ความรู้เกี่ยวกับงาน BOI
   - ภาพรวมการให้การส่งเสริม
 - พรบ.ส่งเสริมการลงทุน
 - นโยบายส่งเสริมการลงทุน
 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
 - กิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุน
   - ภาพรวม
 - หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
 - การกรอกคำขอรับการส่งเสริม
 - การรวมบัตรส่งเสริม
 - การโอน / รับโอนกิจการ
 - การควบรวมกิจการ
 - การโยกย้ายสถานประกอบการ
 - การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
   - มาตรการ STI
 - มาตรการสนับสนุนกิจการ SMEs
   - กิจการ IPO
 - กิจการ ROH
 - กิจการ TISO
 - กิจการซอฟต์แวร์
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 28 และ 29
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีเครื่องจักร (Master List)
 - การใช้เครื่องจักรเก่า
 - การสั่งปล่อยเครื่องจักร
 - การใช้ธนาคารค้ำประกัน
 - การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน
 - การตัดบัญชีเครื่องจักร
 - การขออนุญาตอื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 30
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 36
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - ส่วนสูญเสียและเศษซาก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
 - การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ
 - การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อม
 - การโอน-รับโอนวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 31, 34, 35
 - วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก
 - ระยะเวลาการยกเว้นภาษี
 - รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 - วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
 - การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
 - ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
   - ภาพรวม
 - สิทธประโยชน์มาตรา 24, 25, 26
 - ระบบ e-Expert
 - การอนุมัติตำแหน่ง
 - การบรรจุช่างฝีมือ
 - การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า
 - การนำช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว
 - ข้อควรรู้
 - กฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - อื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์ มาตรา 27
 - ขั้นตอนการใช้สิทธิ
   - ภาพรวม
 - กำหนดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ
 - การเปิดดำเนินการ
   - ภาพรวม
 - แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
 - แก้ไขกำลังผลิต
 - แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
 - แก้ไขสภาพเครื่องจักร
 - แก้ไขที่ตั้งโรงงาน
 - แก้ไขทุนจดทะเบียน
   - ภาพรวม
 - การตอบรับมติ
 - การออกบัตรส่งเสริม
   - การยืนยันการดำเนินการตามโครงการ
 - การปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ตส.310)
 - การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 - การยกเลิกบัตรส่งเสริม

 ความรู้เกี่ยวกับงาน IC
   - การสมัครสมาชิก
 - การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์
 - การฝึกอบรม
   - บัญชีวัตถุดิบและสต๊อคสูงสุด (MML)
 - บัญชีชื่อรอง (DESC)
 - บัญชีสูตรการผลิต (FRM)
 - การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การปรับยอดวัตถุดิบ
   - งานเครื่องจักร
 - งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - งานตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ
 - งานบริการฝึกอบรมและสัมมนา
 - ลงทะเบียนระบบฝึกอบรมออนไลน์
 - งานบัญชีและการเงิน

 Webboard
   - เว็บบอร์ดถามตอบคำถาม
 - เครื่องจักร
 - วัตถุดิบ
 - ช่างฝีมือ
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - การเปิดดำเนินการ
 - ลงทะเบียนเว็บบอร์ด 
 เครื่องจักร : การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืนไปต่างประเทศ

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

การส่งเครื่องจักรไปซ่อมในต่างประเทศ และการนำกลับเข้ามา

  • ต้องเป็นเครื่องจักรที่นำเข้ามาโดยได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 28 หรือ 29
  • จะต้องยื่นขออนุญาตจาก BOI ก่อนการส่งออกไปซ่อมในต่างประเทศ
  • เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จะต้องแจ้งกรมศุลกากรเพื่อให้ออกหนังสือใบสุทธินำกลับ เพื่อใช้อ้างอิงในการนำกลับเข้ามาในภายหลัง
  • เมื่อได้รับหนังสือใบสุทธินำกลับแล้ว จะต้องแจ้งยืนยันการส่งออกต่อ BOI
  • ในการนำกลับเข้ามา จะต้องยื่นขอสั่งปล่อยเครื่องจักรจากการซ่อมแซม โดยรายการที่ขอสั่งปล่อยจะต้องตรงกับชื่อเครื่องจักรซึ่งเคยได้รับอนุมัติให้ส่งออกไปต่างประเทศเพื่อซ่อมแซมก่อนหน้านั้น
  • การสั่งปล่อยเครื่องจักรที่นำเข้าจากการซ่อมแซม จะได้รับสิทธยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรในส่วนของค่าซ่อม

การส่งเครื่องจักรคืนไปต่างประเทศ

  • ต้องเป็นเครื่องจักรที่นำเข้ามาโดยได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 28 หรือ 29
  • จะต้องยื่นขออนุญาตจาก BOI ก่อนการส่งคืนออกไปต่างประเทศ
  • เครื่องจักรที่จะส่งคืน ต้องไม่ใช่เครื่องจักรหลักที่มีผลกระทบต่อกำลังผลิตหรือกรรมวิธีการผลิต เว้นแต่กรณีที่บริษัทได้แจ้งขอยกเลิกโครงการหรือมีการนำเครื่องจักรเข้ามาทดแทน
  • เมื่อได้ดำเนินการส่งออกแล้ว จะต้องแจ้งยืนยันการส่งออกต่อ BOI

ระยะเวลาในการพิจารณา

-การขอส่งเครื่องจักรไปซ่อมในต่างประเทศในกรณีทั่วไป  1 วันทำการ
-การขอส่งเครื่องจักรไปซ่อมในต่างประเทศในกรณีเป็นเครื่องจักรหลักของโครงการและระยะเวลานำเข้าเครื่องจักรสิ้นสุดแล้ว  15 วันทำการ
-การสั่งปล่อยเครื่องจักรที่นำกลับเข้ามาหลังการซ่อมในต่างประเทศ  1 ชั่วโมง
-การส่งคืนเครื่องจักรไปต่างประเทศ  3 ชั่วโมง
-การส่งคืนเครื่องจักรไปต่างประเทศในกรณีทั่วไป  1 วันทำการ
-การส่งคืนเครื่องจักรไปต่างประเทศในกรณีเป็นเครื่องจักรหลักของโครงการและระยะเวลานำเข้าเครื่องจักรสิ้นสุดแล้ว  15 วันทำการ

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ


views 15,758
Total pageviews 3,224,210 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.