ความรู้เกี่ยวกับงาน BOI
   - ภาพรวมการให้การส่งเสริม
 - พรบ.ส่งเสริมการลงทุน
 - นโยบายส่งเสริมการลงทุน
 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
 - กิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุน
   - ภาพรวม
 - หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
 - การกรอกคำขอรับการส่งเสริม
 - การรวมบัตรส่งเสริม
 - การโอน / รับโอนกิจการ
 - การควบรวมกิจการ
 - การโยกย้ายสถานประกอบการ
 - การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
   - มาตรการ STI
 - มาตรการสนับสนุนกิจการ SMEs
   - กิจการ IPO
 - กิจการ ROH
 - กิจการ TISO
 - กิจการซอฟต์แวร์
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 28 และ 29
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีเครื่องจักร (Master List)
 - การใช้เครื่องจักรเก่า
 - การสั่งปล่อยเครื่องจักร
 - การใช้ธนาคารค้ำประกัน
 - การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน
 - การตัดบัญชีเครื่องจักร
 - การขออนุญาตอื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 30
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 36
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - ส่วนสูญเสียและเศษซาก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
 - การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ
 - การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อม
 - การโอน-รับโอนวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 31, 34, 35
 - วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก
 - ระยะเวลาการยกเว้นภาษี
 - รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 - วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
 - การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
 - ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
   - ภาพรวม
 - สิทธประโยชน์มาตรา 24, 25, 26
 - ระบบ e-Expert
 - การอนุมัติตำแหน่ง
 - การบรรจุช่างฝีมือ
 - การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า
 - การนำช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว
 - ข้อควรรู้
 - กฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - อื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์ มาตรา 27
 - ขั้นตอนการใช้สิทธิ
   - ภาพรวม
 - กำหนดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ
 - การเปิดดำเนินการ
   - ภาพรวม
 - แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
 - แก้ไขกำลังผลิต
 - แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
 - แก้ไขสภาพเครื่องจักร
 - แก้ไขที่ตั้งโรงงาน
 - แก้ไขทุนจดทะเบียน
   - ภาพรวม
 - การตอบรับมติ
 - การออกบัตรส่งเสริม
   - การยืนยันการดำเนินการตามโครงการ
 - การปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ตส.310)
 - การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 - การยกเลิกบัตรส่งเสริม

 ความรู้เกี่ยวกับงาน IC
   - การสมัครสมาชิก
 - การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์
 - การฝึกอบรม
   - บัญชีวัตถุดิบและสต๊อคสูงสุด (MML)
 - บัญชีชื่อรอง (DESC)
 - บัญชีสูตรการผลิต (FRM)
 - การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การปรับยอดวัตถุดิบ
   - งานเครื่องจักร
 - งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - งานตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ
 - งานบริการฝึกอบรมและสัมมนา
 - ลงทะเบียนระบบฝึกอบรมออนไลน์
 - งานบัญชีและการเงิน

 Webboard
   - เว็บบอร์ดถามตอบคำถาม
 - เครื่องจักร
 - วัตถุดิบ
 - ช่างฝีมือ
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - การเปิดดำเนินการ
 - ลงทะเบียนเว็บบอร์ด 
 การแก้ไขโครงการ : แก้ไขกำลังผลิต

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

การเพิ่มกำลังการผลิต

      แนวทางการพิจารณาการขอแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่มกำลังผลิต มี 5 วิธี ดังนี้

 1. การเพิ่มกำลังผลิตโดยเพิ่มเวลาทำงาน
        โครงการที่ได้รับส่งเสริมจะได้รับอนุญาตให้เพิ่มกำลังผลิตได้ตามสัดส่วนของเวลาทำงานที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าโครงการนั้นจะเปิดดำเนินการเต็มโครงการแล้วหรือไม่ก็ตาม ตัวอย่าง เช่น

  ก่อนแก้ไข : มีกำลังผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ปีละ 1,000,000 ตัว

  (เวลาทำงาน 8 ชม./วัน : 320 วัน/ปี)
  หลังแก้ไข : มีกำลังผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ปีละ 3,000,000 ตัว

  (เวลาทำงาน 24 ชม./วัน : 320 วัน/ปี)

 2. การเพิ่มกำลังผลิตโดยลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติม
  มีแนวทางพิจารณา 2 กรณี ดังนี้

  2.1กรณีที่ยังไม่เปิดดำเนินการเต็มโครงการ
  มีแนวทางพิจารณา ดังนี้

  2.1.1 กรณีที่สิทธิประโยชน์ในการยื่นเป็นโครงการใหม่ แตกต่าง กับสิทธิประโยชน์ของโครงการเดิม
        จะอนุญาตให้แก้ไขโครงการได้ เฉพาะกรณีที่เป็นการเพิ่มกำลังผลิตไม่เกิน 30% ของกำลังผลิตตามบัตรส่งเสริมฉบับแรกเท่านั้น

        ในกรณีที่เพิ่มกำลังผลิตเกินกว่า 30% แต่ผู้ได้รับส่งเสริมประสงค์จะขอแก้ไขโครงการโดยไม่ยื่นเป็นคำขอรับการส่งเสริมของโครงการใหม่ จะให้เพิ่มกำลังผลิตได้เพียง 30% ของกำลังผลิตตามบัตรส่งเสริมฉบับแรกเท่านั้น ส่วนกำลังผลิตที่เกินกว่านี้จะต้องชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล อีกทั้งไม่ให้ได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักรซึ่งเกินกว่า 30% นี้

        แต่ทั้งนี้ จะต้องนำเครื่องจักรในส่วนที่จะลงทุนเพิ่มเติมเข้ามาภายในระยะเวลานำเข้าเครื่องจักรที่กำหนดอยู่เดิม และจะต้องเปิดดำเนินการเต็มโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนดอยู่เดิม เว้นแต่จะได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา

  2.1.2 กรณีที่สิทธิประโยชน์ในการยื่นเป็นโครงการใหม่ไม่แตกต่างกับสิทธิประโยชน์ของโครงการเดิม
        อนุญาตให้แก้ไขได้ทุกกรณี แม้ว่าจะเพิ่มกำลังผลิตเกินกว่า 30% ของกำลังผลิตตามบัตรส่งเสริมฉบับแรกก็ตาม

  2.2กรณีที่เปิดดำเนินการเต็มโครงการแล้ว
        โครงการที่เปิดดำเนินการเต็มโครงการแล้ว จะไม่อนุญาตให้แก้ไขโครงการเพื่อเพิ่มกำลังผลิตในกรณีที่จะต้องมีการลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติมอีก
        แต่ทั้งนี้ ผู้ได้รับส่งเสริมสามารถนำเครื่องจักรที่ประสงค์จะลงทุนเพิ่มเติมไปยื่นขอรับส่งเสริมเป็นโครงการใหม่ก็ได้

 3. การเพิ่มกำลังผลิตตามผลการตรวจสอบเปิดดำเนินการเต็มโครงการ
        กรณีที่ผู้ได้รับส่งเสริมนำเครื่องจักรเข้ามาเกินกว่ากำลังผลิตที่ได้รับอนุมัติไว้ในบัตรส่งเสริม และประสงค์จะขอเพิ่มกำลังผลิตตามกำลังผลิตของเครื่องจักรที่มีอยู่จริง จะอนุญาตให้แก้ไขโครงการเพื่อเพิ่มกำลังผลิตได้ ตามผลการตรวจสอบเปิดดำเนินการเต็มโครงการของสำนักงาน

        การแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่มกำลังผลิตโดยวิธีนี้ จะทำให้บริษัทสามารถใช้สิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำลังผลิต ในส่วนที่เกินกว่าบัตรส่งเสริม ได้ตั้งแต่วันที่เปิดดำเนินการเต็มโครงการเป็นต้นไปเท่านั้น

        ในกรณีที่ผู้ได้รับส่งเสริมมีกำลังผลิตเกินกว่าบัตรส่งเสริม แต่ยังไม่ประสงค์จะเปิดดำเนินการเต็มโครงการ จะไม่อนุญาตให้แก้ไขกำลังผลิตด้วยวิธีนี้

 4. การเพิ่มกำลังผลิตโดยการปรับปรุงสายการผลิตหรือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
        โครงการที่เปิดดำเนินการเต็มโครงการไปแล้ว แต่ประสงค์จะเพิ่มกำลังการผลิตโดยปรับปรุงสายการผลิตหรือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เช่น ลงทุนเครื่องจักรในขั้นตอนการผลิตที่เป็นคอขวด (Bottle Neck) จะอนุญาตให้แก้ไขโครงการเพื่อเพิ่มกำลังผลิตได้ แต่ทั้งนี้ จะต้องสามารถพิสูจน์ข้อมูลดังกล่าวด้วยหลักวิชาการ

        การเพิ่มกำลังผลิตโดยวิธีนี้ จะอนุญาตให้ขยายระยะเวลานำเข้าเครื่องจักรที่จำเป็นต้องใช้ในการปรับปรุงสายการผลิตหรือประสิทธิภาพการผลิตออกไปอีกตามความเหมาะสม แม้ว่าโครงการนั้นจะสิ้นสุดระยะเวลานำเข้าเครื่องจักรไปแล้วก็ตาม


 5. การเพิ่มกำลังผลิตโดยวิธีอื่น
        นอกเหนือจากการเพิ่มกำลังผลิตข้างต้นแล้ว อาจมีกรณีการเพิ่มกำลังผลิตจากสาเหตุอื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์มีขนาดเล็กลง และมี Cycle Time ในการผลิตลดลง จึงมีกำลังผลิตเพิ่มขึ้นโดยบริษัทไม่จำเป็นต้องลงทุนเครื่องจักรหรือปรับปรุงประสิทธิภาพใดๆ

        กรณีดังกล่าวนี้ จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขโครงการเพื่อเพิ่มกำลังผลิตเป็นกรณีๆ ไป ตามข้อเท็จจริงของโครงการนั้น

        แต่ทั้งนี้ การเพิ่มกำลังผลิตจากประสิทธิภาพของบุคลากร ไม่อยู่ในข่ายที่จะพิจารณาให้เพิ่มกำลังผลิตได้ ดังนั้น ในการขอรับการส่งเสริมจึงควรคำนวณกำลังผลิตสูงสุดจากกำลังผลิตของเครื่องจักรโดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องคำนวณ Loss Factor ซึ่งเกิดจากบุคลากร


การลดกำลังผลิต

      กรณีที่ผู้ได้รับส่งเสริมประสงค์จะลดกำลังผลิตสินค้าบางรายการหรือทุกรายการ สามารถยื่นคำร้องแก้ไขโครงการเพื่อลดกำลังผลิตได้ โดยมีแนวทางการพิจารณา 2 วิธี ดังนี้

 1. ยังไม่ได้นำเครื่องจักร/วัตถุดิบในส่วนที่จะลดกำลังผลิตเข้ามา
        กรณีที่ผู้ได้รับประสงค์จะลดกำลังผลิต โดยยังไม่เคยนำเครื่องจักรหรือวัตถุดิบในส่วนที่จะลดกำลังผลิตนี้เข้ามาโดยได้รับสิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า จะพิจารณาให้ลดกำลังผลิตได้ แต่ต้องไม่ทำให้โครงการส่วนที่เหลือมีสาระสำคัญต่ำกว่าหลักเกณฑ์ขั้นต่ำในการให้การส่งเสริม คือ ยังคงต้องมีขนาดการลงทุนไม่รวมค่าที่ดินละทุนหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท

        กรณีที่โครงการส่วนที่เหลือ มีสาระสำคัญไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้การส่งเสริม คือ มีขนาดการลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนต่ำกว่า 1 ล้านบาท จะพิจารณายกเลิกบัตรส่งเสริม

 2. นำเครื่องจักร/วัตถุดิบในส่วนที่จะลดกำลังผลิตเข้ามาแล้ว
        กรณีที่ผู้ได้รับส่งเสริมนำเครื่องจักรหรือวัตถุดิบเข้ามาโดยใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าแล้ว แต่ต่อมาประสงค์จะลดกำลังผลิตสินค้าดังกล่าว จะพิจารณาให้ลดกำลังผลิตลงได้ตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันกับข้างต้น

        แต่ทั้งนี้ เครื่องจักรและวัตถุดิบที่ได้นำเข้ามาโดยใช้สิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า และเกินกว่ากำลังผลิตที่จะแก้ไขให้ใหม่นี้ จะต้องส่งคืนกลับไปต่างประเทศ หรือชำระภาษีอากรตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ


views 22,900
Total pageviews 3,224,226 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.