ความรู้เกี่ยวกับงาน BOI
   - ภาพรวมการให้การส่งเสริม
 - พรบ.ส่งเสริมการลงทุน
 - นโยบายส่งเสริมการลงทุน
 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
 - กิจการที่ให้ส่งเสริมการลงทุน
   - ภาพรวม
 - หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
 - การกรอกคำขอรับการส่งเสริม
 - การรวมบัตรส่งเสริม
 - การโอน / รับโอนกิจการ
 - การควบรวมกิจการ
 - การโยกย้ายสถานประกอบการ
 - การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม
   - มาตรการ STI
 - มาตรการสนับสนุนกิจการ SMEs
   - กิจการ IPO
 - กิจการ ROH
 - กิจการ TISO
 - กิจการซอฟต์แวร์
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 28 และ 29
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีเครื่องจักร (Master List)
 - การใช้เครื่องจักรเก่า
 - การสั่งปล่อยเครื่องจักร
 - การใช้ธนาคารค้ำประกัน
 - การส่งออกไปซ่อม หรือส่งคืน
 - การตัดบัญชีเครื่องจักร
 - การขออนุญาตอื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 30
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 36
 - ระยะเวลานำเข้าและการขยายเวลา
 - บัญชีวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด
 - สูตรการผลิต
 - ส่วนสูญเสียและเศษซาก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ
 - การชำระภาษีอากรวัตถุดิบ
 - การนำผลิตภัณฑ์กลับเข้ามาซ่อม
 - การโอน-รับโอนวัตถุดิบ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์มาตรา 31, 34, 35
 - วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก
 - ระยะเวลาการยกเว้นภาษี
 - รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 - วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้
 - การคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ
 - ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี
   - ภาพรวม
 - สิทธประโยชน์มาตรา 24, 25, 26
 - ระบบ e-Expert
 - การอนุมัติตำแหน่ง
 - การบรรจุช่างฝีมือ
 - การขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า
 - การนำช่างฝีมือมาปฏิบัติงานขั่วคราว
 - ข้อควรรู้
 - กฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - อื่น ๆ
   - ภาพรวม
 - สิทธิประโยชน์ มาตรา 27
 - ขั้นตอนการใช้สิทธิ
   - ภาพรวม
 - กำหนดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ
 - การเปิดดำเนินการ
   - ภาพรวม
 - แก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์
 - แก้ไขกำลังผลิต
 - แก้ไขกรรมวิธีการผลิต
 - แก้ไขสภาพเครื่องจักร
 - แก้ไขที่ตั้งโรงงาน
 - แก้ไขทุนจดทะเบียน
   - ภาพรวม
 - การตอบรับมติ
 - การออกบัตรส่งเสริม
   - การยืนยันการดำเนินการตามโครงการ
 - การปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
 - รายงานผลการดำเนินงาน (ตส.310)
 - การหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
 - การยกเลิกบัตรส่งเสริม

 ความรู้เกี่ยวกับงาน IC
   - การสมัครสมาชิก
 - การสมัครใช้บริการสิทธิประโยชน์
 - การฝึกอบรม
   - บัญชีวัตถุดิบและสต๊อคสูงสุด (MML)
 - บัญชีชื่อรอง (DESC)
 - บัญชีสูตรการผลิต (FRM)
 - การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 - การสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - การตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - การปรับยอดวัตถุดิบ
   - งานเครื่องจักร
 - งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 - งานตัดบัญชีวัตถุดิบ
 - งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ
 - งานบริการสมาชิกและฝึกอบรม
 - งานบัญชีและการเงิน

 Webboard
   - เว็บบอร์ดถามตอบคำถาม
 - เครื่องจักร
 - วัตถุดิบ
 - ช่างฝีมือ
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - การเปิดดำเนินการ
 - ลงทะเบียนเว็บบอร์ด

 
 คำถามคำตอบ IC Call Center  : งานเครื่องจักร
   เครื่องจักร | สั่งปล่อยวัตถุดิบ | ตัดบัญชีวัตถุดิบ | ฐานข้อมูลวัตถุดิบ | บริการลูกค้า | บัญชี/การเงิน

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ

ถาม 1 : การคิดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเยนในระบบ eMT online
ตอบบริษัทจะต้องนำมาหาร 100 ก่อน

ถาม 2 : บริษัทยื่นเรื่องการทำลายแบบ manual ไว้กับ BOI แต่ต้องการ ตัดบัญชี แบบ online แต่ไม่พบคำร้อง บริษัทจะต้องทำอย่างไร
ตอบบริษัทจะต้องทำเรื่องขอทำลายแบบ online ในระบบ และใส่หมายเหตุว่าเคยได้รับอนุมัติการทำลายกับ BOI แล้วเมื่อได้รับการอนุมัติในระบบให้ บริษัททำการตัดบัญชีทำลายในระบบ

ถาม 3 : บริษัทต้องการทราบว่าขั้นตอนการผลิตในระบบถูกหรือไม่
ตอบแนะนำให้บริษัททำการตรวจสอบจาก หนังสือตอบรับมติกับในระบบว่าตรงกันหรือไม่

ถาม 4 : บริษัทยื่นเพิ่มรายการเครื่องจักรสถานะขึ้นทบทวน หมายถึงอะไร
ตอบคำร้องอยู่ระหว่างพิจารณา

ถาม 5 : บริษัทไม่สามารถส่งคำร้องขอขยายระยะเวลาได้เมือทำการทำการส่งคำร้องระบบหมุนค้างและกลับมาในหน้าที่ให้ ส่งคำร้องอีกครั้ง
ตอบจากการตรวจสอบที่บริษัทส่งไม่ได้เพราะว่า บัญชีเครื่องจักรของ บริษัทมีจำนวนมาก เมื่อระบบทำการ load คำร้อง จึงทำให้หลุดออกจากระบบ โดยคุณสมบูรณ์ (ผู้พัฒนาระบบ eMT) แจ้งว่าจะดำเนินการส่งคำร้องในช่วงตอนเย็นให้ บริษัทรออนุมัติโดยไม่ต้องส่งคำร้องเอง

ถาม 6 : กรณีที่คำร้องจำหน่ายเครื่องจักรแบบมีภาระภาษี ได้รับการอนุมัติแล้ว บริษัทต้องรับเอกสารที่ไหน
ตอบหากคำร้องอนุมัติแล้ว รับเอกสารที่ สำนักงาน BOI

ถาม 7 : บริษัทต้องการทราบว่า บริษัทจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นอากรและภาษีหรือไม่สำหรับงานเครื่องจักร
ตอบถ้าเป็นผู้ได้รับการส่งเสริมและทำการสั่งปล่อยระบบ eMT ตาม มาตรา 28 บริษัทจะได้รับยกเว้นทั้ง duty และ vat

ถาม 8 : อยากทราบว่า กิจการประเภท IPO เมื่อนำเข้าเครื่องจักรหลักเข้ามา จะต้องคำนวณกำลังการผลิตหรีอไม่
ตอบบริษัทจะต้องทราบว่า วัตถุประสงค์ที่นำเข้าเครื่องจักรมา เพื่อทำอะไร เช่น นำเข้ามาเพื่อแพ็คสินค้าและขายต่อ บริษัทก็จะต้องคำนวณกำลังการผลิตออกมาว่า 1 เครื่องสามารถแพ็คได้กี่ชิ้น

ถาม 9 : บริษัทต้องการทราบว่าอัตราอากรในคำร้องตัดบัญชีเกิน 5 ปี นอกระบบ รับได้กี่หลัก
ตอบได้ 5 หลัก

ถาม 10 : ในกรณีที่ บริษัทต้องการนำเข้าอะไหล่ของเครื่องจักรที่เป็น negative list แต่ บริษัทยังไม่เคยขอในระบบ บริษัทจะต้องทำอย่างไร
ตอบบริษัทจะต้องขอรายการเครื่องจักร Nagative list ใส่จำนวน 0.5และแจ้งเหตุผลว่าขออนุมัติเพื่อต้องการนำเข้าอะไหล่ เมื่อได้รับแล้ว บริษัทจึงจะสามารถขอรายการอะไหล่และนำเข้าได้

ถาม 11 : บริษัทต้องการรายการ negative list ว่ามีรายการอะไรบ้าง
ตอบบริษัทจะต้อง download ประกาศ ป.2/2556 ใน เว็บไซต์ BOI

ถาม 12 : บริษัททำการขยายระยะเวลาระบบ eMT Onlineกับ BOI แล้ว ซึ่งในระบบเมนูข้อมูลโครงการระยะเวลาถูก Update แล้ว แต่ระยะเวลาในรายการเครื่องจักรแต่ละรายการไม่ได้ถูก Update ไปด้วย จะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไร ?
ตอบสมาคมดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของระยะเวลาสิทธิ์ที่ Update และปรับปรุงข้อมูลระยะเวลาสิทธิ์ให้ตรงกับบัตรส่งเสริม

ถาม 13 : บริษัทส่งคำร้องขอยกเลิกสั่งปล่อยเครื่องจักรแบบคืนอากรเข้ามาแต่ระบบแจ้งว่าไม่อนุมัติ ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไร ?
ตอบบริษัทต้องนำหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยคืนอากรฉบับเดิมที่ต้องการยกเลิกมาคืนที่สมาคม แผนกบริการงานเครื่องจักรภายใน 5 วันทำการ

ถาม 14 : บริษัทพบ error ระบบแจ้งว่าไม่สามารถทำการสั่งปล่อยได้และไม่พบรายการเครื่องจักรตามวันที่นำเข้า ?
ตอบจากการตรวจสอบระยะเวลาสิทธิ์ของบริษัท พบว่าระยะเวลาสิทธิ์สิ้นสุดแล้วต้องขอขยายระยะเวลานำเข้ากับ BOI ก่อน

ถาม 15 : การขออนุมัติบัญชีอุทธรณ์อะไหล่ใช้ระยะเวลาพิจารณาอนุมัติภายในกี่วันทำการ ?
ตอบพิจารณาอนุมัติภายใน 30 วันทำการ

ถาม 16 : บริษัทต้องการสมัครใช้บริการระบบ eMT Onlineจะต้องทำอย่างไร ?
ตอบบริษัทสามารถสมัครเป็นผู้ใช้บริการระบบ eMT Online ผ่านระบบการสมัคร Online ที่ Website สมาคม http://www.ic.or.th ดังนี้
1. เลือกเมนูสมัครสมาชิกและผู้ใช้บริการ Online
2. กรอกรายละเอียดตามระบบให้ครบถ้วนสมบูรณ์
3. ส่งคำร้องยืนยันการสมัคร
4. รอพนักงานสมาคมติดต่อกลับภายใน 3 ชั่วโมง
5. รอแบบฟอร์มการชำระเงิน
6. ส่งหลักฐานการชำระเงินที่ E-mail: cus_service@ic.or.th หรือ Fax. 02-936-1441-2 พร้อมแจ้งชื่อบริษัทและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี


ถาม 17 : บริษัทนำเข้าเครื่องจักรมาจากระบบเก่าและต้องการส่งเครื่องจักรออกไปซ่อมแซมต่างประเทศจะต้องทำอย่างไร ?
ตอบสามารถขออนุญาตส่งเครื่องจักรออกไปซ่อมผ่านระบบ eMT Online ได้ที่เมนู ส่งเครื่องจักรไปต่างประเทศ (ส่งซ่อมนอกระบบ)

ถาม 18 : ถ้าบริษัทขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรแบบ BOM ไว้ บริษัทสามารถขอเพิ่มชื่อรองในใส้ BOM ได้หรือไม่ ?
ตอบไม่สามารถขอชื่อรองในใส้ของ BOM ได้ ต้องนำไปขอเพิ่มไว้ในเมนู “การขอเพิ่มรายการเครื่องจักร”แทน

ถาม 19 : บริษัทมีรายการเครื่องจักรที่เป็นของแถมติดมา สามารถใช้สิทธิ์ยกเว้นอากรนำเข้าได้หรือไม่ ?
ตอบสามารถทำได้ โดยขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรสำหรับรายการที่เป็นของแถมและขออนุมัติสั่งปล่อยผ่านระบบ eMT Online

ถาม 20 : กรณีขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรแบบ BOM ไว้ และเคยขออนุมัติสั่งปล่อยบางรายการไปแล้ว แต่ชื่อใส้ของ BOM บางรายการไม่ตรงกับรายการสินค้าที่นำเข้า ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไร ?
ตอบสามารถขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรเพิ่มเติม โดยเข้าไปดำเนินการที่เมนู “ขอเพิ่มรายการเครื่องจักร” และระบุในช่องหมายเหตุว่า เป็นรายการ BOM ของเครื่องจักร ชื่อว่าอะไร เนื่องจากบริษัทขออนุมัติชื่อ BOM ไว้ผิด

ถาม 21 : บริษัทสามารถดูรายละเอียดอัตราค่าบริการงานบริการ Counter Service ประเภทงาน eMT Online ได้อย่างไร
ตอบสามารถดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่หน้า Website สมาคม http://www.ic.or.th

ถาม 22 : หลังจากได้รับอนุมัติขยายระยะเวลานำเข้าเครื่องจักรแล้ว จะต้องทำอย่างไร ?
ตอบให้นำบัตรส่งเสริมฉบับจริงทั้งชุด และเลขที่ นร อนุมัติขยายเวลาเครื่องจักร ไปติดต่อกับฝ่ายบัตรส่งเสริมที่ BOI เพื่อแก้ไขเอกสารแนบท้ายบัตรส่งเสริมต่อไป

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ


Total pageviews 2,273,752 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.