บอร์ด / 108 คำถามกับงาน BOI / การแก้ไขโครงการ / แก้ไขกรรมวิธีการผลิต / การนำเข้าชิ้นส่วนไม่เกิน 10% ของปริมาณการผลิตจริง
GUEST โพสต์เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556, 18:58:16 (302 สัปดาห์ ก่อน)
Top
บริษัทจะทำการขอผ่อนผันนำเข้าชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูป แต่ยังไม่เข้าใจตรงที่ว่า "นำเข้าชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูปไม่เกิน 10% ของปริมาณการผลิตจริงในแต่ละปี" เพราะบริษัทยังไม่ได้เริ่มผลิต ปีนี้เป็นปีแรก เพราะฉะนั้นในปีแรกเราจะต้องเสียภาษีไปก่อน หรือยกเว้นได้ทั้งหมด เพราะยังไม่มีปีเปรียบเทียบการผลิตจริง

ส่วนรายการวัตถุดิบที่จะขอ max stock ขอได้ตามกำลังการผลิตในบัตรปกติหรือเปล่า ตอนนำเข้าต้องเสียภาษี หรือได้รับยกเว้นไปก่อน

ปริมาณ 10% นี้ เกี่ยวข้องการยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบ และการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี ใช่หรือไม่
ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556, 19:11:11 (302 สัปดาห์ ก่อน)
#1 Top
การอนุมัติให้นำเข้าชิ้นส่วนไม่เกิน 10% ของปริมาณผลิตจริง จะเป็นสต๊อคไม่หมุนเวียน (Max Import) คือแม้ว่าจะตัดบัญชีแล้ว ก็ไม่สามารถนำยอดนั้นมาเป็นโควต้าสั่งปล่อยอีก คือจบเป็นปีๆไป เช่นเดียวกับแนวทางของมาตรา 30

แต่ปริมาณอนุมัติจะแตกต่างกัน คือ ปีที่ 1 จะให้ตามประมาณการของบริษัท ซึ่งต้องไม่เกิน 10% ของกำลังผลิตสูงสุดตามบัตรส่งเสริม
ส่วนปีต่อๆไป ก็จะใช้ตัวเลขการผลิตจริงของปีที่แล้ว มาเป็นข้อมูลอ้างอิง

สำหรับรายการวัตถุดิบ ก็จะอนุมัติให้ตามที่ได้รับผ่อนผัน ยกตัวอย่าง เช่น
โครงการเดิมต้องนำวัตถุดิบ A มาผลิตเป็น B แล้วผลิตต่อเป็น C .. หากขอผ่อนผันนำเข้า B ไม่เกิน 10% ของปริมาณผลิตจริง ก็จะได้รับอนุมัติสต๊อค คือ
1) A จะได้ max stock เท่ากับ 6 เดือน ของกำลังผลิตในบัตรส่งเสริม และเป็นสต๊อคแบบหมุนเวียน (Revolving Stock)
2) B จะได้ max stock ไม่เกิน 10% ของปริมาณผลิตจริงในแต่ละปี แต่เป็นสต๊อคไม่หมุนเวียน (Max Import)

ปริมาณ 10% นี้ไม่เกี่ยวกับการยกเว้นภาษีเงินได้ เนื่องจากถึงแม้จะผ่อนผันให้นำเข้าชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูปได้ไม่เกิน 10% แต่กำลังผลิตตามบัตรส่งเสริมก็ยังคงมีเท่าเดิม หากปีใดผลิตเกินกว่ากำลังผลิตในบัตรส่งเสริม ก็ต้องชำระภาษีเงินได้ในส่วนนั้น
GUEST โพสต์เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556, 19:15:20 (302 สัปดาห์ ก่อน)
#2 Top
ถ้านำเข้าชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูปมาเกินกว่า 10% โดยชำระอากรขาเข้าเอง สามารถนำมาตัดบัญชีได้หรือไม่
แล้วพอจะมีวิธีอื่นที่ดีที่สุด ที่สามารถผ่อนผันได้จำนวนมากขึ้นกว่า 10 % หรือเปล่า
ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556, 19:28:17 (302 สัปดาห์ ก่อน)
#3 Top
ถ้าได้รับผ่อนผันให้นำชิ้นส่วน (ตามตัวอย่างข้างต้น คือ B) มาใช้ในการผลิตได้ไม่เกิน 10% ของปริมาณผลิตจริง
แต่หากนำเข้าเกินกว่า 10% ก็ผิดเงื่อนไขกรรมวิธีการผลิต แม้ว่าจะเสียภาษีอากรวัตถุดิบ B เข้ามาเองก็ตาม

เนื่องจากการผ่อนผันลักษณะนี้ อนุญาตให้นำเข้าชิ้นส่วน (ที่สามารถผลิตได้เอง) ได้เพียง 10% เท่านั้น

กรณีที่ต้องการนำเข้าชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูปมากกว่า 10% สามารถยื่นขอแก้ไขกรรมวิธีผลิตได้ แต่จะต้องดูเหตุผลอื่นประกอบด้วย
เช่นถ้าชิ้นส่วนนั้นเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญของโครงการ ก็จะอนุมัติยากขึ้น
และแม้ว่าอนุมัติ ก็อาจจะอนุมัติเป็นครั้งๆ ไม่ใช่อนุมัติเป็นการถาวรแบบกรณี 10% นี้

แต่หากชิ้นส่วนนั้นไม่ใช่สาระสำคัญ จะผลิตเองหรือไม่ก็สามารถให้ส่งเสริมได้ ก็ควรใช้วิธีแก้ไขกรรมวิธีผลิตเป็นการถาวรเลย เช่น
- นำ A มาผลิตเป็น B หรือบางกรณีจะนำเข้า B
- จากนั้นนำไปผลิตเป็น C และ D ต่อไป

ตามตัวอย่างข้างต้นนี้ B จะเป็นชิ้นส่วนที่ไม่สำคัญ ซึ่งจะผลิตเองหรือซื้อมา ก็ไม่ทำให้สาระสำคัญของโครงการเปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้น จึงอนุญาตให้ผลิตเองก็ได้ หรือซื้อสำเร็จรูปมาใช้ก็ได้ โดยไม่จำกัดจำนวน เป็นเป็นการอนุมัติอย่างถาวรตลอดไป
GUEST โพสต์เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556, 19:29:53 (302 สัปดาห์ ก่อน)
#4 Top
ตามแบบฟอร์มแก้ไขโครงการข้อ 4.2 "กรณีขอนำเข้าชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูปเข้ามาผลิต ระบุปริมาณชิ้นส่วนที่จะนำเข้าและระยะเวลาที่จะขอนำเข้า"
ไมทราบว่า
1. ปริมาณชิ้นส่วนที่จะนำเข้า.......ต้องระบุจำนวน 10% ของปริมาณผลิตจริงในแต่ละปีใช่ไม๊ครับ
2. ระยะเวลา.........มีกำหนดไม๊ครับ หรือแล้วแต่เรา?? โดยทั่วไปควรขอที่เท่าไรดี
ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556, 19:34:59 (302 สัปดาห์ ก่อน)
#5 Top
ในการขอแก้ไขโครงการ เพื่อนำเข้าชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูป

1. หากขอไม่เกิน 10% ของปริมาณผลิตจริงในแต่ละปี จะได้รับอนุมัติได้ง่าย ขอครั้งเดียวใช้ได้ตลอดไป
2. แต่หากขอเกิน 10% อาจใช้เวลาพิจารณานานกว่า เพราะอาจต้องดูสาเหตุในการขออนุมัติว่าเป็นอย่างไร และชิ้นส่วนนั้นเป็นสาระสำคัญของโครงการมากน้อยเพียงใด ผลการพิจารณาจึงอาจเป็นการอนุมัติเป็นครั้งๆ ไป
GUEST โพสต์เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556, 19:42:19 (302 สัปดาห์ ก่อน)
#6 Top
1. การแก้ไขโครงการลักษณะนี้ ต้องแนบงบการเงินไม๊ครับ
2. เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ก็ต้องแก้ max stock ด้วยใช่ไม๊ครับ เช่น เดิมวัตถุดิบ A 10 ล้านชิ้น แก้เป็นวัตถุดิบ A 9 ล้านชิ้น และชิ้นส่วน B 1 ล้านชิ้น
ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556, 20:24:18 (302 สัปดาห์ ก่อน)
#7 Top
1. ควรแนบงบการเงินไปด้วย เพื่อให้ครบตาม checklist

2. บัญชีรายการวัตถุดิบ / max stock / สูตรการผลิต ก็ต้องแก้ไขเพื่อเพิ่มรายการชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูป (กรณีนี้คือ B) เข้าไปด้วย
มิฉะนั้นจะสั่งปล่อย B และตัดบัญชี B ไม่ได้
ส่วนการจะถูกลด Max Stock ของวัตถุดิบ A จากเดิม 10 ล้านชิ้น เหลือ 9 ล้านชิ้นหรือไม่ เข้าใจว่าไม่ต้องลด
เพราะปริมาณของ B จะเปลี่ยนแปลงตามการผลิตจริงในแต่ละปี หากต้องปรับ A ตามไปด้วยทุกครั้ง ก็คงจะลำบาก
GUEST โพสต์เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556, 22:10:27 (302 สัปดาห์ ก่อน)
#8 Top
บริษัทเพิ่งเริ่มผลิตเป็นปีแรก มีกำลังผลิตผลิตภัณฑ์ 900 ตัน/ปี
หากจะขอนำเข้าชิ้นส่วน (เป็นชิ้น) ไม่เกิน 10% ของปริมาณผลิตจริง จะคำนวณจากตันเป็นชิ้นอย่างไร
ADMIN โพสต์เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556, 22:18:19 (302 สัปดาห์ ก่อน)
#9 Top
จะอ้างอิงจากตัวอย่างสินค้าก็ได้ เช่น
ปีแรกมีแผนจะใช้ชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูปเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ 5 ตัน (ไม่เกิน 10% ของกำลังผลิต 900 ตัน/ปี)
สมมุติว่าผลิตภัณฑ์ 1 กิโลกรัม ต้องใช้ชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูป 1 ชิ้น
ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ 5 ตัน จึงต้องใช้ชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูป = 5 x 1000 x 1 = 5,000 ชิ้น เป็นต้น

<< ก่อนหน้า       1       ถัดไป >>

ถ้าหากคุณต้องการโพสต์ในกระทู้นี้ กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียนใช้งานเว็บบอร์ด