ความรู้เกี่ยวกับงาน BOI
   - ภาพรวมการให้การส่งเสริม
 - พรบ.ส่งเสริมการลงทุน
 - นโยบายส่งเสริมการลงทุน
 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
 - กิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุน
   - ภาพรวม
 - หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
 - การกรอกคำขอรับการส่งเสริม
 - การรวมบัตรส่งเสริม
 - การโอน / รับโอนกิจการ
 - การควบรวมกิจการ
 - การโยกย้ายสถานประกอบการ
 - การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
   - มาตรการ STI
 - มาตรการสนับสนุนกิจการ SMEs
   - กิจการ IPO
 - กิจการ ROH
 - กิจการ TISO
 - กิจการซอฟต์แวร์
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 28 และ 29
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีเครื่องจักร (Master List)
 - การใช้เครื่องจักรเก่า
 - การสั่งปล่อยเครื่องจักร
 - การใช้ธนาคารค้ำประกัน
 - การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน
 - การตัดบัญชีเครื่องจักร
 - การขออนุญาตอื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 30
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 36
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - ส่วนสูญเสียและเศษซาก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
 - การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ
 - การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อม
 - การโอน-รับโอนวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 31, 34, 35
 - วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก
 - ระยะเวลาการยกเว้นภาษี
 - รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 - วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
 - การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
 - ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
   - ภาพรวม
 - สิทธประโยชน์มาตรา 24, 25, 26
 - ระบบ e-Expert
 - การอนุมัติตำแหน่ง
 - การบรรจุช่างฝีมือ
 - การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า
 - การนำช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว
 - ข้อควรรู้
 - กฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - อื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์ มาตรา 27
 - ขั้นตอนการใช้สิทธิ
   - ภาพรวม
 - กำหนดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ
 - การเปิดดำเนินการ
   - ภาพรวม
 - แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
 - แก้ไขกำลังผลิต
 - แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
 - แก้ไขสภาพเครื่องจักร
 - แก้ไขที่ตั้งโรงงาน
 - แก้ไขทุนจดทะเบียน
   - ภาพรวม
 - การตอบรับมติ
 - การออกบัตรส่งเสริม
   - การยืนยันการดำเนินการตามโครงการ
 - การปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ตส.310)
 - การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 - การยกเลิกบัตรส่งเสริม

 ความรู้เกี่ยวกับงาน IC
   - การสมัครสมาชิก
 - การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์
 - การฝึกอบรม
   - บัญชีวัตถุดิบและสต๊อคสูงสุด (MML)
 - บัญชีชื่อรอง (DESC)
 - บัญชีสูตรการผลิต (FRM)
 - การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การปรับยอดวัตถุดิบ
   - งานเครื่องจักร
 - งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - งานตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ
 - งานบริการฝึกอบรมและสัมมนา
 - ลงทะเบียนระบบฝึกอบรมออนไลน์
 - งานบัญชีและการเงิน

 Webboard
   - เว็บบอร์ดถามตอบคำถาม
 - เครื่องจักร
 - วัตถุดิบ
 - ช่างฝีมือ
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - การเปิดดำเนินการ
 - ลงทะเบียนเว็บบอร์ด


 
 ที่ดิน : ขั้นตอนการใช้สิทธิ์

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

ขั้นตอนการใช้สิทธิ

 1. การขอถือกรรมสิทธิที่ดินเพื่อเป็นสถานที่ตั้งโรงงาน

        ผู้ได้รับส่งเสริมที่เป็นนิติบุคคลต่างชาติ สามารถขอถือกรรมสิทธิที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงงานได้ โดยมีแนวทางพิจารณา ดังนี้

  • ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนผู้ถือหุ้นว่า ต้องเป็นหุ้นต่างชาติข้างมาก
  • ต้องเป็นที่ดินในจังหวัดและนิคมอุตสาหกรรม ตามเงื่อนไขสถานที่ตั้งโรงงานที่ระบุในบัตรส่งเสริม
  • ต้องมีขนาดของที่ดินเหมาะสมกับขนาดของกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
  • กรณีที่ขอถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อรองรับการขยายกิจการในอนาคต จะต้องเสนอรายละเอียดของแผนการขยายโครงการในอนาคตด้วย
  • กิจการที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และจำเป็นต้องใช้ที่ดินจำนวนมากเพื่อก่อสร้างระบบป้องกันหรือบำบัดปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น จะอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิที่ดินในปริมาณที่เพียงพอต่อการก่อสร้างดังกล่าวด้วย

 2. การขอถือกรรมสิทธิที่ดินเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย

        ผู้ได้รับส่งเสริมสามารถขอถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อใช้ก่อสร้างสำนักงานและที่พักอาศัยสำหรับพนักงานได้ด้วย โดยที่ตั้งสำนักงานและที่พักอาศัยนี้ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในบริเวณเดียวกันกับที่ตั้งโรงงานก็ได้

        โครงการที่ยื่นขออนุญาตถือกรรมสิทธิที่ดินภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2550 จะได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานและที่พักอาศัย ตามแนวทางของประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2546 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2546 เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาติให้นิติบุคคลต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินสำหรับเป็นที่งสำนักงานและที่พักอาศัย ดังนี้

  • ที่ดินสำหรับเป็นที่ตั้งสำนักงาน ให้ถือครองได้ไม่เกิน 5 ไร่
  • ที่ดินสำหรับเป็นที่พักอาศัยของผู้บริหารหรือผู้ชำนาญการ ให้ถือครองได้ไม่เกิน 10 ไร่
  • ที่ดินสำหรับเป็นที่พักอาศัยของคนงาน ให้ถือครองได้ไม่เกิน 20 ไร่

 3. การขออนุญาตให้บริษัทในเครือใช้ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ

        คณะกรรมการจะอนุญาตให้บริษัทในเครือใช้ที่ดินที่ผู้ได้รับส่งเสริมได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ โดยมีแนวทางพิจารณา ดังนี้

  • อนุญาตให้ไม่เกิน 10% ของที่ดินทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติถือกรรมสิทธิ
  • กรณีที่เกิน 10% จะต้องเสนอเหตุผลโดยละเอียด เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
  • บริษัทในเครือ หมายถึง บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือมีกรรมการบางส่วนถือหุ้นอยู่จริงทั้ง 2 บริษัท

 4. การขออนุญาตใช้ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ เพื่อการอื่น

        ผู้ได้รับส่งเสริมที่ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิที่ดิน อาจขออนุญาตนำที่ดินดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นนอกเหนือการกิจการที่ได้รับส่งเสริมก็ได้ เช่น

  • ใช้ที่ดินเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการส่งเสริม
  • ให้ผู้อื่นใช้เพื่อผลิตชิ้นส่วนหรือสนับสนุนการผลิตของผู้ได้รับการส่งเสริม
  • ใช้ติดตั้งสาธารณูปโภค
  • ให้บริษัทในเครือใช้

        ในการพิจารณา สำนักงานจะอนุญาตให้ผู้ได้รับส่งเสริม นำที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ ไปใช้ประโยชน์เพื่อการอื่นได้ไม่เกิน 10% ของพื้นที่ทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติ

 5. การขออนุญาตจำนองที่ดิน

        เพื่อเสริมสร้างให้เกิดสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการจึงอนุญาตให้ผู้ได้รับส่งเสริมนำที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ ไปจำนองกับสถาบันการเงินได้

        ในการยื่นขออนุญาตนำที่ดินไปจำนอง ผู้ได้รับส่งเสริมจะต้องยื่นหนังสือติดต่อระหว่างบริษัทและสถาบันการเงินให้กับสำนักงานเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ

 6. การขออนุญาตจำหน่ายที่ดิน

        ในกรณีที่ผู้ได้รับส่งเสริมได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิที่ดิน และต่อมาประสงค์จะจำหน่ายที่ดินบางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือจะจำหน่ายให้กับบริษัทในเครือ หรือจะยกเลิกกิจการ

        ผู้ได้รับส่งเสริมจะต้องยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานก่อน จึงจะสามารถจำหน่ายที่ดินดังกล่าวได้

 7. การรับรองเพื่อถือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

        พระราชบัญญัติอาคารชุด มาตรา 19 ได้กำหนดให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และนิติบุคคลต่างด้าวที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน สามารถถือกรรมสิทธิในห้องชุดได้

        ดังนั้น คนต่างด้าวและนิติบุคคลต่างด้าวตามเงื่อนไขข้างต้น จึงสามารถยื่นเรื่องให้สำนักงานออกหนังสือรับรอง เพื่อประกอบการยื่นขอถือกรรมสิทธิในห้องชุดต่อกรมที่ดินได้

 8. การรับรองการเป็นผู้ที่ได้รับการส่งเสริมนิติบุคคลไทยเพื่อรับโอนที่ดิน

        แม้ว่านิติบุคคลไทยจะสามารถซื้อที่ดินได้โดยไม่ต้องได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 27 ก็ตาม แต่สำนักงานก็ยังมีมาตรการอำนวยความสะดวกโดยการออกหนังสือรับรองการเป็นผู้ได้รับการส่งเสริม และแจ้งต่อกรมที่ดิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ได้รับส่งเสริมในการไปขอรับโอนกรรมสิทธิที่ดินอีกด้วย


เอกสารหลักฐานประกอบการขอถือกรรมสิทธิที่ดินตามมาตรา 27

 1. คำขออนุญาตถือกรรมสิทธิที่ดินตามแบบ กกท.40
 2. แผนที่ดินโดยสังเขป โดยให้ระบุลักษณะที่ดิน สถานที่ข้างเคียง ถนนสายสำคัญที่ผ่าน รวมถึงทางเข้า-ออก
 3. สำเนาโฉนด และผนที่ระวางหลังโฉนด
 4. แผนผังการใช้ที่ดิน โดยให้แสดงรายละเอียด ระบุส่วนที่เป็นตัวอาคารสำนักงาน อาคารโรงงาน ห้องเก็บพัสดุ บ้านพัก ถนน สนาม หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ พร้อมทั้งคำนวณเนื้อที่ที่จะต้องใช้ในการก่อสร้างแต่ละรายการ และรวมเนื้อที่ทั้งหมดให้ปรากฏอย่างชัดเจนในแผนที่ หากมีที่ดินเหลือจากการก่อสร้างดังกล่าว ให้ชี้แจงไว้ในแผนที่ด้วยว่าจะใช้ประโยชน์อย่างใดบ้าง
  ในกรณีที่ดินมากกว่า 2 โฉนดขึ้นไป ให้ระบุแนวต่อระหว่างโฉนดในแผนที่ด้วย
 5. สำเนาบัตรส่งเสริม
 6. หนังสือบริษัทฯ แจ้งความประสงค์ขอถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ


views 27,481
Total pageviews 3,269,559 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.