ความรู้เกี่ยวกับงาน BOI
   - ภาพรวมการให้การส่งเสริม
 - พรบ.ส่งเสริมการลงทุน
 - นโยบายส่งเสริมการลงทุน
 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
 - กิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุน
   - ภาพรวม
 - หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
 - การกรอกคำขอรับการส่งเสริม
 - การรวมบัตรส่งเสริม
 - การโอน / รับโอนกิจการ
 - การควบรวมกิจการ
 - การโยกย้ายสถานประกอบการ
 - การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
   - มาตรการ STI
 - มาตรการสนับสนุนกิจการ SMEs
   - กิจการ IPO
 - กิจการ ROH
 - กิจการ TISO
 - กิจการซอฟต์แวร์
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 28 และ 29
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีเครื่องจักร (Master List)
 - การใช้เครื่องจักรเก่า
 - การสั่งปล่อยเครื่องจักร
 - การใช้ธนาคารค้ำประกัน
 - การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน
 - การตัดบัญชีเครื่องจักร
 - การขออนุญาตอื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 30
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 36
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - ส่วนสูญเสียและเศษซาก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
 - การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ
 - การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อม
 - การโอน-รับโอนวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 31, 34, 35
 - วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก
 - ระยะเวลาการยกเว้นภาษี
 - รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 - วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
 - การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
 - ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
   - ภาพรวม
 - สิทธประโยชน์มาตรา 24, 25, 26
 - ระบบ e-Expert
 - การอนุมัติตำแหน่ง
 - การบรรจุช่างฝีมือ
 - การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า
 - การนำช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว
 - ข้อควรรู้
 - กฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - อื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์ มาตรา 27
 - ขั้นตอนการใช้สิทธิ
   - ภาพรวม
 - กำหนดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ
 - การเปิดดำเนินการ
   - ภาพรวม
 - แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
 - แก้ไขกำลังผลิต
 - แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
 - แก้ไขสภาพเครื่องจักร
 - แก้ไขที่ตั้งโรงงาน
 - แก้ไขทุนจดทะเบียน
   - ภาพรวม
 - การตอบรับมติ
 - การออกบัตรส่งเสริม
   - การยืนยันการดำเนินการตามโครงการ
 - การปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ตส.310)
 - การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 - การยกเลิกบัตรส่งเสริม

 ความรู้เกี่ยวกับงาน IC
   - การสมัครสมาชิก
 - การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์
 - การฝึกอบรม
   - บัญชีวัตถุดิบและสต๊อคสูงสุด (MML)
 - บัญชีชื่อรอง (DESC)
 - บัญชีสูตรการผลิต (FRM)
 - การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การปรับยอดวัตถุดิบ
   - งานเครื่องจักร
 - งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - งานตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ
 - งานบริการฝึกอบรมและสัมมนา
 - ลงทะเบียนระบบฝึกอบรมออนไลน์
 - งานบัญชีและการเงิน

 Webboard
   - เว็บบอร์ดถามตอบคำถาม
 - เครื่องจักร
 - วัตถุดิบ
 - ช่างฝีมือ
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - การเปิดดำเนินการ
 - ลงทะเบียนเว็บบอร์ด


 
 เครื่องจักร : การขอใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่น

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

การขอใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่น

 1. เครื่องจักรที่นำเข้ามาโดยใช้สิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า จะต้องใช้ในกิจการที่ได้รับส่งเสริมเท่านั้น

 2. ในการขอใช้เครื่องจักรที่นำเข้ามาโดยใช้สิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า ไปใช้เพื่อการอื่น เช่น ผลิตหรือรับจ้างผลิตสินค้าอื่น หรือไม่ครบตามกระบวนการผลิตที่ได้รับส่งเสริม จะต้องดำเนินการดังนี้
  -จะต้องได้รับอนุญาตจาก BOI ก่อน
  -จะต้องได้รับอนุญาตเปิดดำเนินการเต็มโครงการแล้ว
  -ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้รับส่งเสริมอย่างถูกต้อง
  -การรับจ้างผลิต จะต้องไม่มีผลกระทบต่อกำลังผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้รับส่งเสริมอยู่เดิม
  -รายได้ที่เกิดจากการนำเครื่องจักรไปใช้เพื่อการอื่นนี้ จะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้

 3. กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ อาจขออนุญาตนำเครื่องจักรไปใช้เพื่อการอื่นได้เป็นกรณีๆไป โดยต้องระบุเหตุผล จำนวน และระยะเวลาที่จะขอใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่นอย่างชัดเจน ทั้งนี้ รายได้ในส่วนนี้จะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

เอกสารที่ต้องใช้

 • หนังสือนำของบริษัท
 • แบบคำขออนุญาตนำเครื่องจักร/แม่พิมพ์ ไปใช้เพื่อการอื่น/ให้บุคคลอื่นใช้ (F IN MC 05)
 • สำเนาหนังสือสั่งปล่อย อินวอยซ์ ใบขนขาเข้า ของเครื่องจักรที่ขอใช้เพื่อการอื่น
 • ขั้นตอนการผลิตและรายการเครื่องจักรที่น้องนำไปใช้

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ เครื่องจักร : การนำเครื่องจักรไปให้ผู้อื่นใช้

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

การนำเครื่องจักรไปให้ผู้อื่นใช้

      การจะนำเครื่องจักรที่นำเข้ามาโดยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากร ไปให้ผู้อื่นใช้ จะต้องดำเนินการ ดังนี้

 1. ต้องเป็นการนำไปผลิตชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ให้กับเจ้าของเครื่องจักร
 2. ต้องไม่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของโครงการ เช่น กำลังการผลิต หรือกรรมวิธีการผลิต
 3. กรรมวิธีการผลิตที่ได้รับอนุมัติ ต้องมีกระบวนการให้นำเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ไปว่าจ้างผู้อื่นผลิต แต่หากไม่มี จะต้องขอแก้ไขโครงการก่อน

เอกสารที่ต้องใช้

 • หนังสือนำของบริษัท
 • แบบคำขออนุญาตนำเครื่องจักร / แม่พิมพ์ที่ได้ใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริมไปใช้เพื่อการอื่น / ให้บุคคลอื่นใช้ (F IN MC 05)
 • สำเนาหนังสือสั่งปล่อย อินวอยซ์ ใบขนขาเข้า ของเครื่องจักรที่ขอจำนองหรือเช่าซื้อ
 • กรรมวิธีการผลิตที่ได้รับอนุญาต และรายการเครื่องจักรที่จะนำไปให้ผู้อื่นใช้

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ เครื่องจักร : การนำเครื่องจักรไปจำนองหรือเช่าซื้อ

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

การนำเครื่องจักรไปจำนองหรือเช่าซื้อ

      เครื่องจักรที่จะขอนำไปจำนอง/เช่าซื้อ จะต้องได้รับอนุมัติสั่งปล่อยจาก BOI หรือได้รับอนุมัติสั่งปล่อยถอนค้ำประกันแล้ว

เอกสารที่ต้องใช้

 • หนังสือนำของบริษัท
 • แบบคำขออนุญาตจำนองเครื่องจักรที่ได้ใช้สิทธินำเข้าตามบัตรส่งเสริม (F IN MC 02) หรือ
 • แบบคำขออนุญาตทำสัญญาเช่าแบบลีสซิ่ง/เช่าซื้อ (F IN MC 03)
 • สำเนาหนังสือสั่งปล่อย อินวอยซ์ ใบขนขาเข้า ของเครื่องจักรที่ขอจำนองหรือเช่าซื้อ

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ เครื่องจักร : การทำลายเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหาย

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

การทำลายเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหาย

      กรณีที่เครื่องจักรที่นำเข้าโดยใช้สิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากร ชำรุดเสียหาย ในระหว่างที่ยังไม่ปลอดจากภาระภาษีอากร สามารถขอดำเนินการตัดบัญชีโดยไม่มีภาระภาษีอากรโดยการขอทำลาย ส่งออก หรือบริจาคให้กับส่วนราชการ องค์กรของรัฐ หรือองค์การสาธารณกุศล

กรณีขอทำลาย จะต้องดำเนินการดังนี้

 1. ระบุรายการและจำนวนเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหาย สาเหตุที่ทำให้เกิดการเสียหาย และหลักฐาน (ถ้ามี)
 2. ขออนุมัติวิธีการทำลาย
 3. ต้องเก็บรักษาเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหายไว้ เพื่อให้ BOI หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ไปดำเนินการตรวจสอบสภาพก่อนการทำลาย
 4. เมื่อได้รับอนุมัติให้ทำลาย จะต้องดำเนินการตามวิธีการที่ได้รับอนุมัติ ภายใต้การควบคุมของ BOI หรือผู้ได้รับมอบหมาย และส่งหลักฐานการดำเนินการให้ BOI เพื่อตัดบัญชีต่อไป

      การจำหน่ายเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหาย แต่ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้น จะต้องชำระภาษีอากรขาเข้าตามสภาพในราคาและอัตราอากร ณ วันที่ BOI กำหนด

เอกสารที่ต้องใช้

 • หนังสือนำของบริษัท
 • หนังสือชี้แจงรายการเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหายและสาเหตุ
 • วิธีการทำลาย
 • หลักฐานแสดงการทำลาย
 • สำเนาหนังสือสั่งปล่อย อินวอยซ์ ใบขนขาเข้า ของเครื่องจักรที่ขอทำลาย

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ เครื่องจักร : การจำหน่าย/โอน/บริจาค เครื่องจักร

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

การจำหน่าย/โอน/บริจาค เครื่องจักร

      ผู้ได้รับส่งเสริมสามารถขอการจำหน่าย/โอน/บริจาค เครื่องจักรได้ โดยมีแนวทางพิจารณาดังนี้

 1. ต้องเป็นเครื่องจักรที่นำเข้ามาโดยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า
 2. ที่ผ่านมาดำเนินการถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในบัตรส่งเสริม
 3. ไม่ทำให้กรรมวิธีผลิตหรือกำลังผลิตเปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่จะมีเครื่องจักรใหม่เข้ามาทดแทน
 4. กรณีจำหน่าย
  • หากนำเข้ามายังไม่ถึง 5 ปี จะต้องชำระภาษีอากรตามสภาพ ณ วันที่ขอยื่นจำหน่าย แต่หากเกิน 5 ปี จะไม่มีภาระภาษี
 5. กรณีโอน
  • ผู้รับโอนต้องเป็นผู้ได้รับส่งเสริมที่มีลักษณะโครงการสอดคล้องสามารถรับโอนเครื่องจักรของผู้โอนได้ เช่น กรรมวิธีการผลิต โครงการให้ใช้เครื่องเก่า เป็นต้น และยังมีระยะเวลานำเข้าเครื่องจักรอยู่
   แต่หากสิทธิฯของผู้รับโอนน้อยกว่า ผู้โอนจะต้องชำระภาษีอากรของเครื่องจักรในส่วนที่เกิน
 6. กรณีบริจาค
  • ต้องบริจาคให้แก่ส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล หรือองค์การสาธารณกุศล ที่สามารถนำเครื่องจักรนั้นไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเหล่านั้น

เอกสารที่ต้องใช้

 • หนังสือนำของบริษัท
 • รายการและจำนวนเครื่องจักรที่จำหน่าย/โอน/บริจาค
 • แบบคำขออนุญาตจำหน่าย/โอน/บริจาคเครื่องจักร (F IN MC 04)
 • สำเนาหนังสือสั่งปล่อย อินวอยซ์ ใบขนขาเข้า ของเครื่องจักรที่ขอจำหน่าย/โอน/บริจาค

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ เครื่องจักร : การซื้อเครื่องจักรจากฟรีโซน

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

การซื้อเครื่องจักรจากฟรีโซน

การซื้อเครื่องจักรจากฟรีโซน แบ่งออกโดยรวมได้เป็น 2 กรณี ดังนี้

 1. ซื้อจากโรงงานผลิตเครื่องจักรที่ตั้งในฟรีโซน
        ถือเป็นการนำเข้าเครื่องจักรใหม่จากต่างประเทศ จึงสามารถใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรได้ตามปกติ

 2. ซื้อจากบริษัทซ่อมเครื่องจักร หรือ บริษัท Trading ที่ตั้งในฟรีโซน
  • กรณีเป็นเครื่องจักรที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ
         ถือเป็นการนำเข้าเครื่องจักรเก่าจากต่างประเทศ ซึ่งต้องใบรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักรเก่า และมีอายุไม่เกินที่กำหนดในบัตรส่งเสริม

  • กรณีเป็นเครื่องจักรที่ซื้อมาจากในประเทศ
         ถือเป็นการใช้เครื่องจักรเก่าที่เคยใช้งานในประเทศ จึงไม่สามารถสั่งปล่อย และไม่สามารถนำมาใช้ในโครงการที่ได้รับส่งเสริม

        ดังนั้น กรณีที่ซื้อเครื่องจักรจากโรงงานซ่อม หรือบริษัท Trading ในฟรีโซน จึงต้องแสดงหลักฐานด้วยว่าเป็นเครื่องจักรที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ได้รับส่งเสริม

  หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ เครื่องจักร : การดำเนินการอื่น ๆ

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ


views 48,708
Total pageviews 3,269,489 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.