ความรู้เกี่ยวกับงาน BOI
   - ภาพรวมการให้การส่งเสริม
 - พรบ.ส่งเสริมการลงทุน
 - นโยบายส่งเสริมการลงทุน
 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
 - กิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุน
   - ภาพรวม
 - หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
 - การกรอกคำขอรับการส่งเสริม
 - การรวมบัตรส่งเสริม
 - การโอน / รับโอนกิจการ
 - การควบรวมกิจการ
 - การโยกย้ายสถานประกอบการ
 - การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
   - มาตรการ STI
 - มาตรการสนับสนุนกิจการ SMEs
   - กิจการ IPO
 - กิจการ ROH
 - กิจการ TISO
 - กิจการซอฟต์แวร์
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 28 และ 29
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีเครื่องจักร (Master List)
 - การใช้เครื่องจักรเก่า
 - การสั่งปล่อยเครื่องจักร
 - การใช้ธนาคารค้ำประกัน
 - การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน
 - การตัดบัญชีเครื่องจักร
 - การขออนุญาตอื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 30
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 36
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - ส่วนสูญเสียและเศษซาก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
 - การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ
 - การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อม
 - การโอน-รับโอนวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 31, 34, 35
 - วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก
 - ระยะเวลาการยกเว้นภาษี
 - รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 - วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
 - การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
 - ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
   - ภาพรวม
 - สิทธประโยชน์มาตรา 24, 25, 26
 - ระบบ e-Expert
 - การอนุมัติตำแหน่ง
 - การบรรจุช่างฝีมือ
 - การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า
 - การนำช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว
 - ข้อควรรู้
 - กฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - อื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์ มาตรา 27
 - ขั้นตอนการใช้สิทธิ
   - ภาพรวม
 - กำหนดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ
 - การเปิดดำเนินการ
   - ภาพรวม
 - แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
 - แก้ไขกำลังผลิต
 - แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
 - แก้ไขสภาพเครื่องจักร
 - แก้ไขที่ตั้งโรงงาน
 - แก้ไขทุนจดทะเบียน
   - ภาพรวม
 - การตอบรับมติ
 - การออกบัตรส่งเสริม
   - การยืนยันการดำเนินการตามโครงการ
 - การปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ตส.310)
 - การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 - การยกเลิกบัตรส่งเสริม

 ความรู้เกี่ยวกับงาน IC
   - การสมัครสมาชิก
 - การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์
 - การฝึกอบรม
   - บัญชีวัตถุดิบและสต๊อคสูงสุด (MML)
 - บัญชีชื่อรอง (DESC)
 - บัญชีสูตรการผลิต (FRM)
 - การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การปรับยอดวัตถุดิบ
   - งานเครื่องจักร
 - งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - งานตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ
 - งานบริการฝึกอบรมและสัมมนา
 - ลงทะเบียนระบบฝึกอบรมออนไลน์
 - งานบัญชีและการเงิน

 Webboard
   - เว็บบอร์ดถามตอบคำถาม
 - เครื่องจักร
 - วัตถุดิบ
 - ช่างฝีมือ
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - การเปิดดำเนินการ
 - ลงทะเบียนเว็บบอร์ด


 
 RMTS : การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

วันนำเข้าครั้งแรก

    วันที่เริ่มนับการได้รับสิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบตามมาตรา 30 และ 36 กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้

  1. วันนำเข้าครั้งแรก คือวันที่ตามใบขนขาเข้าของวัตถุดิบงวดที่บริษัทประสงค์จะขอใช้สิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรขาเข้าเป็นครั้งแรกในแต่ละมาตรา
  2. วันนำเข้าครั้งแรกจะต้องไม่ก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม
  3. กรณีที่นำเข้าวัตถุดิบเข้ามาเป็นงวดแรก แต่ไม่ต้องการใช้สิทธิประโยชน์ในงวดนั้น จะไม่ยื่นใบขนขาเข้าใบนั้นเป็นวันนำเข้าครั้งแรกก็ได้

    ผู้ได้รับส่งเสริมจะต้องยื่นหลักฐานแสดงความจำนงค์ที่จะขอกำหนดวันที่จะเริ่มขอใช้สิทธิประโยชน์ครั้งแรก ต่อสมาคม IC ดังนี้

  1. แบบฟอร์มกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก (F-I-003)
  2. แบบฟอร์มขอยืนยันวันนำเข้าครั้งแรก (ใช้หัวจดหมายบริษัท)
  3. สำเนาบัตรส่งเสริม
  4. หนังสืออนุมัติสูตรการผลิตและบัญชีปริมาณสต๊อคสูงสุด (เฉพาะมาตรา 30)
  5. สำเนาใบขนขาเข้า เฉพาะหน้าระบุวันนำเข้า
  6. สำเนาใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of Landing) หรือสำเนาใบตราสินค้าทางอากาศ (Air Waybill)

ข้อควรรู้

    เนื่องจากการกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก จะเป็นวันที่บริษัทสามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีอากรขาเข้าวัตถุดิบได้ ดังนั้น หากบริษัทเคยมีการนำเข้าวัตถุดิบใช้ธนาคารค้ำประกัน หรือโดยชำระภาษีไปก่อน และต้องการขอคืนภาษีในส่วนนี้ ก็จะต้องกำหนดวันนำเข้าครั้งแรกให้ครอบคลุมวันที่ดังกล่าวด้วย

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ


views 7,718
Total pageviews 3,269,490 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.