ความรู้เกี่ยวกับงาน BOI
   - ภาพรวมการให้การส่งเสริม
 - พรบ.ส่งเสริมการลงทุน
 - นโยบายส่งเสริมการลงทุน
 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
 - กิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุน
   - ภาพรวม
 - หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
 - การกรอกคำขอรับการส่งเสริม
 - การรวมบัตรส่งเสริม
 - การโอน / รับโอนกิจการ
 - การควบรวมกิจการ
 - การโยกย้ายสถานประกอบการ
 - การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
   - มาตรการ STI
 - มาตรการสนับสนุนกิจการ SMEs
   - กิจการ IPO
 - กิจการ ROH
 - กิจการ TISO
 - กิจการซอฟต์แวร์
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 28 และ 29
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีเครื่องจักร (Master List)
 - การใช้เครื่องจักรเก่า
 - การสั่งปล่อยเครื่องจักร
 - การใช้ธนาคารค้ำประกัน
 - การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน
 - การตัดบัญชีเครื่องจักร
 - การขออนุญาตอื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 30
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 36
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - ส่วนสูญเสียและเศษซาก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
 - การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ
 - การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อม
 - การโอน-รับโอนวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 31, 34, 35
 - วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก
 - ระยะเวลาการยกเว้นภาษี
 - รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 - วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
 - การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
 - ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
   - ภาพรวม
 - สิทธประโยชน์มาตรา 24, 25, 26
 - ระบบ e-Expert
 - การอนุมัติตำแหน่ง
 - การบรรจุช่างฝีมือ
 - การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า
 - การนำช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว
 - ข้อควรรู้
 - กฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - อื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์ มาตรา 27
 - ขั้นตอนการใช้สิทธิ
   - ภาพรวม
 - กำหนดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ
 - การเปิดดำเนินการ
   - ภาพรวม
 - แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
 - แก้ไขกำลังผลิต
 - แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
 - แก้ไขสภาพเครื่องจักร
 - แก้ไขที่ตั้งโรงงาน
 - แก้ไขทุนจดทะเบียน
   - ภาพรวม
 - การตอบรับมติ
 - การออกบัตรส่งเสริม
   - การยืนยันการดำเนินการตามโครงการ
 - การปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ตส.310)
 - การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 - การยกเลิกบัตรส่งเสริม

 ความรู้เกี่ยวกับงาน IC
   - การสมัครสมาชิก
 - การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์
 - การฝึกอบรม
   - บัญชีวัตถุดิบและสต๊อคสูงสุด (MML)
 - บัญชีชื่อรอง (DESC)
 - บัญชีสูตรการผลิต (FRM)
 - การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การปรับยอดวัตถุดิบ
   - งานเครื่องจักร
 - งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - งานตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ
 - งานบริการฝึกอบรมและสัมมนา
 - ลงทะเบียนระบบฝึกอบรมออนไลน์
 - งานบัญชีและการเงิน

 Webboard
   - เว็บบอร์ดถามตอบคำถาม
 - เครื่องจักร
 - วัตถุดิบ
 - ช่างฝีมือ
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - การเปิดดำเนินการ
 - ลงทะเบียนเว็บบอร์ด 
 มาตรการพิเศษในการส่งเสริม : มาตรการ SMEs

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

มาตรการส่งเสริมกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

      เพื่อส่งเสริมศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์ตามประกาศ กกท ที่ 7/2556 ดังนี้

 1. มาตรการส่งเสริมการลงทุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

  เงื่อนไข
  • ต้องยื่นคำขอภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557
  • ต้องมีขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท
  • บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 51% ของทุนจดทะเบียน
  • มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่น้อยกว่า 3 : 1
  • ให้นำเครื่องจักรเก่าใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการที่ขอรับการส่งเสริมได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท (คำนวณตามมูลค่าในบัญชี) และต้องลงทุนใหม่ในเครื่องจักรหลักไม่น้อยกว่า 50 % ของเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ
  • ต้องมีสินทรัพย์ถาวรสุทธิ หรือเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ไม่เกิน 200 ล้านบาท เมื่อรวมกิจการทั้งหมดทั้งที่ได้รับส่งเสริมและไม่ได้รับส่งเสริม

  สิทธิประโยชน์
  • ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรทุดเขตที่ตั้ง
  • ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ในสัดส่วน 100% ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
  • ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตามหลักเกณฑ์ของประกาศ กกท ที่ 1/2543

 2. มาตรการส่งเสริมกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ให้ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

  เงื่อนไข
  • ต้องยื่นคำขอภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปีนับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม
  • สามารถใช้กับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมอยู่แล้วหรือไม่ก็ได้
  • กรณีเป็นโครงการที่ได้รับส่งเสริมอยู่แล้ว ต้องเป็นโครงการที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือสิทธิประโยชน์ดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้ว
  • ต้องมีขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท
  • บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 51% ของทุนจดทะเบียน
  • ต้องมีสินทรัพย์ถาวรสุทธิ หรือเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ไม่เกิน 200 ล้านบาท เมื่อรวมกิจการทั้งหมดทั้งที่ได้รับส่งเสริมและไม่ได้รับส่งเสริม
  • ต้องมีแผนการลงทุนปรับปรุงเครื่องจักร เช่น การนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในสายการผลิตเดิมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น

  สิทธิประโยชน์
  • ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรทุดเขตที่ตั้ง
  • ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี จากรายได้ของกิจการที่ดำเนินการอยู่เดิม ในสัดส่วน 50% ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน โดยเริ่มนับจากวันที่มีรายได้หลังวันที่ออกบัตรส่งเสริม
  • ต้องไม่ใช้สิทธิประโยชน์ซ้ำซ้อนกับมาตรการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรของกรมสรรพากร

กิจการตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 1. กิจการที่เพิ่มมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าถาคเกษตร ได้แก่
  - ประเภท 1.1กิจการเพาะขยายพันธุ์พืชและปรับปรุงพันธุ์พืช
  - ไม่มีเงื่อนไขต้องมีขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช
  - ประเภท 1.4กิจการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ หรือสารปรับปรุงดิน
  - ประเภท 1.5กิจการขยายพันธุ์สัตว์ หรือเลี้ยงสัตว์
  - ประเภท 1.7กิจการอบพืชและไซโล
  - ประเภท 1.10กิจการฟอกหนังสัตว์ แต่งสำเร็จหนังสัตว์ หรือการตกแต่งขนสัตว์
  - ประเภท 1.11กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร หรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (ยกเว้นการผลิตน้ำดื่มและไอศกรีม)
  - ประเภท 1.12กิจการผลิตน้ำมันหรือไขมันจากพืชหรือสัตว์
  - ประเภท 1.13กิจการผลิตแป้งจากพืช หรือเดกตริน หรือโมดิไฟด์สตาร์ช
  - ประเภท 1.14กิจการคัดคุณภาพและบรรจุ เก็บรักษาพืช ผัก ผลไม้ หรือดอกไม้ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
  - ประเภท 1.15กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร รวมถึงสบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน และเครื่องสำอาง
  - ประเภท 1.16กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ
  - ประเภท 1.17กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร
  - ประเภท 1.19กิจการห้องเย็น หรือกิจการห้องเย็นและขนส่งห้องเย็น

 2. กิจการที่ใช้ทักษะการผลิตค่อนข้างสูงและเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนที่สำคัญ ได้แก่
  - ประเภท 2.15กิจการผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ เฉพาะที่ใช้เตาหลอมแบบ Induction Furnace
  - ประเภท 2.16กิจการผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบ
  - ประเภท 2.17กิจการรีด ดึง หล่อ หรือทุบโลหะที่มิใช่เหล็ก
  - ประเภท 4.2กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วน
  - ประเภท 4.3กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ รวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ
  - ประเภท 4.4กิจการชุบหรือเคลือบผิว หรือ Anodize
  - ประเภท 4.10กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ
  - ประเภท 4.19กิจการผลิตโครงสร้างโลหะสำหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม (Fabrication Industry) หรือการซ่อม Platform
  - ประเภท 5.1กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับงานอุตสาหกรรม
  - ประเภท 5.2กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
  - ประเภท 5.3กิจการผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า
  - ประเภท 5.4กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
  - ประเภท 5.5กิจการผลิตชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
  - ประเภท 6.12กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก
  - ประเภท 6.15กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ
  - ประเภท 6.16กิจการผลิตสิ่งพิมพ์

 3. กิจการเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่
  - ประเภท 3.1.3กิจการผลิตผ้า
  - ประเภท 3.1.6กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม
  - ประเภท 3.7กิจการผลิตที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
  - ประเภท 3.14กิจการผลิตสิ่งประดิษฐ์ (ยกเว้นผลิตภัณฑ์จากไม้หวงห้าม)
  - ประเภท 3.15กิจการผลิตเครื่องเรือนหรือชิ้นส่วน (ยกเว้นผลิตภัณฑ์จากไม้หวงห้าม)
  - ประเภท 5.8กิจการซอฟต์แวร์
  - ประเภท 7.23กิจการการออกแบบผลิตภัณฑ์

 4. กิจการบริการและสนับสนุนการท่องเที่ยว ได้แก่
  - ประเภท 7.3.4กิจการศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม หรือศูนย์ศิลปหัตถกรรม
  - ประเภท 7.4.3กิจการโรงแรม
   -โครงการที่ตั้งในเขต 1 และเขต 2 รวมทั้งอำเภอหาดใหญ่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอหัวหิน อำเภอชะอำ อำเภอเกาะสมุย อำเภอพังงา และจังหวัดกระบี่ ไม่อยู่ในข่ายให้การส่งเสริมการลงทุน
   -ต้องมีจำนวนห้องพักไม่ต่ำกว่า 20 ห้อง และต้องมีเงินลงทุนไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาทต่อห้อง
  - ประเภท 7.6กิจการสร้างภาพยนตร์ไทย หรือการให้บริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์ หรือบริการ Multimedia

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ


views 14,991
Total pageviews 3,191,043 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.