ความรู้เกี่ยวกับงาน BOI
   - ภาพรวมการให้การส่งเสริม
 - พรบ.ส่งเสริมการลงทุน
 - นโยบายส่งเสริมการลงทุน
 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
 - กิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุน
   - ภาพรวม
 - หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
 - การกรอกคำขอรับการส่งเสริม
 - การรวมบัตรส่งเสริม
 - การโอน / รับโอนกิจการ
 - การควบรวมกิจการ
 - การโยกย้ายสถานประกอบการ
 - การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
   - มาตรการ STI
 - มาตรการสนับสนุนกิจการ SMEs
   - กิจการ IPO
 - กิจการ ROH
 - กิจการ TISO
 - กิจการซอฟต์แวร์
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 28 และ 29
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีเครื่องจักร (Master List)
 - การใช้เครื่องจักรเก่า
 - การสั่งปล่อยเครื่องจักร
 - การใช้ธนาคารค้ำประกัน
 - การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน
 - การตัดบัญชีเครื่องจักร
 - การขออนุญาตอื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 30
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 36
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - ส่วนสูญเสียและเศษซาก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
 - การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ
 - การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อม
 - การโอน-รับโอนวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 31, 34, 35
 - วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก
 - ระยะเวลาการยกเว้นภาษี
 - รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 - วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
 - การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
 - ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
   - ภาพรวม
 - สิทธประโยชน์มาตรา 24, 25, 26
 - ระบบ e-Expert
 - การอนุมัติตำแหน่ง
 - การบรรจุช่างฝีมือ
 - การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า
 - การนำช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว
 - ข้อควรรู้
 - กฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - อื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์ มาตรา 27
 - ขั้นตอนการใช้สิทธิ
   - ภาพรวม
 - กำหนดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ
 - การเปิดดำเนินการ
   - ภาพรวม
 - แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
 - แก้ไขกำลังผลิต
 - แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
 - แก้ไขสภาพเครื่องจักร
 - แก้ไขที่ตั้งโรงงาน
 - แก้ไขทุนจดทะเบียน
   - ภาพรวม
 - การตอบรับมติ
 - การออกบัตรส่งเสริม
   - การยืนยันการดำเนินการตามโครงการ
 - การปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ตส.310)
 - การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 - การยกเลิกบัตรส่งเสริม

 ความรู้เกี่ยวกับงาน IC
   - การสมัครสมาชิก
 - การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์
 - การฝึกอบรม
   - บัญชีวัตถุดิบและสต๊อคสูงสุด (MML)
 - บัญชีชื่อรอง (DESC)
 - บัญชีสูตรการผลิต (FRM)
 - การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การปรับยอดวัตถุดิบ
   - งานเครื่องจักร
 - งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - งานตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ
 - งานบริการฝึกอบรมและสัมมนา
 - ลงทะเบียนระบบฝึกอบรมออนไลน์
 - งานบัญชีและการเงิน

 Webboard
   - เว็บบอร์ดถามตอบคำถาม
 - เครื่องจักร
 - วัตถุดิบ
 - ช่างฝีมือ
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - การเปิดดำเนินการ
 - ลงทะเบียนเว็บบอร์ด


 
 วัตถุดิบ มาตรา 36 : การตัดบัญชีวัตถุดิบ

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

การตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ตามมาตรา 36

      เมื่อผู้ได้รับส่งเสริมส่งสินค้าไปจำหน่ายต่างประเทศ จะต้องนำใบขนสินค้าขาออกมาตัดบัญชี เพื่อลดยอดปริมาณวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นในบัญชีสั่งปล่อย ตามที่คำนวณจากสูตรการผลิตสินค้าส่งออกนั้นๆ

      กรณีที่ผู้ส่งออกซื้อวัตถุดิบจากผู้ประกอบการในประเทศที่ใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีจาก BOI ผู้จะต้องโอนสิทธิ์การตัดบัญชีวัตถุดิบให้กับผู้ประกอบการนั้นๆ เพื่อนำไปตัดบัญชีวัตถุดิบของตนเองต่อไป

      การตัดบัญชีวัตถุดิบ จะต้องทำการตัดบัญชีวัตถุดิบให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปี นับจากวันสิ้นสุดสิทธิประโยชน์มาตรา 36
      แต่หากบริษัทยื่นขอขยายระยะเวลาการนำเข้าวัตถุดิบ จะต้องดำเนินการตัดบัญชีวัตถุดิบสำหรับใบขนสินค้าขาออกที่ได้ส่งออกไปแล้วเกิน 1 ปี นับถึงวันยื่นคำขอขยายระยะเวลานำเข้าวัตถุดิบให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะได้รับการพิจารณาขยายระยะเวลานำเข้าวัตถุดิบ


หลักฐานแสดงการส่งออก

  1. ใบขนสินค้าขาออก หรือ
  2. ใบขนสินค้าขาออกไปเขตปลอดอากร หรือ
  3. ใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายในประเทศ ที่พิมพ์ออกมาจากระบบอิเล็กทรอนิกส์
  4. สำเนา INVOICE หรือ PACKING LIST
  5. ใบสรุปปริมาณการใช้วัตถุดิบจากผู้ผลิตในประเทศ

เอกสารและวิธีการตัดบัญชีในกรณีต่างๆ

ส่งออกไปยังเอกสารการตัดบัญชี
ต่างประเทศใบขนสินค้าขาออกตัดบัญชีในระบบ RMTS
เขตปลอดอากรใบขนสินค้าขาออกตัดบัญชีในระบบ RMTS
คลังสินค้าทัณฑ์บนใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายตัดบัญชีในระบบ RMTS
บริษัทที่ใช้สิทธิ์มาตรา 36(1)ใบโอน Vendorตัดบัญชีในระบบ RMTS
มาตรา 19 ทวิใบแนบท้ายใบขนขาออก
ที่ระบุการโอนสิทธิ์
ตัดบัญชีในระบบ RMTS


การตัดบัญชีสำหรับผู้ส่งออกทางอ้อม

ผู้ส่งออกทางอ้อม ที่จำหน่ายสินค้าให้กับผู้ส่งออกซึ่งได้รับส่งเสริมจาก BOI จะต้องดำเนินการตัดบัญชี โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  • ต้องรับใบโอนสิทธิ์ตัดบัญชี (report-V) จากผู้ส่งออก เพื่อใช้ในการตัดบัญชี
  • ชื่อผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ตัดบัญชีของผู้ส่งออกทางอ้อม จะต้องอยู่ในบัญชีวัตถุดิบ (ชื่อรอง) ของผู้ส่งออก

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ


views 19,771
Total pageviews 3,269,481 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.