หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบš

เรื่องต้องรู้...เมื่อเครื่องจักรที่ใช้สิทธิ์บีโอไอชำรุดหรือเสียหาย

ที่มา : วารสารส่งเสริมการลงทุน เดือนตุลาคม 2555
โดย : คุณวันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน์
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มผู้ชำนาญการต่างประเทศ ศูนย์บริการลงทุน™


      สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรประเภทหนึ่งของบีโอไอ คือการยกเว้น หรือลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักรที่นำเข้ามาใช้ในโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน เมื่อเป็นเครื่องจักรที่ได้รับสิทธิประโยชน์ การดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับเครื่องจักรนั้น จึงต้องปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่บีโอไอกำหนดไว้

      เมื่อเครื่องจักรในกิจการบีโอไอชำรุด หรือเสียหาย ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการ โดยจำแนกเป็น 2 กรณี คือ กรณีเครื่องจักรที่ใช้สิทธิ์ยกเว้น หรือลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักร และนำเข้ามาใช้ในโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนเกินกว่า 5 ปี และกรณีไม่เกิน 5 ปี นับจากวันนำเข้า

นิยามของเครื่องจักรและอุปกรณ์

      ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 46/2534 ประกาศเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2534 เรื่อง แนวทางการพิจารณายกเวน้ หรือลดหย่อนภาษีอากรสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ มีผลใช้บังคับสำหรับการนำเข้าเครื่องจักรตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2534 เป็นต้นไป กำหนดให้เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่อยู่ในข่ายได้รับการยกเว้น หรือลดหย่อนภาษีอากร ต้องเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตโดยตรง ในโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการขนส่งผลิตภัณฑ์ขึ้นยานพาหนะ โดยพิจารณาตามการติดตั้งใช้จริงเท่านั้น

      เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในกระบวนการผลิตโดยตรง แต่จำเป็นต้องใช้ในโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน เช่น เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างโรงงาน การติดต่อสื่อสาร เครื่องใช้ภายในสำนักงาน การกำจัดมลพิษ การวิจัยและพัฒนา การประหยัดพลังงาน การซ่อมบำรุง การให้ความปลอดภัยแก่พนักงานและรักษาความปลอดภัยภายในโรงงาน เป็นต้น ถือว่าเป็นเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่อยู่ในข่ายได้รับการยกเว้น หรือ ลดหย่อนภาษีอากร โดยพิจารณาตามการติดตั้งใช้จริงเช่นกัน

      ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ของเครื่องจักร เช่น น็อต สกรู สายไฟฟ้า ภายในเครื่องที่มีลักษณะการซื้อขายเครื่องจักรครบชุด และไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ให้ได้รับการยกเว้น หรือลดหย่อนภาษีอากรได้เช่นเดียวกับตัวเครื่องจักรที่นำเข้า

กรณีเครื่องจักรที่ใช้สิทธิ์บีโอไอนำเข้ามาใช้ในโครงการเกินกว่า 5 ปี

      ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. 3/2538 ประกาศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2538 เรื่อง กำหนดอายุเครื่องจักร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2538 เป็นต้นไป ได้กำหนดอายุเครื่องจักรทุกประเภทกิจการเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งเครื่องจักรใดหมดอายุดังกล่าวแล้ว โดยไม่ได้ฝ่าฝืน หรือไม่ได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขของประเภทกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนนั้น เครื่องจักรจะปลอดจากภาระภาษีอากร ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนสามารถยื่นเรื่องต่อบีโอไอ ขอตัดบัญชีรายการเครื่องจักรเพื่อปลอดจากภาระภาษีอากรได้

      เครื่องจักรที่ใช้สิทธิ์ยกเว้น หรือลดหย่อนอากรขาเข้า นำเข้ามาใช้ในโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนเกินกว่า 5 ปี นับจากวันนำเข้า เมื่อชำรุด หรือเสียหาย ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนสามารถยื่นขอตัดบัญชีเครื่องจักร ตามแบบบัญชีเครื่องจักร (F PM CM 01-03) หรือยื่นขออนุญาตจำหน่ายเครื่องจักรตามแบบคำขออนุญาตจำหน่าย โอน หรือบริจาคเครื่องจักร (F IN MC 04-03) โดยไม่มีภาระภาษีอากร

กรณีเครื่องจักรที่ใช้สิทธิ์บีโอไอนำเข้ามาใช้ในโครงการไม่เกิน 5 ปี

      เครื่องจักรที่ใช้สิทธิ์ยกเว้น หรือลดหย่อนอากรขาเข้า นำเข้ามาใช้ในโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนไม่เกิน 5 ปี นับจากวันนำเข้า เมื่อชำรุด หรือเสียหาย ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนสามารถนำไปตัดบัญชีเครื่องจักร โดยไม่มีภาระภาษีอากรได้ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. 3/2555 ประกาศเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555 และมีผลใช้บังคับในวันเดียวกัน เรื่อง เงื่อนไขและวิธีการสำหรับเครื่องจักรที่ชำรุดหรือเสียหายด้วยวิธีการใดดังนี้

  1. ทำลายตามวิธีที่บีโอไออนุมัติ
  2. ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
  3. บริจาคให้ส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล หรือองค์การสาธารณกุศล ตามที่บีโอไอเห็นสมควร

      ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนต้องจัดทำรายงาน ประกอบด้วย รายการและจำนวนเครื่องจักรที่ชำรุดหรือเสียหาย สาเหตุของการชำรุดหรือเสียหายพร้อมหลักฐาน (ถ้ามี) หลักฐานการอนุมัติให้ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรสำหรับเครื่องจักรนั้น รวมทั้งวิธีการที่จะขออนุมัติ สำหรับเครื่องจักรที่ชำรุดหรือเสียหาย ได้แก่ กรณีทำลายต้องระบุวิธีการทำลาย กรณีส่งออกต้องระบุชื่อและสถานที่ของผู้รับปลายทาง กรณีบริจาคต้องระบุชื่อผู้รับบริจาค และวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้

      นอกจากนั้น เครื่องจักรที่ชำรุด หรือเสียหาย ต้องได้รับการตรวจสภาพจากเจ้าหน้าที่บีโอไอ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเสียก่อน เมื่อได้รับอนุมัติให้ทำลาย ส่งออก หรือบริจาคแล้ว การดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติ ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของบีโอไอหรือผู้ได้รับมอบหมาย โดยผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนต้องจัดส่งหลักฐานการดำเนินการนั้นให้บีโอไอเพื่อตัดบัญชีต่อไป

      กรณีส่งเครื่องจักรที่ชำรุด หรือเสียหายออกไปยังต่างประเทศ ให้ยื่นเรื่องตามแบบคำขออนุญาตส่งเครื่องจักรที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรออกไปต่างประเทศ (F IN MC 06-03) เมื่อดำเนินการส่งออกแล้ว ให้นำใบขนสินค้าขาออกมายื่นเรื่องขอตัดบัญชี ตามแบบตัดบัญชีเครื่องจักร (F PM CM 01-03) โดยไม่มีภาระภาษีอากร

      อย่างไรก็ตาม หากผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนประสงค์จะจำหน่ายเครื่องจักรที่ชำรุด หรือเสียหาย จะต้องชำระอากรขาเข้าตามสภาพ ราคา และอัตราอากรที่เป็นอยู่ในวันที่บีโอไอกำหนด สำหรับผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนที่มีการประกันภัยความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย และผู้รับประกันภัยประสงค์จะนำเครื่องจักรที่เสียหายจากอุทกภัยออกจากโรงงานที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน โดยไม่มีการทำลายเครื่องจักร

      กรณีนี้ก็ถือเป็นการขออนุญาตจำหน่ายเครื่องจักร ให้ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนยื่นเรื่องขออนุญาตจำหน่ายเครื่องจักร ตามแบบคำขออนุญาตจำหน่าย โอน หรือบริจาคเครื่องจักร (F IN MC 04-03) โดยระบุว่า จำหน่ายเครื่องจักรให้แก่บริษัทประกันภัย หรือผู้รับประกันภัย ซึ่งบีโอไอจะอนุญาตให้จำหน่ายเครื่องจักรได้ โดยมีภาระอากรขาเข้าเครื่องจักร ตามสภาพ ณ วันที่ยื่นเรื่องขออนุญาตจำหน่ายเครื่องจักร เมื่อผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนชำระอากรขาเข้าเครื่องจักร ตามหนังสือที่บีโอไอแจ้งกรมศุลกากรแล้ว ให้นำหลักฐานใบเสร็จรับเงินมายื่นขอตัดบัญชีเครื่องจักร ตามแบบตัดบัญชีเครื่องจักร (F PM CM 01-03)

      เครื่องจักรที่ใช้สิทธิ์ยกเว้น หรือลดหย่อนอากรขาเข้า นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน เมื่อจะดำเนินการใดต่อเครื่องจักรนั้น ต้องได้รับอนุญาตจากบีโอไอก่อนดำเนินการอื่นเสมอ โดยเครื่องจักรที่นำเข้ามาใช้ในโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนเกินกว่า 5 ปี นับจากวันนำเข้า สามารถขอตัดบัญชีรายการเครื่องจักรเพื่อปลอดจากภาระภาษีอากรได้

      หากเกิดการชำรุด หรือเสียหายสำหรับเครื่องจักรที่นำมาใช้ในโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนไม่เกิน 5 ปี นับจากวันนำเข้า จะปลอดจากภาระภาษีอากรได้ใน 3 กรณี คือ ทำลายตามวิธีที่บีโอไออนุมัติ ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และบริจาคให้ส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล หรือองค์การสาธารณกุศลที่บีโอไอเห็นสมควร

      ฉะนั้น กรณีการจำหน่ายเครื่องจักร จึงไม่ปลอดจากภาระภาษีอากร มีภาระอากรขาเข้าเครื่องจักรตามสภาพของเครื่องจักร ราคา และอัตราอากร ณ วันที่ยื่นเรื่องขออนุญาตจำหน่ายเครื่องจักร สำหรับเครื่องจักรในกิจการบีโอไอที่ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัย ซึ่งมีการประกันภัยจากอุทกภัยไว้ แม้ถือเป็นการจำหน่าย แต่ภาระอากรขาเข้าถือตามสภาพของเครื่องจักรที่ชำรุด หรือเสียหายนั้น

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบš


views 6,529
Total pageviews 3,224,228 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.