หน้าแรก | เว็บบอร์ด

กฎและระเบียบควรรู้

ที่มา : วารสารส่งเสริมการลงทุน เดือนเมษายน 2558
โดย : คุณกนิษฐา ฐานะพันธุ์
พนักงานราชการ (พนักงานส่งเสริมการลงทุน)
ศูนย์บริการลงทุน

1. ตามที่บีโอไอมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่ แต่เนื่องจากบริษัทมีบัตรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนแล้ว อยากทราบว่านโยบายใหม่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บริษัทได้รับไปแล้วหรือไม่

ตอบ ไม่มีผลกระทบต่อโครงการที่ได้รับการส่งเสริมฯ ไปแล้ว


2. หากยื่นขอรับการส่งเสริมฯ แล้วเมื่อปี 2557 แต่บีโอไอไม่สามารถอนุมัติได้ทันภายในปี 2557 บริษัทจะยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ตามนโยบายเดิมหรือตามนโยบายใหม่

ตอบ บริษัทจะยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ตามนโยบายเดิม บีโอไอจะพิจารณาจากวันที่ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ไม่ได้พิจารณาจากวันอนุมัติโครงการ


3. บริษัทมีโครงการจะลงทุนเกี่ยวกับโรงไฟฟ้า ซึ่งจะลงทุนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ และลพบุรี โดยจะเริ่มลงทุนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อนเป็นลำดับแรก กรณีนี้สามารถกรอกคำขอรับการส่งเสริมฯ รวมกันได้หรือไม่ หรือต้องแยกเป็นรายจังหวัก

ตอบ จะต้องแยกเป็นโครงการ ไม่สามารถนำมารวมกันได้


4. กรณีที่บริษัทได้รับการส่งเสริมฯ จากบีโอไอแล้ว แต่ต้องการเพิ่มกำลังผลิต ซึ่งจะต้องมีการซื้อเครื่องจักรเข้ามาใหม่ และต้องการขอรับการส่งเสริมฯ ในส่วนของการขยายโครงการ ในกรณีนี้สามารถทำได้หรือไม่หากโครงการที่จะขอขยายยังเป็นสินค้าประเภทเดิม

ตอบ สามารถยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ได้


5. โรงงานตั้งอยู่ในนิคม 304 และได้รับสิทธิประโยชน์ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า อยากทราบว่าระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ดังกล่าว จะเท่ากับสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่

ตอบ ไม่เท่า การใช้สิทธิประโยชน์ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า มีระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่มีรายได้ครั้งแรก


6. หากบัตรส่งเสริมฯ หมดอายุแล้ว บริษัทจะต้องแจ้งบีโอไอ หรือบัตรจะหมดอายุอัตโนมัติ

ตอบ บัตรส่งเสริมของบีโอไอไม่มีหมดอายุ แต่สิทธิประโยชน์ทางภาษีจะมีการกำหนระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ แต่สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษี จะยังคงใช้ได้อยู่ไม่หมดอายุ


7. การใช้สิทธิ์ Fast Track Lane สำหรับผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมฯ บีโอไอกำหนดหรือไม่ว่าใช้ได้กี่ครั้งต่อปีต่อบริษัท

ตอบ ไม่มีข้อกำหนดในเรื่องจำนวนครั้งของการใช้สิทธิ์ Fast Track Lane


8. คนต่างด้าวทำงานบริษัท A เมื่อครบกำหนดสัญญา บริษัท A ได้ส่งคนต่างด้าวนี้กลับประเทศ ต่อมาบริษัท A ต้องการคนต่างด้าวคนนี้กลับมาทำงานอีกครั้ง ไม่ทราบว่าทำได้หรือไม่ และสามารถบรรจุเป็นตำแหน่งเดิมได้หรือไม่

ตอบ ถ้าบริษัทได้ขออนุมัติตำแหน่งของบุคคลนั้นเอาไว้โดยที่ยังไม่ได้ยกเลิกตำแหน่งนั้น และปัจจุบันตำแหน่งนี้ยังคงอยู่ สามารถบรรจุบุคคลนั้นลงตำแหน่งเดิมได้ แต่ถ้ายกเลิกตำแหน่งไปแล้ว บริษัทต้องขออนุมัติตำแหน่งใหม่และขอบรรจุตัวใหม่


9. ถ้าอยากทราบว่าบริษัทได้ขอใช้สิทธิ์ช่างฝีมือในตำแหน่งอะไรบ้าง กี่ตำแหน่ง สามารถค้นหาได้จากที่ใด

ตอบ สามารถค้นหาได้จากระบบ e-Expert บนหน้าเว็บไซต์บีโอไอ www.boi.go.th ภายใต้หัวข้อสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน (เฉพาะหน้าภาษาไทย)

หน้าแรก | เว็บบอร์ด


views 8,148
Total pageviews 3,224,368 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.