ความรู้เกี่ยวกับงาน BOI
   - ภาพรวมการให้การส่งเสริม
 - พรบ.ส่งเสริมการลงทุน
 - นโยบายส่งเสริมการลงทุน
 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
 - กิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุน
   - ภาพรวม
 - หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
 - การกรอกคำขอรับการส่งเสริม
 - การรวมบัตรส่งเสริม
 - การโอน / รับโอนกิจการ
 - การควบรวมกิจการ
 - การโยกย้ายสถานประกอบการ
 - การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
   - มาตรการ STI
 - มาตรการสนับสนุนกิจการ SMEs
   - กิจการ IPO
 - กิจการ ROH
 - กิจการ TISO
 - กิจการซอฟต์แวร์
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 28 และ 29
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีเครื่องจักร (Master List)
 - การใช้เครื่องจักรเก่า
 - การสั่งปล่อยเครื่องจักร
 - การใช้ธนาคารค้ำประกัน
 - การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน
 - การตัดบัญชีเครื่องจักร
 - การขออนุญาตอื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 30
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 36
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - ส่วนสูญเสียและเศษซาก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
 - การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ
 - การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อม
 - การโอน-รับโอนวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 31, 34, 35
 - วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก
 - ระยะเวลาการยกเว้นภาษี
 - รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 - วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
 - การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
 - ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
   - ภาพรวม
 - สิทธประโยชน์มาตรา 24, 25, 26
 - ระบบ e-Expert
 - การอนุมัติตำแหน่ง
 - การบรรจุช่างฝีมือ
 - การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า
 - การนำช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว
 - ข้อควรรู้
 - กฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - อื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์ มาตรา 27
 - ขั้นตอนการใช้สิทธิ
   - ภาพรวม
 - กำหนดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ
 - การเปิดดำเนินการ
   - ภาพรวม
 - แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
 - แก้ไขกำลังผลิต
 - แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
 - แก้ไขสภาพเครื่องจักร
 - แก้ไขที่ตั้งโรงงาน
 - แก้ไขทุนจดทะเบียน
   - ภาพรวม
 - การตอบรับมติ
 - การออกบัตรส่งเสริม
   - การยืนยันการดำเนินการตามโครงการ
 - การปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ตส.310)
 - การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 - การยกเลิกบัตรส่งเสริม

 ความรู้เกี่ยวกับงาน IC
   - การสมัครสมาชิก
 - การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์
 - การฝึกอบรม
   - บัญชีวัตถุดิบและสต๊อคสูงสุด (MML)
 - บัญชีชื่อรอง (DESC)
 - บัญชีสูตรการผลิต (FRM)
 - การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การปรับยอดวัตถุดิบ
   - งานเครื่องจักร
 - งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - งานตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ
 - งานบริการฝึกอบรมและสัมมนา
 - ลงทะเบียนระบบฝึกอบรมออนไลน์
 - งานบัญชีและการเงิน

 Webboard
   - เว็บบอร์ดถามตอบคำถาม
 - เครื่องจักร
 - วัตถุดิบ
 - ช่างฝีมือ
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - การเปิดดำเนินการ
 - ลงทะเบียนเว็บบอร์ด 
 การขอรับส่งเสริม : การโยกย้ายสถานประกอบการ

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

การโยกย้ายสถานประกอบการ


โปรดทราบ

มาตรการนี้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ตามประกาศคณะกรรมการ ที่ 2/2557

      เพื่อสนับสนุนการกระจายอุตสาหกรรมสู่ภูมิภาค คณะกรรมการจึงออกประกาศให้โครงการที่ตั้งสถานประกอบการในเขต 1 หรือเขต 2 ไม่ว่าจะได้รับส่งเสริมการลงทุนอยู่แล้วหรือไม่ก็ตาม สามารถยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรได้ ในกรณีที่โยกย้ายสถานประกอบการไปสู่ภูมิภาค ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

 1. กิจการที่จะย้ายสถานประกอบการ จะต้องเป็นกิจการที่คณะกรรมการประกาศให้การส่งเสริมการลงทุน และจะต้องมีขนาดการลงทุน (โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท

 2. จะต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อโยกย้ายสถานประกอบการตามหลักเกณฑ์ที่ BOI กำหนด

 3. กรณีที่โรงงานเดิมตั้งอยู่ในเขต 1 จะต้องย้ายสถานประกอบการไปยังนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมในเขต 2 หรือเขต 3

 4. กรณีที่โรงงานเดิมตั้งอยู่ในเขต 2 จะต้องย้ายสถานประกอบการไปยังนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมในเขต 3

 5. จะต้องปิดกิจการในที่ตั้งเดิม และพร้อมที่จะเปิดดำเนินการในที่ตั้งใหม่ภายใน 2 ปี นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม

 6. จะได้รับสิทธิและประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร ดังนี้
  • ม.25,26 ให้ช่างฝีมือและผู้ชำนาญการที่เป็นคนต่างด้าวทำงาน
  • ม.27 ให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
  • ม.37 ให้นำหรือส่งเงินตราออกต่างประเทศ

 7. จะได้รับสิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากร ดังนี้
  1) กรณียื่นคำขอภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557
  • กรณีย้ายไปในนิคม/เขตอุตสาหกรรมในเขต 2 (ยกเว้นนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และนิคม/เขตอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง)
   • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 7 ปี
  • กรณีย้ายไปในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นิคม/เขตอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง และนิคม/เขตอุตสาหกรรมในเขต 3
   • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
   • ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% ของอัตราปกติ 5 ปี
   • ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าประปา 2 เท่า 10 ปี
   • ให้หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกจากกำไรสุทธิ 25% ของเงินลงทุนในกิจการที่ได้รับส่งเสริม 10 ปี นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ

  2) กรณียื่นคำขอหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557
  • กรณีย้ายไปในนิคม/เขตอุตสาหกรรมในเขต 2 (รวมนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และนิคม/เขตอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง)
   • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี
  • กรณีย้ายไปในนิคม/เขตอุตสาหกรรมในเขต 3 (36 จังหวัด)
   • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
   • ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% ของอัตราปกติ 5 ปี
   • ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าประปา 2 เท่า 10 ปี
  • กรณีย้ายไปในนิคม/เขตอุตสาหกรรมในเขต 3 (22 จังหวัด)
   • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
   • ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% ของอัตราปกติ 5 ปี
   • ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าประปา 2 เท่า 10 ปี
   • ให้หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกจากกำไรสุทธิ 25% ของเงินลงทุนในกิจการที่ได้รับส่งเสริม 10 ปี นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ

 8. จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามขนาดการลงทุน (โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน และไม่รวมค่าเครื่องจักรหรือทรัพย์สินที่โยกย้ายจากสถานประกอบการเดิม)
        แต่ทั้งนี้ หากกิจการนั้นกำหนดไว้ในประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนว่าจะไม่ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ก็จะไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วย

 9. การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จะนับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการในที่ตั้งแห่งใหม่


โปรดทราบ

มาตรการนี้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ตามประกาศคณะกรรมการ ที่ 2/2557

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ


views 8,065
Total pageviews 3,224,255 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.