หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบš

IPO กิจการศูนย์จัดซื้อจัดหาชิ้นส่วน

ที่มา : วารสารส่งเสริมการลงทุน เดือนกรกฎาคม 2556
โดย : คุณณภัทร ทัพพันธุ์
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

    ถ้าจะกล่าวถึงประเภทกิจการที่ได้รับความนิยมสูงสุดของนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย จะพบว่า กว่า 10 ปีที่ผ่านมา กิจการประเภทศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ หรือ International Procurement Office (IPO) เป็นกิจการที่ครองตำแหน่งอันดับหนึ่งตลอดกาล ด้วยจำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 480 โครงการ และเป็นโครงการที่มีนักลงทุนชาวญี่ปุ่นถือหุ้นข้างมากกว่าร้อยละ 97Œ

    กิจการประเภทศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ หรือ International Procurement Office - IPO แท้จริงแล้ว คือ คนกลางระหว่างโรงงานผู้ผลิตและซัพพลายเออร์นั่นเองโดย IPO จะทำหน้าที่เหมือนหน่วย Sourcing หรือ ฝ่ายจัดหาจัดซื้อของผู้ผลิตดำเนินการจัดหาวัตถุดิบที่ผู้ผลิตต้องการ และพร้อมที่จะจัดส่งให้ตามเวลาที่ต้องการ และ IPO จะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและเก็บจำนวนวัตถุดิบไม่ให้ขาด™

    จากอดีตถึงปัจจุบัน บีโอไอ เริ่มให้การส่งเสริมกิจการ IPO ตั้งแต่ปี 2542 ซึ่งขณะนั้น ใช้ชื่อว่า ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดหาจัดซื้อและกระจายสินค้า รวมทั้งพัฒนาให้เกิดการเชื่อมโยงและเครือข่ายในการจัดหาจัดซื้อของอุตสาหกรรมขนาดเล็กและย่อม (SMEs) เนื่องจาก SMEs มีโอกาสที่จะปรับตัวและยกระดับตนเองให้เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของ IPO อันนำไปสู่การซื้อขายระหว่างประเทศได้ ในระยะแรกนี้วัตถุดิบที่ IPO จะจัดหาจัดซื้อนั้นยังจำกัดอยู่เฉพาะ ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ หรือวัตถุดิบ ที่ต้องนำไปผสมประกอบหรือผลิตต่อเท่านั้น

    ต่อมาในปี 2552 บีโอไอได้เปลี่ยนชื่อประเภทกิจการ เป็นกิจการศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ เพื่อให้ขอบข่ายการจัดหาจัดซื้อของ IPO กว้างขึ้น และเพื่อให้ลักษณะของ IPO มีความชัดเจน รวมทั้งกำหนดให้ IPO ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท และกำหนดเงื่อนไขการให้ส่งเสริมกิจการ IPO ไว้ดังนี้

 1. ต้องมีหรือเช่าคลังสินค้า และมีระบบการจัดการสินค้าคงคลังด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 2. ต้องมีกิจกรรมการจัดหาสินค้า การตรวจสอบคุณภาพสินค้า และการบรรจุสินค้า
 3. มีแหล่งจัดหาสินค้าจากหลายรายและอย่างน้อยต้องมีแหล่งจัดหาจากในประเทศด้วย

ต้องมีหรือเช่าคลังสินค้า และบริหารจัดการด้วยระบบคอมพิวเตอร์

    กิจกรรมของ IPO นั้น เริ่มจากการรับคำสั่งจากลูกค้า โดย IPO จะไปจัดหาจัดซื้อวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์ที่เหมาะสม ตรงกับข้อกำหนดของลูกค้า นำมาจัดเก็บเพื่อรอจัดส่งไปยังลูกค้า ดังนั้น IPO จึงจำเป็นต้องมีคลังสินค้าเพื่อเก็บรักษาสินค้าและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในคลังสินค้า ซึ่งขนาดของคลังสินค้านั้นจะขึ้นอยู่กับปริมาณ และขนาดของสินค้า กรณีที่ IPO ไม่มีพื้นที่มากพอที่จะจัดเก็บสินค้า IPO สามารถไปเช่าคลังสินค้าของผู้ให้บริการคลังสินค้าได้ โดยต้องมีการเช่าระบุพื้นที่พร้อมค่าเช่าที่แน่นอนในแต่ละเดือน มีระบบการบริหารสินค้าคงคลังด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย สามารถสืบค้นสินค้าตามชั้นวางต่างๆ ภายในคลังสินค้าได้ และบริษัทสามารถตรวจสอบปริมาณสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทหรือระบบเชื่อมโยงอื่นได้

ต้องมีกิจกรรมการจัดหาสินค้า การตรวจสอบ คุณภาพสินค้า และการบรรจุสินค้า

    เมื่อสินค้ามาถึงคลังสินค้าแล้ว IPO มีหน้าที่ ที่จะต้องตรวจคุณภาพของสินค้าด้วยอุปกรณ์ สินค้าบางอย่างอาจต้องตรวจทุกชิ้น สินค้าบางอย่างอาจจะมีการสุ่มตรวจในแต่ละครั้ง สินค้าเมื่อได้รับการตรวจสอบแล้ว IPO จะทำการจัดเป็นชุด หรือ แยกเป็นกล่องย่อย พร้อมที่จะส่งไปยังลูกค้า

มีแหล่งจัดหาสินค้าจากหลายราย และอย่างน้อยต้องมีแหล่งจัดหาจากในประเทศด้วย

    IPO นั้นสามารถที่จะนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในประเทศ หรือจำหน่ายไปยังประเทศที่ 3 รวมทั้ง สามารถซื้อสินค้าจากในประเทศเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศได้ด้วยเช่นกัน

สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน

 1. ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรทุกเขต (เครื่องจักรที่ใช้ในคลังสินค้าหรือสำหรับตรวจคุณภาพ)
 2. สิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36(1) และ 36(2) (ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบเพื่อการส่งออก)

    สำหรับผู้ได้รับการส่งเสริมฯ เป็น IPO แล้วนั้น จะมีระยะเวลาเตรียมตัวเพื่ให้บีโอไอตรวจสอบการปฎิบัติตามเงื่อนไขเป็นเวลา 36 เดือน นับแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริมฯ โดยควรเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ ™

 1. แบบฟอร์มคำขออนุญาตเปิดดำเนินการกรอกหน้า 1, 2 และ 4 พร้อมลงนามและประทับตราทุกหน้า และแนบเอกสารประกอบ 2 - 8
 2. สินค้าที่ทำการซื้อขาย พร้อมรายชื่อซัพพลายเออร์และลูกค้า
 3. สัดส่วนการจัดหาจัดซื้อสินค้าจากทั้งในและต่างประเทศ
 4. สัดส่วนการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าก่อนที่จะจัดส่งไปยังลูกค้า
 5. การตรวจสอบคุณภาพของสินค้า โดยต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์
 6. สัญญาเช่าคลังสินค้า (ต้องระบุพื้นที่เช่าจำนวน.......ตารางเมตร/เดือน และค่าเช่าเดือนละ.........บาท/เดือน)
      *หมายเหตุ ผู้ให้บริการคลังสินค้าจะต้องมีเว็บไซต์ให้บริษัทฯ Log In เพื่อตรวจสอบปริมาณสินค้าแบบออนไลน์ได้
 7. หน้าจอระบบการบริหารคลังสินค้า ต้องสามารถค้นหาสินค้าตามชั้นวางต่างๆ ในคลังสินค้าได้
 8. ใบรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (กรณีมีหุ้นต่างชาติข้างมากหรือทั้งหมด)
 9. สำเนาใบเสร็จรับเงิน ที่บริษัทได้ใช้หรือซื้อ ค่าก่อสร้าง ค่าเครื่องจักร (คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์อุปกรณ์ในการตรวจคุณภาพ)

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบš


views 12,693
Total pageviews 3,224,223 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.