Home | สาระน่ารู้

การตัดบัญชีเครื่องจักรเพื่อปลอดภาระภาษี

      พรบ.ส่งเสริมการลงทุน มาตรา 55 ได้ให้อำนาจคณะกรรมการในการสั่งเพิกถอนสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับภาษีอากรทั้งหมดสำหรับของที่นำเข้า โดยให้ถือว่าผู้ได้รับการส่งเสริมไม่เคยได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรมาแต่ต้น และจะต้องเสียภาษีอากรตามสภาพของราคาและอัตราภาษีอากรที่เป็นอยู่ในวันนำเข้า

      กล่าวคือ หากผู้ได้รับส่งเสริมนำเครื่องจักรเข้ามาโดยใช้สิทธิยกเว้นภาษีอากร แต่ต่อมาภายหลัง ปฏิบัติผิดเงื่อนไขในบัตรส่งเสริม คณะกรรมการก็มีอำนาจสั่งเพิกถอนสิทธิทั้งหมดได้ โดยผู้ได้รับส่งเสริมจะต้องชำระภาษีอากรเครื่องจักรย้อนหลังตามสภาพ ณ วันนำเข้า พร้อมเงินเพิ่มและเบี้ยปรับ ไม่ว่าจะนำเข้าเครื่องจักรนั้นเข้ามานานกี่ปีก็ตาม

      ต่อมา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของกรมสรรพากรและกรมศุลกากร สำนักงานจึงได้ออกประกาศ ที่ ป.3/2538 เรื่อง กำหนดอายุเครื่องจักร โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

 1. กำหนดให้เครื่องจักรทุกประเภทมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่นำเข้ามาในประเทศ
 2. เครื่องจักรที่หมดอายุตามข้อ 1 จะปลอดจากภาระภาษีอากร หากไม่ได้ฝ่าฝืนหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริม
 3. ผู้ได้รับส่งเสริมที่ประสงค์จะตัดรายการเครื่องจักรเพื่อปลอดจากภาระภาษีอากรตามข้อ 2 ให้ยื่นหนังสือต่อสำนักงานพิจารณาเป็นรายๆ ไป

ความแตกต่างของ "การตัดรายการเครื่องจักรเพื่อปลอดภาระภาษีอากร" กับ "การตัดบัญชีเครื่องจักร"

 1. การตัดรายการเครื่องจักรเพื่อปลอดภาระภาษีอากร
        หมายถึง การที่สำนักงานได้ทำการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของบริษัทว่า ไม่ได้ดำเนินการขัดกับเงื่อนไขในบัตรส่งเสริม แล้วจึงตัดรายการเครื่องจักรที่มีอายุเกินกว่า 5 ปีแล้วให้ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าเครื่องจักรรายการนั้นๆ สิ้นสุดภาระที่จะต้องชำระภาษีอากรแล้ว
        เครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติตัดรายการเพื่อปลอดภาระภาษีนี้ ยังถือเป็นเครื่องจักรตามโครงการที่ได้รับส่งเสริม ดังนั้น หากบริษัทจะนำเครื่องจักรไปใช้เพื่อการอื่น (เช่น ผลิตสินค้าที่ไม่ได้รับส่งเสริม) หรือนำไปให้ผู้อื่นใช้ หรือจำหน่าย จ่าย โอน เครื่องจักรดังกล่าว จะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานก่อน
        กรณีที่บริษัทได้รับอนุญาตตัดรายการเครื่องจักรเพื่อปลอดภาระภาษีอากรแล้ว แต่ต่อมาปฏิบัติผิดเงื่อนไขในบัตรส่งเสริม คณะกรรมการไม่อาจสั่งให้เรียกเก็บภาษีเครื่องจักรรายการนั้นๆ ได้อีก แต่อาจพิจารณาเพิกถอนบัตรส่งเสริม หรือเพิกถอนสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้ไว้กับบริษัทก็ได้

 2. การตัดบัญชีเครื่องจักร
        หมายถึง การตัดรายการเครื่องจักรออกจากบัญชีควบคุมการใช้สิทธิประโยชน์ตามมาตรา 28 และ 29 เช่น กรณีที่ส่งเครื่องจักรคืนไปต่างประเทศ หรือการจำหน่ายเครื่องจักรในประเทศโดยชำระภาษีอากรตามสภาพ เป็นต้น
        เครื่องจักรที่ตัดบัญชีแล้ว ถือเป็นเครื่องจักรนอกโครงการที่ได้รับส่งเสริม บริษัทสามารถใช้เครื่องจักรนี้เพื่อประโยชน์ใดของบริษัทก็ได้


views 6,518
Total pageviews 3,224,264 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.