ความรู้เกี่ยวกับงาน BOI
   - ภาพรวมการให้การส่งเสริม
 - พรบ.ส่งเสริมการลงทุน
 - นโยบายส่งเสริมการลงทุน
 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
 - กิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุน
   - ภาพรวม
 - หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
 - การกรอกคำขอรับการส่งเสริม
 - การรวมบัตรส่งเสริม
 - การโอน / รับโอนกิจการ
 - การควบรวมกิจการ
 - การโยกย้ายสถานประกอบการ
 - การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
   - มาตรการ STI
 - มาตรการสนับสนุนกิจการ SMEs
   - กิจการ IPO
 - กิจการ ROH
 - กิจการ TISO
 - กิจการซอฟต์แวร์
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 28 และ 29
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีเครื่องจักร (Master List)
 - การใช้เครื่องจักรเก่า
 - การสั่งปล่อยเครื่องจักร
 - การใช้ธนาคารค้ำประกัน
 - การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน
 - การตัดบัญชีเครื่องจักร
 - การขออนุญาตอื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 30
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 36
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - ส่วนสูญเสียและเศษซาก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
 - การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ
 - การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อม
 - การโอน-รับโอนวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 31, 34, 35
 - วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก
 - ระยะเวลาการยกเว้นภาษี
 - รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 - วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
 - การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
 - ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
   - ภาพรวม
 - สิทธประโยชน์มาตรา 24, 25, 26
 - ระบบ e-Expert
 - การอนุมัติตำแหน่ง
 - การบรรจุช่างฝีมือ
 - การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า
 - การนำช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว
 - ข้อควรรู้
 - กฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - อื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์ มาตรา 27
 - ขั้นตอนการใช้สิทธิ
   - ภาพรวม
 - กำหนดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ
 - การเปิดดำเนินการ
   - ภาพรวม
 - แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
 - แก้ไขกำลังผลิต
 - แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
 - แก้ไขสภาพเครื่องจักร
 - แก้ไขที่ตั้งโรงงาน
 - แก้ไขทุนจดทะเบียน
   - ภาพรวม
 - การตอบรับมติ
 - การออกบัตรส่งเสริม
   - การยืนยันการดำเนินการตามโครงการ
 - การปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ตส.310)
 - การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 - การยกเลิกบัตรส่งเสริม

 ความรู้เกี่ยวกับงาน IC
   - การสมัครสมาชิก
 - การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์
 - การฝึกอบรม
   - บัญชีวัตถุดิบและสต๊อคสูงสุด (MML)
 - บัญชีชื่อรอง (DESC)
 - บัญชีสูตรการผลิต (FRM)
 - การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การปรับยอดวัตถุดิบ
   - งานเครื่องจักร
 - งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - งานตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ
 - งานบริการฝึกอบรมและสัมมนา
 - ลงทะเบียนระบบฝึกอบรมออนไลน์
 - งานบัญชีและการเงิน

 Webboard
   - เว็บบอร์ดถามตอบคำถาม
 - เครื่องจักร
 - วัตถุดิบ
 - ช่างฝีมือ
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - การเปิดดำเนินการ
 - ลงทะเบียนเว็บบอร์ด


 
 วัตถุดิบ มาตรา 36 : การโอนและรับโอนวัตถุดิบ

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

การโอนและรับโอนวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ตามมาตรา 36(1)

      กรณีที่มีความจำเป็น ผู้ได้รับส่งเสริมสามารถโอนวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่นำเข้ามาโดยใช้สิทธิ์ยกเว้นอากรขาเข้าตามมาตรา 36(1) ให้แก่ผู้ได้รับส่งเสริมรายอื่น โดยมีแนวทางพิจารณา ดังนี้

 1. ผู้โอนและผู้รับโอน ต้องเป็นผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และได้รับสิทธิและประโยชน์ ตามมาตรา 36 (1)
 2. ผู้โอนและผู้รับโอน ต้องอยู่ระหว่างระยะเวลาการใช้สิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36 (1)
 3. กรณีที่ระยะเวลานำเข้าของผู้โอนสิ้นสุดลงแล้ว สามารถขอโอนวัตถุดิบที่นำเข้าในช่วงเวลาที่ได้รับสิทธิ์ แต่จะต้องดำเนินการโอนให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือน นับจากสิ้นสุดระยะเวลานำเข้า
 4. วัตถุดิบที่ขอโอนและรับโอน ต้องเป็นวัตถุดิบชนิดเดียวกัน และต้องเป็นวัตถุดิบชนิดที่ผู้รับโอนมีสิทธิ์นำเข้าจากต่างประเทศ ตามที่ได้รับอนุมัติในบัญชีรายการวัตถุดิบ โดยมีปริมาณไม่เกินที่ผู้รับโอนจะสามารถนำเข้าจากต่างประเทศตามสิทธิ์มาตรา 36 (1) ได้
 5. ให้ยื่นเรื่องที่สำนักบริหารการลงทุนที่กรุงเทพ หรือศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภูมิภาค ที่รับผิดชอบดูแลโครงการของผู้โอน เป็นผู้พิจารณา
 6. จะต้องดำเนินการและยื่นเรื่องต่อสมาคมสโมสรนักลงทุนเพื่อขอปรับยอดวัตถุดิบในสต๊อค ภายในเวลา 1 เดือนนับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้โอน

เอกสารที่ต้องใช้

 1. บัญชีรายการวัตถุดิบที่ขอโอน-รับโอน ตามมาตรา 36(1) (F IN RM 42) ซึ่งผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องลงนามและประทับตราบริษัท
 2. ใบรายงานยอดวัตถุดิบคงเหลือของผู้โอนและผู้รับโอน ซึ่งออกโดยสมาคมสโมสรนักลงทุน
 3. เอกสารในส่วนของ BOI
  • แบบพิจารณาขอโอนและขอรับโอนวัตถุดิบ มาตรา 36(1) (F IN RM 25)
  • หนังสือแจ้งการอนุญาตให้โอนวัตถุดิบ ตามมาตรา 36 (1) (F IN RM 26) หรือแบบ (F IN RM 41) และสำเนา 2 ชุด
  • สำเนาบัญชีรายการวัตถุดิบที่ขอโอน-รับโอน ตามมาตรา 36 (1) ที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 3 ชุด

หลังจากได้รับอนุมัติ

 1. ผู้โอนจะต้องนำหนังสือแจ้งการอนุญาตให้โอนวัตถุดิบ และสำเนาบัญชีรายการวัตถุดิบที่ขอโอน-รับโอน ตามมาตรา 36 (1) ที่ได้รับอนุมัติ ไปดำเนินการปรับยอดวัตถุดิบของผู้โอนและผู้รับโอน ที่สมาคมสโมสรนักลงทุน ให้เสร็จในคราวเดียวกัน
 2. ปริมาณวัตถุดิบที่รับโอนจะต้องมีปริมาณรวมกับที่มีอยู่ในบัญชีแล้วไม่เกินปริมาณสต๊อคสูงสุด
 3. จะต้องดำเนินการโอนวัตถุดิบให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่เช่นนั้นจะถือว่าการอนุญาตให้โอน-รับโอนวัตถุดิบนั้นถูกยกเลิกไป

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ


views 11,495
Total pageviews 3,269,562 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.