการให้การส่งเสริม
 - พรบ.ส่งเสริมการลงทุน
 - นโยบายส่งเสริมการลงทุน
 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
 - กิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุน
   - ภาพรวม
 - หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
 - การกรอกคำขอรับการส่งเสริม
 - การรวมบัตรส่งเสริม
 - การโอน / รับโอนกิจการ
 - การควบรวมกิจการ
 - การโยกย้ายสถานประกอบการ
 - การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
   - มาตรการ STI
 - มาตรการสนับสนุนกิจการ SMEs
   - กิจการ IPO
 - กิจการ ROH
 - กิจการ TISO
 - กิจการซอฟต์แวร์
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 28 และ 29
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีเครื่องจักร (Master List)
 - การใช้เครื่องจักรเก่า
 - การสั่งปล่อยเครื่องจักร
 - การใช้ธนาคารค้ำประกัน
 - การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน
 - การตัดบัญชีเครื่องจักร
 - การขออนุญาตอื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 30
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 36
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - ส่วนสูญเสียและเศษซาก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
 - การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ
 - การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อม
 - การโอน-รับโอนวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 31, 34, 35
 - วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก
 - ระยะเวลาการยกเว้นภาษี
 - รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 - วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
 - การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
 - ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
   - ภาพรวม
 - สิทธประโยชน์มาตรา 24, 25, 26
 - ระบบ e-Expert
 - การอนุมัติตำแหน่ง
 - การบรรจุช่างฝีมือ
 - การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า
 - การนำช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว
 - ข้อควรรู้
 - กฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - อื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์ มาตรา 27
 - ขั้นตอนการใช้สิทธิ
   - ภาพรวม
 - กำหนดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ
 - การเปิดดำเนินการ
   - ภาพรวม
 - แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
 - แก้ไขกำลังผลิต
 - แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
 - แก้ไขสภาพเครื่องจักร
 - แก้ไขที่ตั้งโรงงาน
 - แก้ไขทุนจดทะเบียน
   - ภาพรวม
 - การตอบรับมติ
 - การออกบัตรส่งเสริม
   - การยืนยันการดำเนินการตามโครงการ
 - การปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ตส.310)
 - การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 - การยกเลิกบัตรส่งเสริม

 ความรู้เกี่ยวกับงาน IC
   - การสมัครสมาชิก
 - การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์
 - การฝึกอบรม
   - บัญชีวัตถุดิบและสต๊อคสูงสุด (MML)
 - บัญชีชื่อรอง (DESC)
 - บัญชีสูตรการผลิต (FRM)
 - การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การปรับยอดวัตถุดิบ
   - งานเครื่องจักร
 - งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - งานตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ
 - งานบริการฝึกอบรมและสัมมนา
 - ลงทะเบียนระบบฝึกอบรมออนไลน์
 - งานบัญชีและการเงิน

 Webboard
   - เว็บบอร์ดถามตอบคำถาม
 - เครื่องจักร
 - วัตถุดิบ
 - ช่างฝีมือ
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - การเปิดดำเนินการ
 - ลงทะเบียนเว็บบอร์ด


 
 ช่างฝีมือ : ระบบ e-Expert

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

ระบบ e-Expert

      ผู้ได่รับส่งเสริมที่ประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ด้านช่างฝีมือต่างด้าว ตามมาตรา 25 และ 26 จะต้องยื่นขออนุมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Expert System)โดยสามารถสมัคร และยื่นขอรับ username และ password ได้ที่ กลุ่มผู้ชำนาญการต่างประเทศ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน อาคารจัตุรัสจามจุรีํ ชั้น 18 หรือที่ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภูมิภาคของ BOI โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้

 1. ข้อตกลงการขออนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 26 และ 26 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบงานช่างฝีมือ (e-Expert) ซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราบริษัท ... download ...
 2. หนังสือมอบอำนาจขอรับ username และ password ซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราบริษัท และติดอากรแสตมป์ 10 บาท ทั้งนี้ ผู้รับมอบอำนาจจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทนั้น ... download ...
 3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (เฉพาะหน้าแรก)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนา Passport ของกรรมการผู้มอบอำนาจ
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานหรือหนังสือรับรองจากฝ่ายบุคคลของบริษัท


ขนาดของ file ในการ upload

 1. รูปถ่าย
  • ไฟล์ jpeg หรือ gif ขนาด 160 x 240 pixel ไม่เกิน 2 MB

 2. เอกสารประกอบการพิจารณา
  ไฟล์ pdf ขนาดไม่เกิน 5 MB ได้แก่
  • ผังสายงานของบริษัท
  • แผน/ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี
  • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
  • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
  • งบดุล งบกำไรขาดทุน
  • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ขออนุญาต
  • สำเนาหลักฐานใบผ่านงาน
  • สำเนาเอกสารที่แสดงความเกี่ยวพันของครอบครัว เป็นต้น

 3. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ขออนุญาต ใช้เฉพาะหน้าต่อไปนี้
  • หน้าที่มีรูปถ่าย
  • หน้า Non-Immigrant Visa ครั้งแรก
  • หน้าการเดินทางครั้งแรกของ Non-Immigrant Visa
  • หน้าการเดินทางเข้าประเทศครั้งสุดท้าย

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ


views 19,384
Total pageviews 3,269,512 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.