หน้าแรก | รวมประกาศ BOI

ค้นหาจากคำ : ปี : หมวดหมู่ :  
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
พบประกาศทั้งสิ้น 471 ฉบับ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..... 19
no.ประกาศที่วันที่เรื่อง
 1  คำชี้แจง สกท   18 เมย 65  แนวทางการคำนวณเงินลงทุนเพื่อกำหนดมูลค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับยกเว้นสำหรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานทดแทน
 2  ประกาศ กกท  ส.1/2565  18 มีค 65  การปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนภาคเกษตร
 3  ประกาศ กกท  4/2565  21 กพ 65  มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่ย่านนวัตกรรมการแพทย์
ต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมภายในปี 2565
 4  ประกาศ กกท  3/2565  21 กพ 65  การกำหนดพื้นที่เพิ่มเติมเป็นเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 5  ประกาศ กกท  2/2565  21 กพ 65  การขยายเวลามาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ขยายเวลาการยื่นขอรับการส่งเสริมถึงสิ้นปี 2565
 6  ประกาศ กกท  1/2565  21 กพ 65  มาตรการกระตุ้นการลงทุน
ต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมภายในปี 2565
 7  คำชี้แจง สกท   25 มค 65  มาตรการกระตุ้นการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 5/2564
 8  ประกาศ สกท  ป.1/2565  20 มค 65  ประเภทกิจการที่ไม่ให้สิทธิและประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 4/2564 [ภาษีเงินได้]
 9  คำชี้แจง สกท   20 มค 65  การขอรับการส่งเสริมมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 4/2564
 10  ประกาศ กกท  27/2564  13 ธค 64  การขยายเวลามาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ขยายเวลาการยื่นคำขอรับการส่งเสริมถึงสิ้นปี 2565
 11  ประกาศ กกท  26/2564  13 ธค 64  มาตรการให้ได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับกิจการในกลุ่ม B ที่ลงทุนใหม่ในการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557
ต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมภายในปี 2565
 12  ประกาศ กกท  25/2564  13 ธค 64  มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0
1.ต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมภายในปี 2565
2.ต้องดำเนินการให้เสร็จใน 3 ปีนับจากออกบัตรส่งเสริม
 13  ประกาศ กกท  ส.8/2564  17 พย 64  การปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุนการผลิตยานพาหนะไฟฟ้า
 14  ประกาศ กกท  ส.7/2564  17 พย 64  การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557
 15  ประกาศ กกท  24/2564  17 พย 64  การปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก
1.ยกเลิกประกาศ กกท ที่ 6/2563
2.ต้องยื่นคำขอภายในสิ้นปี 2565
 16  ประกาศ กกท  23/2564  17 พย 64  การปรับปรุงมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ กกท ที่ 1/2564
 17  ประกาศ สกท  ป.6/2564  12 ตค 64  ยกเลิกอนุญาตให้เข้าช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้คุณภาพ [วัตถุดิบ]
 18  ประกาศ สกท  ป.5/2564  5 ตค 64  มาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผ่อนผันเงื่อนไขการดำเนินการให้ได้ใบรับรองมาตรฐานสากล และผ่อนผันการขอหยุดดำเนินกิจการชั่วคราวนานกว่า 2 เดือน
 19  ประกาศ สกท  ป.4/2564  1 ตค 64  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก [วัตถุดิบ]
ยกเลิกประกาศ สกท ที่ ป.8/2561
 20  ประกาศ สกท  ส.6/2564  16 กย 64  การปรับปรุงการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
 21  ประกาศ กกท  ส.5/2564  16 กย 64  การปรับปรุงการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
 22  ประกาศ กกท  ส.4/2564  16 กย 64  การปรับปรุงการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมดิจิทัล
 23  ประกาศ กกท  ส.3/2564  16 กย 64  การปรับปรุงเงื่อนไขการให้การส่งเสริมการลงทุนในประเภทกิจการ ๗.๗ และประเภทกิจการ ๗.๓๔
 24  ประกาศ กกท  22/2564  16 กย 64  การปรับปรุงสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
แก้ไขเงื่อนไขข้อ 2.1 ของ ประกาศ กกท ที่ 4/2563
 25  ประกาศ กกท  21/2564  16 กย 64  การปรับปรุงสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ Merit-based Incentives) เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
1.ยกเลิก ประกาศ กกท ที่ 2/2560
2.แก้ไขเงื่อนไขข้อ 9.2.1 ของ ประกาศ กกท ที่ 2/2557
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..... 19

หน้าแรก | รวมประกาศ BOIviews 150,279
Total pageviews 3,191,040 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.