ความรู้เกี่ยวกับงาน BOI
   - ภาพรวมการให้การส่งเสริม
 - พรบ.ส่งเสริมการลงทุน
 - นโยบายส่งเสริมการลงทุน
 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
 - กิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุน
   - ภาพรวม
 - หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
 - การกรอกคำขอรับการส่งเสริม
 - การรวมบัตรส่งเสริม
 - การโอน / รับโอนกิจการ
 - การควบรวมกิจการ
 - การโยกย้ายสถานประกอบการ
 - การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
   - มาตรการ STI
 - มาตรการสนับสนุนกิจการ SMEs
   - กิจการ IPO
 - กิจการ ROH
 - กิจการ TISO
 - กิจการซอฟต์แวร์
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 28 และ 29
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีเครื่องจักร (Master List)
 - การใช้เครื่องจักรเก่า
 - การสั่งปล่อยเครื่องจักร
 - การใช้ธนาคารค้ำประกัน
 - การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน
 - การตัดบัญชีเครื่องจักร
 - การขออนุญาตอื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 30
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 36
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - ส่วนสูญเสียและเศษซาก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
 - การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ
 - การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อม
 - การโอน-รับโอนวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 31, 34, 35
 - วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก
 - ระยะเวลาการยกเว้นภาษี
 - รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 - วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
 - การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
 - ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
   - ภาพรวม
 - สิทธประโยชน์มาตรา 24, 25, 26
 - ระบบ e-Expert
 - การอนุมัติตำแหน่ง
 - การบรรจุช่างฝีมือ
 - การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า
 - การนำช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว
 - ข้อควรรู้
 - กฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - อื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์ มาตรา 27
 - ขั้นตอนการใช้สิทธิ
   - ภาพรวม
 - กำหนดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ
 - การเปิดดำเนินการ
   - ภาพรวม
 - แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
 - แก้ไขกำลังผลิต
 - แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
 - แก้ไขสภาพเครื่องจักร
 - แก้ไขที่ตั้งโรงงาน
 - แก้ไขทุนจดทะเบียน
   - ภาพรวม
 - การตอบรับมติ
 - การออกบัตรส่งเสริม
   - การยืนยันการดำเนินการตามโครงการ
 - การปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ตส.310)
 - การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 - การยกเลิกบัตรส่งเสริม

 ความรู้เกี่ยวกับงาน IC
   - การสมัครสมาชิก
 - การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์
 - การฝึกอบรม
   - บัญชีวัตถุดิบและสต๊อคสูงสุด (MML)
 - บัญชีชื่อรอง (DESC)
 - บัญชีสูตรการผลิต (FRM)
 - การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การปรับยอดวัตถุดิบ
   - งานเครื่องจักร
 - งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - งานตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ
 - งานบริการฝึกอบรมและสัมมนา
 - ลงทะเบียนระบบฝึกอบรมออนไลน์
 - งานบัญชีและการเงิน

 Webboard
   - เว็บบอร์ดถามตอบคำถาม
 - เครื่องจักร
 - วัตถุดิบ
 - ช่างฝีมือ
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - การเปิดดำเนินการ
 - ลงทะเบียนเว็บบอร์ด


 
 การเปิดดำเนินการ : ระยะเวลาเปิดดำเนินการ และการขยายเวลา

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

ระยะเวลาเปิดดำเนินการ

      โครงการที่ได้รับการส่งเสริม กำหนดระยะเวลาเปิดดำเนินการ ซึ่งเกี่ยวโยงกับระยะเวลานำเข้าเครื่องจักรไว้ ดังนี้

โครงการ / ประเภทกิจการระยะเวลานำเข้าเครื่องจักรระยะเวลาเปิดดำเนินการ
โครงการทั่วไปที่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 28 หรือ 2930 เดือนนับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม6 เดือนนับจากวันที่ครบกำหนดนำเข้าเครื่องจักร
โครงการที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร-36 เดือนนับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม
กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วน และอื่นๆ ตามประกาศอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดระยะเวลาที่ได้รับส่งเสริม36 เดือนนับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม
โครงการที่มีขนาดการลงทุนตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) และโครงการหรือประเภทกิจการที่คณะกรรมการกำหนดระยะเวลาการนำเข้าเครื่องจักรเป็นกรณีพิเศษอาจมีการกำหนดเป็นกรณีๆ ไป6 เดือนนับจากวันที่ครบกำหนดนำเข้าเครื่องจักร หรือกำหนดเป็นกรณีๆ ไป


การขยายเวลาเปิดดำเนินการ

    การขยายเวลาเปิดดำเนินการ กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้

 1. กรณีขยายเวลาเปิดดำเนินการพร้อมกับขยายเวลานำเข้าเครื่องจักร
  • จะอนุมัติให้ขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรไม่เกิน 3 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ปี โดยจะขยายเวลาเปิดดำเนินการออกไปอีกเป็นเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลานำเข้าเครื่องจักรในแต่ละครั้ง
 2. กรณีขยายเวลาเปิดดำเนินการเพียงอย่างเดียว
  • จะอนุมัติให้ขยายเวลาเปิดดำเนินการ 1 ครั้ง เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี
 3. กรณีขยายเวลาเปิดดำเนินการของกิจการที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 28 หรือ 29
  • จะอนุมัติให้ขยายเวลาเปิดดำเนินการ 1 ครั้ง เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี
 4. กรณีขยายเวลาเปิดดำเนินการของกิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วน และอื่นๆ ตามประกาศอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
  • จะอนุมัติให้ขยายระยะเวลาเปิดดำเนินการ 1 ครั้ง เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี

แบบฟอร์มขอขยายเวลาเปิดดำเนินการ

 • แบบขอขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรและเปิดดำเนินการ (F IN EM 02)
 • แบบคำขอขยายเวลาเปิดดำเนินการเพียงอย่างเดียว (F PM EX 06)

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ


views 32,982
Total pageviews 3,269,524 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.