หน้าแรก | รวมประกาศ BOI

ค้นหาจากคำ : ปี : หมวดหมู่ :  
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
พบประกาศทั้งสิ้น 454 ฉบับ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..... 19
no.ประกาศที่วันที่เรื่อง
 1  ประกาศ สกท  ป.5/2564  1 ตค 64  มาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผ่อนผันเงื่อนไขการดำเนินการให้ได้ใบรับรองมาตรฐานสากล และผ่อนผันการขอหยุดดำเนินกิจการชั่วคราวนานกว่า 2 เดือน
 2  ประกาศ สกท  ป.4/2564  1 ตค 64  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก [วัตถุดิบ]
ยกเลิกประกาศ สกท ที่ ป.8/2561
 3  ประกาศ สกท  ส.6/2564  16 กย 64  การปรับปรุงการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
 4  ประกาศ กกท  ส.5/2564  16 กย 64  การปรับปรุงการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
 5  ประกาศ กกท  ส.4/2564  16 กย 64  การปรับปรุงการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมดิจิทัล
 6  ประกาศ กกท  ส.3/2564  16 กย 64  การปรับปรุงเงื่อนไขการให้การส่งเสริมการลงทุนในประเภทกิจการ ๗.๗ และประเภทกิจการ ๗.๓๔
 7  ประกาศ กกท  22/2564  16 กย 64  การปรับปรุงสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
แก้ไขเงื่อนไขข้อ 2.1 ของ ประกาศ กกท ที่ 4/2563
 8  ประกาศ กกท  21/2564  16 กย 64  การปรับปรุงสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ Merit-based Incentives) เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
1.ยกเลิก ประกาศ กกท ที่ 2/2560
2.แก้ไขเงื่อนไขข้อ 9.2.1 ของ ประกาศ กกท ที่ 2/2557
 9  ประกาศ สกท  ป.3/2564  2 สค 64  กำหนดเงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการที่ได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล [ภาษีเงินได้]
 10  ประกาศ กกท  20/2564  27 เมย 64  มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส
 11  ประกาศ กกท  19/2564  27 เมย 64  มาตรการส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการเมืองต้นแบบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 12  ประกาศ สกท  18/2564  27 เมย 64  มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 13  ประกาศ กกท  17/2564  29 มีค 64  มาตรการส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai)
ต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมภายในปี 2565
 14  ประกาศ กกท  ส.2/2564  19 มีค 64  การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗
 15  ประกาศ กกท  9/2564  19 มีค 64  มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย
 16  ประกาศ กกท  8/2564  19 มีค 64  มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี
 17  ประกาศ กกท  7/2564  19 มีค 64  มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมภายในปี 2565
 18  ประกาศ กกท  6/2564  19 มีค 64  กำหนดเขตส่งเสริมการแพทย์จีโนมิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) เป็นเขตส่งเสริมเพื่อกิจการพิเศษ
 19  ประกาศ กกท  5/2564  19 มีค 64  มาตรการกระตุ้นการลงทุน
ต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมภายในปี 2564
 20  ประกาศ กกท  4/2564  19 มีค 64  มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมภายในปี 2565 และเปิดดำเนินการภายใน 3 ปีนับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม
 21  ประกาศ กกท  16/2564  19 มีค 64  มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย
 22  ประกาศ กกท  15/2564  19 มีค 64  มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
 23  ประกาศ กกท  14/2564  19 มีค 64  มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา
 24  ประกาศ กกท  13/2564  19 มีค 64  มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร
 25  ประกาศ กกท  12/2564  19 มีค 64  มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..... 19

หน้าแรก | รวมประกาศ BOIviews 138,322
Total pageviews 2,956,423 since Jan 2014

FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน
เว็บไซต์ | เฟสบุ๊ค | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
Copyright © FAQ 108 COMPANY LIMITED. All rights reserved.