Home | สาระน่ารู้

6 ตุลาคม 2558

นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์

คณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 22 กันยายน 2558 เห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอ ดังนี้

 1. เห็นชอบนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร์ต่อไป
 2. มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ให้เป็นรูปธรรม และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานการพัฒนาในแต่ละคลัสเตอร์

สาระสำคัญ
 1. นายกรัฐมนตรีได้มอบแนวทางการดำเนินนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
  1. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนสำหรับธุรกิจที่ใช้แรงงานจำนวนมาก ธุรกิจที่ใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นบริเวณชายแดนหรือประเทศเพื่อนบ้าน และธุรกิจด้านโลจิสติกส์ และ
  2. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ ซึ่งจะอยู่บริเวณพื้นที่ตอนใน สำหรับธุรกิจที่ไม่เหมาะสมกับชายแดน เช่น กิจการวิจัยและพัฒนา กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและใช้แรงงานน้อย
  และคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำข้อเสนอนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ โดยเน้นคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพและมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

 2. การพัฒนาคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพในระยะแรก ประกอบด้วย
       -  คลัสเตอร์สิ่งทอ
  -  คลัสเตอร์ไอที
  -  คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน
  -  คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  -  คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
  -  คลัสเตอร์แปรรูปอาหาร
  -  คลัสเตอร์แปรรูปยางพารา (ไม่รวมไม้ยาง)

 3. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาคลัสเตอร์ มีดังนี้
  1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) และนำไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
  2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการลงทุนของประเทศไทย เพื่อดึงดูดการลงทุนที่มีคุณค่า ทั้งจากนักลงทุนรายเดิมและรายใหม่
  3. เพื่อกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ตลอดจนสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs

 4. การกำหนดคลัสเตอร์เป้าหมายในระยะแรก ได้แก่
  1. Super Cluster เป็นคลัสเตอร์สำหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น
   1. คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน
   2. คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม
   3. คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
   4. คลัสเตอร์ดิจิทัล
  2. คลัสเตอร์เป้าหมายอื่น ๆ ได้แก่
   1. คลัสเตอร์เกษตรแปรรูป
   2. คลัสเตอร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
  3. กิจการเป้าหมายที่จะส่งเสริมเป็นพิเศษในแต่ละคลัสเตอร์ ประกอบด้วย 2 กลุ่มที่สำคัญ ดังนี้
   1. โครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคลัสเตอร์ ได้แก่ กิจการฐานความรู้ และกิจการโลจิสติกส์
   2. กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตที่มีความสำคัญสูง ได้แก่ กิจการต้นน้ำที่สำคัญของแต่ละคลัสเตอร์ อุตสาหกรรมสนับสนุนที่จะส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

 5. สิทธิประโยชน์สำหรับคลัสเตอร์ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
  1. สิทธิประโยชน์สำหรับ Super Cluster
   Super Clusterสิทธิประโยชน์
   คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน
    - ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และลดหย่อนร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี
    - สำหรับกิจการเพื่ออนาคตที่มีความสำคัญสูง กระทรวงการคลังจะพิจารณายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 10 – 15 ปี
    - ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
    - ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับนานาชาติที่ทำงานในพื้นที่ที่กำหนด ทั้งคนไทยและต่างชาติ
    - จะพิจารณาให้ถิ่นที่อยู่ถาวร (Permanent Residence) สำหรับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับนานาชาติ
    - อนุญาตให้ต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมได้
   คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม
   คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
   คลัสเตอร์ดิจิทัล
  2. สิทธิประโยชน์สำหรับกลุ่มคลัสเตอร์อื่นๆ
   กลุ่มคลัสเตอร์อื่นๆสิทธิประโยชน์
   คลัสเตอร์เกษตรแปรรูป
    - ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 – 8 ปี และลดหย่อนร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี
    - ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
    - จะพิจารณาให้ถิ่นที่อยู่ถาวร (Permanent Residence) สำหรับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับนานาชาติ
    - อนุญาตให้ต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมได้
   คลัสเตอร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
  3. สิทธิประโยชน์สำหรับกิจการสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร์
   กิจการฐานความรู้สิทธิประโยชน์
   กิจการวิจัยและพัฒนา
    - ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่จำกัดวงเงิน) และลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี
   กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ
   กิจการออกแบบทางวิศวกรรม
   กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์
   กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน
   กิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ

   กิจการโลจิสติกส์สิทธิประโยชน์
   กิจการสนามบินพาณิชย์
    - ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 - 8 ปี และลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี
   กิจการขนส่งทางราง
   กิจการขนถ่ายสินค้าสำหรับเรือบรรทุกสินค้า
   กิจการ Inland Container Depot (ICD)
   กิจการ International Distribution Center (IDC)
  เงื่อนไขสำหรับคลัสเตอร์
  กำหนดเงื่อนไขทั้ง 3 กลุ่ม ดังนี้
  1. จะต้องร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หรือ Center of Excellence ที่มีอยู่ในคลัสเตอร์
  2. ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมภายในสิ้นปี 2559 และต้องเริ่มดำเนินการภายในสิ้นปี 2560

ที่มา : มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 กันยายน 2558
www.thaigov.go.th


(เพิ่มเติม) เงื่อนไขที่ตั้งสำหรับคลัสเตอร์

กำหนดเงื่อนไขที่ตั้งของคลัสเตอร์ ดังนี้
กลุ่มคลัสเตอร์เงื่อนไขที่ตั้ง
Super Cluster
คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วนพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมา
คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม
คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมชลบุรี ระยอง
คลัสเตอร์ดิจิทัลเชียงใหม่ ภูเก็ต
กลุ่มคลัสเตอร์อื่นๆ
คลัสเตอร์เกษตรแปรรูปกลุ่มที่ 1: เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน ขอนแก่น นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง จันทบุรี ตราด ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ สงขลา
กลุ่มที่ 2: กาญจนบุรี ระยอง สงขลา
คลัสเตอร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มกลุ่มที่ 1: กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว
กลุ่มที่ 2: กรุงเทพมหานคร
กิจการสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร์
กิจการสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร์พื้นที่เดียวกับเงื่อนไขของคลัสเตอร์นั้นๆ

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์

รายละเอียดตาม ประกาศณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 10/2558 เรื่อง นโยบายส่งสริมการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์


views 11,994
Total pageviews 3,224,275 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.