หน้าแรก | รวมประกาศ BOI

ค้นหาจากคำ : ปี : หมวดหมู่ :  
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
พบประกาศทั้งสิ้น 340 ฉบับ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..... 14
no.ประกาศที่วันที่เรื่อง
 1  คำชี้แจง สกท   15 กพ 61  การขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 10/2560 สำหรับกิจการในกลุ่ม B ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 ที่มีการนำระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิตหรือการบริการ
 2  ประกาศ สกท  ป.5/2561  1 กพ 61  วิธีปฏฺิบัติเกี่ยวกับการยื่นขอรับรองคุณสมบัติสำหรับคนต่างด้าวที่ประสงค์จะยื่นขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa)
 3  ประกาศ สกท  ป.4/2561  1 กพ 61  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข สำหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa)
 4  ประกาศ กกท  ส.1/2561  31 มค 61  การเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557
 5  ประกาศ กกท  4/2561  31 มค 61  การขยายเวลาและแก้ไขประกาศประเภทกิจการตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 6  ประกาศ กกท  3/2561  31 มค 61  มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
 7  ประกาศ กกท  2/2561  31 มค 61  มาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
 8  ประกาศ กกท  1/2561  31 มค 61  มาตรการส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
 9  ระเบียบ สนร   30 มค 61  การจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561
 10  ประกาศ สกท  ป.3/2561  8 มค 61  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี และรายงานความคืบหน้าโครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Monitoring)
 11  ประกาศ สกท  ป.2/2561  8 มค 61  กำหนดแนวทางรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับส่งเสริมทุกรายต้องรายงานผลการดำเนินการประจำปีทุกรอบปีบัญชี ภายในเดือนกรกฎาคมของปีถัดไป
 12  ประกาศ สกท  ป.1/2561  8 มค 61  กำหนดแนวทางรายงานความคืบหน้าโครงการ
กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับส่งเสริมทุกรายต้องรายงานความคืบหน้าโครงการภายในเดือนกุมภาพันธ์ และกรกฎาคมของทุกปี จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตเปิดดำเนินการ
 13  คำชี้แจง สกท   8 มค 61  มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 9/2560
 14  คำชี้แจง สกท   8 มค 61  การขอรับการส่งเสริมมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 9/2561
 15  คำชี้แจง สกท   8 มค 61  มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา หรืออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 9/2560
 16  ประกาศ สกท  4/2560  21 ธค 60  ประเภทกิจการที่ไม่ให้สิทธิและประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 9/2560 และที่ 10/2560
กำหนดประเภทกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
 17  ประกาศ กกท  ส.3/2560  28 ตค 60  การแก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศ กกท.ที่ 2/2557
 18  ประกาศ กกท  9/2560  28 ตค 60  มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
1.ยกเลิกประกาศ กกท ที่ 1/2557
2.กำหนดมาตรการและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
1) การลงทุนเพื่อประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2) การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
3) การวิจัยพัฒนาและออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
4) การลงทุนเพื่อการยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรไปสู่มาตรฐานระดับสากล
เงื่อนไข
- ต้องยื่นคำขอภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 19  ประกาศ กกท  10/2560  28 ตค 60  มาตรการให้ได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม ตามประกาศ กกท.ที่ 2/2557
  1. แก้ไขสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) สำหรับกิจการในกลุ่ม A1 และ A2 จากเดิมยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี เป็น 13 ปี
  2. ให้กิจการในกลุ่ม B ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ดังนี้
    • กรณีมีการนำระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มาใช้ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
    • กรณีมีการใช้เครื่องจักรที่มีการเชื่อมโยงหรือสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตระบบอัตโนมัติในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
    • ต้องยื่นคำขอภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563
 20  ประกาศ สกท  ป.3/2560  22 กย 60  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ช่างฝีมือ]
 21  ประกาศ สกท  ป.2/2560  25 กค 60  อนุญาตให้เอกชนเข้าร่วมปฏิบัติงานการทำลายเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหายหรือไม่ได้คุณภาพ [เครื่องจักร]
 22  ประกาศ กกท  ส.2/2560  5 กค 60  การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการที่ 2/2557
 23  ประกาศ กกท  8/2560  5 กค 60  การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 4/2560
 24  ประกาศ กกท  7/2560  5 กค 60  การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
1.ขยายเวลายื่นคำขอรับส่งเสริมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดกาญจนบุรี เชียงราย ตราด ตาก นครพนม นราธิวาส มุกดาหาร สงขลา สระแก้ว และหนองคาย ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561
2.ขยายเวลายื่นคำขอรับส่งเสริมโครงการที่มีเงื่อนไขต้องตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ถึงวันที่ 301 ธันวาคม 2561
 25  คำชี้แจง สกท   5 กค 60  การขอรับสิทธิและประโยชน์มาตรการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี (Technolgy-based Incentive) ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ส.1/2560
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..... 14

หน้าแรก | รวมประกาศ BOIviews 59,659
Total pageviews 1,553,890 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.