Home | แบบฟอร์ม BOI

แบบฟอร์ม BOI

ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

 1. การขอรับการส่งเสริม   

 เอกสารประกอบคำขอรับการส่งเสริม  แล้วแต่กรณี ดังนี้
 • รายงานเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาคำขอรับการส่งเสริม
   F PA PP 20-06
 • แบบประกอบการพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
   F PA PP 15-03
 • รายละเอียดรายงานการศึกษาความเป็นไปได้
 • แบบประกอบคำขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 10/2560 สำหรับกิจการในกลุ่ม B ที่มีการใช้เครื่องจักรระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิต/การบริการ
   F PA PP 46-01
 • แบบคำขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)
   F PA PP 47-01
 • แบบประกอบคำขอโครงการที่ขอรับการส่งเสริมตามมาตรการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี
   F PA PP 45-00
 • แบบประกอบคำขอรับส่งเสริมตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
   F PA PP 28-03
 • แบบประกอบคำขอรับการส่งเสริมตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์ ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
   F PA PP 30-03
 • แบบประกอบคำขอรับการส่งเสริมตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์ ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการวิจัย พัฒนา และออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 9/2560
   F PA PP 38-01
 • แบบแสดงความจำนงขอสนับสนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • แบบประกอบคำขอรับการส่งเสริม ประเภท 7.12 กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
   F PA PP 19-02
 • แบบประกอบคำขอรับการส่งเสริมสำหรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
   F PA PP 37-00

 2. การขอรับบัตรส่งเสริม   

 • แบบตอบรับการส่งเสริม
   F GA CT 07-02
 • แบบประกอบการขอรับการส่งเสริม (แบบ กกท.05)
   F GA CT 08-03
 • แบบกรอกรายการความต้องการใช้สาธารณูปโภคและความต้องการทางด้านแรงงาน
   F GA CT 13-03
 • แบบขยายเวลาตอบรับการส่งเสริม
   F GA CT 01-02
 • แบบเพื่อประกอบการพิจารณาขอขยายเวลาส่งหลักฐานการออกบัตรส่งเสริม
   F GA CT 04-02

 3. การแก้ไขโครงการ   

 • แบบคำขออนุญาตแก้ไขโครงการ
   F PA PC 01-05
 • แบบคำขออนุญาตแก้ไขอัตราส่วนผู้ถือหุ้น
   F PA PC 02-07
 • แบบคำขออนุญาตเปลี่ยน/เพิ่ม/ลด สถานที่ตั้งโรงงาน/สถานประกอบการ
   F PA PC 03-07
 • แบบคำขออนุญาตและรายงานเรื่องแก้ไขทุนจดทะเบียน
   F PA PC 09-01
 • แบบคำขออนุญาตเพิ่มกำลังการผลิต(จากการเพิ่มเวลาทำงาน)
   F PA PC 15-00
 • คำขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามมาตรการเร่งรัดการลงทุน
   F PA PC 16-00
 • แบบคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อรับโอนกิจการ
   F PA PC 17-01

 4. เครื่องจักร   


 5. วัตถุดิบ   

 การนำเข้าวัตถุดิบ   
 • Checklist เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา การนำเข้าวัตถุดิบตามมาตรา 30 และ / หรือ มาตรา 36
   F IN IR 01-02

 • มาตรา 30
  • แบบคำขอผ่อนผันใช้ธนาคารค้ำประกันวัตถุดิบ ตามมาตรา 30
    F IN IR 02-03
  • แบบคำขอขยายเวลาใช้ธนาคารค้ำประกันวัตถุดิบ ตามมาตรา 30 และ/หรือมาตรา 36
    F IN IR 05-03
  • แบบคำขออนุมัติลดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละ.... ของอัตราปกติสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นตามมาตรา 30
    F IN IR 06-02
  • แบบคำขออนุมัติสั่งปล่อยเพื่อถอนใช้ธนาคารค้ำประกันแทนการชำระอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นที่ได้รับการลดหย่อนอาการขาเข้าร้อยละ ... ของอัตราปกติตามมาตรา 30
    F IN IR 07-02
  • แบบบัญชีบันทึกการนำเข้า ส่งออกวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามมาตรา 30 และหรือ มาตรา 36
    F IN IR 10-02
  • แบบพิจารณาสั่งปล่อย/ถอนใช้ธนาคารค้ำประกันแทนการชำระอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามมาตรา 30 และ/หรือ มาตรา 36
    F IN IR 13-03
  • หนังสือแจ้งกรมศุลกากรเรื่องการสั่งปล่อยวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นที่ได้รับการลดหย่อนอากรขาเข้า ร้อยละ... ของอัตราปกติของบริษัท...จำกัดตามมาตรา 30
    F IN IR 22-04
  • หนังสือแจ้งกรมศุลกากรเรื่องการลดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละ...ของอัตราปกติของบริษัท...จำกัดตาม มาตรา 30 ในกรณีได้ผ่านพิธีการศุลกากรชำระอากรขาเข้าแล้ว
    F IN IR 23-04
  • หนังสือแจ้งกรมศุลกากรเรื่องการสั่งปล่อยเพื่อถอนใช้การค้ำประกันวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นที่ได้ รับการลดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละ...ของอัตราปกติของบริษัท...จำกัดตามมาตรา 30
    F IN IR 24-04

 • มาตรา 36
  • แบบคำขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบตามมาตรา 36
    F IN IR 08-02
  • แบบคำขอผ่อนผันใช้ธนาคารค้ำประกันวัตถุดิบ ตามมาตรา 36 (ในกรณี ก่อนออกบัตรส่งเสริม)
    F IN IR 03-03
  • แบบคำขอผ่อนผันใช้ธนาคารค้ำประกันแทนการชำระอากรขาเข้า และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ตามมาตรา 36 ในกรณีมีบัตรส่งเสริมแล้ว
    F IN IR 04-02
  • แบบคำขออนุมัติสั่งปล่อยเพื่อถอนใช้ธนาคารค้ำประกัน แทนการชำระอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบตามมาตรา 36
    F IN IR 09-02
  • แบบบัญชีบันทึกการนำเข้า ส่งออกวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามมาตรา 30 และหรือ มาตรา 36
    F IN IR 10-02
  • แบบพิจารณาสั่งปล่อย/ถอนใช้ธนาคารค้ำประกันแทนการชำระอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามมาตรา 30 และ/หรือ มาตรา 36
    F IN IR 13-03
  • หนังสือแจ้งกรมศุลกากรเรื่องการสั่งปล่อยวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าของ บริษัท...จำกัดเพื่อการส่งออกตามมาตรา 36
    F IN IR 26-05
  • หนังสือแจ้งกรมศุลกากรเรื่องการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นของบริษัท... จำกัดตามมาตรา 36 ในกรณีได้ผ่านพิธีการศุลกากรชำระอากรขาเข้าแล้ว
    F IN IR 27-05
  • หนังสือแจ้งกรมศุลกากรเรื่องการสั่งปล่อยเพื่อถอนใช้การค้ำประกันแทนการชำระอากรขาเข้าสำหรับ วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นของบริษัท...จำกัดตามารตรา 36
    F IN IR 28-05
 การขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบ   
 • Checklist เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาขอขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบ
   F IN ER 01-04

 • มาตรา 30
  • แบบคำขอขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบตามมาตรา 30 สำหรับโครงการในเขต 3 ตามประกาศที่ 1/2536
    F IN ER 02-03
  • แบบรายงานการนำเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นที่นำเข้าในรอบปีที่ผ่านมา ตามมาตรา 30
    F IN ER 03-03
  • แบบสรุปปริมาณการใช้วัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นตามมาตรา 30
    F IN ER 04-03
  • แบบรายการวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นที่คาดว่าจะนำเข้าตามมาตรา 30
    F IN ER 05-03

 • มาตรา 36
  • แบบขอขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นตามมาตรา 36(1) และของที่นำเข้าตามมาตรา 36(2)
    F IN ER 06-05
  • ตัวอย่าง 2 ขออนุมัติขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบ ตามมาตรา 36(ครั้งที่.....)
    ตัวอย่าง 2
  • แบบรายงานปริมาณการนำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นและปริมาณคงเหลือตามมาตรา 36
    F IN ER 10-04
 การขออนุมัติบัญชีสต๊อควัตถุดิบ สูตรการผลิต ตัดบัญชี และอื่นๆ   
 • Checklist เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาการใช้สิทธิและประโยชน์วัตถุดิบ
   F IN RM 01-06
 • รายการวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็น ตามมาตรา 30
   F IN RM 02-03
 • หน่วยของวัตถุดิบ
   หน่วยของวัตถุดิบ

 • การขออนุมัติ/แก้ไขสูตรการผลิต และหรือ ขออนุมัติ/แก้ไขบัญชีปริมาณสต๊อก
  • หนังสือขออนุมัติ/แก้ไขสูตรการผลิต และหรือ ขออนุมัติ/แก้ไขบัญชีปริมาณสต็อก
    F IN RM 13-05
  • ตัวอย่างหนังสือแสดงรายละเอียดสูตรการผลิตและปริมาณการใช้วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นของแต่ละแบบ ตามมาตรา 36
    ตัวอย่างที่ 4
  • ตัวอย่างใบสรุปแก้ไข / เพิ่มเติมชื่อวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นแต่ละรายการที่ใช้ในการผลิต ตามมาตรา 30 หรือ 36
    ตัวอย่างที่ 17
  • ตัวอย่างรายละเอียดการแก้ไขสูตรการผลิตการใช้วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นของแต่ละแบบ ตามมาตรา 30 หรือ 36
    ตัวอย่างที่ 18
  • ตัวอย่างใบสรุปปริมาณวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นแต่ละรายการที่ใช้ในการผลิต ตามมาตรา 36
    ตัวอย่างที่ 19
  • ตัวอย่างใบสรุปแก้ไขปริมาณ/เพิ่มรายการวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นแต่ละรายการที่ใช้ในการผลิต ตามมาตรา 36
    ตัวอย่างที่ 20
  • หนังสือแจ้งผลการอนุมัติสูตรการผลิต ตามมาตรา 36
    F IN RM 14-05
  • หนังสือแจ้งผลการอนุมัติบัญชีปริมาณสต๊อคสูงสุด ตามมาตรา 36
    F IN RM 15-05
  • หนังสือแจ้งผลการอนุมัติสูตรการผลิตและบัญชีปริมาณสต๊อคสูงสุด ตามมาตรา 36
    F IN RM 16-05
  • หนังสือแจ้งผลการอนุมัติแก้ไขสูตรการผลิต ตามมาตรา 36
    F IN RM 17-05
  • หนังสือแจ้งผลการอนุมัติแก้ไขบัญชีปริมาณสต๊อคสูงสุด ตามมาตรา 36
    F IN RM 18-05
  • หนังสือแจ้งผลการอนุมัติแก้ไขสูตรการผลิตและปริมาณสต๊อคสูงสุดตามมาตรา 36
    F IN RM 19-05

 • การส่งวัตถุดิบออกไปต่างประเทศ
  • ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตส่งวัตถุดิบไปต่างประเทศ
    ตัวอย่างที่ 14
  • แบบการพิจารณาขออนุญาตส่งวัตถุดิบคืนไปต่างประเทศ ตามมาตรา 36 (สำหรับเจ้าหน้าที่)
    F IN RM 20-03
  • หนังสือแจ้งผลการอนุญาตให้บริษัทส่งวัตถุดิบ/ส่วนสูญเสียออกไปต่างประเทศ ตามมาตรา 36
    F IN RM 21-04

 • การดำเนินการเกี่ยวกับส่วนสูญเสีย
  • ส่วนสูญเสียนอกสูตร
   • ตัวอย่างหนังสือแจ้งกรมศุลกากรให้เรียกเก็บภาษีอากรสำหรับส่วนสูญเสียนอกสูตร
     ตัวอย่างที่ 11
   • ตัวอย่างหนังสือแจ้งบริษัทให้ชำระภาษีอากรสำหรับเศษส่วนสูญเสียนอกสูตร และตัดยอดบัญชีวัตถุดิบ
     ตัวอย่างที่ 13
   • ตัวอย่างหนังสือแจ้งผลการอนุญาตให้บริษัทส่งส่วนสูญเสียนอกสูตรออกไปต่างประเทศ
     ตัวอย่างที่ 18
  • ส่วนสูญเสียในสูตร
   • ตัวอย่างหนังสือแจ้งกรมศุลกากรให้เรียกเก็บภาษีอากรสำหรับเศษส่วนสูญเสียในสูตร
     ตัวอย่างที่ 31
   • ตัวอย่างหนังสือแจ้งบริษัทให้ชำระภาษีอากรสำหรับเศษส่วนสูญเสียในสูตรที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์
     ตัวอย่างที่ 32
   • ตัวอย่างหนังสือแจ้งผลการอนุญาตให้บริษัทส่งส่วนสูญเสียในสูตรออกไปต่างประเทศ
     ตัวอย่างที่ 35

 • การเรียกเก็บภาษีวัตถุดิบที่ไม่ได้ผลิตส่งออก หรือวัตถุดิบคงเหลือ
  • แบบรายงานวัตถุดิบคงเหลือ ตามมาตรา 36
    F IN RM 32-03
  • แบบรายงานวัตถุดิบไม่ได้นำมาผลิตส่งออก ตามมาตรา 36
    F IN RM 35-03
  • หนังสือแจ้งกรมศุลกากร ขอให้เรียกเก็บอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
    F IN RM 43-03
  • หนังสือแจ้งบริษัทให้ชำระอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
    F IN RM 44-03

 • การเรียกเก็บภาษีอากรสำหรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
  • หนังสือขอชำระภาษีอากรผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ที่ผลิตจากวัตถุดิบตามมาตรา 36
    F IN RM 34-03
  • หนังสือแจ้งกรมศุลกากรให้เรียกเก็บภาษีอากรตามสภาพผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตจากวัตถุดิบตามมาตรา 36
    F IN RM 33-04

 • การรวมบัญชีปริมาณสต๊อกวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น

 • การขอนำวัตถุดิบ ส่วนสูญเสีย หรือผลิตภัณฑ์ไปเก็บนอกสถานที่

 • การขออนุญาตโอนและรับโอนวัตถุดิบ
  • แบบคำขออนุญาตโอนวัตถุดิบที่นำเข้า ตามมาตรา 36(1) ให้แก่ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนเพื่อนำไปผลิตส่งออก
    F IN RM 39-03
  • แบบคำขอรับโอนวัตถุดิบที่นำเข้า ตามมาตรา 36(1) เพื่อนำไปผลิตส่งออก
    F IN RM 40-03
  • แบบบัญชีรายการวัตถุดิบที่ขอโอน-รับโอน ตามมาตรา 36(1)
    F IN RM 42-03
  • แบบพิจารณารับโอนวัตถุดิบและขอรับโอนวัตถุดิบตามมาตรา 36(1)
    F IN RM 25-04
  • หนังสือแจ้งการอนุญาตโอนวัตถุดิบ ตามมาตรา 36
    F IN RM 26-04

 5. งานตรวจสอบ   

 • Checklist รายการเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณางานตรวจสอบ
   F PM CL 01-09

 • การรายงานความคืบหน้าของโครงการ
  • แบบแจ้งยืนยันการดำเนินการตามโครงการ
    F PM CO 07-04

 • การเปิดดำเนินการ
  • แบบขออนุญาตเปิดดำเนินการ
    F PM OP 01-06
  • แบบคำขอขยายเวลาเปิดดำเนินการเพียงอย่างเดียว
    F PM EX 06-03

 • การตรวจสอบเงื่อนไข ISO และเงื่อนไข STI
  • แบบรายงานเงื่อนไข ISO
    F PM AC 01-04
  • แบบรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไข STI (Skill, Technology & Innovation)
    F PM AC 06-00

 • การรายงานผลการดำเนินการ
  • แบบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ตส.310)
    แบบรายงาน ตส.310 (27 มิย 54)
  • คำอธิบายเกี่ยวกับแบบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ตส.310)
    คำอธิบาย

 • การยื่นแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • แบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
    F PM TA 01-01
  • แบบรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม
    เอกสารแนบท้ายประกาศ สกท ที่ ป. 2/2559
  • ข้อควรรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขการยื่นแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล
    ข้อควรรู้

 • การยื่นแบบรายงานอื่นๆ
  • แบบรายงานผลโครงการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อการประหยัดพลังงาน การนำพลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือการแข็งค่าของเงินบาท
    F PM TA 07-01
  • คำชี้แจงการขอรับการส่งเสริมมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
    คำชี้แจงตามประกาศ กกท ที่ 3/2550

 • การตัดบัญชีเครื่องจักร
  • แบบตัดบัญชีเครื่องจักร
    F PM CM 01-03

 • การหยุดกิจการ
  • แบบคำขอหยุดดำเนินกิจการ
    F PM ST 01-05

 6. ที่ดิน   

 • Checklist รายการเอกสารที่ต้องยื่นในกรณีต่างๆ ของงานที่ดิน
   F LD LO 01-04
 • คำขออนุญาตใช้สิทธิและประโยชน์ที่ดิน ตามมาตรา 27
   F LD LO 02-05

 7. ช่างฝีมือ   

 • การเข้ามาศึกษาลู่ทางการลงทุน ตามมาตรา 24
  • Checklist ใบตรวจเอกสารของงานช่างฝีมือตาม มาตรา 24
    F FR TR 09-08
  • ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอนำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือฯ เข้ามาปฏิบัติงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
    ขั้นตอน
  • แบบ กกท.02, กกท.03
    F FR TR 01-05

 • การเข้ามาปฏิบัติงาน ตามมาตรา 25
  • Checklist ใบตรวจเอกสารของงานช่างฝีมือ ตามมาตรา 25
    F FR NI 23-08
  • ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอนำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือฯ เข้ามาปฏิบัติงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
    ขั้นตอน
  • แบบคำขออนุญาตนำเข้าช่างฝีมือ
    F FR NI 01-05
  • แบบ กกท.41
    F FR NI 02-05
  • แบบ BIO - DATA
    F FR NI 03-03
  • แบบคำขออนุญาตให้ช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการเข้ามาทำงานชั่วคราวเป็นการเร่งด่วน
    F FR NI 20-02
  • แบบแจ้งคนต่างด้าวพ้นจากตำแหน่งหน้าที่
    F FR NI 22-06


views 101,771
Total pageviews 3,224,360 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.