ความรู้เกี่ยวกับงาน BOI
   - ภาพรวมการให้การส่งเสริม
 - พรบ.ส่งเสริมการลงทุน
 - นโยบายส่งเสริมการลงทุน
 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
 - กิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุน
   - ภาพรวม
 - หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
 - การกรอกคำขอรับการส่งเสริม
 - การรวมบัตรส่งเสริม
 - การโอน / รับโอนกิจการ
 - การควบรวมกิจการ
 - การโยกย้ายสถานประกอบการ
 - การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
   - มาตรการ STI
 - มาตรการสนับสนุนกิจการ SMEs
   - กิจการ IPO
 - กิจการ ROH
 - กิจการ TISO
 - กิจการซอฟต์แวร์
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 28 และ 29
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีเครื่องจักร (Master List)
 - การใช้เครื่องจักรเก่า
 - การสั่งปล่อยเครื่องจักร
 - การใช้ธนาคารค้ำประกัน
 - การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน
 - การตัดบัญชีเครื่องจักร
 - การขออนุญาตอื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 30
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 36
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - ส่วนสูญเสียและเศษซาก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
 - การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ
 - การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อม
 - การโอน-รับโอนวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 31, 34, 35
 - วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก
 - ระยะเวลาการยกเว้นภาษี
 - รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 - วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
 - การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
 - ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
   - ภาพรวม
 - สิทธประโยชน์มาตรา 24, 25, 26
 - ระบบ e-Expert
 - การอนุมัติตำแหน่ง
 - การบรรจุช่างฝีมือ
 - การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า
 - การนำช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว
 - ข้อควรรู้
 - กฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - อื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์ มาตรา 27
 - ขั้นตอนการใช้สิทธิ
   - ภาพรวม
 - กำหนดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ
 - การเปิดดำเนินการ
   - ภาพรวม
 - แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
 - แก้ไขกำลังผลิต
 - แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
 - แก้ไขสภาพเครื่องจักร
 - แก้ไขที่ตั้งโรงงาน
 - แก้ไขทุนจดทะเบียน
   - ภาพรวม
 - การตอบรับมติ
 - การออกบัตรส่งเสริม
   - การยืนยันการดำเนินการตามโครงการ
 - การปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ตส.310)
 - การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 - การยกเลิกบัตรส่งเสริม

 ความรู้เกี่ยวกับงาน IC
   - การสมัครสมาชิก
 - การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์
 - การฝึกอบรม
   - บัญชีวัตถุดิบและสต๊อคสูงสุด (MML)
 - บัญชีชื่อรอง (DESC)
 - บัญชีสูตรการผลิต (FRM)
 - การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การปรับยอดวัตถุดิบ
   - งานเครื่องจักร
 - งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - งานตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ
 - งานบริการฝึกอบรมและสัมมนา
 - ลงทะเบียนระบบฝึกอบรมออนไลน์
 - งานบัญชีและการเงิน

 Webboard
   - เว็บบอร์ดถามตอบคำถาม
 - เครื่องจักร
 - วัตถุดิบ
 - ช่างฝีมือ
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - การเปิดดำเนินการ
 - ลงทะเบียนเว็บบอร์ด


 
 ช่างฝีมือ : ข้อควรรู้

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

      โครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน และใช้สิทธิประโยชน์ด้านช่างฝีมือตามมาตรา 24, 25, 26 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้สิทธิและประโยชน์ ดังนี้

  1. เมื่อคนต่างด้าวได้รับแจ้งการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว ให้นำหนังสือเดินทางไปให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรโดยด่วน ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม และให้ปฏิบัติตามระเบียบและพิธีการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยเคร่งครัด มิฉะนั้น อาจถูกเพิกถอนสิทธิการให้อยู่ในราชอาณาจักรได้

  2. คนต่างด้าวจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521 โดยให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน มิฉะนั้น จะได้รับโทษทางกฎหมาย

  3. คนต่างด้าวจะต้องปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น หากไปปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติ จะถูกเพิกถอนสิทธิการอยู่ในราชอาณาจักร ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ จะต้องยื่นเรื่องขอแก้ไขให้ตรงกับที่ปฏิบัติงานอยู่จริงทันที และหากตำแหน่งหน้าที่ของคนต่างด้าวเป็นการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2505 ด้วย ทั้งนี้ คนต่างด้าวจะต้องถ่ายทอดความรู้และฝึกสอนช่างภายในประเทศให้สามารถรับช่วงงานได้ภายในเวลาอันสมควร

  4. หากคนต่างด้าวผู้ใดพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ คนต่างด้าวจะต้องคืนใบอนุญาตทำงานที่กรมการจัดหางานภายใน 7 วัน และบริษัทจะต้องแจ้งการออกจากงานภายใน 15 วัน

  5. บริษัทจะต้องยื่นเรื่องคนต่างด้าวพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ให้สำนักงานทราบ ก่อนหรือหลัง 15 วัน นับตั้งแต่วันที่คนต่างด้าวจะพ้นหรือพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ ตามแบบที่สำนักงานกำหนด และให้นำหนังสือเดินทางคนต่างด้าวไปให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยกเลิกตราประทับการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรโดยด่วน

  6. ในกรณีที่บริษัทมีความประสงค์จะต่ออายุการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว บริษัทจะต้องยื่นเรื่องต่อสำนักงานตามแบบที่กำหนด ก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาอนุญาตเดิม 30 วัน

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ


views 7,168
Total pageviews 3,269,525 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.