ความรู้เกี่ยวกับงาน BOI
   - ภาพรวมการให้การส่งเสริม
 - พรบ.ส่งเสริมการลงทุน
 - นโยบายส่งเสริมการลงทุน
 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
 - กิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุน
   - ภาพรวม
 - หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
 - การกรอกคำขอรับการส่งเสริม
 - การรวมบัตรส่งเสริม
 - การโอน / รับโอนกิจการ
 - การควบรวมกิจการ
 - การโยกย้ายสถานประกอบการ
 - การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
   - มาตรการ STI
 - มาตรการสนับสนุนกิจการ SMEs
   - กิจการ IPO
 - กิจการ ROH
 - กิจการ TISO
 - กิจการซอฟต์แวร์
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 28 และ 29
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีเครื่องจักร (Master List)
 - การใช้เครื่องจักรเก่า
 - การสั่งปล่อยเครื่องจักร
 - การใช้ธนาคารค้ำประกัน
 - การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน
 - การตัดบัญชีเครื่องจักร
 - การขออนุญาตอื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 30
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 36
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - ส่วนสูญเสียและเศษซาก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
 - การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ
 - การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อม
 - การโอน-รับโอนวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 31, 34, 35
 - วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก
 - ระยะเวลาการยกเว้นภาษี
 - รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 - วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
 - การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
 - ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
   - ภาพรวม
 - สิทธประโยชน์มาตรา 24, 25, 26
 - ระบบ e-Expert
 - การอนุมัติตำแหน่ง
 - การบรรจุช่างฝีมือ
 - การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า
 - การนำช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว
 - ข้อควรรู้
 - กฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - อื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์ มาตรา 27
 - ขั้นตอนการใช้สิทธิ
   - ภาพรวม
 - กำหนดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ
 - การเปิดดำเนินการ
   - ภาพรวม
 - แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
 - แก้ไขกำลังผลิต
 - แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
 - แก้ไขสภาพเครื่องจักร
 - แก้ไขที่ตั้งโรงงาน
 - แก้ไขทุนจดทะเบียน
   - ภาพรวม
 - การตอบรับมติ
 - การออกบัตรส่งเสริม
   - การยืนยันการดำเนินการตามโครงการ
 - การปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ตส.310)
 - การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 - การยกเลิกบัตรส่งเสริม

 ความรู้เกี่ยวกับงาน IC
   - การสมัครสมาชิก
 - การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์
 - การฝึกอบรม
   - บัญชีวัตถุดิบและสต๊อคสูงสุด (MML)
 - บัญชีชื่อรอง (DESC)
 - บัญชีสูตรการผลิต (FRM)
 - การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การปรับยอดวัตถุดิบ
   - งานเครื่องจักร
 - งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - งานตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ
 - งานบริการฝึกอบรมและสัมมนา
 - ลงทะเบียนระบบฝึกอบรมออนไลน์
 - งานบัญชีและการเงิน

 Webboard
   - เว็บบอร์ดถามตอบคำถาม
 - เครื่องจักร
 - วัตถุดิบ
 - ช่างฝีมือ
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - การเปิดดำเนินการ
 - ลงทะเบียนเว็บบอร์ด 
 คำถามคำตอบ IC Call Center  : งานบัญชี/การเงิน
   เครื่องจักร | สั่งปล่อยวัตถุดิบ | ตัดบัญชีวัตถุดิบ | ฐานข้อมูลวัตถุดิบ | ฝึกอบรมสัมมนา | ลงทะเบียนฝึกอบรม | บัญชี/การเงิน

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

ถาม 1 : บริษัทชำระค่าใช้บริการของสมาคมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารแล้ว จะต้องส่งหลักฐานแจ้งแผนกการเงินหรือไม่
ตอบไม่ต้องส่งหลักฐานการชำระค่าบริการแจ้งที่แผนกการเงิน เนื่องจากการจ่ายผ่านธนาคารโดยใช้ระบบ Bill Payment ในรายงานของธนาคารสามารถสอบกลับผู้ชำระเงินได้

ถาม 2 : บริษัทมีความประสงค์จะจ่ายเงินเงินค่าบริการล่วงหน้าต้องทำอย่างไร ?
ตอบเข้า Website สมาคม www.ic.or.th > เลือกเมนู Download แบบฟอร์ม IC > เลือกเมนู บริการด้านการเงิน > เลือกเมนู แบบฟอร์มการชำระค่าบริการล่วงหน้า และทำการกรอกชื่อบริษัท และจำนวนเงิน นำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารได้ทันที

ถาม 3 : ค่าอบรมของสมาคมสามารถนำมาหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้หรือไม่?
ตอบไม่สามารถนำมาหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายได้ เนื่องจากสมาคมหักภาษีจากรายได้ 2 % จึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544 ข้อ 12/1(2)

ถาม 4 : บริษัทไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ฉบับจริงทางไปรษณีย์จะให้สมาคมส่งให้ใหม่ต้องทำอย่างไร?
ตอบสามารถ Download ใบแจ้งหนี้ได้ที่ http://eservice.ic.or.th/DownloadInvoice/ บริษัทแจ้งความประสงค์ขอรับใบแจ้งหนี้ได้ที่แผนกการเงินโดยส่งรายละเอียดมาที่ email : finance@ic.or.th

ถาม 5 : บริษัทต้องการสมัครใช้บริการตรวจสอบค่าบริการทาง Internet ต้องทำอย่างไร ?
ตอบสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://ic.or.th/images/Form_for_service/Accounting_Financial/Account2_edit.pdf

ถาม 6 : กรณีใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีสูญหายหรือไม่ได้รับจากสมาคมบริษัทจะต้องดำเนินการอย่างไร?
ตอบส่ง email แจ้งความประสงค์มาที่ finance@ic.or.th

ถาม 7 : ใบแจ้งชำระค่าบริการประจำเดือนบริษัทสามารถ Download ใบแจ้งค่าบริการและรายละเอียดการใช้บริการได้วันที่เท่าไหร่?
ตอบวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

ถาม 8 : บริษัททำการชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว ทำไมยังมียอดค้างชำระเดิมปรากฏในใบแจ้งหนี้?
ตอบสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกการเงินโทร 02-936-1429 ต่อ 404

ถาม 9 : กรณีมียอดค้างชำระและถูกระงับการใช้บริการ บริษัทจะต้องดำเนินการอย่างไร?
ตอบ1. ชำระค่าบริการ พร้อมค่าเปิดใช้บริการ จำนวน 535 บาท
2. เมื่อชำระค่าบริการเรียบร้อย บริษัทส่งหลักฐานมาที่ email finance@ic.or.th หรือโทรแผนกการเงิน 02-936-1429 ต่อ 404 เพื่อเปิดระบบการใช้บริการ


ถาม 10 : บริษัทสามารถชำระค่าบริการได้โดยวิธีไหนบ้าง?
ตอบ1.ชำระด้วยระบบ Bill Payment โดยใช้แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านหน้าเคาน์เตอร์ของธนาคารสาขาใดก็ได้ทั่วประเทศ
   - กรณีชำระด้วยเงินสด สามารถชำระได้ทุกสาขาทั่วประเทศไทย
   - กรณีชำระด้วยเช็ค ธนาคารรับชำระเฉพาะเช็คในเขตจังหวัดเดียวกันกับสาขาผู้รับฝาก
2. ชำระด้วยเงินสด หรือเช็คที่สมาคม
3. ชำระโดยฝากเช็คทางไปรษณีย์ด้วยวิธีลงทะเบียน


ถาม 11 : กรณีบริษัทลืม User & Password เพื่อตรวจสอบค่าใช้บริการบริษัทจะต้องดำเนินการอย่างไร?
ตอบไปที่ http://eservice.ic.or.th/DownloadInvoice/

ถาม 12 : บริษัทขอเปลี่ยนแปลง email ผู้ใช้งานเดิมและเพิ่มผู้ใช้งานท่านใหม่ในการใช้บริการตรวจสอบค่า บริการทาง Internet ต้องทำอย่างไร?
ตอบกรอกแบบฟอร์มที่ไปที่ http://eservice.ic.or.th/DownloadInvoice/ แล้วส่งเอกสารมาที่ email finance@ic.or.th เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ถาม 13 : บริษัทมีความประสงค์จะโอนเงินชำระค่าบริการผ่านระบบ Internet ต้องทำอย่างไร?
ตอบแจ้งมาที่ email finance@ic.or.th

ถาม 14 : บริษัทขอตรวจสอบเงินมัดจำล่วงหน้าคงเหลือต้องทำอย่างไร?
ตอบแจ้งมาที่ email finance@ic.or.th

ถาม 15 : บริษัทขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีต้องทำอย่างไร?
ตอบกรอกแบบฟอร์มที่ https://ic.or.th/images/Form_for_service/Accounting_Financial/2563/45/Account3.doc

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ


Total pageviews 3,224,246 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.