ความรู้เกี่ยวกับงาน BOI
   - ภาพรวมการให้การส่งเสริม
 - พรบ.ส่งเสริมการลงทุน
 - นโยบายส่งเสริมการลงทุน
 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
 - กิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุน
   - ภาพรวม
 - หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
 - การกรอกคำขอรับการส่งเสริม
 - การรวมบัตรส่งเสริม
 - การโอน / รับโอนกิจการ
 - การควบรวมกิจการ
 - การโยกย้ายสถานประกอบการ
 - การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
   - มาตรการ STI
 - มาตรการสนับสนุนกิจการ SMEs
   - กิจการ IPO
 - กิจการ ROH
 - กิจการ TISO
 - กิจการซอฟต์แวร์
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 28 และ 29
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีเครื่องจักร (Master List)
 - การใช้เครื่องจักรเก่า
 - การสั่งปล่อยเครื่องจักร
 - การใช้ธนาคารค้ำประกัน
 - การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน
 - การตัดบัญชีเครื่องจักร
 - การขออนุญาตอื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 30
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 36
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - ส่วนสูญเสียและเศษซาก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
 - การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ
 - การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อม
 - การโอน-รับโอนวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 31, 34, 35
 - วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก
 - ระยะเวลาการยกเว้นภาษี
 - รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 - วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
 - การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
 - ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
   - ภาพรวม
 - สิทธประโยชน์มาตรา 24, 25, 26
 - ระบบ e-Expert
 - การอนุมัติตำแหน่ง
 - การบรรจุช่างฝีมือ
 - การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า
 - การนำช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว
 - ข้อควรรู้
 - กฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - อื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์ มาตรา 27
 - ขั้นตอนการใช้สิทธิ
   - ภาพรวม
 - กำหนดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ
 - การเปิดดำเนินการ
   - ภาพรวม
 - แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
 - แก้ไขกำลังผลิต
 - แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
 - แก้ไขสภาพเครื่องจักร
 - แก้ไขที่ตั้งโรงงาน
 - แก้ไขทุนจดทะเบียน
   - ภาพรวม
 - การตอบรับมติ
 - การออกบัตรส่งเสริม
   - การยืนยันการดำเนินการตามโครงการ
 - การปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ตส.310)
 - การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 - การยกเลิกบัตรส่งเสริม

 ความรู้เกี่ยวกับงาน IC
   - การสมัครสมาชิก
 - การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์
 - การฝึกอบรม
   - บัญชีวัตถุดิบและสต๊อคสูงสุด (MML)
 - บัญชีชื่อรอง (DESC)
 - บัญชีสูตรการผลิต (FRM)
 - การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การปรับยอดวัตถุดิบ
   - งานเครื่องจักร
 - งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - งานตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ
 - งานบริการฝึกอบรมและสัมมนา
 - ลงทะเบียนระบบฝึกอบรมออนไลน์
 - งานบัญชีและการเงิน

 Webboard
   - เว็บบอร์ดถามตอบคำถาม
 - เครื่องจักร
 - วัตถุดิบ
 - ช่างฝีมือ
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - การเปิดดำเนินการ
 - ลงทะเบียนเว็บบอร์ด


 
 บัตรส่งเสริม : ภาพรวม

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

ภาพรวมบัตรส่งเสริม

บัตรส่งเสริมเป็นหลักฐานแสดงการเป็นผู้ได้รับส่งเสริม โดยประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ คือ

 1. ข้อมูลทั่วไป
        ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ของบริษัทผู้ได้รับการส่งเสริม เลขทะเบียนบริษัท ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม เป็นต้น

 2. สิทธิและประโยชน์
        เป็นส่วนที่ระบุสิทธิประโยชน์ทั้งด้านภาษีอากรและไม่เกี่ยวกับภาษีอากรที่ให้แก่ผู้ที่ได้รับส่งเสริมรายนั้น โดยสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับภาษีอากรจะมีการกำหนดระยะเวลาที่ได้รับสิทธิประโยชน์นั้นไว้ด้วย
        ทั้งนี้ จะส่วนท้ายของสิทธิประโยชน์ จะระบุวันที่อนุญาตให้สามารถเริ่มใช้สิทธิประโยชน์ไว้ด้วย ซึ่งก็คือวันที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม ยกเว้นในกรณีของเครื่องจักรจะอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการใช้สิทธิประโยชน์ย้อนหลังไปได้จนถึงวันที่บริษัทยื่นคำขอรับการส่งเสริม

 3. เงื่อนไขทั่วไป
        เป็นส่วนที่ระบุเงื่อนไขที่ผู้ได้รับส่งเสริมทุกรายต้องปฏิบัติเป็นการทั่วไป อาทิเช่น จะต้องรายงานการเริ่มดำเนินการทุก 6 เดือน 1 ปี และ 2 ปีนับจากวันที่ได้รับบัตรส่งเสริม การต้องรายงานผลประกอบการ การต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้สิทธิประโยชน์ตามมาตราต่างๆ หรือการต้องไม่ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับส่งเสริม เป็นต้น

 4. เงื่อนไขเฉพาะโครงการ
        เป็นส่วนที่เป็นสาระสำคัญในการให้การส่งเสริม ซึ่งผู้ได้รับส่งเสริมจะต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด เช่น ขนาดการลงทุนขั้นต่ำ ทุนจดทะเบียน ที่ตั้งโรงงาน ชนิดผลิตภัณฑ์ กำลังผลิต กรรมวิธีการผลิต ระยะเวลานำเข้าเครื่องจักร และระยะเวลาเปิดดำเนินการ เป็นต้น
        เงื่อนไขเหล่านี้ บางข้อเป็นเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งหากปฏิบัติไม่ได้ อาจถูกเพิกถอนสิทธิประโยชน์หรือเพิกถอนบัตรส่งเสริม แต่เงื่อนไขบางอย่างก็สามารถขออนุญาตแก้ไขได้

 5. เอกสารแนบท้ายบัตรส่งเสริม
        เป็นส่วนที่บันทึกการแก้ไขข้อมูลต่างๆของบัตรส่งเสริม เช่น การแก้ไขสิทธิประโยชน์ การแก้ไขเงื่อนไขเฉพาะโครงการ หรือการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เป็นต้น
        เมื่อผู้ได้รับส่งเสริมได้รับอนุมัติให้แก้ไขโครงการ จะต้องนำบัตรส่งเสริมไปติดต่อกับฝ่ายบัตรส่งเสริมของ BOI เพื่อให้บันทึกข้อมูลการแก้ไขลงในเอกสารแนบท้ายนี้

อายุของบัตรส่งเสริม

      บัตรส่งเสริมไม่มีวันที่สิ้นสุดอายุ สิทธิและประโยชน์บางประเภท เช่น การถือครองกรรมสิทธิที่ดิน การนำเข้าช่างฝีมือต่างด้าว หรือการนำเข้าวัตุดิบโดยยกเว้นภาษีอากร อาจจะได้รับตลอดระยะเวลาที่บริษัทยังถือครองบัตรส่งเสริมนั้นอยู่โดยไม่กระทำผิดเงื่อนไข

บัตรส่งเสริมจะสิ้นสุดผลบังคับใช้ในกรณีดังนี้
-บริษัทขอยกเลิกบัตรส่งเสริม หรือ
-ถูกเพิกถอนบัตรส่งเสริมเนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไข

      เมื่อมีการยกเลิกหรือเพิกถอนบัตรส่งเสริม บริษัทอาจต้องชำระภาษีเครื่องจักร วัตถุดิบ หรือภาษีเงินได้ ย้อนหลัง ตามเหตุแห่งการยกเลิกหรือเพิกถอนนั้นๆ

      หลังจากมีการยกเลิกหรือเพิกถอนบัตรส่งเสริมแล้ว บริษัทยังคงสามารถประกอบกิจการต่อไปได้ในสถานะผู้ไม่ได้รับการส่งเสริม แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง


ประเภทของบัตรส่งเสริม

ตั้งแต่ปี 2558

แบ่งเลขออกเป็น 6 กลุ่ม คือ AA-BBBB-C-DD-E-F
เช่น 58-0001-0-00-1-0 โดยมีความหมายดังนี้

AA คือ ปีที่ออกบัตร เช่น 58

BBBBคือ ลำดับเลขที่ออกบัตรส่งเสริมในปีนั้น เช่น 0001

C0 คือ โครงการที่ได้รับสิทธิตามนโยบายเดิมก่อนปี 58 (เขต 1 เขต 2 เขต 3)
1 คือ โครงการที่ได้รับสิทธิตามนโยบายใหม่ตั้งแต่ปี 58 (A1-A4, B1-B2)

DD00 คือ มาตรการทั่วไป
01 คือ มาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs
02 คือ นโยบายเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
03 คือ นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
04 คือ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (การประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม)
05 คือ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร)
06 คือ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (การวิจัยพัฒนา และออกแบบทางวิศวกรรม)
07 คือ มาตรการ 04 + 05
08 คือ มาตรการ 04 + 06
09 คือ มาตรการ 05 + 06
10 คือ มาตรการ 04 + 05 + 06
11 คือ นโยบายส่งเสริมการลงทุนต่อเนื่องระยะยาวสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
12 คือ มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับส่งเสริมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
13 คือ มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
14 คือ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่
15 คือ นโยบายส่งเสริมการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์

E0 คือ ไม่ได้รับสิทธิมาตรา 31
1 คือ ได้รับสิทธิมาตรา 31 วรรคหนึ่ง (กำหนดวงเงินสูงสุด)
2 คือ ได้รับสิทธิมาตรา 31 วรรคสอง (ไม่กำหนดวงเงินสูงสุด)

F0 คือ โครงการที่ยื่นขอปกติ
1 คือ โครงการที่ประกอบกิจการอยู่เดิม (ได้รับสิทธิเฉพาะมาตรา 36)
2 คือ โครงการรับโอนกิจการ
3 คือ โครงการรวมบัตรส่งเสริม
4 คือ โครงการโยกย้ายสถานประกอบการ


ก่อนปี 2558

-บัตรที่ขึ้นต้นด้วยเลข 1 หรือ 2
เป็นโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนใหม่
-บัตรที่ขึ้นต้นด้วยเลข 3 และมี /ว/เป็นโครงการที่ประกอบการอยู่เดิมโดยไม่ได้รับส่งเสริม และได้รับสิทธิประโยชน์เฉพาะมาตรา 36
-บัตรที่ขึ้นต้นด้วยเลข 5เป็นโครงการตามมาตรการฟื้นฟูวิกฤติอุทกภัย
-บัตรที่ขึ้นต้นด้วยเลข 7เป็นโครงการโยกย้ายสถานประกอยการ โดยที่โครงการเดิมไม่ได้รับส่งเสริม
-บัตรที่ขึ้นต้นด้วยเลข 7 และมี /ย/เป็นโครงการโยกย้ายสถานประกอยการ โดยที่โครงการเดิมได้รับส่งเสริม
-บัตรที่ขึ้นต้นด้วยเลข 7 และมี /ยค/เป็นโครงการโยกย้ายเครื่องจักรเพื่อรับช่วงผลิต
-บัตรที่ขึ้นต้นด้วยเลข 9เป็นโครงการที่มีการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงต่างๆ เช่น เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น


-บัตรที่มี (1)
เป็นโครงการตามมาตรการพิเศษเพื่อเร่งรัดการลงทุนในปี 2551-552
-บัตรที่มี (2)เป็นโครงการที่กำหนดวงเงินสูงสุดในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
-บัตรที่มี (3)เป็นโครงการตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตร
-บัตรที่มี (4)เป็นโครงการตามมาตรการส่งเสริมการลงทุน
-บัตรที่มี (5)เป็นโครงการตามนโยบาย SMEs
-บัตรที่มี (6)เป็นโครงการตามนโยบาย HDD
-บัตรที่มี (7)เป็นโครงการตามนโยบายส่งเสริมกิจการซอฟต์แวร์
-บัตรที่มี (8)เป็นโครงการที่ไม่กำหนดวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และกิจการอื่นๆ เช่น นโยบาย 3 จังหวัดภาคใต้
-บัตรที่มี (9)เป็นโครงการที่ไม่กำหนดวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามนโยบายที่เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน
-บัตรที่มี (10)เป็นโครงการที่ไม่กำหนดวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามนโยบายส่งเสริมให้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
-บัตรที่มี /อ/เป็นโครงการรับโอนกิจการ
-บัตรที่มี /ร/เป็นโครงการรวมบัตรส่งเสริม

      เช่น บัตรส่งเสริมเลขที่ 1543 (2)/2556 เป็นโครงการที่ได้รับส่งเสริมใหม่ ซึ่งกำหนดวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้สูงสุด

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ


views 29,725
Total pageviews 3,269,504 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.