ความรู้เกี่ยวกับงาน BOI
   - ภาพรวมการให้การส่งเสริม
 - พรบ.ส่งเสริมการลงทุน
 - นโยบายส่งเสริมการลงทุน
 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
 - กิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุน
   - ภาพรวม
 - หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
 - การกรอกคำขอรับการส่งเสริม
 - การรวมบัตรส่งเสริม
 - การโอน / รับโอนกิจการ
 - การควบรวมกิจการ
 - การโยกย้ายสถานประกอบการ
 - การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
   - มาตรการ STI
 - มาตรการสนับสนุนกิจการ SMEs
   - กิจการ IPO
 - กิจการ ROH
 - กิจการ TISO
 - กิจการซอฟต์แวร์
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 28 และ 29
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีเครื่องจักร (Master List)
 - การใช้เครื่องจักรเก่า
 - การสั่งปล่อยเครื่องจักร
 - การใช้ธนาคารค้ำประกัน
 - การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน
 - การตัดบัญชีเครื่องจักร
 - การขออนุญาตอื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 30
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 36
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - ส่วนสูญเสียและเศษซาก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
 - การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ
 - การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อม
 - การโอน-รับโอนวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 31, 34, 35
 - วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก
 - ระยะเวลาการยกเว้นภาษี
 - รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 - วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
 - การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
 - ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
   - ภาพรวม
 - สิทธประโยชน์มาตรา 24, 25, 26
 - ระบบ e-Expert
 - การอนุมัติตำแหน่ง
 - การบรรจุช่างฝีมือ
 - การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า
 - การนำช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว
 - ข้อควรรู้
 - กฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - อื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์ มาตรา 27
 - ขั้นตอนการใช้สิทธิ
   - ภาพรวม
 - กำหนดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ
 - การเปิดดำเนินการ
   - ภาพรวม
 - แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
 - แก้ไขกำลังผลิต
 - แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
 - แก้ไขสภาพเครื่องจักร
 - แก้ไขที่ตั้งโรงงาน
 - แก้ไขทุนจดทะเบียน
   - ภาพรวม
 - การตอบรับมติ
 - การออกบัตรส่งเสริม
   - การยืนยันการดำเนินการตามโครงการ
 - การปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ตส.310)
 - การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 - การยกเลิกบัตรส่งเสริม

 ความรู้เกี่ยวกับงาน IC
   - การสมัครสมาชิก
 - การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์
 - การฝึกอบรม
   - บัญชีวัตถุดิบและสต๊อคสูงสุด (MML)
 - บัญชีชื่อรอง (DESC)
 - บัญชีสูตรการผลิต (FRM)
 - การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การปรับยอดวัตถุดิบ
   - งานเครื่องจักร
 - งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - งานตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ
 - งานบริการฝึกอบรมและสัมมนา
 - ลงทะเบียนระบบฝึกอบรมออนไลน์
 - งานบัญชีและการเงิน

 Webboard
   - เว็บบอร์ดถามตอบคำถาม
 - เครื่องจักร
 - วัตถุดิบ
 - ช่างฝีมือ
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - การเปิดดำเนินการ
 - ลงทะเบียนเว็บบอร์ด 
 ช่างฝีมือ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

 1. ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (One Start One Stop Investment Center – OSOS)
        จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วันที่ 8 กันยายน 2552 โดยอำนาจหน้าที่หลักของ OSOS คือ
  • ให้บริการรับคำขอ และส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาดำเนินการ รวมทั้งประสานงานติดตาม และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ
  • ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการลงทุน
  • ประสานงานแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการลงทุน
        ขอบเขตการให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตต่างๆ เช่น การส่งเสริมการลงทุน การจดทะเบียนนิติบุคคล การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว รวมถึงการรับคำขอรับการส่งเสริมฯ โดยอยู่ร่วมกับศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน เพื่อให้สามารถให้บริการอย่างครบวงจร

 2. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
        เป็นหน่วยงานที่ควบคุมให้สิทธิอนุญาตคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาโดยถูกกฎหมาย ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว หรือขอมีถิ่นที่อยู่ในประเทศ หรือในกรณีที่คนต่างด้าวเข้ามาประเทศไทยมีความประสงค์ที่จะเข้ามาทำงานต้องการเปลี่ยนประเภทวีซ่า

 3. กรมการจัดหางาน สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
        เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย โดยพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าวในการยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน เปลี่ยนแปลงการทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงสถานทำงาน ให้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตทำงาน

 4. หน่วยงานช่างฝีมือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
        เป็นหน่วยงานที่อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน หรือกระทำการอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุน และอนุญาตให้ผู้ได้รับส่งเสริมนำคนต่างด้าวที่เป็นช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ คู่สมรสและบุคคลที่อยู่ในอุปการะ เข้ามาในราชอาณาจักร

 5. ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
        เป็นหน่วยงานอนุญาตให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม นำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ คู่สมรสและบุคคลที่อยู่ในอุปการะ เข้ามาในราชอาณาจักรได้

 6. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
        เป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลด้านการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งต้องไม่ขัดต่ออาชีพที่สงวนให้สำหรับคนไทย

 7. สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ
        เป็นหน่วยงานที่ควบคุมในกรณีที่คนต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทย เป็นผู้ที่มาจากประเทศที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติตามที่กระทรวงการต่างประเทศกำหนด โดยจะดำเนินการตรวจสอบประวัติของคนต่างด้าวในสัญชาติที่เป็นประเทศสังคมนิยม

 8. สำนักงานตำรวจสันติบาล
        เป็นหน่วยงานที่ควบคุมคนต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทย ที่อาจสงสัยว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ หรือในกรณีที่คนต่างด้าวมีคดีความเกิดขึ้น

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ


views 6,954
Total pageviews 3,224,244 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.