ความรู้เกี่ยวกับงาน BOI
   - ภาพรวมการให้การส่งเสริม
 - พรบ.ส่งเสริมการลงทุน
 - นโยบายส่งเสริมการลงทุน
 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
 - กิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุน
   - ภาพรวม
 - หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
 - การกรอกคำขอรับการส่งเสริม
 - การรวมบัตรส่งเสริม
 - การโอน / รับโอนกิจการ
 - การควบรวมกิจการ
 - การโยกย้ายสถานประกอบการ
 - การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
   - มาตรการ STI
 - มาตรการสนับสนุนกิจการ SMEs
   - กิจการ IPO
 - กิจการ ROH
 - กิจการ TISO
 - กิจการซอฟต์แวร์
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 28 และ 29
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีเครื่องจักร (Master List)
 - การใช้เครื่องจักรเก่า
 - การสั่งปล่อยเครื่องจักร
 - การใช้ธนาคารค้ำประกัน
 - การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน
 - การตัดบัญชีเครื่องจักร
 - การขออนุญาตอื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 30
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 36
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - ส่วนสูญเสียและเศษซาก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
 - การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ
 - การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อม
 - การโอน-รับโอนวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 31, 34, 35
 - วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก
 - ระยะเวลาการยกเว้นภาษี
 - รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 - วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
 - การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
 - ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
   - ภาพรวม
 - สิทธประโยชน์มาตรา 24, 25, 26
 - ระบบ e-Expert
 - การอนุมัติตำแหน่ง
 - การบรรจุช่างฝีมือ
 - การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า
 - การนำช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว
 - ข้อควรรู้
 - กฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - อื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์ มาตรา 27
 - ขั้นตอนการใช้สิทธิ
   - ภาพรวม
 - กำหนดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ
 - การเปิดดำเนินการ
   - ภาพรวม
 - แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
 - แก้ไขกำลังผลิต
 - แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
 - แก้ไขสภาพเครื่องจักร
 - แก้ไขที่ตั้งโรงงาน
 - แก้ไขทุนจดทะเบียน
   - ภาพรวม
 - การตอบรับมติ
 - การออกบัตรส่งเสริม
   - การยืนยันการดำเนินการตามโครงการ
 - การปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ตส.310)
 - การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 - การยกเลิกบัตรส่งเสริม

 ความรู้เกี่ยวกับงาน IC
   - การสมัครสมาชิก
 - การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์
 - การฝึกอบรม
   - บัญชีวัตถุดิบและสต๊อคสูงสุด (MML)
 - บัญชีชื่อรอง (DESC)
 - บัญชีสูตรการผลิต (FRM)
 - การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การปรับยอดวัตถุดิบ
   - งานเครื่องจักร
 - งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - งานตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ
 - ลงทะเบียนระบบฝึกอบรมออนไลน์
 - งานบัญชีและการเงิน

 Webboard
   - เว็บบอร์ดถามตอบคำถาม
 - เครื่องจักร
 - วัตถุดิบ
 - ช่างฝีมือ
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - การเปิดดำเนินการ
 - ลงทะเบียนเว็บบอร์ด

 
 คำถามคำตอบ IC Call Center  : งานบัญชี/การเงิน
   เครื่องจักร | สั่งปล่อยวัตถุดิบ | ตัดบัญชีวัตถุดิบ | ฐานข้อมูลวัตถุดิบ | ฝึกอบรม | บัญชี/การเงิน

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

ถาม 1 : บริษัททำการชำระค่าใช้บริการผ่านธนาคารแล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไรอีกหรือไม่?
ตอบต้องส่งเอกสารยืนยันการชำระค่าบริการมาที่ e-Mail : finance@ic.or.th

ถาม 2 : บริษัทต้องการชำระค่าบริการล่วงหน้าจะต้องดำเนินการอย่างไร ?
ตอบสามารถ Download แบบฟอร์มสำหรับการชำระค่าบริการล่วงหน้าจากหน้า Website สมาคม โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดและนำไปชำระที่ธนาคารได้ทันที

ถาม 3 : ค่าบริการสำหรับการเข้ารับการอบรมกับสมาคมในหลักสูตรต่างๆสามารถนำมาหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ได้หรือไม่?
ตอบไม่สามารถนำมาหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ได้

ถาม 4 : บริษัทไม่ได้รับใบแจ้งชำระค่าใช้บริการจะต้องดำเนินการอย่างไร?
ตอบ1. บริษัทสามารถตรวจสอบกับหน่วยงาน Call Center
2. บริษัทสามารถตรวจสอบได้จากผ่านหน้าเว็บไซต์ http://www.ic.or.th ที่เมนู Download ใบแจ้งค่าใช้บริการ/ใบเสร็จรับเงิน"


ถาม 5 : บริษัทต้องการตรวจสอบค่าใช้บริการผ่านหน้า Website สมาคม http://www.ic.or.th จะต้องทำอย่างไร ?
ตอบบริษัทต้องดำเนินการส่งใบสมัคร ให้กับหน่วยงานการเงินที่ E-Mail : finance@ic.ot.th โดยใบสมัครสามารถ Dowload ได้จากหน้าเว็บไซต์ http://www.ic.or.th > เลือกเมนู Download ใบแจ้งค่าใช้บริการ/ใบเสร็จรับเงิน > เลือกกรณีเข้าใช้งานครั้งแรก

ถาม 6 : กรณีใบเสร็จรับเงินสูญหายหรือไม่ได้รับจากสมาคม บริษัทจะต้องดำเนินการอย่างไร?
ตอบกรณีสูญหายหรือไม่ได้รับจากสมาคมบริษัทสามารถทำการส่ง E-Mail เพื่อแจ้งความประสงค์ขอใบแทนใบเสร็จกับหน่วยงานการเงิน ซึ่งบริษัทสามารถขอรับได้ที่สมาคมในวันถัดไป แต่ถ้าบริษัทต้องการให้สมาคมจัดส่งให้ทางไปรษณีย์จะใช้เวลาดำเนินการภายใน 2 วันทำการ

ถาม 7 : ใบแจ้งชำระค่าใช้บริการสามารถ Download เพื่อตรวจสอบได้เมื่อไร?
ตอบสามารถ Download ใบแจ้งหนี้ได้ในทุกวันที่ 1 ของเดือน

ถาม 8 : สมาคมจะทำการตัดยอดบัญชีค่าใช้บริการของบริษัทเมื่อไร?
ตอบสมาคมจะตัดยอดบัญชีการใช้บริการในทุกวันที่ 25 ของเดือน

ถาม 9 : กรณีมียอดค้างชำระและถูกระงับการใช้บริการ บริษัทจะต้องดำเนินการอย่างไร?
ตอบบริษัทที่มียอดค้างชำระ 500 บาทขึ้นไปจะต้องชำระค่าใช้บริการส่วนที่ค้างชำระรวมกับค่าเปิดใช้งานระบบ เพิ่มเติมอีก 500 บาท (ไม่รวม VAT)

ถาม 10 : บริษัทสามารถชำระค่าใช้บริการได้กี่ช่องทาง?
ตอบสามารถชำระค่าบริการได้ทั้งหมด 3 ช่องทาง คือ
1. ชำระที่ Counter ให้บริการการเงินของสมาคม ชั้น 12
2. ชำระผ่าน Counter ให้บริการของธนาคารตามแบบฟอร์มการชำระค่าบริการ
3. ชำระผ่าน Internet Banking


ถาม 11 : กรณีบริษัทลืม User & Password เพื่อตรวจสอบค่าใช้บริการบริษัทจะต้องดำเนินการอย่างไร?
ตอบบริษัทสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทาง E-mail: finance@ic.or.th จากนั้นหน่วยงานจะทำการตรวจสอบและตอบกลับข้อมูลให้กับบริษัทอีกครั้ง

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ


Total pageviews 2,408,169 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.