ความรู้เกี่ยวกับงาน BOI
   - ภาพรวมการให้การส่งเสริม
 - พรบ.ส่งเสริมการลงทุน
 - นโยบายส่งเสริมการลงทุน
 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
 - กิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุน
   - ภาพรวม
 - หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
 - การกรอกคำขอรับการส่งเสริม
 - การรวมบัตรส่งเสริม
 - การโอน / รับโอนกิจการ
 - การควบรวมกิจการ
 - การโยกย้ายสถานประกอบการ
 - การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
   - มาตรการ STI
 - มาตรการสนับสนุนกิจการ SMEs
   - กิจการ IPO
 - กิจการ ROH
 - กิจการ TISO
 - กิจการซอฟต์แวร์
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 28 และ 29
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีเครื่องจักร (Master List)
 - การใช้เครื่องจักรเก่า
 - การสั่งปล่อยเครื่องจักร
 - การใช้ธนาคารค้ำประกัน
 - การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน
 - การตัดบัญชีเครื่องจักร
 - การขออนุญาตอื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 30
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 36
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - ส่วนสูญเสียและเศษซาก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
 - การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ
 - การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อม
 - การโอน-รับโอนวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 31, 34, 35
 - วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก
 - ระยะเวลาการยกเว้นภาษี
 - รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 - วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
 - การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
 - ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
   - ภาพรวม
 - สิทธประโยชน์มาตรา 24, 25, 26
 - ระบบ e-Expert
 - การอนุมัติตำแหน่ง
 - การบรรจุช่างฝีมือ
 - การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า
 - การนำช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว
 - ข้อควรรู้
 - กฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - อื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์ มาตรา 27
 - ขั้นตอนการใช้สิทธิ
   - ภาพรวม
 - กำหนดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ
 - การเปิดดำเนินการ
   - ภาพรวม
 - แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
 - แก้ไขกำลังผลิต
 - แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
 - แก้ไขสภาพเครื่องจักร
 - แก้ไขที่ตั้งโรงงาน
 - แก้ไขทุนจดทะเบียน
   - ภาพรวม
 - การตอบรับมติ
 - การออกบัตรส่งเสริม
   - การยืนยันการดำเนินการตามโครงการ
 - การปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ตส.310)
 - การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 - การยกเลิกบัตรส่งเสริม

 ความรู้เกี่ยวกับงาน IC
   - การสมัครสมาชิก
 - การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์
 - การฝึกอบรม
   - บัญชีวัตถุดิบและสต๊อคสูงสุด (MML)
 - บัญชีชื่อรอง (DESC)
 - บัญชีสูตรการผลิต (FRM)
 - การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การปรับยอดวัตถุดิบ
   - งานเครื่องจักร
 - งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - งานตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ
 - งานบริการฝึกอบรมและสัมมนา
 - ลงทะเบียนระบบฝึกอบรมออนไลน์
 - งานบัญชีและการเงิน

 Webboard
   - เว็บบอร์ดถามตอบคำถาม
 - เครื่องจักร
 - วัตถุดิบ
 - ช่างฝีมือ
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - การเปิดดำเนินการ
 - ลงทะเบียนเว็บบอร์ด


 
 เครื่องจักร : บัญชีเครื่องจักร

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

บัญชีเครื่องจักร

      บัญชีเครื่องจักรที่จะขอนำเข้าโดยใช้สิทธิประโยชน์การยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักรตามมาตรา 28 และ 29 แบ่งออกเป็น 3 บัญชี ดังนี้

 1. บัญชีเครื่องจักรทั่วไป
        หมายถึง บัญชีเครื่องจักรที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิต เช่น เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตตามกระบวนการที่ได้รับการส่งเสริม อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องวัด เครื่องตรวจสอบและเครื่องใช้ โครงโรงงานสำเร็จรูป เป็นต้น โดยแบ่งออกเป็น
  1.1ชื่อหลัก
  หมายถึง ชื่อเครื่องจักรในบัญชีเครื่องจักรทั่วไป
  1.2ชื่อรอง
  หมายถึง ชื่อเครื่องจักรในบัญชีเครื่องจักรทั่วไป ที่ปรากฎในใบขนสินค้าเพื่อใช้ในการเดินพิธีกาทางศุลกากร

 2. บัญชีอะไหล่
        หมายถึง บัญชีอะไหล่ที่นำเข้ามาทดทนส่วนที่เสียหายของเครื่องจักรทั่วไป รวมถึงส่วนควบและอุปกรณ์เสริม

 3. บัญชีแม่พิมพ์
        หมายถึง บัญชีแม่พิมพ์หรืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เสมือนแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน รวมถึงอะไหล่ของแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน

การอนุมัติบัญชีเครื่องจักรทั่วไป

 1. การอนุมัติบัญชีเครื่องจักรทั่วไป (ชื่อหลัก)
  -จะต้องจัดทำบัญชีเครื่องจักรทั่วไปที่ต้องใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ตามบัตรส่งเสริม โดยแสดงรายการเครื่องจักร จำนวนที่ต้องการใช้ ปีที่ผลิต และอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามกรรมวิธีการผลิต กำลังการผลิต และเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ได้รับการส่งเสริม

 2. การแก้ไขบัญชีเครื่องจักรทั่วไป (ชื่อหลัก)
  -กรณีที่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมบัญชีเครื่องจักรทั่วไป ให้จัดทำบัญชีที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีรายการเครื่องจักร จำนวนที่ต้องการใช้ ปีที่ผลิต และอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามกรรมวิธีการผลิต กำลังการผลิต และเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ได้รับการส่งเสริม

 3. การอนุมัติบัญชีเครื่องจักรทั่วไป (ชื่อรอง)
  -ระบบ eMT online จะคัดลอกชื่อหลักที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้เป็นชื่อรองเริ่มต้นของเครื่องจักรรายการนั้นๆ
  -การขอเพิ่มชื่อรอง ให้จัดทำรายการชื่อรองตามใบขนสินค้าเพื่อใช้ในการเดินพิธีการทางศุลกากร
  -กรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติชื่อรอง สามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสารเพิ่มเติมภายใน 15 วันนับแต่วันที่ไม่ได้รับอนุมัติ เพื่อให้ BOI พิจารณาทบทวนได้

 4. กรณีที่รายการเครื่องจักรที่ขออนุมัติเป็นเครื่องจักรเก่า จะต้องแนบเอกสารใบรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักรตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยอายุของเครื่องจักรเก่าจะต้องเป็นตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมด้วย
 5. เครื่องจักรเก่าใช้แล้วที่นำเข้ามาใช้ชั่วคราวไม่เกิน 1 ปี เช่น เครื่องจักรที่ขอนำเข้ามาใช้เพื่อประโยชน์ในการติดตั้ง การทดลองผลิต การทดสอบ การก่อสร้าง หรือใช้ในการผลิต ไม่ต้องมีใบรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักร
 6. เครื่องจักรหรือยานพาหนะเก่าใช้แล้วที่นำเข้ามาใช้สำหรับกิจการประมงนํ้าลึก กิจการขนส่งทางเรือ และกิจการขนส่งทางอากาศ ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องก่อน และไม่ต้องมีใบรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักร

การอนุมัติบัญชีอะไหล่

 1. เมื่อบัญชีเครื่องจักรทั่วไปได้รับอนุมัติแล้ว บริษัทสามารถจัดทำรายชื่ออะไหล่ และยื่นขออนุมัติได้
 2. กรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติชื่ออะไหล่ สามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสารเพิ่มเติมภายใน 15 วันนับแต่วันที่ไม่ได้รับอนุมัติ เพื่อให้ BOI พิจารณาทบทวนได้

การอนุมัติบัญชีแม่พิมพ์

 1. กรรมวิธีการผลิตตามโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม จะต้องมีขั้นตอนที่มีการใช้แม่พิมพ์ร่วมอยู่ด้วย ซึ่งจะเป็นการใช้งานแม่พิมพ์ในโรงงาน หรืออาจเป็นการนำแม่พิมพ์ไปว่าจ้างผู้อื่นผลิตชิ้นส่วนก็ได้
 2. จะต้องจัดทำรายชื่อแม่พิมพ์ และ/หรือ รายชื่ออะไหล่ของแม่พิมพ์ เพื่อยื่นขออนุมัติ
 3. กรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติชื่อแม่พิมพ์หรือชื่ออะไหล่ของแม่พิมพ์ สามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสารเพิ่มเติมภายใน 15 วันนับแต่วันที่ไม่ได้รับอนุมัติ เพื่อให้ BOI พิจารณาทบทวนได้
 4. ในกรณีที่แม่พิมพ์หรืออะไหล่ของแม่พิมพ์เป็นของที่เคยผ่านการใช้งานมาแล้ว จะต้องระบุชื่อรายการเพื่อขออนุมัติมาพร้อมกับคำร้องขออนุมัติรายการเครื่องจักรดังกล่าว โดยรายการเครื่องจักรที่ขออนุมัติต้องเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด ?
 5. เครื่องจักรเก่าใช้แล้วที่เป็นแม่พิมพ์ แม่แบบ หรืออุปกรณ์ที่มีการใช้งานลักษณะแบบเดียวกัน เช่น Mold, Die, Jig, Fixture, Pattern เป็นต้น ไม่ต้องมีใบรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักร

การเตรียมข้อมูล

 1. เตรียมข้อมูลเบื้องต้นดังนี้
  • กรรมวิธีการผลิตที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม
  • รายการเครื่องจักรที่จะนำเข้าทั้งโครงการ
  • ใบรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักร (กรณีเป็นเครื่องจักรเก่า)
  • รายละเอียด spec ของเครื่องจักร (กรณีเป็นเครื่องจักรในบัญชีที่มีผลิตในประเทศ)

 2. จัดทำร่างใบขนสินค้าขาเข้า โดยเรียงลำดับที่ของเครื่องจักรจาก Invoice ให้ตรงตามลำดับที่ใบขนสินค้าขาเข้า ดังนี้

  Invoice No.100
  ลำดับที่ 1AA10 SET
  2BB20 SET
  Invoice No.200
  ลำดับที่ 1AA10 SET
  2CC10 SET

  ใบขนขาเข้าเลขที่ A001
  ลำดับที่ 1AA10 SET
  2BB20 SET
  3AA10 SET
  4CC10 SET

 3. กรณีที่จะแยกใช้สิทธิ์ ให้แยกลำดับที่ในใบขนขาเข้า ดังนี้

  Invoice No.300
  ลำดับที่ 1AA100 SET

  ใบขนขาเข้าเลขที่ A002
  ลำดับที่ 1AA80 SET
  ไม่ใช้สิทธิ์
  2AA20 SET
  ใช้สิทธิ์

 4. กรณีเป็นเครื่องจักรใช้แล้ว ให้ระบุชื่อในบัญชีเครื่องจักรทั่วไป ตลอดจน Invoice และใบขนสินค้าขาเข้า ดังนี้
  Used + M/C + ปีที่ผลิต + Serail No.

 5. การขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรเก่า จะต้องแนบใบรับรองประสิทธิภาพด้วยเสมอ
 6. อุปกรณ์ประเภท Mold, Dies, Jig, Fixture, attern ไม่ต้องใช้ใบรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักร

ข้อมูลที่ต้องบันทึกในระบบ

 • ชื่อเครื่องจักร
 • รายละเอียดเครืองจักร
 • จำนวน
 • อยู่ในบัญชี Negative List หรือไม่
 • เป็นเครื่องจักรหลักหรือไม่

 • กำลังต่อเครื่อง
 • กำลังผลิตรวม
 • สภาพของเครื่องจักร
 • ขั้นตอนการผลิต
 • ผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างการคำนวณกำลังผลิตของเครื่องจักร

ชื่อเครื่องจักร : Injection Machine
การใช้งาน : เป็นเครื่องฉีดพลาสติกสำหรับ Case บรรจุชิ้นงาน ซึ่งชิ้นงาน 1 ชิ้น จะใช้ Case 1 ชิ้น
Cycle Time : ใน 1 ชั่วโมง สามารถผลิต Case ได้ 50 ชิ้น
เวลาทำงานตามบัตรส่งเสริม : 8 ชั่วโมง/วัน : 300 วัน/ปี
กำลังผลิตสูงสุด : 8 x 300 x 50 = 120,000 ชิ้น/ปี

ระยะเวลาในการพิจารณา

-การอนุมัติบัญชีเครื่องจักรทั่วไป (ชื่อหลัก)60 วันทำการ
-การแก้ไขบัญชีเครื่องจักรทั่วไป (ชื่อหลัก)30 วันทำการ
-การอนุมัติบัญชีเครื่องจักรทั่วไป (ชื่อรอง)3 วันทำการ
-การพิจารณาทบทวนการไม่อนุมัติชื่อรอง30 วันทำการ
-การอนุมัติบัญชีอะไหล่3 วันทำการ
-การพิจารณาทบทวนการไม่อนุมัติชื่ออะไหล่30 วันทำการ
-การอนุมัติบัญชีแม่พิมพ์และอะไหล่ของแม่พิมพ์3 วันทำการ
-การพิจารณาทบทวนการไม่อนุมัติชื่อแม่พิมพ์และชื่ออะไหล่ของแม่พิมพ์   30 วันทำการ

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ


views 30,515
Total pageviews 3,269,558 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.