ความรู้เกี่ยวกับงาน BOI
   - ภาพรวมการให้การส่งเสริม
 - พรบ.ส่งเสริมการลงทุน
 - นโยบายส่งเสริมการลงทุน
 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
 - กิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุน
   - ภาพรวม
 - หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
 - การกรอกคำขอรับการส่งเสริม
 - การรวมบัตรส่งเสริม
 - การโอน / รับโอนกิจการ
 - การควบรวมกิจการ
 - การโยกย้ายสถานประกอบการ
 - การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
   - มาตรการ STI
 - มาตรการสนับสนุนกิจการ SMEs
   - กิจการ IPO
 - กิจการ ROH
 - กิจการ TISO
 - กิจการซอฟต์แวร์
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 28 และ 29
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีเครื่องจักร (Master List)
 - การใช้เครื่องจักรเก่า
 - การสั่งปล่อยเครื่องจักร
 - การใช้ธนาคารค้ำประกัน
 - การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน
 - การตัดบัญชีเครื่องจักร
 - การขออนุญาตอื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 30
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 36
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - ส่วนสูญเสียและเศษซาก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
 - การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ
 - การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อม
 - การโอน-รับโอนวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 31, 34, 35
 - วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก
 - ระยะเวลาการยกเว้นภาษี
 - รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 - วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
 - การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
 - ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
   - ภาพรวม
 - สิทธประโยชน์มาตรา 24, 25, 26
 - ระบบ e-Expert
 - การอนุมัติตำแหน่ง
 - การบรรจุช่างฝีมือ
 - การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า
 - การนำช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว
 - ข้อควรรู้
 - กฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - อื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์ มาตรา 27
 - ขั้นตอนการใช้สิทธิ
   - ภาพรวม
 - กำหนดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ
 - การเปิดดำเนินการ
   - ภาพรวม
 - แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
 - แก้ไขกำลังผลิต
 - แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
 - แก้ไขสภาพเครื่องจักร
 - แก้ไขที่ตั้งโรงงาน
 - แก้ไขทุนจดทะเบียน
   - ภาพรวม
 - การตอบรับมติ
 - การออกบัตรส่งเสริม
   - การยืนยันการดำเนินการตามโครงการ
 - การปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ตส.310)
 - การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 - การยกเลิกบัตรส่งเสริม

 ความรู้เกี่ยวกับงาน IC
   - การสมัครสมาชิก
 - การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์
 - การฝึกอบรม
   - บัญชีวัตถุดิบและสต๊อคสูงสุด (MML)
 - บัญชีชื่อรอง (DESC)
 - บัญชีสูตรการผลิต (FRM)
 - การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การปรับยอดวัตถุดิบ
   - งานเครื่องจักร
 - งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - งานตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ
 - งานบริการฝึกอบรมและสัมมนา
 - ลงทะเบียนระบบฝึกอบรมออนไลน์
 - งานบัญชีและการเงิน

 Webboard
   - เว็บบอร์ดถามตอบคำถาม
 - เครื่องจักร
 - วัตถุดิบ
 - ช่างฝีมือ
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - การเปิดดำเนินการ
 - ลงทะเบียนเว็บบอร์ด


 
 ช่างฝีมือ : ภาพรวม

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

       โครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจะได้รับอนุญาตให้นำช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการที่เป็นคนต่างด้าว ตลอดจนคู่สมรสและบุคคลที่อยู่ในอุปการะของช่างฝีมือและผู้ชำนาญการดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรได้ โดยช่างฝีมือและผู้ชำนาญการที่เป็นคนต่างด้าวดังกล่าว จะได้รับอนุญาตให้ทำงานในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด

      การอนุญาตให้ช่างฝีมือและผู้ชำนาญการต่างด้าวเข้ามาทำงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับคนไทย และเพื่ออำนวยความสะดวกให้โครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น

      ดังนั้น ในการใช้สิทธิประโยชน์การนำเข้าช่างฝีมือต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักร คณะกรรมการจึงจะกำหนดตำแหน่งหน้าที่การงานของคนต่างด้าว ตลอดจนจำนวน และระยะเวลาที่จะอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงาน ให้สอดคล้องกับความจำเป็นของแต่ละโครงการเป็นกรณีๆ ไป

      การนำช่างฝีมือและผู้ชำนาญการต่างด้าวทำงานเข้ามาทำงานในราชอาณาจักร มีขั้นตอนดังนี้

 1. การขอวีซ่าเข้าประเทศไทย
        ช่างฝีมือที่จะเดินทางมาปฏิบัติงานในประเทศไทย จะต้องเดินทางเข้าประเทศโดยใช้วีซ่า Non-B โดยมีข้อควรรู้ดังนี้
  • จะต้องขอวีซ่าจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่ตนมีถิ่นพำนัก ก่อนจะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
  • ช่างฝีมือจะต้องเดินทางเข้ามาโดยใช้วีซ่า Non-B ส่วนครอบครัวช่างฝีมือ จะต้องเดินทางเข้ามาด้วยวีซ่า Non-O
  • กรณีที่เดินทางเข้ามาโดย Tourist Visa (TR60) หรือ Transit Visa (TS30) จะต้องทำหนังสือถึง BOI เพื่อให้ออกหนังสือขอเปลี่ยนวีซ่าเป็น Non-B หรือ Non-O
  • กรณีเดินทางเข้ามาโดยประทับตรา ผ 30 หรือ ผผ 90 จะต้องเดินทางออกนอกประเทศ เพื่อยื่นขอวีซ่า Non-B, Non-O หรือ TR, TS จากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ โดยสามารถขอหนังสือขอความร่วมมือจาก BOI เพื่อประกอบการยื่นขอประทับตราวีซ่าด้วยก็ได้
  • กรณีประเทศที่ช่างต่างชาติมีถิ่นพำนัก ไม่มีสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย สามารถขอวีซ่าจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศอื่นที่มีพื้นที่ดูแลครอบคลุมประเทศที่ช่างต่างชาติมีถิ่นพำนัก

 2. การขออนุมัติตำแหน่ง
        คือ ขั้นตอนการขออนุมัติอัตราตำแหน่งช่างฝีมือและผู้ชำนาญการต่างด้าว ที่จำเป็นต้องนำเข้าในราชอาณาจักรเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริม โดยผู้ได้รับส่งเสริมจะต้องชี้แจงขอบเขตความรับผิดชอบ จำนวน ระยะเวลา และความจำเป็นของแต่ละตำแหน่งต่อ BOI โดยละเอียด

 3. การขอบรรจุตัวบุคคล
        เมื่อได้รับอนุมัติตำแหน่งแล้ว ผู้ได้รับส่งเสริมสามารถยื่นคำร้องต่อ BOI เพื่อขอบรรจุช่างฝีมือต่างด้าวในแต่ละตำแหน่ง โดยช่างฝีมือต่างด้าวผู้นั้นจะต้องมีคุณวุฒิและประสบการณ์ทำงานที่สอดคล้องกับตำแหน่งที่ได้รับอนุมัตินั้น ๆ
        ในกรณีที่ช่างฝีมือต่างด้าวครบวาระการปฏิบัติงาน โดยมีช่างฝีมือคนใหม่เดินทางเข้ามาปฏิบัติงานต่อ ผู้ได้รับส่งเสริมจะต้องยื่นเรื่องแจ้งการพ้นจากตำแหน่งของช่างฝีมือคนเดิม และยื่นขอบรรจุช่างฝีมือต่างด้าวคนใหม่ในตำแหน่งที่ได้รับอนุมัติอยู่เดิมได้

 4. การขออนุญาตอยู่ต่อไปในราชอาณาจักร (ต่อวีซ่า)
        เมื่อได้รับอนุมัติให้บรรจุช่างฝีมือในตำแหน่งที่ได้รับอนุมัติจาก BOI แล้ว ช่างฝีมือสามารถยื่นต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เพื่อขอขยายเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจาก BOI

 5. การขอใบอนุญาตทำงาน
        เมื่อได้รับอนุมัติให้บรรจุช่างฝีมือในตำแหน่งที่ได้รับอนุมัติจาก BOI แล้ว ช่างฝีมือสามารถยื่นเรื่องต่อกรมการจัดหางาน หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัด เพื่อขอใบอนุญาตทำงานในตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติจาก BOI ได้

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ


views 10,434
Total pageviews 3,269,480 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.