ความรู้เกี่ยวกับงาน BOI
   - ภาพรวมการให้การส่งเสริม
 - พรบ.ส่งเสริมการลงทุน
 - นโยบายส่งเสริมการลงทุน
 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
 - กิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุน
   - ภาพรวม
 - หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
 - การกรอกคำขอรับการส่งเสริม
 - การรวมบัตรส่งเสริม
 - การโอน / รับโอนกิจการ
 - การควบรวมกิจการ
 - การโยกย้ายสถานประกอบการ
 - การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
   - มาตรการ STI
 - มาตรการสนับสนุนกิจการ SMEs
   - กิจการ IPO
 - กิจการ ROH
 - กิจการ TISO
 - กิจการซอฟต์แวร์
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 28 และ 29
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีเครื่องจักร (Master List)
 - การใช้เครื่องจักรเก่า
 - การสั่งปล่อยเครื่องจักร
 - การใช้ธนาคารค้ำประกัน
 - การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน
 - การตัดบัญชีเครื่องจักร
 - การขออนุญาตอื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 30
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 36
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - ส่วนสูญเสียและเศษซาก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
 - การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ
 - การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อม
 - การโอน-รับโอนวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 31, 34, 35
 - วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก
 - ระยะเวลาการยกเว้นภาษี
 - รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 - วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
 - การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
 - ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
   - ภาพรวม
 - สิทธประโยชน์มาตรา 24, 25, 26
 - ระบบ e-Expert
 - การอนุมัติตำแหน่ง
 - การบรรจุช่างฝีมือ
 - การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า
 - การนำช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว
 - ข้อควรรู้
 - กฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - อื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์ มาตรา 27
 - ขั้นตอนการใช้สิทธิ
   - ภาพรวม
 - กำหนดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ
 - การเปิดดำเนินการ
   - ภาพรวม
 - แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
 - แก้ไขกำลังผลิต
 - แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
 - แก้ไขสภาพเครื่องจักร
 - แก้ไขที่ตั้งโรงงาน
 - แก้ไขทุนจดทะเบียน
   - ภาพรวม
 - การตอบรับมติ
 - การออกบัตรส่งเสริม
   - การยืนยันการดำเนินการตามโครงการ
 - การปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ตส.310)
 - การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 - การยกเลิกบัตรส่งเสริม

 ความรู้เกี่ยวกับงาน IC
   - การสมัครสมาชิก
 - การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์
 - การฝึกอบรม
   - บัญชีวัตถุดิบและสต๊อคสูงสุด (MML)
 - บัญชีชื่อรอง (DESC)
 - บัญชีสูตรการผลิต (FRM)
 - การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การปรับยอดวัตถุดิบ
   - งานเครื่องจักร
 - งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - งานตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ
 - งานบริการฝึกอบรมและสัมมนา
 - ลงทะเบียนระบบฝึกอบรมออนไลน์
 - งานบัญชีและการเงิน

 Webboard
   - เว็บบอร์ดถามตอบคำถาม
 - เครื่องจักร
 - วัตถุดิบ
 - ช่างฝีมือ
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - การเปิดดำเนินการ
 - ลงทะเบียนเว็บบอร์ด 
 วัตถุดิบ มาตรา 30 : การตัดบัญชีวัตถุดิบ

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

การตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ตามมาตรา 30
ประกาศ สกท ที่ ป.10/2544

      เมื่อผู้ได้รับส่งเสริมนำวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่นำเข้ามาโดยลดหย่อนอากรขาเข้า ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ตามโครงการที่ได้รับส่งเสริม จะต้องรายงานการใช้วัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ดังนี้

 1. วัตถุดิบหรือวัสดุจําเป็นที่นําเข้าโดยได้รับการลดหย่อนอากรขาเข้าจะต้องใช้ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมภายใน 6 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการนําเข้า เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลาตามมาตรา 30 ออกไปอีก

 2. ผู้ได้รับส่งเสริมจะต้องจัดทำรายงานการใช้วัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็น ส่งให้ BOI ทราบภายใน 1 เดือนนับแต่สิ้นสุดระยะเวลาตามข้อ 1 โดยแนบเอกสาร ดังนี้
  • สําเนาบัญชีรายงานภาษีขายตามแบบของกรมสรรพากร
  • ใบสรุปจํานวนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตทั้งหมด โดยแยกเป็นจํานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้จําหน่ายไปแล้ว และจํานวนผลิตภัณฑ์คงเหลือ
  • รายละเอียดปริมาณการใช้วัตถุดิบหรือวัสดุจําเป็นที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละแบบ โดยคํานวณตามสูตรการผลิตที่ได้รับอนุมัติ
  • ใบสรุปปริมาณการใช้วัตถุดิบหรือวัสดุจําเป็นแต่ละรายการที่ใช้ในการผลิต พร้อมปริมาณการนําเข้า และปริมาณวัตถุดิบหรือวัสดุจําเป็นคงเหลือ

 3. วัตถุดิบหรือวัสดุจําเป็นที่คงเหลือจากการผลิตในรอบปีก่อน จะอนุญาตให้นำไปใช้ในการผลิตในรอบปีถัดไปได้ โดยจะหักจากปริมาณที่จะได้รับอนุมัติให้นําเข้าในรอบปีถัดไป

 4. วัตถุดิบหรือวัสดุจําเป็นที่คงเหลือซึ่งไม่ได้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมภายในกําหนดตามข้อ 1 จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ และต้องชําระอากรขาเข้าตามสภาพของของราคา และอัตราที่เป็นอยู่ในวันนําเข้า

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ


views 6,596
Total pageviews 3,224,362 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.