ความรู้เกี่ยวกับงาน BOI
   - ภาพรวมการให้การส่งเสริม
 - พรบ.ส่งเสริมการลงทุน
 - นโยบายส่งเสริมการลงทุน
 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
 - กิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุน
   - ภาพรวม
 - หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
 - การกรอกคำขอรับการส่งเสริม
 - การรวมบัตรส่งเสริม
 - การโอน / รับโอนกิจการ
 - การควบรวมกิจการ
 - การโยกย้ายสถานประกอบการ
 - การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
   - มาตรการ STI
 - มาตรการสนับสนุนกิจการ SMEs
   - กิจการ IPO
 - กิจการ ROH
 - กิจการ TISO
 - กิจการซอฟต์แวร์
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 28 และ 29
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีเครื่องจักร (Master List)
 - การใช้เครื่องจักรเก่า
 - การสั่งปล่อยเครื่องจักร
 - การใช้ธนาคารค้ำประกัน
 - การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน
 - การตัดบัญชีเครื่องจักร
 - การขออนุญาตอื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 30
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 36
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - ส่วนสูญเสียและเศษซาก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
 - การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ
 - การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อม
 - การโอน-รับโอนวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 31, 34, 35
 - วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก
 - ระยะเวลาการยกเว้นภาษี
 - รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 - วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
 - การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
 - ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
   - ภาพรวม
 - สิทธประโยชน์มาตรา 24, 25, 26
 - ระบบ e-Expert
 - การอนุมัติตำแหน่ง
 - การบรรจุช่างฝีมือ
 - การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า
 - การนำช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว
 - ข้อควรรู้
 - กฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - อื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์ มาตรา 27
 - ขั้นตอนการใช้สิทธิ
   - ภาพรวม
 - กำหนดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ
 - การเปิดดำเนินการ
   - ภาพรวม
 - แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
 - แก้ไขกำลังผลิต
 - แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
 - แก้ไขสภาพเครื่องจักร
 - แก้ไขที่ตั้งโรงงาน
 - แก้ไขทุนจดทะเบียน
   - ภาพรวม
 - การตอบรับมติ
 - การออกบัตรส่งเสริม
   - การยืนยันการดำเนินการตามโครงการ
 - การปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ตส.310)
 - การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 - การยกเลิกบัตรส่งเสริม

 ความรู้เกี่ยวกับงาน IC
   - การสมัครสมาชิก
 - การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์
 - การฝึกอบรม
   - บัญชีวัตถุดิบและสต๊อคสูงสุด (MML)
 - บัญชีชื่อรอง (DESC)
 - บัญชีสูตรการผลิต (FRM)
 - การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การปรับยอดวัตถุดิบ
   - งานเครื่องจักร
 - งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - งานตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ
 - งานบริการฝึกอบรมและสัมมนา
 - ลงทะเบียนระบบฝึกอบรมออนไลน์
 - งานบัญชีและการเงิน

 Webboard
   - เว็บบอร์ดถามตอบคำถาม
 - เครื่องจักร
 - วัตถุดิบ
 - ช่างฝีมือ
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - การเปิดดำเนินการ
 - ลงทะเบียนเว็บบอร์ด


 
 กิจการที่มีเงื่อนไขเป็นพิเศษ : กิจการ ROH

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

การขอรับส่งเสริมกิจการ ROH

      7.13 กิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (Regional Operating Headquarters – ROH) กำหนดเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ในการให้การส่งเสริมไว้ดังนี้

เงื่อนไข

 1. จะต้องกำกับดูแลกิจการของสาขาหรือบริษัทในเครือในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 3 ประเทศ
 2. จะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
 3. อนุญาตให้ชาวต่างชาติถือหุ้นข้างมากหรือทั้งสิ้นได้
 4. จะต้องได้รับใบอนุญาตดำเนินการจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
 5. จะต้องมีแผนดำเนินการและขอบข่ายธุรกิจตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ ดังนี้
  1. การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ และการประสานงานธุรกิจ
  2. การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วน
  3. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  4. การสนับสนุนด้านเทคนิค
  5. การส่งเสริมด้านการตลาดและการขาย
  6. การบริหารด้านบุคคลและการฝึกอบรมในภูมิภาค
  7. การให้คำปรึกษาและแนะนำในการประกอบธุรกิจด้านต่างๆ เช่น ด้านการเงิน การตลาด ระบบบัญชี เป็นต้น
  8. การวิเคราะห์และวิจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
  9. การจัดการและควบคุมสินเชื่อ
  10. การให้บริการสนับสนุนอื่นๆ ตามที่สำนักงานเห็นสมควรซึ่งจะพิจารณาเป็นกรณีไป
สิทธิและประโยชน์
 1. ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรที่ใช้ในการวิจัย พัฒนา และฝึกอบรม
 2. ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากรเท่านั้น


ข้อควรรู้ในการขอรับส่งเสริมกิจการ ROH

ข้อควรรู้ตามเงื่อนไขที่กำหนดในบัตรส่งเสริม

 1. ความหมายของ บริษัทในเครือ
  • การถือหุ้น
   -ROH ถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 25% ของทุนทั้งหมด
   -บริษัทหนึ่ง ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25% ของทุนทั้งหมดในบริษัทหนึ่งของ ROH
   -บริษัทหนึ่ง ถือหุ้นในบริษัทหนึ่งใน ROH และถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งไม่น้ยกว่า 25%
  • อำนาจในการบริหารจัดการ
   -บริษัทหนึ่งมีอำนาจในการควบคุมจัดการ รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินงานและบริหารงานของ ROH
   -ROH มีอำนาจในการควบคุมจัดการบริษัทหนึ่ง
   -บริษัทหนึ่ง มีอำนาจในการควบคุมจัดการ ROH และบริษัทที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมอีกบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นวิสาหกิจในเครือ


เอกสารประกอบการขอรับการส่งเสริม

 • คำขอรับการส่งเสริมสำหรับกิจการบริการ (F PA PP 03)
 • โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในเครือ
 • รายละเอียดของขอบข่ายธุรกิจที่จะให้บริการ

ข้อควรรู้อื่นๆ

    กิจการ ROH นอกจากจะสามารถขอรับการส่งเสริมจาก BOI แล้ว ยังจะได้รับการสนับสนุนมาตรการทางภาษีจากกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

ขอบข่ายธุรกิจ

 1. การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ และการประสานงานธุรกิจ
 2. การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วน
 3. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 4. การสนับสนุนด้านเทคนิค
 5. การส่งเสริมด้านการตลาดและการขาย
 6. การบริหารด้านบุคคลและการฝึกอบรมในภูมิภาค
 7. การให้คำปรึกษาด้านการเงิน
 8. การวิเคราะห์และวิจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน

เงื่อนไข

 1. ต้องมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท ในวันสุดท้ายของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
 2. ต้องกำกับดูแลกิจการของสาขาหรือบริษัทในเครือในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 3 ประเทศ

และสิทธิประโยชน์

 1. กรณีมีรายได้จากการให้บริการและค่าสิทธิจากประเทศที่กำหนดของ ROH มากกว่า 50% ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท
  1. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเวลา 10 ปี
  2. ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่คนต่างด้าว เหลือ 15% เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 8 ปี
 2. กรณีมีรายได้จากการให้บริการและค่าสิทธิจากประเทศที่กำหนดของ ROH ไม่เกิน 50% ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท
  1. ลดหย่อนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือ 10% เป็นเวลา 10 ปี

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ


views 10,929
Total pageviews 3,269,528 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.