หน้าแรก | เว็บบอร์ด | ประกาศบีโอไอ

ประกาศใหม่ของบีโอไอ

ที่มา : วารสารส่งเสริมการลงทุน เดือนมิถุนายน 2558
โดย : คุณธรรมรัตน์ รัตนพันธ์
นิติกร ระดับชำนาญการ
กลุ่มกฎหมาย สำนักบริหารกลาง

1. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ให้การส่งเสริมการลงทุนในกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดังนี้

  1. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2558 ลงวันที่ 27 เมษายน 2558 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด
  2. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2558 ลงวันที่ 27 เมษายน 2558 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก
  3. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 3/2558 ลงวันที่ 27 เมษายน 2558 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร
  4. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 4/2558 ลงวันที่ 27 เมษายน 2558 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลา
  5. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 5/2558 ลงวันที่ 27 เมษายน 2558 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว

    เดิมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเห็นสมควรกำหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 4/2557 ลง ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีการกำหนดสิทธิประโยชน์จำแนกเป็น 2 กรณี ดังตารางต่อไปนี้

กรณีกิจการทั่วไปที่อยู่ในข่ายให้การส่งเสริมฯ
และตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
กรณีกิจการเป้าหมายตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกำหนด
-ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ปกติ 3 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี-ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี (โดยจำกัดวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกินวงเงินที่ลงทุน)
-หากเป็นกิจการในกลุ่ม A1 หรือ A2 ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปีแล้ว ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้ร้อยละ 50 เพิ่มอีก 5 ปี-ลดหย่อนภาษีเงินได้ร้อยละ 50 เพิ่มอีก 5 ปี
-หักค่าขนส่ง ไฟฟ้า และประปา 2 เท่า เป็นเวลา 10 ปีสิทธิและประโยชน์เหมือนกัน
-หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกได้ร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ
-ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
-ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่ใช้ผลิตส่งออก
-อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ
-สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่มิใช่ภาษีอากร

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้กำหนดประเภทกิจการเป้าหมายไว้ดังต่อไปนี้

กลุ่มอุตสาหกรรมตากสระแก้วตราดมุกดาหารสงขลา
(13)(12)(4)(5)(6)
1.อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้องOOOOO
2.การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกO3.อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนังOO

O
4.การผลิตเครื่องเรือนOO

O
5.อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับOO


6.การผลิตเครื่องมือแพทย์OO


7.อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วนOO


8.อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์OO
O
9.การผลิตพลาสติกOO


10.การผลิตยาOO


11.กิจการโลจิสติกส์OOOOO
12.นิคมหรือเขตอุตสาหกรรมOOOOO
13.กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยวOOOOO

    รายละเอียดของประเภทกิจการเป้าหมายและเงื่อนไขของกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 5 จังหวัด สามารถดูได้จากประกาศที่กล่าวแล้ว ส่วนสิทธิและประโยชน์ต่างๆ ให้ได้รับตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 4/2557 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 เท่านั้น


2. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 6/2558 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557 ลงวันที่ 23 เมษายน 2558
    ให้ยกเลิกความในข้อ 6.1.3 (เรื่องเครื่องจักร) ของประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน โดยมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังต่อไปนี้    
ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ต้องใช้เครื่องจักรใหม่ กรณีการใช้เครื่องจักรใช้แล้วจากต่างประเทศมีหลักเกณฑ์พิจารณาแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีทั่วไป


สภาพเครื่องจักรให้ใช้ให้นับเป็น
เงินลงทุน
ยกเว้น
อากรขาเข้า
เงื่อนไข
1.ใหม่OOO
2.เครื่องจักรใช้แล้วไม่เกิน 5 ปีOOXจะต้องยื่นใบรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักร ณ วันที่ยื่นบัญชีรายการเครื่องจักร
3.เครื่องจักรใช้แล้วเกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปีOXX
4.กิจการขนส่งทางเรือ กิจการขนส่งทางอากาศ และแม่พิมพ์OOOจะพิจารณาตามความเหมาะสม

กรณีย้ายฐานการผลิต


สภาพเครื่องจักรให้ใช้ให้นับเป็นเงินลงทุนยกเว้น
อากรขาเข้า
เงื่อนไข
1.ใหม่OOO
2.เครื่องจักรใช้แล้วไม่เกิน 5 ปีOOXจะต้องยื่นใบรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักร ณ วันที่ยื่นคำขอรับการส่งเสริมฯ และวันที่ยื่นบัญชีรายการเครื่องจักร
3.เครื่องจักรใช้แล้วเกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปีOO
(ให้นับเป็นเงินลงทุนวงเงินได้ร้อยละ 50 ของมูลค่าเครื่องจักรตามบัญชี)
X
4.เครื่องจักรใช้แล้วเกิน 10 ปีOXX

    ทั้งนี้ รายละเอียดต่างๆ เป็นไปตามประกาศที่กล่าวแล้ว


3. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 7/2558 ลงวันที่ 23 เมษายน 2558 เรื่อง มาตรการสนับสนุนการขยายกิจการของผู้ได้รับการส่งเสริมฯ อยู่เดิม
    เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนนโยบายส่งเสริมการลงทุนและสนับสนุนให้มีการขยายกิจการของผู้ได้รับการส่งเสริมฯ อยู่เดิม จึงให้โครงการที่ได้รับการส่งเสริมฯ อยู่เดิมที่ไม่อยู่ในประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมตามประกาศณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน สามารถเพิ่มกำลังผลิตตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมฯ ในที่ตั้งเดิมได้ โดยส่วนที่เพิ่มกำลังการผลิต ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามที่ระบุในบัตรส่งเสริมเดิม ยกเว้นสิทธิและประโยชน์ที่เกี่ยวกับภาษีอากร โดยผู้ได้รับการส่งเสริมฯ จะต้องยื่นคำขอแก้ไขโครงการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด


4. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป.3/2558 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558 เรื่อง การขอรับสิทธิและประโยชน์ตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) และการนับเงินลงทุนขั้นต่ำของโครงการเดิม
    เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จึงให้ผู้ได้รับการลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์เดิม สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 และเพื่อสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในกลุ่มธุรกิจบริการที่ใช้ฐานความรู้เป็นปัจจัยหลักในการดำเนินธุรกิจ จึงให้ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์เดิม ซึ่งยังไม่มีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ ดังกล่าว สามารถขอแก้ไขเงื่อนไขการนับเงินลงทุนของโครงการได้ โดยให้พิจารณาจากเงินเดือนบุคลากรต่อปีตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557


5. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป.4/2558 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการสั่งปล่อย ค้ำประกัน และตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS 2011)
    เพื่อให้การขออนุมัติสั่งปล่อยและค้ำประกันวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น และตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร้ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานบ้านเมืองที่ดี โดยประกาศฉบับนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นมา


ที่มา : วารสารส่งเสริมการลงทุน เดือนเมษายน 2558
โดย : คุณธรรมรัตน์ รัตนพันธ์
นิติกร ระดับชำนาญการ
กลุ่มกฎหมาย สำนักบริหารกลาง

1. คำชี้แจงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง การขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 ลงวันที่ 28 มกราคม 2558
    เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน ได้แก่ ขั้นตอนการขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) และประเภทเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายที่อยู่ในข่ายการขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม


2. คำชี้แจงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง การขอรับการส่งเสริมการลงทุนประเภท 7.12 กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
    เพื่อให้การส่งเสริมการลงทุนในกิจการเทคโนโลยีชีวภาพ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน มีความชัดเจนยิ่งขึ้น สำนักงานจึงขอยกเลิกคำชี้แจงประกอบคำขรับการส่งเสริมการลงทุน ประเภท 7.19 กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 และออกคำสั่งฉบับนี้ ึ่งได้กล่าวถึงขั้นตอนการขอรับการส่งเสริมฯ ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ ที่จะให้การส่งเสริมฯ


3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป.2/2558 เรื่อง การผ่อนผันให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 19 มกราคม 2558
    เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในระดับปฎิบัติการในโครงสร้างที่ได้รับการส่งเสริมฯ สำนักงานโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงผ่อนผันให้ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมฯ สามารถใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือที่ถูกต้องตามกฎหมายในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมฯ ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และกรณีการใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริม จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในด้านต่าง ของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | ประกาศบีโอไอ


views 7,009
Total pageviews 3,224,313 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.