หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบš

กฎระเบียบควรรู้ : การขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร

ที่มา : วารสารส่งเสริมการลงทุน เดือนพฤศจิกายน 2554
โดย : คุณสถาปนา พรหมบุญ
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ
สำนักบริหารการลงทุน 1


 1. บัญชีรายการเครื่องจักรคืออะไร
  ตอบ : บัญชีรายการเครื่องจักรคือ รายการเครื่องจักรทั้งหมดที่ใช้ในโครงการ เป็นรายการเครื่องที่ทำาให้กำลังการผลิตและกระบวนการผลิต เป็นไปตามโครงการที่ขอรับการส่งเสริมฯ ไว้
        รายการเครื่องจักรนี้ นอกจากจะหมายถึงเครื่องจักรโดยตรงแล้ว ยังรวมถึงอะไหล่ของเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และโครงสำเร็จรูปที่นำมาติดตั้งเป็นโรงงาน แม่พิมพ์ อะไหล่ของแม่พิมพ์ ตัวจับยึด และรายการเครื่องจักรที่ส่งออกไปซ่อมและนำกลับเข้ามาใช้อีก
 2. ระบบ eMT คืออะไร
  ตอบ : eMT คือ ระบบการใช้สิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Machine Tracking) ผ่านระบบเครือข่าย Internet บนโปรแกรมสำเร็จรูป (Web Application) โดยไม่มีเอกสารในการยื่นขออนุมัติ สามารถรองรับการทำงานที่เกี่ยวกับ Web และดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล มาประมวลผลและสร้างรายงานได้
        ระบบ eMT เป็นการปฏิบัติงานและประสานงานร่วมกันระหว่าง 3 องค์กร ประกอบด้วย กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บีโอไอ และสมาคมสโมสรนักลงทุน (IC) โดยผู้ที่จะใช้งานระบบ สามารถสมัครได้ที่สมาคมสโมสรนักลงทุน 0 2936 1429 ต่อ 800
 3. Negative List คืออะไร
  ตอบ : Negative List คือ รายการเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีผลิตหรือประกอบได้ในราชอาณาจักร จึงจะไม่ได้รับอนุมัติให้นำเข้าโดยได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า
 4. การขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร ใช้เวลากี่วัน
  ตอบ : การขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร บีโอไอจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับคำร้อง ส่วนการขออนุมัติแก้ไขบัญชีรายการเครื่องจักร บีโอไอจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับคำร้อง
 5. บริษัทที่จะใช้สิทธิและประโยชน์นำเข้าเครื่องจักรได้ จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
  ตอบ : บริษัทจะต้องมีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมฯ โดยที่โครงการนั้นจะต้องได้รับสิทธิและประโยชน์ ว่าด้วยการยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า ตามมาตรา 28 และมาตรา 29 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน และยังอยู่ในระยะเวลานำเข้าเครื่องจักร
 6. แนวทางในการพิจารณาอนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรมีอะไรบ้าง
  ตอบ : มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
  • เครื่องจักรที่จะขอใช้สิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า จะต้องเป็นเครื่องจักรที่ไม่มีผลิตหรือประกอบได้ในราชอาณาจักร ซึ่งคุณภาพใกล้เคียงกับชนิดที่ผลิตในต่างประเทศ และมีปริมาณเพียงพอที่จะจัดหามาใช้ได้
  • เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่อยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า จะต้องเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตโดยตรง ที่ใช้ในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมฯ โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิตผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการขนส่งผลิตภัณฑ์ขึ้นยานพาหนะ โดยพิจารณาตามการติดตั้งใช้จริงเท่านั้น
  • สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ไม่ได้ใช้ในกระบวนการผลิตโดยตรง แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในกิจการ เช่น เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างโรงงาน การติดต่อสื่อสาร การประหยัดพลังงาน การซ่อมบำรุง การให้ความปลอดภัยแก่พนักงาน และการรักษาความปลอดภัยภายในโรงงาน เป็นต้น ให้ถือว่าเป็นเครื่องจักรที่อยู่ในข่าย ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า โดยพิจารณาตามการใช้จริงเท่านั้น
  • ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครื่องจักร เช่น น็อต สกรู สายไฟฟ้า ภายในเครื่องที่มีลักษณะการซื้อขายเครื่องจักรครบชุด และไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ให้ได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าได้เช่นเดียวกับตัวเครื่องจักร
  • การพิจารณาให้ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากร สำหรับอะไหล่ของเครื่องจักรที่นำเข้าภายในระยะเวลาที่กำหนดในบัตรส่งเสริมฯ ไม่ว่าจะนำเข้ามาพร้อมกับเครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม และจะพิจารณาให้ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรสำหรับเครื่องจักร ที่นำเข้ามาทดแทนเครื่องจักรเดิมได้ด้วย
  • การพิจารณาเรื่องสภาพของเครื่องจักรนั้น ถ้าเป็นเครื่องจักรใหม่สามารถอนุมัติให้นำเข้าได้ แต่ถ้าเป็นเครื่องจักรใช้แล้ว จะต้องพิจารณาดังนี้
   -จะต้องระบุไว้ในโครงการว่าจะมีการใช้เครื่องจักรใช้แล้ว ตั้งแต่ตอนขอรับการส่งเสริมฯ ถ้าไม่ได้ระบุไว้ ต้องขอแก้ไขโครงการก่อน
   -เครื่องจักรจะต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปี นับแต่ปีที่ผลิตถึงปีที่ยื่นคำขอฯ และต้องมีใบรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักรจากสถาบันที่เชื่อถือได้
   -ถ้าเครื่องจักรมีอายุเกิน 10 ปี นับแต่ปีที่ผลิตถึงปีที่ยื่นคำขอฯ จะได้รับสิทธิและประโยชน์ก็ต่อเมื่อมีหลักฐานการปรับปรุงซ่อมแซม (Re-Conditioned) และอยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และต้องมีใบรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักรจากสถาบันที่เชื่อถือได้
  • กำลังผลิตของเครื่องจักรต้องไม่เกินที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมฯ ถ้าหากเกินจะต้องขอแก้ไขโครงการก่อน
 7. ใบรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักร หมายถึงอะไร
  ตอบ : ใบรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักร หมายถึง ใบรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได้ในการรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักร ซึ่งจะต้องมีรายงานการปรับปรุงซ่อมแซม พร้อมกับการรับรอง โดยมีเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซมครบถ้วน และในระหว่างทำการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์นั้น ต้องมีการเดินเครื่องเพื่อทดสอบความสามารถและหน้าที่ของเครื่องจักรอย่างครบถ้วนตามข้อกำหนดในการตรวจสอบ รวมทั้งมีรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานความปลอดภัยว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยจะต้องระบุรายละเอียดที่สำคัญ 5 ประการ คือ
  • สถานภาพของการปรับปรุงซ่อมแซม หรือผลการวิเคราะห์อายุการใช้งานที่เหลืออยู่ (Re-Conditioned Status or residual Life Evaluation Results)
  • ปีที่ผลิต (Years of Manufacture)
  • ผลของการทดสอบเดินเครื่อง (Test Run Result)
  • รายงานการตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานความปลอดภัย (Emission and Safety Report)
  • รายงานการตรวจสอบ วันที่ และสถานที่ทำการตรวจสอบ (Inspection Report, Date and Place of Inspection)
        ทั้งนี้ ใบรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักรต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันยื่นคำขอรับการส่งเสริมฯ หรือวันที่ยื่นขอแก้ไขโครงการ หรือวันที่ยื่นขอขยายเวลานำเข้าเครื่องจักร
 8. การจัดทำบัญชีรายการเครื่องจักร จะต้องมีข้อมูลใดบ้าง
  ตอบ : จะต้องศึกษาข้อมูลดังนี้
  • การผลิตของบริษัทเป็นแบบใด มีกรรมวิธีการผลิตโดยละเอียดเป็นอย่างไร
  • แผนผังของโรงงาน
  • จะมีการนำเข้าเครื่องจักรเก่าเข้ามาหรือไม่ ถ้ามีจะต้องเตรียมเรื่องใบรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักรด้วย
  • มีรายการเครื่องจักรที่อยู่ในข่ายที่ผลิตได้ในประเทศ (Negative List) หรือไม่
  • วิธีการใช้โปรแกรมระบบ eMT (ซึ่งจะต้องเข้ารับการอบรมกับสมาคมสโมสรนักลงทุน)
 9. การจัดทำบัญชีรายการเครื่องจักรมีวิธีการอย่างไรบ้าง
  ตอบ : ผู้ที่จัดทำบัญชีรายการเครื่องจักร จะต้องจัดเตรียมข้อมูลรายการเครื่องจักรของทั้งโครงการ โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถสอบถามได้จากวิศวกรของบริษัทที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิต ว่าจะต้องมีเครื่องจักรรายการใดบ้าง และใช้จำนวนเท่าใด ซึ่งเครื่องจักรหลักที่เป็นตัวกำหนดกำาลังการผลิตเมื่อคำนวณกำลังการผลิตแล้ว จะต้องไม่เกินกำลังการผลิตที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมฯ โดยเครื่องจักรทั้งหมดจะต้องแยกรายการ จำนวน และหน่วยให้ชัดเจน โดยแบ่งเป็นเครื่องจักรที่เคยนำเข้ามาแล้ว เครื่องจักรที่จะนำเข้ามาใช้ในโครงการ เครื่องจักรที่ซื้อภายในประเทศ และเครื่องจักรที่เป็นอะไหล่หรือส่วนประกอบต่างๆ จากนั้น นำข้อมูลไปป้อนในรูปแบบของระบบ eMT ต่อไป
 10. การยื่นบัญชีรายการเครื่องจักรมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
  ตอบ : การยื่นบัญชีรายการเครื่องจักรมีขั้นตอนดังนี้
  • สมัครขอใช้งานระบบ eMT กับสมาคมสโมสรนักลงทุน (เอกสารที่ใช้ ได้แก่ ใบสมัครใช้บริการ eMT / สำเนาบัตรส่งเสริมฯ ฉบับที่ระบุสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 28 และ มาตรา 29 / สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี / ชื่อและที่อยู่ของผู้ใช้บริการสำหรับใช้ในการออกใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
  • เข้ารับการอบรมขั้นตอนและวิธีการเตรียมข้อมูลระบบ eMT กับสมาคมสโมสรนักลงทุน
  • เตรียมข้อมูลขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร
  • ยื่นคำร้องขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรผ่านระบบ eMT
  • บีโอไอรับคำาร้องบัญชีรายการเครื่องจักร
  • บีโอไอพิจารณาตรวจสอบว่าอนุมัติหรือไม่ ภายใน 60 วันทำาการ
  • บีโอไอส่งหนังสืออนุมัติให้กับบริษัทผ่านระบบ eMT
  • หลังจากนั้นเป็นขั้นตอนในการขอหนังสือสั่งปล่อยเครื่องจักร โดยบริษัทจะต้องยื่นคำร้องขออนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักรผ่านระบบ eMT กับสมาคมสโมสรนักลงทุน
  • เจ้าหน้าที่สมาคมฯ รับเรื่อง ประมวลผล และพิมพ์หนังสืออนุมัติให้กับเจ้าหน้าที่บีโอไอเพื่อพิจารณาอนุมัติลงนาม ภายใน 3 ชั่วโมง (* ปัจจุบันยกเลิกการออกหนังสืออนุมัติ โดยการแจ้งผลการอนุมัติไปยังกรมศุลกากรและผู้ประกอบการด้วยระบบ Online แล้ว)
  • บริษัทขอรับหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยกับสมาคมสโมสรนักลงทุน แล้วไปดำเนินพิธีการศุลกากรต่อไป
 11. หากยื่นเรื่องขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรแล้ว แต่บีโอไอไม่อนุมัติ บริษัทจะต้องดำเนินการอย่างไร
  ตอบ : บริษัทต้องติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารการลงทุนที่พิจารณาว่า ข้อมูลต้องปรับปรุงหรือไม่อย่างไร เพื่อแก้ไขบัญชีรายการเครื่องจักร โดยหลังการยื่นขอแก้ไขแล้ว บีโอไอจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันทำาการ

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554)

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบš


views 15,180
Total pageviews 3,224,257 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.