ความรู้เกี่ยวกับงาน BOI
   - ภาพรวมการให้การส่งเสริม
 - พรบ.ส่งเสริมการลงทุน
 - นโยบายส่งเสริมการลงทุน
 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
 - กิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุน
   - ภาพรวม
 - หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
 - การกรอกคำขอรับการส่งเสริม
 - การรวมบัตรส่งเสริม
 - การโอน / รับโอนกิจการ
 - การควบรวมกิจการ
 - การโยกย้ายสถานประกอบการ
 - การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
   - มาตรการ STI
 - มาตรการสนับสนุนกิจการ SMEs
   - กิจการ IPO
 - กิจการ ROH
 - กิจการ TISO
 - กิจการซอฟต์แวร์
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 28 และ 29
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีเครื่องจักร (Master List)
 - การใช้เครื่องจักรเก่า
 - การสั่งปล่อยเครื่องจักร
 - การใช้ธนาคารค้ำประกัน
 - การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน
 - การตัดบัญชีเครื่องจักร
 - การขออนุญาตอื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 30
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 36
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - ส่วนสูญเสียและเศษซาก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
 - การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ
 - การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อม
 - การโอน-รับโอนวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 31, 34, 35
 - วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก
 - ระยะเวลาการยกเว้นภาษี
 - รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 - วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
 - การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
 - ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
   - ภาพรวม
 - สิทธประโยชน์มาตรา 24, 25, 26
 - ระบบ e-Expert
 - การอนุมัติตำแหน่ง
 - การบรรจุช่างฝีมือ
 - การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า
 - การนำช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว
 - ข้อควรรู้
 - กฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - อื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์ มาตรา 27
 - ขั้นตอนการใช้สิทธิ
   - ภาพรวม
 - กำหนดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ
 - การเปิดดำเนินการ
   - ภาพรวม
 - แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
 - แก้ไขกำลังผลิต
 - แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
 - แก้ไขสภาพเครื่องจักร
 - แก้ไขที่ตั้งโรงงาน
 - แก้ไขทุนจดทะเบียน
   - ภาพรวม
 - การตอบรับมติ
 - การออกบัตรส่งเสริม
   - การยืนยันการดำเนินการตามโครงการ
 - การปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ตส.310)
 - การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 - การยกเลิกบัตรส่งเสริม

 ความรู้เกี่ยวกับงาน IC
   - การสมัครสมาชิก
 - การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์
 - การฝึกอบรม
   - บัญชีวัตถุดิบและสต๊อคสูงสุด (MML)
 - บัญชีชื่อรอง (DESC)
 - บัญชีสูตรการผลิต (FRM)
 - การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การปรับยอดวัตถุดิบ
   - งานเครื่องจักร
 - งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - งานตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ
 - งานบริการฝึกอบรมและสัมมนา
 - ลงทะเบียนระบบฝึกอบรมออนไลน์
 - งานบัญชีและการเงิน

 Webboard
   - เว็บบอร์ดถามตอบคำถาม
 - เครื่องจักร
 - วัตถุดิบ
 - ช่างฝีมือ
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - การเปิดดำเนินการ
 - ลงทะเบียนเว็บบอร์ด


 
 โปรดทราบ

เว็บไซต์และเว็บบอร์ด FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลงานส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ เพื่อให้ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนได้ใช้เป็นความรู้เบื้องต้นในการติดต่องาน BOI และ IC

การนำข้อมูลในเว็บไซต์และเว็บบอร์ดไปใช้ประโยชน์ เป็นการตัดสินใจของผู้ใช้บริการเอง โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น กับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์ ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนเว็บไซต์ และ BOI

กรณีที่ต้องการข้อมูลที่เป็นทางการ กรุณาติดต่อสอบถามจาก BOI โดยตรง
 
   
   
 
แนะนำ

เว็บบอร์ด FAQ 108 คำถามเพื่อการลงทุน

รวมประกาศ BOI

แบบฟอร์ม BOI
ระยะเวลาปฏิบัติงาน BOI

What's new

ประกาศล่าสุดของ BOI
- การปรับปรุงประเภทกิจการสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า [9 มิย 65] 
- การส่งเสริมการลงทุนในกิจการประเภท ๗.๔.๒ กิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ ด้วยระบบที่ทันสมัย (INTERNATIONAL DISTRIBUTION CENTER: IDC) ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 [8 มิย 65]
- การขอรับการส่งเสริมมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการวิจัยและพัฒนา หรือออกแบบทางวิศวกรรม ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 1/2564 [17 พค 65]

สาระน่ารู้

คำอธิบายขั้นตอนการยื่นขออนุมัติสูตรผลิตภัณฑ์ ผ่านระบบ RMTS Online (แก้ไขครั้งที่ 2) [16 ธค 63]

พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560 [25 มค 60]

A Guide to the Board of Investment (September 2016) [5 ตค 59]

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน (สิงหาคม 2559) [5 ตค 59]

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ฉบับภาษาญี่ปุ่น (มิถุนายน 2559) [5 ตค 59]

คำถาม-คำตอบ กิจการ IHQ และ ITC [14 กย 59]

มาตรการส่งเสริมการลงทุนระยะสั้น (ปี 2559-2560) [11 มีค 59]

มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น (Local Investment) [10 มีค 59]

บีโอไอกับพัฒนาการอุตสาหกรรมยานยนต์ [24 กพ 59]

ตัวอย่างการดำเนินคดีกรณีบริษัทได้รับส่งเสริมกระทำผิดกฎหมายศุลกากร

มาตรการเร่งรัดการลงทุน [3 พย 58]

นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ [6 ตค 58]

รวมคำถามคำตอบ - วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

มาตรการส่งเสริมการลงทุน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ)

ประกาศใหม่ของบีโอไอ

กฎและระเบียบควรรู้

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี (2558-2564)

108 คำถามกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่ (พ.ศ. 2558 ~ 2564)

สรุปคำถาม-คำตอบ การใช้งานระบบ eMT Online

ข้อควรรู้ ระบบงานช่างฝีมือ e-Expert System
ช่องทางพิเศษในการเดินทางเข้าออกประเทศ (Fast Track Lane / Premium Lane)
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
IPO กิจการศูนย์จัดซื้อจัดหาชิ้นส่วน
การเช่าหรือถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ของกิจการที่ได้รับส่งเสริมจากบีโอไอ
ช่างฝีมือและผู้ชำนาญการชาวต่างด้าวในกิจการบีโอไอ
การขอรับส่งเสริมกิจการซอฟต์แวร์ ง่ายนิดดียว
สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค ตามมาตรการภาษีใหม่
อุตสาหกรรมนาโน มีสิทธิ์ขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้
กฎและระเบียบควรรู้ : สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น มาตรา 30
กฎและระเบียบควรรู้ : ส่วนสูญเสียของวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
กฎและระเบียบควรรู้ : สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
กฎและระเบียบควรรู้ : การขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร
กฎและระเบียบควรรู้ : การขออนุญาตเปิดดำเนินการ
กฎและระเบียบควรรู้ : นานาสาระกับบีโอไอ
รวมคำถามเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับการส่งเสริม
รวมคำถามเกี่ยวกับส่วนสูญเสียและเศษซากวัตถุดิบ
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค่าบริการวิศวกรรม (Engineering Fees)
วิธีปฎิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสีย ตามมาตรา 36
กระบวนการตรวจสอบส่วนสูญเสียนอกสูตร
เรื่องต้องรู้...เมื่อเครื่องจักรที่ใช้สิทธิ์บีโอไอชำรุดหรือเสียหาย
การตัดบัญชีเครื่องจักรเพื่อปลอดภาระภาษี
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
มาตรา 19 ทวิ ของกรมศุลกากร กับมาตรา 36 ของบีโอไอ
การอนุมัติโครงการภายใน 15 วันทำการ
ประกาศสรรพากร เรื่อง การนำผลขาดทุนไปหักจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุดการยกเว้นภาษี [13 กพ 52]
ค่าเช่าโรงงานและสิทธิการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
การใช้หนังสือ BOI ค้ำและถอนค้ำประกัน VAT


Total pageviews 3,269,516 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.