หน้าแรก | สาระน่ารู้

อุตสาหกรรมนาโน มีสิทธิ์ขอรับส่งเสริมการลงทุนได้

ที่มา : วารสารส่งเสริมการลงทุน เดือนกันยายน 2555
โดย : คุณวันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน์
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มผู้ชำนาญการต่างประเทศ ศูนย์บริการลงทุน™


      ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่สังคมให้ความสนใจ และติดตามข้อมูลข่าวสาร “นาโน” เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จะมีบทบาทสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ บีโอไอจึงเปิดให้ส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้อุตสาหกรรมในสาขานี้ ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง

นิยามของนาโนและนาโนเทคโนโลยี

      คำว่า นาโน (Nano) เป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากคำในภาษากรีกว่า Nanos ซึ่งแปลว่า แคระ หรือเล็ก โดยนาโน หมายถึง เศษหนึ่งส่วนหนึ่งพันล้าน หรือ 1 x 10-9 นาโนเมตร เป็นหน่วยการวัดความยาว โดยการวางอะตอม 10 ตัว เรียงติดกันเป็นแถวเดี่ยวในแนวตรงซึ่งคิดเป็นความยาวเท่ากับ 1 นาโนเมตร

      ขนาดสิ่งของเล็กที่สุดที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามีขนาดประมาณ 10,000 นาโนเมตร ดังนั้น 1 นาโนเมตร จึงไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือแม้แต่กล้องจุลทรรศน์ธรรมดา เว้นแต่เป็นกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงมาก เช่น กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน หรือกล้องจุลทรรศน์ชนิดใหม่ที่ถูกสร้างเพื่อการศึกษาและวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีโดยเฉพาะ

      นาโนเทคโนโลยี หมายถึง เทคโนโลยีประยุกต์ที่เกี่ยวพันกับการจัดการ การสร้าง หรือการสังเคราะห์วัสดุ หรืออุปกรณ์ ในระดับอะตอม โมเลกุล หรือชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กในช่วงประมาณ 1 ถึง 100 นาโนเมตร ซึ่งจะส่งผลให้วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆ มีหน้าที่ใหม่ และมีคุณสมบัติพิเศษขึ้น ทั้งทางด้านกายภาพเคมี และชีวภาพ ก่อเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้สอย และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้

ประโยชน์ของนาโนเทคโนโลยี

      นาโนเทคโนโลยีที่เรารู้จัก เป็นบรรดาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ กล้องดิจิตอล รวมถึงท่อจิ๋ว สายไฟจิ๋ว หรือแผ่นกรอง เพื่อกรองน้ำ และฝุ่นละอองในระดับนาโน

      นอกจากนั้น ยังนำไปใช้เพื่อสุขภาพ และทางการแพทย์ เช่น เส้นใยที่ปรับปรุง และทอด้วยเทคโนโลยีนาโน จะทำให้เนื้อผ้าสัมผัสนุ่ม สามารถดูดซับน้ำ และความชื้นได้ดีขึ้น รู้สึกเบาสบายเมื่อสวมใส่ ขณะที่ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีนาโน เป็นการสกัดสารอาหาร และสารสำคัญในระดับโมเลกุล เป็นอาหารเสริมสุขภาพ และยังสามารถดูดซับในร่างกายได้ดีขึ้น

      อนาคตอาจมีการนำเทคโนโลยีนาโนไปใช้ในอีกหลากหลายแขนง เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ ฟิสิกส์ เคมี สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม และอื่นๆ อีกมากมาย โดยจะมีคุณสมบัติพิเศษที่สร้างประโยชน์ให้ผู้นำไปใช้มากขึ้น

ประเภทของนาโนเทคโนโลยี

      นาโนเทคโนโลยี มี 3 สาขาหลัก ประกอบด้วย นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ (Nanobiotechnology) นาโนอิเล็กทรอนิกส์ (Nanoelectronics) และวัสดุนาโน (Nanomaterials)

      นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีศาสตร์ด้านชีวภาพ เช่น การปรับโครงสร้างระดับโมเลกุลของยา ที่สามารถหวังผลการมุ่งทำลายชีวโมเลกุลที่เป็นเป้าหมายเฉพาะเจาะจงสำหรับเซลล์มะเร็ง หรือการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ด้วยการส่งผ่านสารบำรุงเข้าชั้นใต้ผิวหนังได้ดียิ่งขึ้น

      นาโนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีศาสตร์ด้านนาโนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง เช่น การพัฒนาระบบไฟฟ้าเครื่องกลซุปเปอร์จิ๋ว การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ การพัฒนานาโนชิป การทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง

      วัสดุนาโน เป็นการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีศาสตร์ด้านวัสดุนาโน เช่น การเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมการพัฒนาฟิล์มพลาสติกนาโนคอมโพสิท ที่มีความสามารถในการสกัดกั้นการผ่านของก๊าซบางชนิด และไอน้ำ เพื่อใช้ทำบรรจุภัณฑ์ที่ยืดอายุความสดของผัก และผลไม้ ส่งผลให้เพิ่มมูลค่าการส่งออก หรือการผลิตผลอนุภาคนาโนมาใช้ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียไวรัส และทำให้ไม่เปียกน้ำ

ลักษณะอุตสาหกรรมนาโนที่ขอรับส่งเสริมฯได้

      บีโอไอให้ส่งเสริมฯ ในประเภท 2.19 กิจการผลิตวัสดุนาโน หรือการผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุนาโนที่ผลิตเอง (Manufactured Nano material) กลุ่มกิจกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ตามมาตรการส่งเสริมฯ ในอุตสาหกรรมเป้าหมายอันเป็นการส่งเสริมฯ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะสร้างความเจริญเติบโตให้แก่อุตสาหกรรมภายในประเทศ และยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยไปสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น โดยมีคุณสมบัติและสาขาย่อยของวัสดุนาโนที่ขอรับส่งเสริมฯ ได้ ดังนี้

      คุณสมบัติของวัสดุนาโน ประกอบด้วย

  1. เป็นวัตถุที่อย่างน้อยมีมิติใดมิติหนึ่งมีขนาดในช่วงประมาณ 1 - 100 นาโนเมตร ตามมาตรฐานที่กำหนด (ISO TC 229)
  2. มีโครงสร้างของสารในรูปแบบใหม่ที่ให้คุณสมบัติพิเศษ (ที่อาจจะไม่เคยมีมาก่อน) ซึ่งสามารถควบคุมได้
  3. มีข้อมูลหรือข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ที่อธิบายรายละเอียดการทำหน้าที่ (Function) ของวัสดุนาโนนั้นได้

      ผลิตภัณฑ์จากวัสดุนาโนที่ผลิตเอง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่มีส่วนประกอบของวัสดุนาโนที่ผลิตเอง โดยมีคุณสมบัติของวัสดุนาโนข้างต้น

      สาขาย่อยของวัสดุนาโนที่ขอรับส่งเสริมฯ ได้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ วัสดุนาโนตามโครงสร้างทางกายภาพ และวัสดุนาโนตามประเภทและการใช้งาน

      วัสดุนาโนสามารถเป็นได้ทั้งโลหะ เซรามิก โพลีเมอร์ และคอมโพสิท (Composite) ซึ่งถูกสังเคราะห์ขึ้นโดยการดัดแปลงการจัดเรียงตัวของอะตอม หรือโมเลกุล ให้มีคุณสมบัติต่างๆ เช่น การนำไฟฟ้า เชิงกล แม่เหล็ก โดยจะมีคุณสมบัติแตกต่างจากวัสดุชนิดเดียวกัน เมื่อมีขนาดใหญ่ขึ้น

      วัสดุนาโนตามโครงสร้างทางชีวภาพ แยกเป็น 3 ชนิด ได้แก่

  1. วัสดุที่มีขนาดเป็นนาโนเมตรในทั้ง 3 มิติ (All 3 Dimensions on Nano Scale เช่น อนุภาคนาโน (Nanoparticles) รูพรุนระดับนาโน (Nanovoids) สารอินทรีย์ที่มีโครงสร้างโมเลกุลขนาดใหญ่ (Organic Materials with Large molecular structures) และโพลีเมอร์นำไฟฟ้า (Electrically Conductive Polymers)
  2. วัสดุที่มีขนาดเป็นนาโนเมตรใน 2 มิติ (2 Dimensions on Nano Scale) เช่น เส้นใยนาโน (Nanofibers) และท่อนาโน (Nanotubes)
  3. วัสดุที่มีขนาดเป็นนาโนเมตรใน 1 มิติ (1 Dimension on Nano Scale) เช่น ฟิล์มบางนาโน (Nano thin Films)

      ประเภท และการใช้งานวัสดุนาโน มีหลายกลุ่มตามการประยุกต์ใช้สอยที่สำคัญ จำแนกเป็น 3 Class ได้แก่

  1. Discrete Nano - Objects เป็นการใช้วัสดุนาโนในรูปอิสระที่สังเคราะห์เตรียมได้ เช่น อนุภาคนาโน และเส้นใยนาโน วัสดุนาโนในกลุ่มนี้เป็นวัสดุตั้งต้น สามารถตรวจสอบความเป็นนาโนได้ และนำไปใช้งานขึ้นรูปผสมกับวัสดุอื่นๆ ได้
  2. Surface Nano - featured Materials เป็นการใช้วัสดุนาโนที่ขึ้นรูปฝังบนผิว หรือปลูกบนผิว ให้ใช้งานทั่วไปได้สะดวกขึ้น เช่น การเคลือบอนุภาคนาโนบนผิว หรือเส้นใยผ้า
  3. Bulk Nano - structured Materials เป็นการผสมวัสดุนาโนลงไปในเนื้อวัสดุเพื่อขึ้นรูป เช่น วัสดุพลาสติกที่ผสมอนุภาคนาโน หรือเส้นใยนาโน และวัสดุที่มีรูพรุนระดับนาโน

Class
มิติ
Class 1Class 2Class 3
3 มิติNanoparticles
(Smoke, Diesel Fumes)
Nanocrystalline
Films
Nanocrystalline
Materials Nanoparticle Composites
2 มิติNanorods and Tubes
(Carbon Nano Tubes)
Nano InterconnectsNanotube-reinforced Composites
1 มิติNanofififfiifilms Foils
(Gilding Foil)
Nano Surface LayersMultilayer Structures

ตัวอย่างธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

Class


Class 1Class 2Class 3
มิติ3 มิติ Nanoparticles
1. อนุภาคนาโนของโลหะ หรือโลหะออกไซด์ เช่น
- Aluminium Oxide (Al2O3)
- Calcium Carbonate (CaCo3)
- Indium Oxide (In2O3)
- Silicon Dioxide (SiO2)
- Titanium Dioxide (TiO2)
- Zinc Oxide (ZnO)
- Silver Nanoparticles
- Quantum dots
- โลหะออกไซด์อื่นๆ โดยการเผาไหม้ไอของโลหะเฮไลด์ และไฮโดรคาร์บอน

2. การสังเคราะห์สารอินทรีย์โครงสร้าโมเลกุลขนาดใหญ่ เช่น โมเลกุลเชิงฟังก์ชั่น (Lotus Effects) โพลีเมอร์ผสม (Co - Polymers) และโพลีเมอร์นำไฟฟ้า โพลีเมอร์เรืองแสง โดยใช้นาโนเทคโนโลยี เพื่อทดแทนอุปกรณ์ชิ้นส่วนไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
Nanocrystalline Films
- วัสดุกรองเคลือบอนุภาคนาโน ตัวดูดซับเคมี
- แผ่นกรองเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยา
- แผนพลาสติกปิดแผลที่เคลือบอนุภาคนาโน
- ผ้าต้านเชื้อ
- ตัวกรองน้ำ/บำบัดน้ำเสีย
- สีทำความสะอาดตัวเอง
Nanocrystalline Materials
Nanoparticle Composites
- Active Packaging พลาสติกผสมอนุภาคนาโน
- วัสดุที่มีรูพรุนระดับนาโน (Nanoporous Materials) เช่น เป็นวัสดุกรอง
- Ceramics เสริมแรง/ต้านเชื้อ
- Clay - Composite
- Zeolite สำหรับกรองน้ำ/อากาศ หรือตัวเร่งปฏิกิริยา
- ตัวเก็บประจุผสมอนุภาคนาโน
- พลาสติกที่มีคุณสมบัติการต้านเชื้อ
- เยื่อเลือกผ่านเสริมแรง (Active Membrane Catalytic Converter)
- วัสดุทันตกรรม
2 มิติ Nanorods and Tubes
- การสังเคราะห์ท่อนาโนจากวัสดุคาร์บอนและเซรามิก
- การสังเคราะห์เส้นใยนาโน
Nano Interconnects
- ขั้วไฟฟ้าที่มีเส้นใยนาโน เช่น สำหรับใช้ในเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell)
- การเคลือบเส้นใยบนขั้วไฟฟ้าสำหรับแก๊ส-เซ็นเซอร์
Nanotube - Reinforced Composites
- วัสดุ/เส้นใย/ฟิล์มเสริมแรง ได้แก่ วัสดุผสมระดับนาโนระหว่างคาร์บอนนาโนทิวบ์ ซิลิคอนคาร์ไบด์ นาโนไฟเบอร์ และอีพ็อกซีเรซิน โดยนำไปใช้ในการผลิตพลาสติกชนิดใหม่ที่มีความแข็งแรงสูง ทนต่อการขีดข่วนได้ดี มีน้ำหนักเบา และทนต่ออุณหภูมิสูงได้ เช่น การผลิตตัวถัง กันชน
- กาวนำไฟฟ้า/ความร้อน
- แผ่น/เสื้อผ้ากันไฟฟ้าสถิต
1 มิติ Nanofilms Foils
- เยื่อเลือกผ่านระดับนาโน (Active Membrane)
- การสังเคราะห์กราฟีน
Nano Surface Layers
- วัสดุเคลือบให้มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น
  * การเคลือบผิวกันน้ำ
  * การเคลือบผิวกันฝ้า/ฝุ่น
  * การเคลือบแข็ง
  * การเคลือบลดแรงเสียดทาน
- กระจกนำไฟฟ้า
Multilayer Structures
- แว่นตาปรับโฟกัส แว่นตาเปลี่ยนสี
- ไดโอดเปล่งแสงกึ่งตัวนำชนิดอินทรีย์ (OLED)
- ชั้นฟิล์มบางสารกึ่งตัวนำ สารประกอบตัวนำ เพื่อผลิตเซลล์แสงอาทิตย์
- เซลล์แสงอาทิตย์ไฮบริดสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ (Organic Solar Cells)
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นาโนจากวัสดุผสมไฮบริด สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์
- อุปกรณ์ที่ใช้วัสดุนาโนสำหรับการตรวจวัดเชื้อโรคและสารเคมี
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระดับนาโน (เพิ่ม Quantum dots) เช่น LED (Bright), Laser เป็นต้น
- สารเคลือบเปล่งแสงในหลอดไฟฟ้า จอแสดงพลาสมา
- กระจกเปลี่ยนสี (Electrochromic)
- เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อม (TiO2)

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์

      เงื่อนไขสำคัญในการขอรับส่งเสริมฯ ในกิจการประเภท 2.19 กิจการผลิตวัสดุนาโน หรือการผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุนาโนที่ผลิตเอง (Manufactured Nanomaterial) นี้ คือ ต้องได้รับความเห็นชอบจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อตรวจสอบความเป็นวัสดุนาโน หรือผลิตภัณฑ์จากวัสดุนาโน

      สิทธิประโยชน์ กิจการประเภท 2.19 กิจการผลิตวัสดุนาโน หรือการผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุนาโนที่ผลิตเอง (Manufactured Nano Material) จัดเป็นกิจการที่มีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งเป็นการส่งเสริมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้

ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรทุกเขต (ทุกจังหวัดทั่วประเทศ)
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี โดยไม่กำหนดสัดส่วนการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ มีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่กำหนดระยะเวลาตามมาตรา 31 วรรคสองสิ้นสุดลง หรือนับแต่วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับส่งเสริมฯ ในกรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า ของจำนวนเงินที่ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ได้เสียไปเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ เพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ
ได้รับอนุญาตให้หักเงินค่าติดตั้ง หรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกจากกำไรสุทธิไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินลงทุนในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ โดยผู้ได้รับการส่งเสริมจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่ง หรือหลายปีก็ได้ภายใน 10 ปี นับแต่วันที่มีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ ทั้งนี้ นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ

      มาตรา 31 วรรคสอง เป็นกรณีที่เป็นกิจการที่มีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยไม่กำหนดเป็นสัดส่วนของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดิน และทุนหมุนเวียน มีกำหนดเวลาไม่เกิน 8 ปี นับแต่วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับส่งเสริมฯ

      ผู้ประกอบการในกิจการประเภทนี้ จะได้รับสิทธิประโยชน์ข้างต้น เมื่อยื่นคำขอรับการส่งเสริมฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 นี้

      นาโนเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงในการสร้างผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด ซึ่งไม่สามารถทำได้ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน จะเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับโลก ในอนาคตเราอาจได้พบเห็นสิ่งที่ไม่สามารถพบเห็นได้ในปัจจุบัน เช่น สินค้าที่สามารถสร้างตัวเองได้ คอมพิวเตอร์เร็วขึ้นล้านเท่า การไขปริศนาโรคภัยไข้เจ็บและความเป็นอมตะ การสร้างอาหารที่ไม่มีวันหมด การเพาะพันธุ์สัตว์ที่สูญพันธุ์ขึ้นใหม่ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างเต็มที่ และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ อีกมากมาย ตามแต่มนุษย์จะคิด และจินตนาการ โดยมีบีโอไอเป็นองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการในการผลิตวัสดุนาโน และผลิตภัณฑ์จากวัสดุนาโน สร้างเสริมศักยภาพในการผลิตด้วยนาโนเทคโนโลยีภายในประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศโดยรวมในที่สุด

หน้าแรก | สาระน่ารู้


views 36,299
Total pageviews 3,224,318 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.