ความรู้เกี่ยวกับงาน BOI
   - ภาพรวมการให้การส่งเสริม
 - พรบ.ส่งเสริมการลงทุน
 - นโยบายส่งเสริมการลงทุน
 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
 - กิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุน
   - ภาพรวม
 - หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
 - การกรอกคำขอรับการส่งเสริม
 - การรวมบัตรส่งเสริม
 - การโอน / รับโอนกิจการ
 - การควบรวมกิจการ
 - การโยกย้ายสถานประกอบการ
 - การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
   - มาตรการ STI
 - มาตรการสนับสนุนกิจการ SMEs
   - กิจการ IPO
 - กิจการ ROH
 - กิจการ TISO
 - กิจการซอฟต์แวร์
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 28 และ 29
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีเครื่องจักร (Master List)
 - การใช้เครื่องจักรเก่า
 - การสั่งปล่อยเครื่องจักร
 - การใช้ธนาคารค้ำประกัน
 - การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน
 - การตัดบัญชีเครื่องจักร
 - การขออนุญาตอื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 30
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 36
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - ส่วนสูญเสียและเศษซาก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
 - การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ
 - การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อม
 - การโอน-รับโอนวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 31, 34, 35
 - วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก
 - ระยะเวลาการยกเว้นภาษี
 - รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 - วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
 - การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
 - ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
   - ภาพรวม
 - สิทธประโยชน์มาตรา 24, 25, 26
 - ระบบ e-Expert
 - การอนุมัติตำแหน่ง
 - การบรรจุช่างฝีมือ
 - การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า
 - การนำช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว
 - ข้อควรรู้
 - กฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - อื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์ มาตรา 27
 - ขั้นตอนการใช้สิทธิ
   - ภาพรวม
 - กำหนดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ
 - การเปิดดำเนินการ
   - ภาพรวม
 - แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
 - แก้ไขกำลังผลิต
 - แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
 - แก้ไขสภาพเครื่องจักร
 - แก้ไขที่ตั้งโรงงาน
 - แก้ไขทุนจดทะเบียน
   - ภาพรวม
 - การตอบรับมติ
 - การออกบัตรส่งเสริม
   - การยืนยันการดำเนินการตามโครงการ
 - การปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ตส.310)
 - การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 - การยกเลิกบัตรส่งเสริม

 ความรู้เกี่ยวกับงาน IC
   - การสมัครสมาชิก
 - การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์
 - การฝึกอบรม
   - บัญชีวัตถุดิบและสต๊อคสูงสุด (MML)
 - บัญชีชื่อรอง (DESC)
 - บัญชีสูตรการผลิต (FRM)
 - การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การปรับยอดวัตถุดิบ
   - งานเครื่องจักร
 - งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - งานตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ
 - งานบริการฝึกอบรมและสัมมนา
 - ลงทะเบียนระบบฝึกอบรมออนไลน์
 - งานบัญชีและการเงิน

 Webboard
   - เว็บบอร์ดถามตอบคำถาม
 - เครื่องจักร
 - วัตถุดิบ
 - ช่างฝีมือ
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - การเปิดดำเนินการ
 - ลงทะเบียนเว็บบอร์ด


 
 เครื่องจักร : ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

ระยะเวลานำเข้าเครื่องจักร

      โครงการที่ยื่นคำขอรับส่งเสริมหลังจากวันที่ 1 ตุลาคม 2545 จะอนุมัติระยะเวลานำเข้าดังนี้

วันที่เริ่มต้น
วันที่อนุมัติให้การส่งเสริม
วันที่สิ้นสุดวันที่ครบ 30 เดือนนับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม
      ทั้งนี้ ไม่รวมถึงโครงการที่มีขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป และโครงการหรือประเภทกิจการที่คณะกรรมการกำหนดให้ได้รับสิทธิประโยชน์การนำเข้าเครื่องจักรเป็นกรณีพิเศษ จะกำหนดระยะเวลานำเข้าเครื่องจักรเป็นกรณีๆ ไป


การขยายเวลานำเข้าเครื่องจักร

      ในกรณีที่ผู้ได้รับส่งเสริมไม่สามารถนำเครื่องจักรเข้ามาในราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานจะพิจารณาให้ขยายเวลานำเข้าตามแนวทาง ดังนี้

  1. จะให้ขยายระยะเวลานำเข้าได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี (ประกาศ สกท ที่ ป.1/2548)
  2. เครื่องจักรที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนา หรือเครื่องจักรที่ใช้ขจัดหรือป้องกันมลภาวะแวดล้อม จะให้นำเข้าได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม (ประกาศ สกท ที่ ป.1/2548)
  3. เครื่องจักรในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้นำเข้ามาเพื่อปรับปรุงและทดแทนเครื่องจักรเดิม หรือเพื่อเพิ่มกำลังผลิตในโครงการเดิม ไม่ว่าจะเปิดดำเนินการเต็มโครงการแล้วหรือไม่ก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริมโดยได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร (ประกาศ กกท ที่ 6/2549)
  4. แม่พิมพ์ที่ยังไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ จะขยายระยะเวลานำเข้าโดยได้รับยกเว้นอากรขาเข้าถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ประกาศ กกท ที่ 5/2556)

การขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรย้อนหลัง

      ในกรณีที่ผู้ได้รับส่งเสริมนำเครื่องจักรเข้ามาในราชอาณาจักรก่อนวันที่อนุมัติให้การส่งเสริม จะขยายระยะเวลานำเข้าย้อนหลัง โดยอนุมัติให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ในการนำเข้าเครื่องจักรได้ตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอรับการส่งเสริม (ประกาศ สกท ที่ ป.1/2548)

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ


views 23,407
Total pageviews 3,269,560 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.