Home | สาระน่ารู้

รวบรวมคำถามเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับการส่งเสริม

Q : การขอรับส่งเสริมมีค่าใช้จ่ายหรือไม่?
A : ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

Q : ขอรับแบบฟอร์มคำขอรับการส่งเสริมได้จากที่ใด?
A : รับได้จาก
 1. ศูนย์บริการลงทุน (โทร 02-553-8111)
 2. สำนักงาน BOI ในต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ
 3. Download จาก เว็บไซต์ของ BOI

Q : คำขอรับการส่งเสริมมีกี่ประเภท?
A : มี 3 ประเภท คือ
 1. คำขอรับการส่งเสริมสำหรับกิจการทั่วไป
 2. คำขอรับการส่งเสริมสำหรับกิจการซอฟต์แวร์
 3. คำขอรับการส่งเสริมสำหรับกิจการบริการ

Q : ปรึกษาวิธีกรอกคำขอได้ที่ใด?
A : ศึกษาได้จาก คู่มือการกรอกคำขอรับการส่งเสริม หรือ ปรึกษาที่ศูนย์บริการลงทุนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ควรโทรศัพท์นัดหมายกับเจ้าหน้าที่ก่อน

Q : ยื่นคำขอรับการส่งเสริมในนามบุคคลได้หรือไม่?
A : ได้ แต่มีข้อควรระวังดังนี้
 1. จะเป็นบุคคลไทยหรือบุคคลต่างชาติก็ได้ แต่ต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ และสามารถกระทำนิติกรรมได้ตามกฎหมาย
 2. ภายหลังจากได้รับการอนุมัติให้การส่งเสริมในนามบุคคล จะต้องจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่เพื่อขอรับบัตรส่งเสริม จะนำบริษัทที่จัดตั้งอยู่แล้วมาขอรับบัตรส่งเสริมแทนไม่ได้

Q : ยื่นคำขอรับการส่งเสริมได้ที่ใด?
A : สามารถยื่นได้ที่
 1. กรณีที่ยื่นคำขอ Online
  - ยื่นคำขอผ่านระบบ Internet แต่ในวันนัดหมายชี้แจงโครงการ จะต้องนำคำขอรับการส่งเสริมต้นฉบับ 1 ชุดที่มีลายเซ็นผู้ขอรับการส่งเสริม มายื่นต่อ BOI เพื่อลงทะเบียนรับคำขอ
 2. กรณีที่ยื่นเอกสาร
  -ยื่นคำขอจำนวน 2 ชุด ที่กองบริหารสิทธิและประโยชน์ที่ 1-5 ซึ่งเป็นกองผู้พิจารณาประเภทกิจการตามคำขอนั้นๆ หรือ
  -ยื่นผ่านสำนักงาน BOI ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ

Q : ระยะเวลาในการอนุมัติให้การส่งเสริมกำหนดไว้อย่างไร?
A : กำหนดตามขนาดของโครงการ ดังนี้
ขนาดโครงการกำหนดเสร็จ
-กิจการซอฟต์แวร์ทุกขนาดกิจการ หรือกิจการไม่เกิน 40 ล้านบาทและไม่มีประเด็นเชิงนโยบาย15 วันทำการ
-ไม่เกิน 80 ล้านบาท และไม่มีประเด็นเชิงนโยบาย40 วันทำการ
-ไม่เกิน 200 ล้านบาท60 วันทำการ
-200-750 ล้านบาท หรือเกิน 750 ล้านบาทแต่ส่งออกเป็นส่วนใหญ่60 วันทำการ
-เกิน 750 ล้านบาท และจำหน่ายในประเทศเป็นส่วนใหญ่    90 วันทำการ    

Q : โครงการที่ดำเนินการอยู่แล้ว สามารถนำมายื่นขอรับส่งเสริมได้หรือไม่?
A : ไม่ได้ ยกเว้นใน 2 กรณี ดังนี้
1)เป็นการยื่นคำขอโยกย้ายสถานประกอบการ (Click ที่นี่) เพื่อดูรายละเอียด
2)เป็นการยื่นคำขอตามนโยบายให้การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม (Click ที่นี่) เพื่อดูรายละเอียด

Q : สามารถยื่นขอรับส่งเสริมได้หลายโครงการหรือไม่?
A : ได้ แต่ทั้งนี้ แต่ละโครงการจะต้องมีการลงทุนใหม่เกิดขึ้นจริง และต้องไม่ใช้เครื่องจักรหลักร่วมกัน เว้นแต่จะได้รับอนุมัติเป็นกรณีไป

Q : สามารถยื่นคำขอหลายโครงการ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันได้หรือไม่?
A : ได้ แต่ทั้งนี้ แต่ละโครงการจะต้องมีการลงทุนใหม่เกิดขึ้นจริง และต้องไม่ใช้เครื่องจักรหลักร่วมกัน เว้นแต่จะได้รับอนุมัติเป็นกรณีไป

Q : บริษัทมีแผนจะลงทุนเป็นระยะ เช่น ในปีแรกผลิตชิ้นส่วน ในปีที่ 2 ผลิตสินค้าสำเร็จรูป ควรยื่นคำขออย่างไร?
A : ยื่นได้ 2 วิธี คือ
1)แยกเป็น 2 คำขอ โดยยื่นคำขอที่ 1 เพื่อผลิตชิ้นส่วนก่อน และหลังจากนั้นเมื่อพร้อมที่จะลงทุนสำหรับการผลิตสินค้าสำเร็จรูป จึงยื่นคำขอที่ 2 เพื่อผลิตสินค้าสำเร็จรูปในภายหลัง
2)ยื่นรวมกันเป็น 1 คำขอ โดยระบุแผนการลงทุนเครื่องจักรสำหรับชิ้นส่วนและสินค้าสำเร็จรูปโดยชัดเจน ซึ่ง BOI อาจกำหนดระยะเวลานำเข้าเครื่องจักรออกเป็นช่วง มีกำหนดช่วงละ 30 เดือน ตามแผนการลงทุนของบริษัทก็ได้ แต่การใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้ของโครงการเท่านั้น (ไม่สามารถแยกนับเป็นช่วงๆ ตามรายได้ของการผลิตชิ้นส่วนหรือรายได้จากการผลิตสินค้าสำเร็จรูปได้)

Q : กรณีที่ต้องการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อขยายกำลังผลิตของโครงการเดิม ควรยื่นคำขอรับการส่งเสริมใหม่ หรือควรยื่นเรื่องแก้ไขกำลังผลิตของโครงการเดิม?
A : ทำได้ทั้ง 2 วิธี โดยมีข้อแตกต่างดังนี้
1)กรณียื่นคำขอใหม่
-จะต้องมีการลงทุนเครื่องจักรส่วนใหม่เพิ่มเติมโดยชัดเจน ซึ่งต้องไม่เป็นการใช้เครื่องจักรหลักร่วมกันกับโครงการเดิม
-กำลังผลิตของคำขอใหม่ จะคำนวณจากเครื่องจักรใหม่ที่ลงทุนเพิ่มเติม
-จะออกบัตรส่งเสริมฉบับใหม่โดยได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ ณ วันที่ยื่นคำขอใหม่
-จะต้องแยกควบคุมการใช้สิทธิประโยชน์ในส่วนนี้ แยกจากสิทธิประโยชน์ของโครงการเดิม
2)กรณีแก้ไขกำลังผลิตของโครงการเดิม
-จะต้องยื่นขอแก้ไขโครงการก่อนที่โครงการเดิมจะเปิดดำเนินการครบตามโครงการ
-จะต้องเพิ่มกำลังผลิตไม่เกิน 30% ของบัตรส่งเสริมเดิม เว้นแต่การยื่นขอส่งเสริมเป็นโครงการใหม่จะได้รับสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกันกับโครงการที่ได้รับส่งเสริมอยู่เดิม
-จะได้รับสิทธิประโยชน์เท่าที่เหลืออยู่ของโครงการเดิม
-จะไม่ออกบัตรส่งเสริมฉบับใหม่ให้ โดยจะเป็นการแก้ไขบัตรส่งเสริมฉบับเดิม


views 10,060
Total pageviews 3,224,307 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.