ความรู้เกี่ยวกับงาน BOI
   - ภาพรวมการให้การส่งเสริม
 - พรบ.ส่งเสริมการลงทุน
 - นโยบายส่งเสริมการลงทุน
 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
 - กิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุน
   - ภาพรวม
 - หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
 - การกรอกคำขอรับการส่งเสริม
 - การรวมบัตรส่งเสริม
 - การโอน / รับโอนกิจการ
 - การควบรวมกิจการ
 - การโยกย้ายสถานประกอบการ
 - การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
   - มาตรการ STI
 - มาตรการสนับสนุนกิจการ SMEs
   - กิจการ IPO
 - กิจการ ROH
 - กิจการ TISO
 - กิจการซอฟต์แวร์
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 28 และ 29
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีเครื่องจักร (Master List)
 - การใช้เครื่องจักรเก่า
 - การสั่งปล่อยเครื่องจักร
 - การใช้ธนาคารค้ำประกัน
 - การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน
 - การตัดบัญชีเครื่องจักร
 - การขออนุญาตอื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 30
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 36
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - ส่วนสูญเสียและเศษซาก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
 - การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ
 - การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อม
 - การโอน-รับโอนวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 31, 34, 35
 - วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก
 - ระยะเวลาการยกเว้นภาษี
 - รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 - วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
 - การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
 - ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
   - ภาพรวม
 - สิทธประโยชน์มาตรา 24, 25, 26
 - ระบบ e-Expert
 - การอนุมัติตำแหน่ง
 - การบรรจุช่างฝีมือ
 - การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า
 - การนำช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว
 - ข้อควรรู้
 - กฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - อื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์ มาตรา 27
 - ขั้นตอนการใช้สิทธิ
   - ภาพรวม
 - กำหนดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ
 - การเปิดดำเนินการ
   - ภาพรวม
 - แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
 - แก้ไขกำลังผลิต
 - แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
 - แก้ไขสภาพเครื่องจักร
 - แก้ไขที่ตั้งโรงงาน
 - แก้ไขทุนจดทะเบียน
   - ภาพรวม
 - การตอบรับมติ
 - การออกบัตรส่งเสริม
   - การยืนยันการดำเนินการตามโครงการ
 - การปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ตส.310)
 - การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 - การยกเลิกบัตรส่งเสริม

 ความรู้เกี่ยวกับงาน IC
   - การสมัครสมาชิก
 - การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์
 - การฝึกอบรม
   - บัญชีวัตถุดิบและสต๊อคสูงสุด (MML)
 - บัญชีชื่อรอง (DESC)
 - บัญชีสูตรการผลิต (FRM)
 - การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การปรับยอดวัตถุดิบ
   - งานเครื่องจักร
 - งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - งานตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ
 - งานบริการสมาชิกและฝึกอบรม
 - งานบัญชีและการเงิน

 Webboard
   - เว็บบอร์ดถามตอบคำถาม
 - เครื่องจักร
 - วัตถุดิบ
 - ช่างฝีมือ
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - การเปิดดำเนินการ
 - ลงทะเบียนเว็บบอร์ด

 
 คำถามคำตอบ IC Call Center  : งานบริการลูกค้า
   เครื่องจักร | สั่งปล่อยวัตถุดิบ | ตัดบัญชีวัตถุดิบ | ฐานข้อมูลวัตถุดิบ | บริการลูกค้า | บัญชี/การเงิน

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

ถาม 1 : สอบถามเรื่องการได้รับแฟลชไดรฟ ที่ได้จากสมาคมจะได้ในกรณีไหนจากต่ออายุสมาชิกปีนี้ใช่ไหม
ตอบบริษัทจะได้รับกรณีบริษัทหรือลูกค้าที่สมัครสมาชิกใหม่ในปี 2560 นี้เท่านั้น

ถาม 2 : สอบถามว่าการฝึกอบรมของระบบ RMTS-2011กับ eMT Online มีอบรมวันไหนบ้าง
ตอบ(ให้ข้อมูลลูกค้าตามตารางการจัดอบรม) นอกจากนี้ แนะนำลูกค้าเพิ่มเติมว่า สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสมาคม www.ic.or.th

ถาม 3 : บริษัทต้องการทราบว่าหลักสูตรที่จะต้องเข้าร่วม วันที่ 21 ก.พ. 2560 เรื่อง "Eat well, live well ajinomoto ที่สระบุรี ค่าอบรมสามารถใช้ลดหย่อนได้หรือไม่
ตอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200% (ยกเว้นค่าศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชมโรงงานไม่สามารถลดหย่อน)

ถาม 4 : ข้อมูลในหนังสือ directory ที่ซื้อจากสมาคมเป็นข้อมูลของปีไหน
ตอบตอบ หนังสือ BOI Promoted Companies Directory 2014-2015 (ฉบับปัจจุบัน) เป็นการรวบรวมข้อมูลบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ ปี 2014 - 2015 อัตราค่าหนังสือ (แถมฟรี CD Interactive ภายในเล่ม)ราคาพิเศษสำหรับสมาชิก เล่มละ 500 และบุคคลทั่วไป เล่มละ 600 จากราคาปกติ 800 บาท สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสั่งจองหนังสือได้ที่เว็บไซต์ www.ic.or.th

ถาม 5 : บริษัทต้องการสมัครเป็นผู้ใช้บริการ แต่บริษัทไม่ได้จดทะเบียน และไม่มี ภพ.20 บริษัทจะต้องทำอย่างไร
ตอบใช้แนบเป็น ภพ.01 หรือ 09 แทนก็ได้

ถาม 6 : ค่าบริการสำหรับการเข้ารับการอบรมกับสมาคมในหลักสูตรต่าง ๆ สามารถนำมาหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้หรือไม่ ?
ตอบสมาคมได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 3% ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544 ข้อ 12/1(2) จึงไม่สามารถนำมาหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้

ถาม 7 : การชำระเงินค่าสมัครเป็นผู้ใช้บริการระบบ eMT Online และ RMTS-2011 และต้องการเข้าอบรมเพิ่มสำหรับท่านที่ 2 จะต้องดำเนินการอย่างไร ?
ตอบสำหรับท่านที่ 2 จะมีค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมเพิ่มตามอัตราที่สมาคมกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการระบบ มีสถานะเป็นสมาชิกของสมาคมด้วย จะได้รับส่วนลดค่าสมัครเข้าอบรม สำหรับท่านที่ 2 เพิ่มอีก 10 - 40%

ถาม 8 : บริษัทต้องการแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ตอนที่สมัครสมาชิกไว้ แต่ไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?
ตอบหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของบริษัท ที่มีการระบุการเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ไว้อย่างชัดเจน โดยจัดส่งให้กับสมาคมเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้

ถาม 9 : บริษัทสมัครเข้ารับการอบรมกับสมาคมและลงชื่อจองเข้าอบรมแล้ว สามารถนำเงินไปชำระค่าบริการที่หน้างานได้หรือไม่ ?
ตอบสมาคมขอสงวนสิทธิ์การชำระค่าบริการที่หน้างาน โดยขอความร่วมมือบริษัท ชำระค่าบริการที่เคาน์เตอร์ธนาคารผ่านแบบฟอร์มชำระเงิน Bill Payment หรือเคานท์เตอร์การเงินของสมาคม ชั้น 16 ให้เรียบร้อยก่อนเข้าอบรมอย่างน้อย 3 วันทำการ

ถาม 10 : บริษัทชำระค่าอบรมแล้ว สามารถขอรับใบเสร็จรับเงินที่หน้างานได้หรือไม่ ?
ตอบสามารถขอรับใบเสร็จที่หน้างานได้ โดยที่บริษัทต้องชำระค่าบริการและส่งเอกสารการชำระให้กับหน่วยงานก่อน 3 วันทำการที่จะจัดอบรม

ถาม 11 : ถ้าบริษัทสมัครเป็นสมาชิกกับสมาคม จะได้รับการอบรมฟรีในหลักสูตรอะไรบ้าง ?
ตอบสมาชิกสมาคมจะได้สิทธิในการเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ (ฟรี) มูลค่า 5,600 บาท ในหลักสูตรที่น่าสนใจตลอดทั้งปี เช่น หลักสูตรที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน หลักสูตรด้านบีโอไอ หลักสูตรด้านกรมศุลกากร หลักสูตรด้านการบริหารจัดการต่าง ๆ อาทิ ISO, HR เป็นต้น นอกจากนี้ สมาชิกยังได้รับสิทธิประโยชน์อีกมากมาย ซึ่งลูกค้าสามารถติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรมของสมาคมได้ที่เว็บไซต์สมาคม www.ic.or.th

ถาม 12 : บริษัทต้องการทราบว่าหลักสูตรอบรมด้าน BOI มีหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นหรือไม่ ?
ตอบหลักสูตรอบรมด้าน BOI ในปัจจุบันจะบรรยายเป็นภาษาไทยทั้งหมด สำหรับภาษาอื่นอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้

ถาม 13 : เมื่อบริษัทสมัครเป็นสมาชิกสมาคมแล้ว สามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าฝึกอบรมได้เลยหรือไม่ ?
ตอบสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าฝึกอบรมได้ทันทีหลังจากที่บริษัทได้ชำระเงิน และส่งเอกสารยืนยันเรียบร้อยแล้ว

ถาม 14 : ใบเสร็จค่าฝึกอบรมบริษัทสามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้หรือไม่ ?
ตอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200% (ยกเว้นค่าศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชมโรงงานไม่สามารถลดหย่อน)

ถาม 15 : การขอ Project code (รออนุมัติกี่วัน ?)
ตอบรออนุมัติภายใน 3 วันทำการ

ถาม 16 : คู่มืออบรมของ eMT Online สามารถซื้อได้ที่ไหนและราคาเล่มละเท่าไร
ตอบสามารถซื้อได้ที่สมาคม ติดต่อ แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน ราคาเล่มละ 150 บาท (มีเฉพาะภาษาไทยเท่านั้น)

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ


Total pageviews 2,277,708 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.