ความรู้เกี่ยวกับงาน BOI
   - ภาพรวมการให้การส่งเสริม
 - พรบ.ส่งเสริมการลงทุน
 - นโยบายส่งเสริมการลงทุน
 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
 - กิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุน
   - ภาพรวม
 - หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
 - การกรอกคำขอรับการส่งเสริม
 - การรวมบัตรส่งเสริม
 - การโอน / รับโอนกิจการ
 - การควบรวมกิจการ
 - การโยกย้ายสถานประกอบการ
 - การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
   - มาตรการ STI
 - มาตรการสนับสนุนกิจการ SMEs
   - กิจการ IPO
 - กิจการ ROH
 - กิจการ TISO
 - กิจการซอฟต์แวร์
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 28 และ 29
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีเครื่องจักร (Master List)
 - การใช้เครื่องจักรเก่า
 - การสั่งปล่อยเครื่องจักร
 - การใช้ธนาคารค้ำประกัน
 - การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน
 - การตัดบัญชีเครื่องจักร
 - การขออนุญาตอื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 30
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 36
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - ส่วนสูญเสียและเศษซาก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
 - การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ
 - การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อม
 - การโอน-รับโอนวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 31, 34, 35
 - วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก
 - ระยะเวลาการยกเว้นภาษี
 - รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 - วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
 - การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
 - ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
   - ภาพรวม
 - สิทธประโยชน์มาตรา 24, 25, 26
 - ระบบ e-Expert
 - การอนุมัติตำแหน่ง
 - การบรรจุช่างฝีมือ
 - การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า
 - การนำช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว
 - ข้อควรรู้
 - กฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - อื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์ มาตรา 27
 - ขั้นตอนการใช้สิทธิ
   - ภาพรวม
 - กำหนดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ
 - การเปิดดำเนินการ
   - ภาพรวม
 - แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
 - แก้ไขกำลังผลิต
 - แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
 - แก้ไขสภาพเครื่องจักร
 - แก้ไขที่ตั้งโรงงาน
 - แก้ไขทุนจดทะเบียน
   - ภาพรวม
 - การตอบรับมติ
 - การออกบัตรส่งเสริม
   - การยืนยันการดำเนินการตามโครงการ
 - การปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ตส.310)
 - การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 - การยกเลิกบัตรส่งเสริม

 ความรู้เกี่ยวกับงาน IC
   - การสมัครสมาชิก
 - การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์
 - การฝึกอบรม
   - บัญชีวัตถุดิบและสต๊อคสูงสุด (MML)
 - บัญชีชื่อรอง (DESC)
 - บัญชีสูตรการผลิต (FRM)
 - การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การปรับยอดวัตถุดิบ
   - งานเครื่องจักร
 - งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - งานตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ
 - งานบริการฝึกอบรมและสัมมนา
 - ลงทะเบียนระบบฝึกอบรมออนไลน์
 - งานบัญชีและการเงิน

 Webboard
   - เว็บบอร์ดถามตอบคำถาม
 - เครื่องจักร
 - วัตถุดิบ
 - ช่างฝีมือ
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - การเปิดดำเนินการ
 - ลงทะเบียนเว็บบอร์ด 
 การฝึกอบรมและสัมมนาของสมาคมสโมสรนักลงทุน

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

      สมาคมสโมสรนักลงทุนจัดให้บริการสัมมนาและฝึกอบรมแก่ผู้ที่สนใจ ทั้งในแบบสาธารณะและเป็นรายบริษัท ในด้านต่างๆ ดังนี้

 • หลักสูตรเกี่ยวกับงานส่งเสริมการลงทุน
  • วิธีปฏิบัติหลังได้รับส่งเสริมการลงทุน (3 วัน)
   -ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน
   -สิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามบัตรส่งเสริมการลงทุน
   -การขอรับบัตรส่งเสริมการลงทุน
   -การขออนุญาตนำเข้าผู้เชี่ยวชาญ
   -การขอใบอนุญาตทำงานและการมีถิ่นที่อยู่ของคนต่างชาติ
   -วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์
   -วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
   -การนำเข้าและตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (RMTS)
   -วิธีการขอเปิดดำเนินการ
   -วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีเงินได้และการจัดทำบัญชี

  • วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (1 วัน)
   -สิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 28 หรือมาตรา 29
   -วิธีการนำเข้าเครื่องจักร
   -การผ่อนผันการใช้ธนาคารค้ำประกัน/การขอขยายเวลาการใช้ธนาคารค้ำประกัน
   -การอนุมัติสั่งปล่อย/ถอนค้ำประกันเครื่องจักร
   -การจำนอง/การเช่าซื้อเครื่องจักร
   -การจำหน่าย/การโอน/การบริจาค
   -การนำเข้าเครื่องจักรไปใช้เพื่อการอื่น/การให้บุคคลอื่นใช้เครื่องจักร
   -การส่งเครื่องจักรออกไปต่างประเทศ
   -การขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรย้อนหลัง
   -การขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรและการเปิดดำเนินการ
   -การตัดบัญชีรายการเครื่องจักร
   -การจัดทำรายการบัญชีเครื่องจักร (Master list)
   -การสั่งปล่อยเครื่องจักรตาม Master list

  • ข้อพึงระวังในการจัดทำบัญชี การเตรียมตัวเพื่อรองรับการตรวจสอบและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้จัดทำบัญชีของกิจการที่ได้รับการ ส่งเสริมการลงทุน (2 วัน)
   -ข้อควรรู้ก่อนการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
   -รายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
   -ค่าใช้จ่ายตามสิทธิและประโยชน์ในมาตรา 35
   -การคำนวณผลประกอบการที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคล
   -การจัดทำเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับการตรวจสอบเปิดดำเนินการ
   -การรายงานตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม
   -หลักเกณฑ์การขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
   -การยื่นแบบขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
   -แบบรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม
   -งบการเงินสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
   -การจัดทำประมาณการกำไรสุทธิครึ่งปี
   -การจัดทำ ภ.ง.ด. 50 ของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
   -กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ของ ภงด.51 และ 50
   -หลักเกณฑ์การเสียภาษีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริม และไม่ได้รับการส่งเสริม
   -แนวทางการตรวจสอบแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามประกาศที่ ป.5/2544

  • วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (1 วัน)
   -การพิจารณาบัญชีรายการวัตถุดิบพร้อมปริมาณสต็อกสูงสุด
   -การอนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
   -การพิจารณาสูตรการผลิต
   -การตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
   -การใช้ธนาคารค้ำประกันวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
   -การนำผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปแล้วกลับมาซ่อมแซม
   -การตัดบัญชีวัตถุดิบส่วนสูญเสียจากการผลิต
   -การโอนวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
   -การขอชำระอากรขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
   -การขอชำระอากรขาเข้าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่นำเข้าโดยยกเว้นอากรขาเข้า
   -การขอขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
   -การปฏิบัติหลังสิ้นสุดสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36(1) (2)

  • ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน (1 วัน)
   1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน
   2.นโยบายส่งเสริมการลงทุน
   3.สิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามบัตรส่งเสริมการลงทุน
   4.ขั้นตอนและวิธีการใช้สิทธิประโยชน์

   4.1การนำเข้าช่างฝีมือและอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร

   4.2การขอเปิดดำเนินการ

   4.3กรรมสิทธิ์ทางด้านที่ดิน

   4.4การนำเข้าเครื่องจักรและการนำเข้าวัตถุดิบ

   4.5ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
  • วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับวัตถุดิบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS)
  • วิธีปฏฺบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
  • วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT Online)


 • หลักสูตรการบริหารจัดการ และหลักสูตรทั่วไป
  • การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ
  • Update พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2563 ภาคปฏิบัติจริงต้องทำอย่างไร
  • กฎหมายคุ้มครองนายจ้างและสิทธิการบริหารที่นายจ้างทำได้ตามกฎหมาย
  • รู้ทัน! ประเด็นสำคัญกฏหมาย 3 ฉบับสำหรับการบริหารงานบุคคลในปี 2563
  • 30 Best Practices การบริหารธุรกิจขององค์กรระดับโลก
  • 20 กลยุทธ์การบริหารคนให้พร้อมรับมือ World Disruption
  • ป้องปราบ 87 พฤติกรรมทุจริตในองค์กร
  • Update บัญชี & ภาษีอากรสำหรับผู้ทำบัญชี 2020
  • เทคนิคการวิเคราะห์และเขียนคำอธิบายงบการเงิน เพื่อนำเสนอรายงานประจำปี
  • ประเด็นปัญหาและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามมาตรฐานการบัญชี
  • Update ล่าสุด กฎหมาย e-Payment หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ e-Tax Invoice & e-Receipt, e-Withholding Tax และ e-Filing
  • ครบเครื่องเรื่องการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
  • การจัดการซัพพลายเชนด้วยลีน
  • ตีแผ่เทคนิคและกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ยุค 4.0 - Logistics Thailand 4.0
  • การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน
  • ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP) สำหรับนักจัดซื้อ
  • หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก
  • หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน ชั้น 12 สมาคมสโมสรนักลงทุน
โทรศัพท์ 02 936 1429 ต่อ 205-209
e-mail : is-investor@ic.or.th

ค้นหาหลักสูตรและลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ ได้ที่ http://icis.ic.or.th/i-regist/index.php?r=site/course

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ


views 12,847
Total pageviews 3,224,215 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.