ความรู้เกี่ยวกับงาน BOI
   - ภาพรวมการให้การส่งเสริม
 - พรบ.ส่งเสริมการลงทุน
 - นโยบายส่งเสริมการลงทุน
 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
 - กิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุน
   - ภาพรวม
 - หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
 - การกรอกคำขอรับการส่งเสริม
 - การรวมบัตรส่งเสริม
 - การโอน / รับโอนกิจการ
 - การควบรวมกิจการ
 - การโยกย้ายสถานประกอบการ
 - การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
   - มาตรการ STI
 - มาตรการสนับสนุนกิจการ SMEs
   - กิจการ IPO
 - กิจการ ROH
 - กิจการ TISO
 - กิจการซอฟต์แวร์
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 28 และ 29
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีเครื่องจักร (Master List)
 - การใช้เครื่องจักรเก่า
 - การสั่งปล่อยเครื่องจักร
 - การใช้ธนาคารค้ำประกัน
 - การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน
 - การตัดบัญชีเครื่องจักร
 - การขออนุญาตอื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 30
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 36
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - ส่วนสูญเสียและเศษซาก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
 - การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ
 - การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อม
 - การโอน-รับโอนวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 31, 34, 35
 - วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก
 - ระยะเวลาการยกเว้นภาษี
 - รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 - วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
 - การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
 - ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
   - ภาพรวม
 - สิทธประโยชน์มาตรา 24, 25, 26
 - ระบบ e-Expert
 - การอนุมัติตำแหน่ง
 - การบรรจุช่างฝีมือ
 - การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า
 - การนำช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว
 - ข้อควรรู้
 - กฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - อื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์ มาตรา 27
 - ขั้นตอนการใช้สิทธิ
   - ภาพรวม
 - กำหนดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ
 - การเปิดดำเนินการ
   - ภาพรวม
 - แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
 - แก้ไขกำลังผลิต
 - แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
 - แก้ไขสภาพเครื่องจักร
 - แก้ไขที่ตั้งโรงงาน
 - แก้ไขทุนจดทะเบียน
   - ภาพรวม
 - การตอบรับมติ
 - การออกบัตรส่งเสริม
   - การยืนยันการดำเนินการตามโครงการ
 - การปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ตส.310)
 - การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 - การยกเลิกบัตรส่งเสริม

 ความรู้เกี่ยวกับงาน IC
   - การสมัครสมาชิก
 - การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์
 - การฝึกอบรม
   - บัญชีวัตถุดิบและสต๊อคสูงสุด (MML)
 - บัญชีชื่อรอง (DESC)
 - บัญชีสูตรการผลิต (FRM)
 - การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การปรับยอดวัตถุดิบ
   - งานเครื่องจักร
 - งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - งานตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ
 - งานบริการสมาชิกและฝึกอบรม
 - งานบัญชีและการเงิน

 Webboard
   - เว็บบอร์ดถามตอบคำถาม
 - เครื่องจักร
 - วัตถุดิบ
 - ช่างฝีมือ
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - การเปิดดำเนินการ
 - ลงทะเบียนเว็บบอร์ด

 
 คำถามคำตอบ IC Call Center  : งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ
   เครื่องจักร | สั่งปล่อยวัตถุดิบ | ตัดบัญชีวัตถุดิบ | ฐานข้อมูลวัตถุดิบ | บริการลูกค้า | บัญชี/การเงิน

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

ถาม 1 : ขึ้นต้นปีใหม่ บริษัทจะต้อง running งวดต่อเนื่องจากปีที่แล้ว หรือขึ้นต้นงวดที่ 1
ตอบขึ้นอยู่กับความสะดวกของบริษัท แต่ภายในปีงวดห้ามซ้ำกัน

ถาม 2 : บริษัทต้องการ soft ไฟล์ที่เป็น flow chart ของสั่งปล่อยวัตถุดิบสามารถ download ได้จากที่ไหน
ตอบขออภัยลูกค้า เนื่องจากเป็นข้อมูลใช้งานภายใน ไม่มีให้ Download

ถาม 3 : สอบถามการคีย์งวดในการสั่งปล่อยวัตถุดิบคีย์ได้ทั้งหมดกี่หลัก
ตอบได้ทั้งหมด 8 หลัก

ถาม 4 : บริษัทต้องการทราบว่าเมื่อทำการยิงใบขนแล้วระบบกรมศุลกากรฟ้องว่า โควต้าเต็ม คืออะไร
ตอบแนะนำให้ลูกค้าสอบถามกับ Shipping ที่บริษัทใช้ให้ดำเนินการอีกครั้งว่าข้อมูลในการทำใบขนคีย์อะไรผิดพลาดหรือไม่

ถาม 5 : สอบถามหน่วย GRAM หน่วยย่อในระบบ RMTS 2011 คือ อะไร
ตอบย่อ เป็น GRM

ถาม 6 : สอบถามเกี่ยวกับ Project Code หลักที่ 7 กับหลักที่ 8 เพื่อมายื่น Add ข้อมูลที่จุดบริการฐานข้อมูล
ตอบหลักที่ 7 หมายถึงมาตรา
หลักที่ 8 หมายถึงประเภทของสต๊อก


ถาม 7 : ระบบวัตถุดิบเข้าที่เดียวกันกับระบบเครื่องจักรได้หรือไม่
ตอบไม่ได้ เนื่องจากลักษณะงาน เป็นงานคนละระบบกัน

ถาม 8 : การขอขยายระยะเวลานำเข้านั้น บริษัทสามารถต่อได้ก่อนหมดอายุกี่วัน
ตอบบริษัทสามารถขอขยายได้ก่อนหมด 60 วัน

ถาม 9 : บริษัทได้รับข้อความในระบบแจ้งว่า ได้รับอนุมัติไม่เพิ่มชื่อคืออะไร
ตอบการอนุมัติไม่เพิ่มชื่อ คือ บริษัทได้รับอนุมัติในการสั่งปล่อยครั้งนี้แต่จะไม่มีการเพิ่มชื่อนี้ให้ในระบบ

ถาม 10 : ในแบบฟอร์มใบลงเบียนระบบ RMTS-2011 บริษัทสามารถเลือกรับเอกสารที่สุวรรณภูมิได้หรือไม่
ตอบไม่ได้ เนื่องจากในปัจจุบันสมาคมได้ปิดให้บริการจุดรับเอกสารสุวรรณภูมิไปแล้ว

ถาม 11 : บริษัทส่งไฟล์เข้าระบบ IC Online 2 ครั้ง ต้องการทราบว่าระบบ RMTS-2011 ใช้ไฟล์ข้อมูลในครั้งที่ 1 หรือ ครั้งที่ 2 สำหรับรับเรื่องและประมวลผล ?
ตอบต้องรอให้ระบบทำการรับเรื่องและประมวลผลแล้วเสร็จก่อน จึงจะสามารถตรวจสอบได้ว่าใช้ไฟล์ข้อมูลครั้งไหนสำหรับรับเรื่อง

ถาม 12 : บริษัทต้องการตรวจสอบระยะเวลาในระบบ RMTS ว่าสิ้นสุดเมื่อไร ?
ตอบผู้ใช้บริการต้องแจ้งรหัสโครงการ (Project Code) เพื่อให้พนักงานสมาคมตรวจสอบข้อมูลในระบบเพิ่มเติม

ถาม 13 : ยื่นคำร้องยกเลิกงานสั่งปล่อยวัตถุดิบแล้วระบบแจ้งว่า รอตอบกลับจากกรมศุลกากร แสดงว่าได้รับการอนุมัติแล้วหรือไม่ ?
ตอบบริษัทต้องรอให้ระบบของกรมศุลกากรตอบกลับและสถานะเปลี่ยนเป็น “อนุมัติ” ก่อน จึงจะถือว่าการขอยกเลิกคำร้องนั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์

ถาม 14 : การคีย์ข้อมูลไฟล์ชื่อรองงานสั่งปล่อยวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS-2011 ช่องพิกัดต้องใส่ข้อมูลด้วยหรือไม่ ?
ตอบบริษัทสามารถคีย์พิกัดที่ทราบได้ แต่ถ้ากรณีไม่แน่ใจก็สามารถข้ามขั้นตอนตรงส่วนนี้ไปก่อนได้ เพราะข้อมูลพิกัดเปลี่ยนแปลงภายหลังได้

ถาม 15 : สอบถามความหมายและสิทธิ์ประโยชน์ตามมาตรา 30, มาตรา 36 (1) และ (2)
ตอบมาตรา 30 หมายถึง ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นในอัตราร้อยละ ตามที่ BOI กำหนด
มาตรา 36 (1) หมายถึง ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
มาตรา 36 (2) หมายถึง ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับสิ่งของ


ถาม 16 : ข้อมูลช่อง start date ในไฟล์ birtfrm สามารถดูได้จากตรงไหน ?
ตอบสามารถตรวจสอบจากหนังสืออนุมัติตราครุฑ ตรงด้านขวามือ ที่ระบุว่า อ้างถึงหนังสือบริษัท ลงวันที่

ถาม 17 : บริษัทคีย์ข้อมูลในไฟล์ Birtimp ผิด (สั่งปล่อยวัตถุดิบ) จะต้องแก้ไขอย่างไร ?
ตอบกรณีคีย์ข้อมูลผิด และได้รับการรับเรื่องเข้าระบบแล้วทั้งที่เป็นงานอนุมัติหรืองานติดปัญหา บริษัทจะต้องส่งไฟล์ Birtcan เข้าระบบ เพื่อขอยกเลิกก่อน เมื่อไฟล์ Birtcan ได้รับการอนุมัติแล้ว บริษัทจึงจะสามารถทำการส่งไฟล์ Birtimp ที่ถูกต้องเข้าระบบใหม่อีกครั้ง แต่ห้ามใช้เลขที่งวดเดิม

ถาม 18 : บริษัทสามารถส่งคำร้องงานสั่งปล่อยวัตถุดิบ (RMTS-2011) ในวันที่สมาคมปิดทำการได้หรือไม่ ?
ตอบสามารถดำเนินการได้ เนื่องจากระบบ RMTS-2011 สำหรับงานสั่งปล่อยวัตถุดิบเป็นระบบที่เปิดให้บริการแบบ 24 ชั่วโมง เป็นการอนุมัติโดยระบบแบบอัติโนมัติ

ถาม 19 : บริษัทส่งไฟล์ Birtcan เข้าระบบ แต่มี error ว่า project code ไม่ตรงกับในไฟล์ หมายถึงอะไร ?
ตอบสามารถตรวจสอบว่าในไฟล์ Birtcan ช่อง project code คีย์ข้อมูลตรงกับตอนที่เลือกเพื่อส่งไฟล์เป็นโครงการเดียวกันหรือไม่

ถาม 20 : บริษัทดำเนินการสั่งปล่อยวัตถุดิบแบบคืนอากร แต่ใบขนสินค้าขาเข้าไม่ได้ลงนาม จะต้องทำอย่างไร ?
ตอบบริษัทสามารถส่งใบขนสินค้าขาเข้าที่ลงนามรับรองถูกต้องแล้ว ผ่านระบบ IC Online หรือส่งเอกสารทางโทรสาร หมายเลข 0 2936 1526 หรือ E-mail : edit_import@ic.or.th

ถาม 21 : บริษัทได้รับอนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบแบบปกติ (ยกเว้นอากร) บริษัทสามารถขอยกเลิกบางรายการที่ได้รับอนุมัติได้หรีอไม่ ?
ตอบไม่สามารถขอยกเลิกบางรายการได้ ต้องยกเลิกแบบทั้งคำร้องได้อย่างเดียวเท่านั้น

ถาม 22 : บริษัทต้องการคัดสำเนาหนังสืออนุมัติงานสั่งปล่อยวัตถุดิบ แต่พนักงานคนเดิมลาออก จะต้องทำอย่างไร ?
ตอบบริษัทสามารถทำเรื่องการขอข้อมูลการนำเข้าย้อนหลังเพื่อไปตรวจสอบก่อน จากนั้นจึงทำเรื่องขอคัดสำเนาอีกครั้ง

ถาม 23 : บริษัทยื่นงานผ่าน Flash drive บริษัทสามารถตรวจสอบสถานะการอนุมัติได้อย่างไร ?
ตอบสามารถตรวจสอบสถานะการอนุมัติได้จาก Web Site ของสมาคม หรือ ตรวจสอบผ่านระบบ IC Online ที่เมนูตรวจสอบผลการพิจารณาสั่งปล่อย Diskette/Flash drive

ถาม 24 : ระบบงานสังปล่อยวัตถุดิบ RMTS-2011 แบบไร้เอกสาร (Paperless) เริ่มให้บริการตั้งแต่เมื่อไหร่ ?
ตอบระบบงานสั่งปล่อยวัตถุดิบแบบไร้เอกสาร (Paperless) เริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงปัจจุบัน

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ


Total pageviews 2,277,721 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.