ความรู้เกี่ยวกับงาน BOI
   - ภาพรวมการให้การส่งเสริม
 - พรบ.ส่งเสริมการลงทุน
 - นโยบายส่งเสริมการลงทุน
 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
 - กิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุน
   - ภาพรวม
 - หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
 - การกรอกคำขอรับการส่งเสริม
 - การรวมบัตรส่งเสริม
 - การโอน / รับโอนกิจการ
 - การควบรวมกิจการ
 - การโยกย้ายสถานประกอบการ
 - การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
   - มาตรการ STI
 - มาตรการสนับสนุนกิจการ SMEs
   - กิจการ IPO
 - กิจการ ROH
 - กิจการ TISO
 - กิจการซอฟต์แวร์
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 28 และ 29
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีเครื่องจักร (Master List)
 - การใช้เครื่องจักรเก่า
 - การสั่งปล่อยเครื่องจักร
 - การใช้ธนาคารค้ำประกัน
 - การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน
 - การตัดบัญชีเครื่องจักร
 - การขออนุญาตอื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 30
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 36
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - ส่วนสูญเสียและเศษซาก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
 - การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ
 - การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อม
 - การโอน-รับโอนวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 31, 34, 35
 - วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก
 - ระยะเวลาการยกเว้นภาษี
 - รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 - วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
 - การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
 - ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
   - ภาพรวม
 - สิทธประโยชน์มาตรา 24, 25, 26
 - ระบบ e-Expert
 - การอนุมัติตำแหน่ง
 - การบรรจุช่างฝีมือ
 - การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า
 - การนำช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว
 - ข้อควรรู้
 - กฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - อื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์ มาตรา 27
 - ขั้นตอนการใช้สิทธิ
   - ภาพรวม
 - กำหนดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ
 - การเปิดดำเนินการ
   - ภาพรวม
 - แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
 - แก้ไขกำลังผลิต
 - แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
 - แก้ไขสภาพเครื่องจักร
 - แก้ไขที่ตั้งโรงงาน
 - แก้ไขทุนจดทะเบียน
   - ภาพรวม
 - การตอบรับมติ
 - การออกบัตรส่งเสริม
   - การยืนยันการดำเนินการตามโครงการ
 - การปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ตส.310)
 - การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 - การยกเลิกบัตรส่งเสริม

 ความรู้เกี่ยวกับงาน IC
   - การสมัครสมาชิก
 - การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์
 - การฝึกอบรม
   - บัญชีวัตถุดิบและสต๊อคสูงสุด (MML)
 - บัญชีชื่อรอง (DESC)
 - บัญชีสูตรการผลิต (FRM)
 - การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การปรับยอดวัตถุดิบ
   - งานเครื่องจักร
 - งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - งานตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ
 - งานบริการสมาชิกและฝึกอบรม
 - งานบัญชีและการเงิน

 Webboard
   - เว็บบอร์ดถามตอบคำถาม
 - เครื่องจักร
 - วัตถุดิบ
 - ช่างฝีมือ
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - การเปิดดำเนินการ
 - ลงทะเบียนเว็บบอร์ด

 
 คำถามคำตอบ IC Call Center  : งานบัญชี/การเงิน
   เครื่องจักร | สั่งปล่อยวัตถุดิบ | ตัดบัญชีวัตถุดิบ | ฐานข้อมูลวัตถุดิบ | บริการลูกค้า | บัญชี/การเงิน

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

ถาม 1 : สอบถามเบอร์ FAX ของแผนกการเงิน เพื่อส่งหลักฐานการชำระค่าบริการมาให้สมาคม
ตอบเบอร์ FAX แผนกการเงิน คือ 02-936-1446

ถาม 2 : สอบถามอัตราค่าบริการใหม่ปี 2560 ที่เป็นงานสั่งปล่อย
ตอบ1-1000 @ 40 บาท, 1001 ขึ้นไป @ 35 บาท

ถาม 3 : บริษัททำการชำระค่าใช้บริการผ่านธนาคารแล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไรอีกหรือไม่ ?
ตอบเพื่อยืนยันการชำระเงิน บริษัทจะต้องส่งเอกสารหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail: finance@ic.or.th

ถาม 4 : บริษัทต้องการชำระค่าบริการล่วงหน้าจะต้องทำอย่างไร ?
ตอบเข้าไป Download แบบฟอร์มการชำระค่าบริการล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์สมาคม www.ic.or.th เพื่อกรอกข้อมูลรายละเอียด และนำไปชำระเงินที่ธนาคารได้ทันที

ถาม 5 : กรณีที่บริษัทไม่ได้รับใบแจ้งค่าใช้บริการ บริษัทจะต้องทำอย่างไร ?
ตอบ1) สอบถามข้อมูลผ่านพนักงาน Call Center ได้ทันที หรือ
2) ตรวจสอบด้วยตนเอง ผ่านทางหน้าเว็บไซต์สมาคม www.ic.or.th เลือกเมนู download ใบแจ้งค่าใช้บริการ/ใบเสร็จรับเงิน


ถาม 6 : บริษัทต้องการตรวจสอบค่าใช้บริการผ่านหน้า www.ic.or.th จะต้องทำอย่างไร
ตอบตอบ ต้องสมัครใช้บริการก่อน โดยเข้าไป Dowload ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ic.or.th เพื่อกรอกรายละเอียด และส่งใบสมัครมาที่ E-mail: finance@ic.or.th เพื่อขอรับ User & Password สำหรับเข้าระบบ billing invoice

ถาม 7 : กรณีใบเสร็จรับเงินสูญหายหรือไม่ได้รับจากสมาคม บริษัทจะต้องทำอย่างไร
ตอบตอบ กรณีใบเสร็จรับเงินสูญหายหรือไม่ได้รับจากสมาคม บริษัทสามารถทำการส่ง E-Mail เพื่อแจ้งความประสงค์ขอใบแทนกับหน่วยงานได้ หรือติดต่อขอรับได้ที่สมาคมในวันทำการถัดไป หลังจากยื่นความประสงค์แล้ว หากต้องการให้จัดทางไปรษณีย์จะใช้เวลาในการจัดส่ง 2 วัน

ถาม 8 : ใบแจ้งค่าใช้บริการสามารถ download เพื่อตรวจสอบได้เมื่อไร
ตอบทุกวันที่ 1 ของเดือน

ถาม 9 : สมาคมจะทำการตัดยอดบัญชีค่าใช้บริการของบริษัทเมื่อไร
ตอบทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน

ถาม 10 : กรณีมียอดค้างชำระและถูกระงับการใช้บริการ บริษัทจะต้องดำเนินการอย่างไร
ตอบบริษัทที่มียอดค้างชำระ 500 บาทขึ้นไป จะต้องชำระค่าใช้บริการ + ค่าเปิดระบบ จำนวน 535 บาท

ถาม 11 : บริษัทสามารถชำระค่าใช้บริการได้กี่ช่องทาง
ตอบ3 ช่องทาง คือ
1) ชำระที่สมาคม (เคาน์เตอร์บัญชีการเงิน)
2) ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
3) ชำระผ่าน Internet Banking


ถาม 12 : กรณีบริษัทลืม User & Password เพื่อตรวจสอบค่าใช้บริการ บริษัทจะต้องทำอย่างไร
ตอบบริษัทสามารถแจ้งความประสงค์ผ่าน E-Mail : finance@ic.or.th ให้กับหน่วยงาน และหน่วยงานจะทำการ Replay Mail กลับไปที่บริษัทอีกครั้ง

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ


Total pageviews 2,276,510 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.