Home | สาระน่ารู้

108 คำถามกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่ (พ.ศ. 2558 ~ 2564)

ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2557

นโยบายส่งเสริมลงทุนใหม่

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออก ประกาศ ที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การให้การส่งเสริมการลงทุน และการให้สิทธิประโยชน์ขึ้นใหม่ โดยมีผลใช้บังคับสำหรับโครงการที่ยื่นคำขอรับส่งเสริมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป สรุปสาระสำคัญที่แตกต่างกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่ใช้อยู่เดิม ดังนี้

นโยบายเก่า

นโยบายใหม่

1. แนวทางการให้สิทธิประโยชน์
 • ให้สิทธิประโยชน์ตามเกณฑ์ที่ตั้งเป็นหลัก
 • โรงงานในเขต 3 (พื้นที่ห่างไกลจากกรุงเทพ) จะได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าโรงงานในเขต 1 (กรุงเทพและปริมณฑล)
 • โรงงานในนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม จะได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าโรงงานนอกนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
 • ให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่โรงงานที่ตั้งใน 23 จังหวัดที่มีรายได้ต่ำ
 • ให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากการลงทุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน (นโยบาย STI เดิม) โดยให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยไม่กำหนดวงเงินสูงสุด

 • ให้สิทธิประโยชน์ตามประเภทอุตสาหกรรม
 • ปรับลดสิทธิประโยชน์ในการตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
 • ปรับลดสิทธิประโยชน์ในการลงทุนในภูมิภาค
 • ให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่โรงงานที่ตั้งใน 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่ำ และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 • ปรับลดสิทธิประโยชน์จากการมีค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน โดยให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นวงเงินเท่ากับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฯ
 • ยกเลิกการให้ส่งเสริมกิจการบางประเภทที่ประเทศไทยขาดศักยภาพในการแข่งขัน
2. การใช้เครื่องจักรเก่า
 • ต้องอายุไม่เกิน 10 ปี
 • ให้ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรเก่า

 • แก้ไขอายุเครื่องจักรเก่า เป็นไม่เกิน 5 ปี
 • ไม่ให้ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรเก่า ยกเว้นเป็นแม่พิมพ์ หรือเครื่องจักรในกิจการขนส่งทางเรือและทางอากาศ
 • หมายเหตุ : ให้ใช้เครื่องจักรเก่าอายุ 5-10 ได้ แต่ไม่นับเป็นเงินลงทุนสำหรับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามประกาศ กกท ที่ 6/2558
3. การยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบเพื่อการผลิตส่งออก
 • 1 ปี หรือ 5 ปี ตามเกณฑ์ที่ตั้งโรงงาน

 • แก้ไขเป็น 1 ปี ทุกเขตที่ตั้งโรงงาน (ขยายเวลาได้)
4. หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
 • ไม่กำหนดมูลค่าเพิ่มของกิจการเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร และกิจการอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน

 • กำหนดมูลค่าเพิ่มของกิจการเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร กิจการอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน และกิจการตัดโลหะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายได้
5. ขนาดการลงทุนขั้นต่ำ
 • ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน

 • กิจการบริการที่ใช้ฐานความรู้เป็นปัจจัยหลักในการดำเนินธุรกิจ เช่น กิจการออกแบบ กิจการซอฟต์แวร์ กิจการวิจัยพัฒนา ให้กำหนดขนาดการลงทุนขั้นต่ำเป็นเงินเดือนบุคลากรไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านบาทต่อปี

สิทธิประโยชน์ตามนโยบายใหม่

ประเภทภาษีเงินได้เครื่องจักรวัตถุดิบ
เกณฑ์ปกติmerit-based
20 จังหวัด
รายได้ต่ำ
นิคมหรือ
เขตอุตสาหกรรม
มีค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขัน
A18 ปี
ไม่ cap**
+ลดหย่อน 50% (5 ปี)
+ม.35(2)(3) (10 ปี)**
--30 เดือน1 ปี
A28 ปี
A35 ปี+3 ปี+1 ปี+1~3 ปี
cap วงเงินที่
100% หรือ 200%
ของค่าใช้จ่าย
A43 ปี
B1--
B2--
หมายเหตุ: 1.การไม่ cap คือไม่กำหนดวงเงินสูงสุดที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.ม.35(2) ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็น 2 เท่า
ม.35(3) ให้หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 25 จากกำไรสุทธิ
3.การยกเว้นภาษีเงินได้ตาม merit-based เมื่อรวมกับเกณฑ์ปกติแล้วจะต้องไม่เกิน 8 ปี
4.กิจการในประเภท A3 บางประเภท ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้โดยไม่ cap วงเงิน
5.กิจการ B1 และ B2 บางประเภท ไม่อนุญาตให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นตาม merit-based

สิทธิประโยชน์ในการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่ชายแดนภาคใต้


สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากการมีค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน

ค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์
 1. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งการดำเนินการเอง หรือการว่าจ้างผู้อื่นในประเทศ หรือการร่วมวิจัยและพัฒนากับองค์กรในต่างประเทศ
 2. การสนับสนุนกองทุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร สถาบันการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง สถาบันวิจัย หรือหน่วยงานของภาครัฐในประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
 3. ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีที่พัฒนาจากแหล่งในประเทศ
 4. การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง
 5. การพัฒนาผู้ผลิตวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในประเทศ (Local Supplier) ที่มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51% ของทุนจดทะเบียน ในส่วนที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง และการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค
 6. การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ทั้งการดำเนินการเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นในประเทศ ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเพิ่มเติม
ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ขั้นต่ำการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น
ระยะเวลาวงเงิน
1 % ของยอดขายรวม 3 ปีแรก หรือ
ไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท
1 ปี200% ของค่าใช้จ่ายตามข้อ 1

และ

100% ของค่าใช้จ่ายตามข้อ 2-6
2 % ของยอดขายรวม 3 ปีแรก หรือ
ไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาท
2 ปี
3 % ของยอดขายรวม 3 ปีแรก หรือ
ไม่น้อยกว่า 600 ล้านบาท
3 ปี
ข้อควรรู้
 • ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • กิจการกลุ่ม A หากจะขอรับสิทธิประโยชน์ตามข้อนี้ จะยื่นคำขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม พร้อมกับการยื่นคำขอรับการส่งเสริม หรือยื่นเพิ่มเติมภายหลังก็ได้ แต่จะต้องมีสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลืออยู่ ทั้งระยะเวลา และวงเงินที่ได้รับยกเว้นภาษี
 • กิจการกลุ่ม B หากจะขอรับสิทธิประโยชน์ตามข้อนี้ จะต้องยื่นคำขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม พร้อมกับการยื่นคำขอรับการส่งเสริมเท่านั้น
 • กิจการกลุ่ม B ที่มีเงื่อนไขไม่ให้ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม จะขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามข้อนี้ไม่ได้

ขนาดการลงทุนขั้นต่ำ

หลักเกณฑ์
 1. กิจการทั่วไป
  -ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
 2. กิจการที่ใช้ฐานความรู้เป็นปัจจัยหลักในการดำเนินการ เช่น กิจการซอฟต์แวร์ กิจการออกแบบ กิจการวิจัยพัฒนา
  -มีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้านออกแบบ วิจัยพัฒนา หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่กำหนดในกิจการนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านบาท / ปี
ข้อควรรู้
 • หากมีรายได้ก่อนวันที่จะมีขนาดการลงทุนครบตามเกณฑ์ขั้นต่ำ จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในช่วงเวลานั้นไม่ได้
 • ในช่วงเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล หากในปีใดปีหนึ่ง บริษัทมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ในปีนั้นๆไม่ได้ หรืออาจได้รับผ่อนผัน หรืออาจถูกเพิกถอนสิทธิการให้การส่งเสริม (รอคำชี้แจงจาก BOI)

การใช้เครื่องจักรเก่า

หลักเกณฑ์
 1. ต้องใช้เครื่องจักรใหม่ในโครงการที่ได้รับส่งเสริม
 2. กรณีจะใช้เครื่องจักรเก่าในโครงการ
  -ต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับจากปีที่ผลิตถึงปีที่นำเข้า ยกเว้นเครื่องปั๊ม จะต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปี
  -ต้องมีใบรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักร
  -ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ในโครงการ
  -ให้นับเป็นเงินลงทุน เพื่อการคำนวณวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
  -ไม่ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
 3. เครื่องจักรเก่าที่ใช้ในกิจการขนส่งทางเรือ กิจการขนส่งทางอากาศ และแม่พิมพ์
  -จะพิจารณาให้ใช้เครื่องจักรเกิน 10 ปีได้ตามความเหมาะสม
  -ไม่ต้องมีใบรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักร
  -ให้นับเป็นเงินลงทุน เพื่อการคำนวณวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
  -ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

กิจการที่ยกเลิกการให้การส่งเสริม

หมวด 1 กิจการเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
-กิจการเพาะปลูกด้วยระบบ Hydroponics
-การปลูกยูคาลิปตัส
-กิจการผลิตอาหารสัตว์ หรือส่วนผสมอาหารสัตว์
-กิจการผลิต หรือถนอมอาหารเครื่องดื่มเฉพาะกิจการผลิตลูกอม ช็อกโกแลต หมากฝรั่ง น้้าอัดลม เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เบเกอรี่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซุปไก่สกัด รังนก
-กิจการผลิตน้ำมันเฉพาะจากถั่วเหลือง

-กิจการผลิตแป้งจากพืชทั่วไป (มิใช่โมดิไฟด์สตาร์ช หรือแป้งจากพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษ)
-กิจการคัดคุณภาพข้าว (ที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง)
-กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ เฉพาะยางรัดของ ลูกโป่ง และแหวนยาง
-กิจการการบริหารจัดการฟาร์ม (Farm Management)
-กิจการผลิตสารปรับปรุงดิน

หมวด 2 แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน
-กิจการทำเหมืองแร่ หรือแต่งแร่ (ยกเว้นแร่โปแตช)
-กิจการทำเหมืองหินอ่อน หรือหินแกรนิต
-กิจการถลุงแร่
-กิจการผลิตกระเบื้องมุงหลังคาเซรามิกส์
-กิจการผลิตกระเบื้องปูพื้นหรือผนัง
-กิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงสำหรับงานสาธารณูปโภค

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา
-กิจการผลิตพรม
-กิจการผลิตแห อวน
-กิจการผลิตเครื่องเขียน หรือชิ้นส่วน
-กิจการผลิตสิ่งประดิษฐ์
-กิจการผลิตกระดาษทราย

หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
-กิจการผลิตเครื่องมือช่าง และเครื่องมือวัดที่ไม่จัดเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
-กิจการผลิตยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าที่ไม่สามารถจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
-กิจการดัดแปลงอากาศยาน (Aircraft Conversion) และเครื่องใช้หรือวัสดุสิ้นเปลืองและหมุนเวียน
-กิจการซ่อมชิ้นส่วนยานพาหนะ อุปกรณ์ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์
-กิจการซ่อมเครื่องจักร หรืออุปกรณ์เพื่อการอุตสาหกรรม

-กิจการผลิตหรือซ่อมบำรุงรักษาตู้สินค้าแบบคอนเทนเนอร์
-กิจการผลิตบ้านส้าเร็จรูป (Completely Built Units - CBU) หรือส่วนประกอบของบ้านสำเร็จรูป (Completely Knocked Down - CKD)

หมวด 5 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
-ไม่มี

หมวด 6 เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ
-กิจการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการอุปโภค น้ำยาทำความสะอาด กาวซิเมนต์ เป็นต้น
-กิจการผลิตปุ๋ยเคมี (ไม่รวมกิจการผลิตแม่ปุ๋ยเคมี)
-กิจการผลิตยาปราบศัตรูพืชหรือยากำจัดวัชพืชที่ทำจากเคมี
-กิจการผลิตสีทาอาคาร (เดิมเป็นส่วนหนึ่งของกิจการผลิตสี)
-กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย

-กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับสินค้าอุปโภค
-กิจการผลิตเยื่อกระดาษ
-กิจการผลิตกระดาษ
-กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ

หมวด 7 กิจการบริการ และสาธารณูปโภค
-กิจการทางสัมปทาน
-กิจการโทรคมนาคมดาวเทียม
-กิจการบริการโทรศัพท์
-กิจการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
-กิจการบ้านพักและศูนย์สวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ

-กิจการบริการเพื่อสนับสนุนการพำนักระยะยาว
-กิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือปานกลาง
-กิจการโรงพยาบาล
-กิจการพัฒนาอาคารสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า
-กิจการเขตคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับประกอบการค้าเสรี (Free Trade Zone) และเขตปลอดอากร (Free Zone)

-กิจการศูนย์การออกแบบ (Design Center)
-กิจการเคลือบ หรือพอกท่อสำหรับปิโตรเลียม
-กิจการโรงเรียนนานาชาติ
-กิจการสถานศึกษาด้านโรงแรม
-กิจการสถานศึกษาพัฒนากำลังคนด้านพาณิชย์นาวี
-กิจการเรือกลดันลากจูง

กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น

หมวด 1 กิจการเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
-ไม่มีหมวด 2 แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน
-กิจการผลิตผลิตภัณฑ์แก้วที่มีคุณสมบัติพิเศษ5 ปี ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตเหล็กขั้นปลายคุณภาพสูงชนิดเหล็กทนแรงดึงสูง (High Tensile Strength Steel)5 ปี ⇒ 8 ปี
-การผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นเคลือบดีบุก (Tin Mill Black Plate)5 ปี ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
-การผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิด Electrical Steel5 ปี ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตผงโลหะ (ยกเว้นผงโลหะสาหรับงานขัดผิว (Shot Blasting)5 ปี ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่ออื่นๆ

5 ปี ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา
-กิจการผลิตเส้นใยที่มีคุณสมบัติพิเศษ (Technical Fiber หรือ Functional Fiber)5 ปี ⇒ 8 ปี
-กิจการฟอกย้อมและแต่งสาเร็จ หรือพิมพ์และแต่งสาเร็จ หรือพิมพ์5 ปี ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการบริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์

ไม่มีประเภท ⇒ 8 ปี ไม่ cap
หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
-กิจการผลิตเครื่องยนต์สาหรับยานพาหนะที่มีการขึ้นรูปชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ชิ้น ตามที่กำหนด5 ปี ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ (ยกเว้นที่มีความจุกระบอกสูบต่ากว่า 248 ซีซี) ที่มีการขึ้นรูปชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ตามที่กำหนด5 ปี ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตโครงสร้างโลหะสาหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม (Fabrication Industry) ที่มีขั้นตอนการออกแบบทางวิศวกรรม)

5 ปี ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี
หมวด 5 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
-กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ Security Control Equipment7 ปี ⇒ 8 ปี
-กิจการผลิตชิ้นส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์ Security Control Equipment7 ปี ⇒ 8 ปี
-กิจการผลิต Solid State Drive และ/หรือชิ้นส่วนสาหรับ Solid State Drive

7 ปี ⇒ 8 ปี
หมวด 6 เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ
-กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี5 ปี ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ชนิดพิเศษ หรือเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Polymers หรือ Specialty Chemicals)5 ปี ⇒ 8 ปี
-กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษ5 ปี ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตสารออกฤทธิ์สำคัญในยา (Active Pharmaceutical Ingredients)

5 ปี ⇒ 8 ปี
-กิจการผลิตแม่ปุ๋ยเคมี5 ปี ⇒ 8 ปี
-กิจการผลิตเยื่อกระดาษชนิดปลอดเชื้อหรือกระดาษชนิดปลอดเชื้อ (Hygienic Pulp หรือ Hygienic Paper)5 ปี ⇒ 8 ปี
-กิจการผลิตเยื่อกระดาษชนิดพิเศษหรือกระดาษชนิดพิเศษ (Specialty Pulp หรือ Specialty Paper)5 ปี ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ดิจิทัล

5 ปี ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค
-กิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย (International Distribution Center : IDC)5 ปี ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการนิคมหรือเขต Data Center8 ปี ⇒ 8 ปี ไม่ cap
-กิจการ Cloud Serviceไม่มีประเภท ⇒ 8 ปี ไม่ cap
-กิจการบริการฆ่าเชื้อแก่ผลิตภัณฑ์

5 ปี ⇒ 8 ปี
-กิจการสร้างภาพยนตร์ไทย5 ปี ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการบริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์

5 ปี ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
หมายเหตุ เปรียบเทียบกรณีตั้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมในเขต 2 ซึ่งตามหลักเกณฑ์เดิม หากยื่นคำขอรับส่งเสริมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี


กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง

หมวด 1 กิจการเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
-กิจการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนาโน และสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชชีวภัณฑ์
8 ปี ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการปรับปรุงพันธุ์พืช หรือสัตว์ (ที่ไม่เข้าข่ายกิจการเทคโนโลยีชีวภาพ)8 ปี ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการอบพืชและไซโล8 ปี ไม่ cap ⇒ 0 ปี
-กิจการขยายพันธุ์สัตว์หรือเลี้ยงสัตว์8 ปี ⇒ 3 ปี
-กิจการฆ่าและชำแหละสัตว์

8 ปี ⇒ 3 ปี
-กิจการประมงน้ำลึก8 ปี ⇒ 5 ปี
-กิจการคัดคุณภาพ บรรจุ และเก็บรักษาพืช ผัก ผลไม้ หรือดอกไม้8 ปี ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี) หรือ 8 ปี
-กิจการผลิตแป้งแปรรูป (โมดิไฟด์สตาร์ช) หรือแป้งจากพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษ8 ปี ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตน้ำมันหรือไขมันจากพืช หรือสัตว์ (ยกเว้นน้ำมันจากถั่วเหลือง)8 ปี ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ หรือ ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ (ยกเว้นยา สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน และเครื่องสำอาง)

8 ปี ⇒ 3 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการฟอกหนังสัตว์ หรือแต่งสำเร็จหนังสัตว์8 ปี ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการแปรรูปยางขั้นต้น8 ปี ⇒ 3 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร8 ปี ⇒ 3 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตเชื้อเพลิงจากผลผลิตการเกษตร 8 ปี ไม่มี cap ⇒ 8 ปี
-กิจการผลิตเชื้อเพลิงจากเศษวัสดุหรือขยะหรือของเสียที่ได้จากผลผลิตทางการเกษตร

8 ปี ไม่มี cap ⇒ 8 ปี
-กิจการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัด8 ปี ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive) หรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร8 ปี ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการห้องเย็น หรือกิจการห้องเย็นและขนส่งห้องเย็น8 ปี ไม่ cap ⇒ 0 ปี
-กิจการศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร8 ปี ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)

หมวด 2 แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน
-กิจการสำรวจแร่5 ปี ⇒ 0 ปี
-กิจการทำเหมือง และ/หรือ แต่งแร่โปแตช5 ปี ⇒ 0 ปี
-กิจการผลิต Advanced หรือ Nano Materials8 ปี ไม่ cap ⇒ 8 ปี
-กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จาก Advanced หรือ Nano Materials8 ปี ไม่ cap ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตผลิตภัณฑ์แก้วหรือเซรามิกส์

5 ปี ⇒ 0 ปี
-กิจการผลิตวัสดุทนไฟหรือฉนวนกันความร้อน5 ปี ⇒ 0 ปี
-กิจการผลิตยิปซั่มหรือผลิตภัณฑ์จากยิปซั่ม5 ปี ⇒ 0 ปี
-กิจการผลิตเหล็กขั้นต้น8 ปี ไม่ cap ⇒ 8 ปี
-กิจการผลิตเหล็กขั้นกลาง5 ปี ⇒ 3 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตเหล็กขั้นปลาย (เหล็กทรงยาว เหล็กทรงแบน สำหรับงานอุตสาหกรรม)

5 ปี ⇒ 3 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตเหล็กขั้นปลาย (เหล็กทรงยาว เหล็กทรงแบน สำหรับงานก่อสร้าง)5 ปี ⇒ 0 ปี
-กิจการผลิตท่อเหล็กชนิดไร้ตะเข็บหรือลบตะเข็บภายใน8 ปี ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตท่อเหล็กอื่นๆ5 ปี ⇒ 0 ปี
-กิจการผลิตเฟอร์โรอัลลอย5 ปี ⇒ 3 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบ8 ปี ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการรีด ดึง หล่อ หรือทุบโลหะที่มิใช่เหล็ก5 ปี ⇒ 3 ปี (+นิคม 1 ปี)

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา
-กิจการผลิตเส้นใยรีไซเคิล (Recycled Fiber)5 ปี ⇒ 3 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตเส้นใยอื่นๆ5 ปี ⇒ 0 ปี
-กิจการผลิตด้ายหรือผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ (Functional Yarn หรือ Functional Fabric)8 ปี ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตด้ายหรือผ้าอื่นๆ5 ปี ⇒ 0 ปี หรือ 3 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม เครื่องประกอบการแต่งกาย และเคหะสิ่งทอ

5 ปี ⇒ 0 ปี หรือ 3 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิต Non-woven Fabric หรือผลิตภัณฑ์สุขอนามัย (Hygienic Products) จาก Non-woven Fabric5 ปี ⇒ 3 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตกระเป๋า หรือ รองเท้า หรือผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์หรือหนังเทียม5 ปี ⇒ 0 ปี หรือ 3 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตเครื่องกีฬาหรือชิ้นส่วน5 ปี ⇒ 0 ปี
-กิจการผลิตเครื่องดนตรี5 ปี ⇒ 0 ปี
-กิจการผลิตเครื่องเรือนหรือชิ้นส่วน

5 ปี ⇒ 0 ปี หรือ 3 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตของเล่น5 ปี ⇒ 0 ปี หรือ 3 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตอัญมณี และเครื่องประดับหรือชิ้นส่วน รวมถึงวัตถุดิบ และต้นแบบ5 ปี ⇒ 3 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตเลนส์ที่ไม่เข้าข่ายเครื่องมือแพทย์ เลนส์กันแดด หรือเลนส์สัมผัสเพื่อความสวยงาม5 ปี ⇒ 3 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตเลนส์กันแดด หรือเลนส์สัมผัสเพื่อความสวยงาม5 ปี ⇒ 0 ปี
-กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ประเภทความเสี่ยงสูง หรือเทคโนโลยีสูง

8 ปี ไม่ cap ⇒ 8 ปี
-กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ชนิดอื่นๆ8 ปี ไม่ cap ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์จากผ้าหรือเส้นใยชนิดต่างๆ8 ปี ไม่ cap ⇒ 3 ปี (+นิคม 1 ปี)

หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
-กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผงโลหะหรือผงโลหะผสม ที่มีขั้นตอนการ Sintering8 ปี ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กหรือชิ้นส่วนเหล็ก ที่มีขั้นตอนการขึ้นรูปต่อเนื่องจากการผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อที่ใช้เตาหลอมแบบ Induction Furnace หรือชิ้นส่วนเหล็กทุบ8 ปี ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ รวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ ที่มีขั้นตอนการขึ้นรูปต่อเนื่องจากการรีด ดึง หล่อ หรือทุบโลหะที่มิใช่เหล็ก8 ปี ⇒ 3 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ รวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ5 ปี ⇒ 0 ปี
-กิจการชุบ เคลือบผิว การปรับหรือเปลี่ยนสภาพผิว (ยกเว้นการชุบหรือเคลือบผิวหรือทาสีเพื่อความสวยงาม)

5 ปี ⇒ 0 ปี
-กิจการอบ-ชุบโลหะ (Heat Treatment)8 ปี ⇒ 3 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตเครื่องยนต์อเนกประสงค์ หรืออุปกรณ์ ที่มีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วนหลัก5 ปี ⇒ 3 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตเครื่องยนต์อเนกประสงค์ หรืออุปกรณ์ ที่เป็นการประกอบ5 ปี ⇒ 0 ปี
-กิจการผลิตเครื่องจักร และ/หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ (Automation) ที่มีการออกแบบทางวิศวกรรม8 ปี ไม่ cap ⇒ 8 ปี
-กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์หรือชิ้นส่วน และ/หรือการซ่อมแซมแม่พิมพ์

8 ปี ไม่ cap ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการประกอบเครื่องจักรและ/หรืออุปกรณ์เครื่องจักร8 ปี ⇒ 3 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตเครื่องยนต์สาหรับยานพาหนะที่มีการประกอบเครื่องยนต์5 ปี ⇒ 3 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะอื่นๆ5 ปี ⇒ 0 ปี
-กิจการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานอื่นๆ เครื่องใช้และอุปกรณ์ภายในอากาศยาน8 ปี ไม่ cap ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการซ่อมอากาศยาน รวมทั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์อากาศยาน

8 ปี ไม่ cap ⇒ 8 ปี
-กิจการผลิตเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell)8 ปี ไม่ cap ⇒ 8 ปี
-กิจการผลิตโครงสร้างโลหะสาหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม (Fabrication Industry) หรือการซ่อม Platform สำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม5 ปี ⇒ 3 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง8 ปี ไม่ cap ⇒ 8 ปี
-กิจการผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร์อื่นๆ8 ปี ไม่ cap ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)

หมวด 5 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
-กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในระดับเทคโนโลยีขั้นสูง7 ปี ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ตู้แช่ เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า7 ปี ⇒ 3 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ7 ปี ⇒ 0 ปี
-กิจการผลิต Power Inverter สำหรับงานอุตสาหกรรม ที่มีขั้นตอนการออกแบบ7 ปี ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิต Power Inverter อื่นๆ

7 ปี ⇒ 3 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตหลอดไฟแบบ LED7 ปี ⇒ 3 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิต Compressor ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 และ/หรือ Motor สาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่มีขั้นตอนการออกแบบ7 ปี ⇒ 3 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิต Compressor อื่นๆ และ/หรือ Motor สาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า อื่นๆ7 ปี ⇒ 0 ปี
-กิจการผลิต Wire Harness5 ปี ⇒ 0 ปี
-กิจการผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

5 ปี ⇒ 0 ปี
-กิจการผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมอื่นๆ8 ปี ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มภาพและเสียง (Audio Visual Product)7 ปี ⇒ 3 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับสำนักงาน7 ปี ⇒ 3 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ7 ปี ⇒ 0 ปี
-กิจการผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์สำหรับโทรคมนาคมอื่นๆ

7 ปี หรือ 8 ปี ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิต Hard Disk Drive ทั่วไป และ/หรือ ชิ้นส่วน8 ปี ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิต Top cover หรือ Base Plate หรือ Peripheral สาหรับ Hard Disk Drive8 ปี ⇒ 3 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์สำหรับระบบที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์7 ปี ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำและ/หรือชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ8 ปี ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์โฟโทนิกส์ (Photonics) และ/หรือระบบที่ใช้โฟโทนิกส์

7 ปี ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิต Flat Panel Display8 ปี ไม่ cap ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิต Flexible Printed Circuit และ/หรือ Multi Layer Printed Circuit Board และ/หรือชิ้นส่วน8 ปี ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตอุปกรณ์หน่วยความจำอื่นๆ7 ปี ⇒ 3 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิต Printed Circuit Board Assembly (PCBA) ทั่วไป7 ปี ⇒ 3 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิต Electro - Magnetic Product

7 ปี ⇒ 3 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิต Passive Component7 ปี ⇒ 3 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตชิ้นส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มภาพและเสียง (Audio Visual Product)7 ปี ⇒ 3 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตชิ้นส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสำนักงาน7 ปี ⇒ 3 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตชิ้นส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ7 ปี ⇒ 0 ปี
-การผลิต Wafer

8 ปี ไม่มี cap ⇒ 8 ปี
-การผลิตสารหรือแผ่นที่ใช้ Thin Film Technology8 ปี ไม่มี cap ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการพัฒนา Enterprise Software และ/หรือ Digital Content8 ปี ไม่มี cap ⇒ 5 ปี ไม่มี cap (+นิคม 1 ปี)

หมวด 6 เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ
-กิจการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการอุตสาหกรรม5 ปี ⇒ 3 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตเคมีภัณฑ์หรือพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปต่อเนื่องจากการผลิตพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในโครงการเดียวกัน8 ปี ไม่มี cap ⇒ 8 ปี
-กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม8 ปี ไม่มี cap ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับอุตสาหกรรม (Plastic Products for Industrial Goods)5 ปี ⇒ 0 ปี

-กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล

5 ปี ⇒ 3 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตยา5 ปี ⇒ 0 ปี
-กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ5 ปี ⇒ 3 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป5 ปี ⇒ 0 ปี

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค
-กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือ พลังงานไฟฟ้าและไอน้ำจากพลังงานหมุนเวียน เช่น แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ เป็นต้น ยกเว้นขยะหรือเชื้อเพลิงจากขยะ8 ปี ไม่ cap ⇒ 8 ปี
-กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำจากพลังงานอื่นๆ8 ปี ⇒ 3 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการผลิตน้ำประปา น้ำเพื่ออุตสาหกรรม หรือไอน้ำ8 ปี ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการสถานที่ตรวจปล่อยและบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออกหรือโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์นอกเขตท่าเทียบเรือ (รพท.) (Inland Container Depot : ICD)8 ปี ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการขนถ่ายสินค้าสำหรับเรือบรรทุกสินค้า

8 ปี ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการขนส่งทางท่อ (ยกเว้นการขนส่งน้ำทางท่อ)8 ปี ⇒ 0 ปี
-กิจการขนส่งทางอากาศ8 ปี ⇒ 5 ปี
-กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม3 ปี หรือ 8 ปี ⇒ 0 ปี
-กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ8 ปี ไม่ cap ⇒ 5 ปี
-กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Park)

8 ปี ⇒ 5 ปี
-กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมภาพยนตร์ (Movie Town)8 ปี ⇒ 5 ปี
-กิจการนิคมหรือเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Park)8 ปี ไม่ cap + ลดหย่อน 50% 5 ปี ⇒ 8 ปี ไม่ cap
-กิจการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เฉพาะกรณีคัดแยก (Sorting)8 ปี ⇒ 5 ปี (+นิคม 1 ปี)
-กิจการเรือเฟอร์รี่ หรือเดินเรือท่องเที่ยวหรือให้เช่าเรือท่องเที่ยว5 ปี หรือ 8 ปี ⇒ 0 ปี
-กิจการบริการที่จอดเรือท่องเที่ยว

7 ปี ⇒ 0 ปี
-กิจการสวนสนุก7 ปี ⇒ 5 ปี
-กิจการศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมหรือศูนย์ศิลปหัตถกรรม7 ปี ⇒ 5 ปี
-กิจการสวนสัตว์เปิด7 ปี ⇒ 5 ปี
-กิจการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ7 ปี ⇒ 5 ปี
-กิจการสนามแข่งขันยานยนต์

7 ปี ⇒ 5 ปี
-กิจการกระเช้าไฟฟ้า7 ปี ⇒ 5 ปี
-กิจการหอประชุมขนาดใหญ่7 ปี ⇒ 5 ปี
-กิจการศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ7 ปี ⇒ 5 ปี

หมายเหตุ เปรียบเทียบกรณีตั้งโรงงานใน เขตอุตสาหกรรมในเขต 2 ซึ่งตามหลักเกณฑ์เดิม โครงการที่ขอรับส่งเสริมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี


views 12,552
Total pageviews 3,224,345 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.