Home | สาระน่ารู้

กระบวนการตรวจสอบส่วนสูญเสียโดยบริษัทผู้รับอนุญาต

การตรวจสอบปริมาณส่วนสูญเสีย

 1. ผู้ตรวจสอบต้องทำการตรวจสอบส่วนสูญเสียนอกสูตร ที่เกี่ยวกับชนิด สภาพ สาเหตุของส่วนสูญเสีย และสัดส่วน (%) ของส่วนสูญเสีย (ถ้ามี) พร้อมถ่ายรูปก่อนการทำลายเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 2. การตรวจสอบปริมาณของส่วนสูญเสีย
  2.1 กรณีมีรายงานส่วนสูญเสียนอกสูตรของโรงงาน (Factory Report)
        ให้ผู้ตรวจสอบสุ่มตรวจอย่างน้อย 10% ของส่วนสูญเสียทั้งหมด หากไม่ตรงตามรายงานที่แจ้ง ให้ผู้ตรวจสอบทำการสุ่มเพิ่มอีกอย่างน้อย 30% ของส่วนสูญเสียที่เหลือ หากพบว่ายังไม่เป็นไปตามรายงานที่แจ้งไว้อีก ให้รวบรวมทำการแก้ไขรายงานสรุปปริมาณส่วนสูญเสียใหม่ แล้วนัดบริษัทตัวแทนเพื่อทำการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
  2.2 กรณีไม่สามารถตรวจสอบปริมาณได้โดยการเปรียบเทียบจากรายงานส่วนสูญเสียนอกสูตรของโรงงาน
        ให้ผู้ตรวจสอบทำการตรวจสอบปริมาณส่วนสูญเสียที่ 100% หรือหากไม่สามารถตรวจสอบได้ทั้งหมด ให้ใช้หลักเกณฑ์การประเมินที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้ได้มาซึ่งปริมาณ ชนิด และจำนวนของส่วนสูญเสียนอกสูตร
 3. ผู้ตรวจสอบจะต้องทำการแปลง/คำนวณจากส่วนสูญเสียนอกสูตร (วัตถุดิบ กึ่งสำเร็จรูป สำเร็จรูป) ให้อยู่ในรูปของวัตถุดิบ/วัสดุจำเป็นที่มีชื่อตรง Master List ของโรงงานในระบบ RMTS เป็นเอกสารแนบการรับรอง

การตรวจสอบขั้นตอนการทำลาย

 1. ให้ผู้ตรวจสอบตรวจขั้นตอนการทำลายส่วนสูญเสีย ตามวิธีที่สำนักงานอนุมัติหรือเห็นชอบ หากพบว่ามีวิธีการทำลายที่เหมาะสมกว่า ให้ทำเป็นข้อเสนอแนะให้สำนักงานทราบด้วย
 2. ผู้ตรวจสอบต้องบันทึก (ถ่ายภาพ) ขั้นตอนการทำลาย และหลังการทำลายเศษซากแยกชนิด เพื่อยืนยันปริมาณตรงตามที่ได้รับอนุมัติ
 3. เศษซากจากการทำลาย ต้องนำไปกำจัดโดยหน่วยงานหรือผู้ประกอบการที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเท่านั้น
 4. ผู้ตรวจสอบต้องขอรับใบรับรองชนิด/ปริมาณของเศษซากจากบริษัทที่รับกำจัดเศษซาก ทั้งนี้ ใบขนที่บริษัทรับกำจัดเศษซากจะออกให้ ควรระบุชนิด จำนวน ปริมาณ และวิธีการกำจัดเศษซาก เพื่อใช้เป็นเอกสารแนบใบรับรอง (ถ้ามี)

การออกใบรับรอง (Certificate)

      ผู้ตรวจสอบต้องสามารถแยกส่วนสูญเสียที่มีมูลค่า/ไม่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ (หารือกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกอบการสรุปข้อมูล) เพื่อการชำระภาษีอากรเศษซากที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ของโรงงาน


views 4,060
Total pageviews 3,224,336 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.