ความรู้เกี่ยวกับงาน BOI
   - ภาพรวมการให้การส่งเสริม
 - พรบ.ส่งเสริมการลงทุน
 - นโยบายส่งเสริมการลงทุน
 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
 - กิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุน
   - ภาพรวม
 - หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
 - การกรอกคำขอรับการส่งเสริม
 - การรวมบัตรส่งเสริม
 - การโอน / รับโอนกิจการ
 - การควบรวมกิจการ
 - การโยกย้ายสถานประกอบการ
 - การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
   - มาตรการ STI
 - มาตรการสนับสนุนกิจการ SMEs
   - กิจการ IPO
 - กิจการ ROH
 - กิจการ TISO
 - กิจการซอฟต์แวร์
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 28 และ 29
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีเครื่องจักร (Master List)
 - การใช้เครื่องจักรเก่า
 - การสั่งปล่อยเครื่องจักร
 - การใช้ธนาคารค้ำประกัน
 - การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน
 - การตัดบัญชีเครื่องจักร
 - การขออนุญาตอื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 30
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 36
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - ส่วนสูญเสียและเศษซาก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
 - การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ
 - การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อม
 - การโอน-รับโอนวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 31, 34, 35
 - วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก
 - ระยะเวลาการยกเว้นภาษี
 - รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 - วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
 - การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
 - ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
   - ภาพรวม
 - สิทธประโยชน์มาตรา 24, 25, 26
 - ระบบ e-Expert
 - การอนุมัติตำแหน่ง
 - การบรรจุช่างฝีมือ
 - การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า
 - การนำช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว
 - ข้อควรรู้
 - กฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - อื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์ มาตรา 27
 - ขั้นตอนการใช้สิทธิ
   - ภาพรวม
 - กำหนดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ
 - การเปิดดำเนินการ
   - ภาพรวม
 - แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
 - แก้ไขกำลังผลิต
 - แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
 - แก้ไขสภาพเครื่องจักร
 - แก้ไขที่ตั้งโรงงาน
 - แก้ไขทุนจดทะเบียน
   - ภาพรวม
 - การตอบรับมติ
 - การออกบัตรส่งเสริม
   - การยืนยันการดำเนินการตามโครงการ
 - การปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ตส.310)
 - การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 - การยกเลิกบัตรส่งเสริม

 ความรู้เกี่ยวกับงาน IC
   - การสมัครสมาชิก
 - การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์
 - การฝึกอบรม
   - บัญชีวัตถุดิบและสต๊อคสูงสุด (MML)
 - บัญชีชื่อรอง (DESC)
 - บัญชีสูตรการผลิต (FRM)
 - การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การปรับยอดวัตถุดิบ
   - งานเครื่องจักร
 - งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - งานตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ
 - งานบริการฝึกอบรมและสัมมนา
 - ลงทะเบียนระบบฝึกอบรมออนไลน์
 - งานบัญชีและการเงิน

 Webboard
   - เว็บบอร์ดถามตอบคำถาม
 - เครื่องจักร
 - วัตถุดิบ
 - ช่างฝีมือ
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - การเปิดดำเนินการ
 - ลงทะเบียนเว็บบอร์ด 
 วัตถุดิบ มาตรา 30 : ระยะเวลานำเข้า และการขยายเวลา

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

วันที่เริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรก

การนับวันที่เริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรก กำหนดแนวทางไว้ดังนี้

 1. ให้นับวันเรือเข้า ของวัตถุดิบที่บริษัทประสงค์จะใช้สิทธิ์การยกเว้นภาษีอากรงวดแรก เป็นวันนำเข้าครั้งแรก
        เช่น หากบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีอากรวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นเวลา 1 ปี และต้องการใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีงวดแรกสำหรับวัตถุดิบซึ่งเรือเข้าถึงท่าเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ระยะเวลาการนำเข้าวัตถุดิบก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2558
 2. วันนำเข้าครั้งแรก จะต้องไม่ย้อนไปก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม


การขยายระยะเวลานำเข้าวัตถุดิบ ตามมาตรา 30

      โครงการที่สิ้นสุดระยะเวลานำเข้าวัตถุดิบตามมาตรา 30 สามารถยื่นขอขยายระยะเวลานำเข้าได้ โดยมีแนวทางพิจารณา ดังนี้

 • ตรวจสอบข้อมูลของปริมาณการนำเข้าวัตถุดิบ ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ ปริมาณที่ขายในประเทศแล้ว ปริมาณตามสต็อคโรงงานที่รอขาย ปริมาณการใช้วัตถุดิบคำนวณตามสูตรการผลิต ปริมาณวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต ปริมาณวัตถุดิบที่ส่งคืนไปต่างประเทศ (ถ้ามี) ปริมาณคงเหลือของวัตถุดิบของรอบปีที่ผ่านมา เป็นต้น
 • ขยายให้คราวละ 1 ปี รวมไม่เกิน 5 ปี ตามที่ระบุในบัตรส่งเสริม
 • จะต้องยื่นบัญชีรายการวัตถุดิบที่จะขอใช้สิทธิประโยชน์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 เดือน ก่อนจะเริ่มรอบบัญชีวัตถุดิบในปีถัดไป
 • หากยื่นบัญชีหลังจากระยะเวลาที่กำหนด จะเริ่มใช้สิทธิ์นั้นได้หลังจาก 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่ยื่นขอขยายเวลา

เอกสารที่ต้องใช้ในการขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบ ตามมาตรา 30

 1. หนังสือขออนุมัติขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบ ตามมาตรา 30 (ตัวอย่าง 1)
 2. แบบคำขอขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบ ตามมาตรา 30 (F IN ER 02)
 3. แบบรายงานการนำเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นนำเข้าในรอบปีที่ผ่านมา ตามมาตรา 30 (F IN ER 03)
 4. แบบสรุปปริมาณการใช้วัตถุหรือวัสดุจำเป็น ตามมาตรา 30 (F IN ER 04)
 5. แบบรายการวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นที่คาดว่าจะนำเข้าในปีต่อไป ตามมาตรา 30 (F IN ER 05)
 6. สำเนาบัตรส่งเสริมฉบับแรก
 7. สำเนาบัตรส่งเสริมฉบับสุดท้ายของมาตรา 30 (กรณีขยายเวลานำเข้าครั้งที่ 2 ขึ้นไป)
 8. เอกสารในส่วนของ BOI
  • Check List : รายการเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาขอขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบ (F IN ER 01)
  • หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบ มาตรา 30 (F IN ER 07) หรือ
   หนังสือแจ้งผลการพิจารณาไม่อนุมัติให้ขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบ ตามมาตรา 30 (F IN ER 11)

เอกสารที่ต้องใช้ในการขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบ ตามมาตรา 30

 1. จะต้องรายงานการใช้วัตถุดิบภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดสิทธิ์
 2. วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่คงเหลือในรอบปีสุดท้าย จะต้องผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดสิทธิ์
 3. วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ไม่สามารถนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้ จะต้องชำระภาษีอากรตามสภาพวัตถุดิบ ณ วันนำเข้า

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ


views 8,366
Total pageviews 3,224,339 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.