บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / วัตถุดิบ มาตรา 36 / ส่วนสูญเสีย และเศษซาก / ขั้นตอนการขออนุมัติวิธีการทำลายส่วนสูญเสีย (นอกสูตร) ครั้งที่1
sudaratjamjod โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561, 16:46:50 (97 สัปดาห์ ก่อน)
Top

รบกวนสอบถามหน่อยคะ 

เอกสารที่ต้องยื่น ขออนุมัติวิธีการทำลายส่วนสูญเสีย (นอกสูตร) ครั้งที่1 ใช้เอกสารแบบฟอร์มใดบ้าง

เข้าไปดูในแบบฟอร์ม BOI ก็ไม่มี รบกวนหน่อยนะคะ

ขอบคุณมากคะ

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561, 13:38:06 (97 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top

การขออนุมัติวิธีทำลายส่วนสูญเสียนอกสูตร ใช้เอกสารตามนี้ครับ

สำหรับบริษัท
1.1 หนังสือบริษัทฯ ขออนุมัติทำลายส่วนสูญเสีย
1.2 ใบสรุปส่วนสูญเสียแต่ละรายการพร้อมระบุวิธีการทำลาย จำนวน 1 ชุด
1.3 ภาพถ่ายส่วนสูญเสียแยกรายการก่อนทำลาย จำนวน 1 ชุด

สำหรับเจ้าหน้าที่
1.4 แบบสรุปเรื่องการพิจารณาของสำนักงาน
1.5 หนังสือสำนักงานอนุญาตให้ทำลายส่วนสูญเสีย
1.6 ตารางสรุปวิธีการทำลายที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน จำนวน 3 ชุด

เอกสารไม่มีให้ดาวน์โหลดจากเว็บของ BOI

บริษัทสามารถขอรับตัวอย่างเอกสารและไฟล์ ได้จากสำนักที่รับผิดชอบโครงการของบริษัทโดยตรง ครับ

sudaratjamjod โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561, 16:52:41 (97 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top

ขอบคุณมากเลยค่ะ สำหรับคำแนะนำ มีประโยชน์มาก ตอนนี้กำลัง หาเลยค่ะ

Khun Ao โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562, 11:26:08 (40 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top

เรียน แอดมิน

ขอสอบถามค่ะ หลังจากที่เรายื่นเรื่อง ขออนุมัติทำลายส่วนสูญเสีย และได้รับอนุมัติจากสำนักงานเรียบร้อยแล้ว

1. ขั้นตอนต่อไปบริษัทต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปคะ

2. การขอปรับยอด ที่ Ic บริษัทต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562, 12:28:24 (40 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top

เมื่อได้รับอนุมัติวิธีการทำลายส่วนสูญเสียนอกสูตรการผลิตจาก BOI ให้ดำเนินการดังนี้ครับ

1.ทำลายส่วนสูญเสียนอกสูตรตามวิธีที่ได้รับอนุมัติ โดยจะต้องมีบริษัท inspector ที่ได้รับอนุญาตจาก BOI ร่วมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการทำลายตามหลักเกณฑ์ที่ BOI กำหนด

2.จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตาม คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.79/2541 หรือที่เกี่ยวข้องด้วย

3.เมื่อทำลายเสร็จสิ้นแล้ว ให้ยื่นขอนุมัติตัดบัญชีส่วนสูญเสียนอกสูตรต่อ BOI

4.หากเศษซากหลังการทำลายมีมูลค่าเชิงพาณิชย์ จะต้องรายงานให้ BOI ทราบด้วย เพื่อที่ BOI จะแจ้งไปยังกรมศุลกากรให้เก็บภาษีอากรตามสภาพเศษซาก จากนั้นบริษัทจะต้องไปชำระภาษีอากรก่อน จึงจะตัดบัญชีได้

5.ยื่นเรื่องขอตัดบัญชี (ปรับยอดส่วนสูญเสีย) ต่อสมาคม IC

 

แบบฟอร์มและเอกสารที่ต้องใช้ยื่นต่อ BOI หากดูในเว็บรวมแบบฟอร์มอาจจะเข้าใจยาก แนะนำว่าควรขอรับไฟล์แบบฟอร์มจาก BOI (กองที่รับผิดชอบกิจการของบริษัท) น่าจะสะดวกกว่า

ส่วนแบบฟอร์มและอกสารที่ต้องใช้ยื่นต่อ IC คือ

- หนังสือขอยื่นเอกสารฐานข้อมูล RMTS-2011

- หนังสืออนุมัติให้ตัดบัญชีส่วนสูญเสียนอกสูตรจาก BOI

- หลักฐานการชำระภาษี (กรณีมีภาระภาษี) เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบประเมินภาษี ใบขนสินค้า เป็นต้น

Khun Ao โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562, 13:38:59 (40 สัปดาห์ ก่อน)
#5 Top

เรียน แอดมิน

ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะ ข้อมูลละเอียดและเป็นประโยชน์มากๆ ค่ะ

 

Khun Ao โพสต์เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562, 15:49:02 (39 สัปดาห์ ก่อน)
#6 Top

เรียน แอดมิน

รบกวนขอสอบถามค่ะ

1.  การยื่น เรื่อง ขออนมุัติวิธีทำลายส่วนสูญเสีย แบบฟอร์มและเอกสารที่ต้องใช้ยื่น BOI ต้องใช้อะไรบ้างคะ

2.  เราจะหาข้อมูลบริษัท Inspector ที่ได้รับมอบหมายจาก BOI ให้มาตรวจสอบชนิด และปริมาณของส่วนสูญเสีย

    ได้จากที่ใดคะ

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562, 17:09:10 (39 สัปดาห์ ก่อน)
#7 Top

1.แบบฟอร์มขออนุมัติวิธีทำลายส่วนสูญเสียนอกสูตร ดาวโหลดได้จากหน้าแบบฟอร์ม BOI ตาม Link

โดยเลือกจากเมนู ใช้สิทธิและประโยชน์วัตถุดิบ (F IN RM) / แบบฟอร์มวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสีย / ขั้นตอนที่ 1 การขออนุมัติวิธีการทำลายส่วนสูญเสีย (นอกสูตร)

2.รายชื่อบริษัท Inspector ที่ได้รับอนุญาตตรวจสอบการทำลายส่วนสูญเสียนอกสูตร

ค้นได้จากหน้ารวมประกาศ BOI ตาม Link โดยเลือกหมวดหมู่เป็น "วัตถุดิบ" และกด "ค้นหา" ครับ

Khun Ao โพสต์เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562, 10:37:19 (39 สัปดาห์ ก่อน)
#8 Top

เรียน แอดมิน

ขอบคุณมากค่ะ ข้อมูลที่ได้รับเป็นประโยชน์มากๆ ค่ะ

 

Khun Ao โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562, 10:16:41 (27 สัปดาห์ ก่อน)
#9 Top

เรียน แอดมิน

รบกวนสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้ค่ะ

ในการยื่นขออนุมัติตัดบัญชีส่วนสูญเสีย (นอกสูตร) กรณีทำลาย > เอกสารรับรองปริมาณส่วนสูญเสียฯ (เพื่อใช้ตัดบัญชี) ที่ออกให้โดยบริษัทตัวแทนฯ

เอกสารนี้ ถ้าชื่อของเสียในเอกสารรับรองฯ กับชื่อที่บริษัทขออนุมัติจากสำนักงานไว้ไม่ตรงกัน (บริษัทที่รับไปกำจัดแจ้งมาว่าใช้ชื่อสารเคมีโดยตรงไม่ได้ จะทำให้

ไม่มีรหัสกำจัด) แบบนี้จะมีทางแก้ไขอย่างไรบ้างคะ ถ้าบริษัทต้องการยื่นขออนุมัติตัดบัญชีส่วนสูญเสีย (นอกสูตร) กรณีทำลาย รบกวนขอคำแนะนำค่ะ

 

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562, 14:49:41 (27 สัปดาห์ ก่อน)
#10 Top

หากชื่อของส่วนสูญเสียก่อนทำลาย ไม่ตรงกับกับชื่อวัตถุดิบที่ได้รับอนุมัติในบัญชี จะปรับตัดส่วนสูญเสียไม่ได้

ช่วยยกตัวอย่างด้วยว่า ส่วนสูญเสียก่อนทำลายคืออะไร / ทำลายโดยวิธีใด / ชื่อวัตถุดิบที่ได้รับอนุมัติบัญชีคืออะไร / ผู้รับกำจัดต้องการให้ระบุเป็นชื่ออะไร ครับ

Khun Ao โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562, 14:28:32 (27 สัปดาห์ ก่อน)
#11 Top

เรียน แอดมิน

จากคำถามที่สอบถามไปข้างต้น ขอยกตัวอย่าง ดังนี้ค่ะ รบกวนขอคำแนะนำด้วยค่ะ

ตัวอย่างที่ 1

 1. ส่วนสูญเสียก่อนทำลายคืออะไร /  วัตถุดิบที่เหลือจากการรีดเป็นแผ่น และผ่านการนำ Solvent ออก จนเป็นก้อนแข็ง

 2. ทำลายโดยวิธีใด / ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อทำการปรับเสถียร หรือ ทำให้เป็นก้อนแข็งแล้ว

 3. ชื่อวัตถุดิบที่ได้รับอนุมัติบัญชีคืออะไร

  1. CATAPREP (TM) 404 PREDIP

  2. DISPERSANT

  3. POLYVINYL BUTYRAL

4. ผู้รับกำจัดระบุเป็นชื่อ / เศษจากการขึ้นรูปชิ้นงาน

 

ตัวอย่างที่ 2

1. ส่วนสูญเสียก่อนทำลายคืออะไร /  ชิ้นงานที่ผ่านการรีดแผ่นแล้วไม่ได้ขนาดตามต้องการ หรือมีการตกหล่น/ปนเปื้อน

2. ทำลายโดยวิธีใด / ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อทำการปรับเสถียร หรือ ทำให้เป็นก้อนแข็งแล้ว

3. ชื่อวัตถุดิบที่ได้รับอนุมัติบัญชีคืออะไร / 

1.  CATAPREP (TM) 404 PREDIP

2.  DISPERSANT

3.  POLYVINYL BUTYRAL

4. ผู้รับกำจัดระบุเป็นชื่อ /  ชิ้นงานเสื่อมคุณภาพ

 

ขอบคุณมากค่ะ ^-^

 

 

 

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562, 15:11:27 (27 สัปดาห์ ก่อน)
#12 Top

เนื่องจากตัวอย่างที่บริษัทแจ้งมา เป็นวัตถุดิบเฉพาะทางเกินไป แอดมินจึงไม่ทราบว่าวัตถุดิบเป็นอะไร และผลิตเป็นอะไร

ส่วนสูญเสียหลังการทำลาย ควรระบุได้ว่าเป็นเศษอะไร เช่น เศษฟิล์ม เศษ.. เป็นต้น


กรณีตามที่ยกตัวอย่าง มีประเด็นที่อาจจะเข้าใจผิดอยู่บ้าง เช่น

เศษที่เหลือจากการผลิตดังกล่าว เกิดขึ้นทุกครั้ง ในอัตราที่เป็นสัดส่วนคงที่หรือไม่

หากใช่ (เช่นกรณีที่ 1) จะจัดเป็นส่วนสูญเสียในสูตรการผลิต ซึ่งสามารถขอรวมปริมาณในสูตรการผลิต และจะตัดบัญชีให้พร้อมกับการตัดบัญชีจากการส่งออกสินค้า
โดยไม่ต้องทำลายเศษดังกล่าว แต่สามารถนำไปกำจัดได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต

หากไม่ใช่ (เช่นกรณีที่ 2 หรืออาจรวมถึงกรณีที่ 1 ด้วย) จะจัดเป็นส่วนสูญเสียนอกสูตร ซึ่งจะต้องขออนุมัติวิธีทำลายก่อน จากนั้นจึงจะนำไปกำจัด

การฝังกลบไม่ใช่การทำลาย แต่เป็นการกำจัด จึงควรต้องมีขั้นตอนการทำลายก่อน ครับ

Khun Ao โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562, 16:42:06 (27 สัปดาห์ ก่อน)
#13 Top

เรียน แอดมิน 

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะ บริษัทขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ

* วัตถุดิบของบริษัท เป็นสารเคมี , เรซิน เป็นต้น (มีลักษณะเป็นผง และน้ำ) โดยนำวัตถุดิบหลายชนิดมาผสมกันเพื่อใช้ในการผลิตเป็น "แผ่นเซรามิกส์" ค่ะ

* แอดมินคะ หากเป็นในกรณีที่ 2  หรือรวมกรณีที่1 ด้วย ตามความเข้าใจ คือ บริษัทต้องขออนุมัติทำลายก่อนถูกต้องหรือไม่คะ แล้วหลังจากนั้นบริษัทฯ จะต้องทำอย่างไรต่อไป และจะสามารถยื่นขอตัดบัญชีส่วนสูญเสีย (นอกสูตร) ได้หรือไม่คะ

รบกวนขอคำแนะนำค่ะ ขอบคุณค่ะ

 

 

ADMIN โพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562, 17:27:26 (27 สัปดาห์ ก่อน)
#14 Top

ส่วนสูญเสียนอกสูตร จะต้องขออนุมัติวิธีทำลายก่อน จากนั้นจึงทำลายเป็นเศษซากตามวิธีที่ได้รับอนุมัติ

เช่น กรณีที่สอบถาม อาจใช้วิธีทุบบดอัดให้เสียสภาพ เป็นต้น

หลังจากนั้น จะต้องนำเศษซากหลังทำลายไปกำจัด เช่น โดยการฝังกลบ เป็นต้น

 

ปัจจุบัน BOI ค่อนข้างเข้มงวดเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม การขออนุมัติวิธีทำลาย จึงมักจะให้ระบุวิธีการกำจัดควบคู่กันไปด้วย

บริษัทอาจจะลองเตรียมแบบฟอร์ม โดยระบุวิธีทำลายเป็นการทุบบดอัดให้เสีย และกำจัดโดยการฝังกลบ แล้วนำเอกสารไปปรึกษากับ จนท ที่รับผิดชอบโครงการก่อน

 

ส่วนเรื่องชื่อเศษซากหลังทำลาย BOI ไม่มีข้อกำหนดว่าจะต้องตั้งชื่อหรือไม่/อย่างไร

กรณีของบริษัทอาจให้บริษัท Inspecor จะระบุเป็น SCRAP หรือ CERAMIC SCRAP ก็น่าจะได้ครับ

Khun Ao โพสต์เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562, 10:57:37 (26 สัปดาห์ ก่อน)
#15 Top

ขอบตุณมากค่ะ สำหรับคำแนะนำ

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด