ความรู้เกี่ยวกับงาน BOI
   - ภาพรวมการให้การส่งเสริม
 - พรบ.ส่งเสริมการลงทุน
 - นโยบายส่งเสริมการลงทุน
 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
 - กิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุน
   - ภาพรวม
 - หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
 - การกรอกคำขอรับการส่งเสริม
 - การรวมบัตรส่งเสริม
 - การโอน / รับโอนกิจการ
 - การควบรวมกิจการ
 - การโยกย้ายสถานประกอบการ
 - การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
   - มาตรการ STI
 - มาตรการสนับสนุนกิจการ SMEs
   - กิจการ IPO
 - กิจการ ROH
 - กิจการ TISO
 - กิจการซอฟต์แวร์
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 28 และ 29
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีเครื่องจักร (Master List)
 - การใช้เครื่องจักรเก่า
 - การสั่งปล่อยเครื่องจักร
 - การใช้ธนาคารค้ำประกัน
 - การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน
 - การตัดบัญชีเครื่องจักร
 - การขออนุญาตอื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 30
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 36
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - ส่วนสูญเสียและเศษซาก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
 - การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ
 - การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อม
 - การโอน-รับโอนวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 31, 34, 35
 - วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก
 - ระยะเวลาการยกเว้นภาษี
 - รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 - วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
 - การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
 - ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
   - ภาพรวม
 - สิทธประโยชน์มาตรา 24, 25, 26
 - ระบบ e-Expert
 - การอนุมัติตำแหน่ง
 - การบรรจุช่างฝีมือ
 - การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า
 - การนำช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว
 - ข้อควรรู้
 - กฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - อื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์ มาตรา 27
 - ขั้นตอนการใช้สิทธิ
   - ภาพรวม
 - กำหนดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ
 - การเปิดดำเนินการ
   - ภาพรวม
 - แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
 - แก้ไขกำลังผลิต
 - แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
 - แก้ไขสภาพเครื่องจักร
 - แก้ไขที่ตั้งโรงงาน
 - แก้ไขทุนจดทะเบียน
   - ภาพรวม
 - การตอบรับมติ
 - การออกบัตรส่งเสริม
   - การยืนยันการดำเนินการตามโครงการ
 - การปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ตส.310)
 - การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 - การยกเลิกบัตรส่งเสริม

 ความรู้เกี่ยวกับงาน IC
   - การสมัครสมาชิก
 - การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์
 - การฝึกอบรม
   - บัญชีวัตถุดิบและสต๊อคสูงสุด (MML)
 - บัญชีชื่อรอง (DESC)
 - บัญชีสูตรการผลิต (FRM)
 - การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การปรับยอดวัตถุดิบ
   - งานเครื่องจักร
 - งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - งานตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ
 - งานบริการฝึกอบรมและสัมมนา
 - ลงทะเบียนระบบฝึกอบรมออนไลน์
 - งานบัญชีและการเงิน

 Webboard
   - เว็บบอร์ดถามตอบคำถาม
 - เครื่องจักร
 - วัตถุดิบ
 - ช่างฝีมือ
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - การเปิดดำเนินการ
 - ลงทะเบียนเว็บบอร์ด 
 วัตถุดิบ มาตรา 36 : การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ ตามมาตรา 36

      กรณีที่บริษัทนำวัตถุดิบเข้ามาจากต่างประเทศโดยใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีอากรตามมาตรา 36 แต่ต่อมาไม่ต้องการใช้วัตถุดิบนั้น สามารถขออนุมัติส่งออกไปต่างประเทศได้ ในกรณีดังนี้

 1. วัตถุดิบนั้นไม่ได้มาตรฐานตามที่ต้องการ
 2. วัตถุดิบนั้นเหลือจากการผลิต หรือไม่ได้ใช้ในการผลิต

เอกสารที่ต้องใช้

 1. หนังสือขออนุมัติส่งวัตถุดิบออกไปต่างประเทศ (ตัวอย่างที่ 14)
 2. สำเนาหนังสือสั่งปล่อย และอินวอยซ์ขาเข้า ของวัตถุดิบที่ขอส่งออกไปต่างประเทศดังกล่าว
 3. เอกสารในส่วนของ BOI
  • แบบการพิจารณาขออนุญาตส่งวัตถุดิบคืนไปต่างประเทศ ตามมาตรา 36 (F IN RM 20)
  • หนังสือแจ้งบริษัทฯ อนุญาตให้ส่งวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น/ส่วนสูญเสียออกไปต่าง (F IN RM 21) และสำเนา 1 ชุด

แนวทางการพิจารณา

 1. วัตถุดิบที่ขอส่งคืน ต้องเป็นรายการเดียวกันกับที่ได้นำเข้ามาโดยได้รับสิทธิ์มาตรา 36
 2. จะต้องส่งคืนวัตถุดิบ ภายในระยะเวลาที่ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36 หรือไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่สิ้นสุดสิทธิ์
 3. เป็นวัตถุดิบที่ผิด Spec หรือไม่ได้มาตราฐาน หรือเหลือ หรือไม่ได้ใช้ในการผลิต

หลังจากได้รับอนุมัติ

 1. ส่งคืนวัตถุดิบที่ได้รับอนุมัติไปต่างประเทศ
 2. นำหนังสืออนุมัติจาก BOI (ต้นฉบับ) และสำเนาใบขนขาออก ไปปรับลดยอดวัตุดิบคงเหลือที่สมาคม IC ภายในระยะเวลาที่กำหนด

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ


views 15,725
Total pageviews 3,224,261 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.