หน้าแรก | รวมประกาศ BOI

ค้นหาจากคำ : ปี : หมวดหมู่ :  
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
พบประกาศทั้งสิ้น 377 ฉบับ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..... 16
no.ประกาศที่วันที่เรื่อง
 1  ประกาศ สกท  ป.6/2562  25 มีค 62  ยกเลิกการอนุญาตให้เข้าช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้คุณภาพ [วัตถุดิบ]
 2  ประกาศ สกท  ป.5/2562  21 มีค 62  วิธีปฏิบัติในการขยายระยะเวลานำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [วัตถุดิบ]
 3  ประกาศ สกท  ป.4/2562  14 มีค 62  วิธีปฏิบัติในการสั่งปล่อย และค้ำประกันสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนารวมทั้งการทดสอบที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 30/1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS)
 4  ประกาศ สกท  ป.3/2562  14 มีค 62  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำหรับการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการทดสอบที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 30/1
 5  ประกาศ สกท  ป.2/2562  13 มีค 62  ประเภทกิจการที่ไม่ให้สิทธิและประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 9/2560 และ ที่ 10/2560
 6  คำชี้แจง สกท   6 มีค 62  การขอรับการส่งเสริมกิจการผลิตหรือให้บริการระบบเกษตรสมัยใหม่ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ส.3/2560
 7  ประกาศ สกท  ป.1/2562  1 มีค 62  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตถือกรรมสิทธิ์ที่ดินและใช้สิทธิและประโยชน์ที่ดิน (e-Land) [ที่ดิน]
 8  ประกาศ กกท  2/2562  12 กพ 62  การให้การส่งเสริมกิจการอุตสาหกรรมระบบราง
 9  ประกาศ กกท  1/2562  12 กพ 62  การแก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557
 10  ประกาศ กกท  ส.8/2561  28 ธค 61  การแก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557
 11  ประกาศ กกท  ส.7/2561  28 ธค 61  การให้การส่งเสริมกิจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
 12  ประกาศ กกท  12/2561  28 ธค 61  มาตรการส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 13  ประกาศ กกท  11/2561  28 ธค 61  มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก
 14  ประกาศ สกท  ป.13/2561  18 ธค 61  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นขอรับรองคุณสมบัติสำหรับคนต่างด้าวที่ประสงค์จะยื่นขอรับการตรวจลงตรา ประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa)
 15  ประกาศ สกท  ป.12/2561  18 ธค 61  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข สำหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa)
 16  ประกาศ กกท  ส.6/2561  11 ธค 61  การให้การส่งเสริมกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ
 17  ประกาศ กกท  ง.1/2561  11 ธค 61  การงดให้การส่งเสริมการลงทุนในประเภทกิจการ 7.5 และประเภทกิจการ 7.6
งดการให้ส่งเสริมกิจการประเภท 7.5 กิจการสานักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters: IHQ) และประเภท 7.6 กิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Centers: ITC)
 18  ประกาศ กกท  10/2561  11 ธค 61  มาตรการพิเศษเพื่อกระตุ้นการลงทุนในปีแห่งการลงทุน
ต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562
 19  ประกาศ สกท  ป.11/2561  4 ธค 61  การอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
1.ยกเลิกประกาศ สกท ที่ ป.1/2559 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559 เรื่อง การอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
2.อนุญาตให้โครงการที่ได้รับการส่งเสริม ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ โดยไม่ต้องเป็นแรงงานภายใต้บันทึกความตกลง (MOU) ที่รัฐบาลไทยทำกับรัฐบาลต่างประเทศว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างงาน
 20  ประกาศ สกท  ป.10/2561  29 ตค 61  ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 21  คำชี้แจง สกท   28 กย 61  มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการปรับเปลียนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 9/2560
ยกเลิกคำชี้แจง สกท ฉบับลงวันที่ 8 มกราคม 2561
 22  ประกาศ กกท  9/2561  14 กย 61  การกำหนดพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ส่วนขยาย
 23  ประกาศ กกท  8/2561  14 กย 61  การผ่อนผันหลักเกณฑ์ที่ตั้งสำหรับกิจการเป้าหมายในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation หรือ EECi) ตามประประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 6/2561
 24  ประกาศ สกท  ป.9/2561  3 กย 61  วิธีปฏิบัติในการสั่งปล่อย ค้ำประกัน และตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS 2011) [วัตถุดิบ]
ยกเลิกประกาศ สกท ที่ ป.4/2558
 25  ประกาศ สกท  ป.8/2561  3 กย 61  วิธีในการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก [วัตถุดิบ]
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..... 16

หน้าแรก | รวมประกาศ BOIviews 84,129
Total pageviews 2,022,198 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.