หน้าแรก | รวมประกาศ BOI

ค้นหาจากคำ : ปี : หมวดหมู่ :  
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
พบประกาศทั้งสิ้น 321 ฉบับ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..... 13
no.ประกาศที่วันที่เรื่อง
 1  ประกาศ สกท  ป.3/2560  22 กย 60  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ช่างฝีมือ]
 2  ประกาศ สกท  ป.2/2560  25 กค 60  อนุญาตให้เอกชนเข้าร่วมปฏิบัติงานการทำลายเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหายหรือไม่ได้รับอนุญาต [เครื่องจักร]
 3  ประกาศ กกท  ส.2/2560  5 กค 60  การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการที่ 2/2557
 4  ประกาศ กกท  8/2560  5 กค 60  การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 4/2560
 5  ประกาศ กกท  7/2560  5 กค 60  การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
1.ขยายเวลายื่นคำขอรับส่งเสริมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดกาญจนบุรี เชียงราย ตราด ตาก นครพนม นราธิวาส มุกดาหาร สงขลา สระแก้ว และหนองคาย ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561
2.ขยายเวลายื่นคำขอรับส่งเสริมโครงการที่มีเงื่อนไขต้องตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ถึงวันที่ 301 ธันวาคม 2561
 6  คำชี้แจง สกท   5 กค 60  การขอรับสิทธิและประโยชน์มาตรการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี (Technolgy-based Incentive) ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ส.1/2560
 7  ประกาศ สกท  ป.1/2560  8 พค 60  ยกเลิกเงื่อนไขการให้การส่งเสริมในประเภท 2.3 และประเภท 7.12
 8  ประกาศ กกท  6/2560  3 พค 60  นโยบายส่งเสริมการลงทุนด้านการบริการทางการแพทย์
 9  ประกาศ กกท  5/2560  3 พค 60  นโยบายส่งเสริมการลงทุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ชิ้นส่วน และอุปกรณ์
 10  ประกาศ กกท  4/2560  16 มีค 60  มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ต้องยื่นคำขอภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560
 11  ประกาศ สกท  ส.1/2560  14 มีค 60  การให้การส่งเสริมกิจการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ยกเว้นภาษีเงินได้ 10 ปี โดยไม่กำหนดวงเงินสูงสุด
 12  ประกาศ กกท  3/2560  14 มีค 60  มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
1.ต้องยื่นขอนำเข้าเครื่องจักรทดแทนภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560
2.ให้เพิ่มกำลังผลิตตามจริงของเครื่องจักรที่นำมาทดแทน
3.ต้องยื่นขอตัดบัญชีวัตถุดิบที่เสียหายหรือสูญหายจากอุทกภัยโดยไม่ภาระภาษีภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560
 13  ประกาศ กกท  2/2560  14 มีค 60  การปรับปรุงสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives)
 14  ประกาศ กกท  1/2560  14 มีค 60  การให้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาใช้ในการวิจัยและพัฒนา
ยกเว้นอากรเข้าตามมาตรา 30/1 คราวละ 1 ปี โดยต้องไม่ใช่เครื่องจักรหรือวัตถุดิบที่สามารถใช้สิทธิตามมาตรา 28 หรือ 36
 15  ประกาศ สกท  ป.10/2559  2 ธค 59  อนุญาตให้เอกชนเข้าช่วยปฏิบัติงานการทำลายเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหายหรือไม่ได้คุณภาพ [เครื่องจักร]
เพิ่มรายชื่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานตรวจสอบการทำลายเครื่องจักร
 16  ประกาศ กกท  ส.2/2559  29 พย 59  การให้การส่งเสริมกิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์
 17  ประกาศ กกท  10/2559  29 พย 59  การปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอากาศยาน
 18  ประกาศ สกท  ป.9/2559  1 พย 59  แนวทางการคำนวณกำไรประจำปีและขาดทุนประจำปี สำหรับนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน [ภาษีเงินได้]
 19  ประกาศ สกท  ป.8/2559  27 ตค 59  การเพิ่มช่องทางในการส่งคำร้องขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นผ่านระบบ National Single Window [เครื่องจักร,วัตถุดิบ]
 20  ประกาศ สกท  ป.7/2559  6 ตค 59  วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมในการใช้สิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Machine Tracking (eMT online)) [เครื่องจักร]
 21  ประกาศ สกท  ป.6/2559  5 ตค 59  วิธีปฏิบัติสำหรับระบบงานส่งเสริมการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Investment Promotion)
 22  ประกาศ สกท  ป.5/2559  30 กย 59  หลักเกณฑ์การให้บริการระบบงานส่งเสริมการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Investment Promotion)
 23  ประกาศ สกท  ป.4/2559  29 กย 59  การผ่อนผันระยะเวลาการยื่นขอตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น [วัตถุดิบ]
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
 24  ประกาศ กกท  9/2559  29 กย 59  นโยบายส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการเมืองต้นแบบเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ต้องยื่นคำขอภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
 25  ประกาศ กกท  8/2559  29 กย 59  นโยบายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (MEDICAL HUB)
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..... 13

หน้าแรก | รวมประกาศ BOIviews 50,992
Total pageviews 1,371,975 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.